Úterý 18. května 1993

Poslanec Jiří Honajzer: Domnívám se, že podle původního programu by to mohlo být za současný bod 19.

Předseda PSP Milan Uhde: Za dnešní bod 19 navrhujeme zařadit v případě, že projde kladně hlasováním, bod navrhovaný poslancem Honajzerem a za něj bychom zařadili bod zařazený a schválený podle návrhu místopředsedy Kasala.

Kdo je pro přijetí návrhu poslance Honajzera, ať zvedne ruku. 132.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Jako poslední promluvil v rozpravě poslanec Jiří Drápela. Z jeho projevu jsem neusoudil, že by podával nějaký pozměňovací nebo doplňovací návrh.

Proto se domnívám, že můžeme v této chvíli hlasovat o celkovém návrhu pořadu 9. schůze poslanecké sněmovny včetně všech schválených doplňujících návrhů.

Kdo je, prosím, pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 118 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! 2 hlasy proti.

Návrh pořadu 9. schůze Poslanecké sněmovny byl schválen.

Budeme se jím řídit a přistupujeme k prvnímu bodu. Jde o

I.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní 322 až 330. Uvedené sněmovní tisky obsahují návrhy organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů. Táži se, zda má někdo k předloženým návrhům nějaké připomínky nebo dotazy.

Nejsou připomínky ani dotazy. Končím proto rozpravu a doporučuji, abychom hlasovali o každém předloženém návrhu zvlášť. Jsou nějaké námitky nebo připomínky k tomuto způsobu hlasování? Je zjevné, že nejsou. Budeme se tímto způsobem při hlasování řídit.

Táži se sněmovny, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 322, který se týká vládního návrhu zákona o Ústavním soudu, ať zvedne ruku! 151 hlas pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 7 hlasů proti.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 323, který se týká vládního návrhu branného zákona, ať zvedne ruku! 112 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! 4 hlasy proti.

Tento návrh byl rovněž přijat.

Dále se táži sněmovny, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 324, který se týká vládního návrhu zákona o vydání dluhopisů, ať zvedne ruku! 94 hlasy pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! 4 hlasy proti.

Tento návrh byl přijat.

Dále se sněmovny táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 325, který se týká vládního návrhu silničního zákona, ať zvedne ruku! 95 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! 7 hlasů proti.

Tento návrh byl rovněž přijat.

Dále se táži poslanců a poslankyň, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 326, který se týká vládního návrhu zákona o rozpočtových pravidlech republiky, ať zvedne ruku! 88 hlasů pro.

Kdo je proti tomu, ať zvedne ruku! 6 hlasů proti.

Tento návrh byl přijat.

Pan poslanec Payne má technickou poznámku, pane poslanče, prosím.

Poslanec Jiří Payne: Z počtu 88 + 6 nemůžete usuzovat, že návrh byl přijat. Součet by musel překročit sto hlasů.

Předseda PSP Milan Uhde: Zeptám se tedy k tomuto návrhu - počet byl 88 : 6 - táži se, kdo se zdržel hlasování? 65 hlasů.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 327, který se týká návrhu zákona o sociální potřebnosti, ať zvedne ruku! 124 hlasy pro.

Kdo je proti? Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 328, který se týká návrhu zákona o státních vyznamenáních, ať zvedne ruku! 81 hlas pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 39.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku! 40.

Tento návrh byl těsnou většinou hlasů přijat.

Táži se, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 329, který se týká vládního návrhu zákona

o geodézii a kartografii, ať zvedne ruku! 121.

Kdo je proti? 8.

Tento návrh byl přijat.

Táži se sněmovny, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku č. 330, který se týká vládního návrhu zákona o výkonu povolání geodetů a kartografů, ať zvedne ruku! 96.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme probrali první bod schváleného pořadu 9. schůze a přistupujeme k bodu druhému. Dalším bodem je

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány tisky 315 až 321.

Podle § 75 jednacího řádu hlasuje Poslanecká sněmovna o návrhu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů bez rozpravy. Přejdeme hned k hlasování.

Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nevidím žádnou. Budeme hlasovat tímto způsobem.

Ptám se sněmovny, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 315, který se týká návrhu zákona o hornické činnosti, ať zvedne ruku! 87.

Kdo je proti? 2.

Kdo se zdržel hlasování? 69.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 316, který se týká horního zákona, ať zvedne ruku! 85.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem 31 7, který se týká zákona o Ústavním soudu, ať zvedne ruku! 138.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži sněmovny, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 318, který se týká branného zákona, ať zvedne ruku! 110.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh byl rovněž přijat.

Dále se táži sněmovny, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 319, který se týká zákona o vydání státních dluhopisů, ať zvedne ruku! 86.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži sněmovny, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 320, který se týká zákona o rozpočtových pravidlech republiky, ať zvedne ruku! 83.

Kdo je proti? 5.

Tento návrh byl přijat.

Naposledy se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 321, který se týká zákona o sociální potřebnosti, ať zvedne ruku! 151.

Kdo je proti? 4.

I tento poslední návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme probrali bod druhý navrženého pořadu 9. schůze a přistupujeme k bodu třetímu.

Je to

III.

Vládní návrh zákona, který se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č.35/1993 Sb., a zákona ČNR 96/1993 Sb., a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

Odůvodněním předloženého vládního návrhu zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 258, pověřila vláda místopředsedu vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, k prvnímu lednu letošního roku nabyla účinnosti nová daňová soustava. Zavedení této daňové soustavy představuje další významný transformační krok směrem ke standardní tržní ekonomice na straně jedné a sblížení našeho daňového sytému se zeměmi Evropských společenství na straně druhé.

Vláda velmi pozorně vyhodnocovala a vyhodnocuje fungování nových daní, řeší dílčí problémy, které vznikly a vznikají. Již dnes je možno říci, že i když s určitými potížemi, které koneckonců vždy provázejí takovýto velký krok, nové daně se daří uvádět v život. Vývoj rozpočtu za čtyři měsíce svědčí o tom, že se nepotvrdily katastrofické scénáře týkající se nevýběru těchto daní a nezvládnutí daňové reformy.

Vláda po pečlivém zhodnocení tří a čtyřměsíčního fungování daně z příjmů přichází s novelou tohoto zákona, která dále zpřesňuje tento zákon z legislativně technických hledisek, ale zároveň, a to bych chtěl podtrhnout, podporuje prostřednictvím tohoto zákona další rozvoj podnikatelského sektoru a rozvoj investic.

Mezi hlavní věcné změny patří návrh sledující daňovou podporu investic do strojního a technologického vybavení, a to možností odečtu deseti procent hodnoty nově pořízených vybraných investic od základu daně. Tento režim zprostředkovaně podpoří zájem na reinvestování zisku i na vytváření nových pracovních míst.

Druhou závažnou změnou, zejména pro drobné podnikatele, bude změna v placení záloh na daň při daňové povinnosti do 100 000 Kč ročně, které zmírní průběh placení a omezí přechodné problémy ve zdrojích na rozvoj podnikání. Stejného charakteru je i jisté zlepšení v oblasti paušálu a započítávání sociálního a zdravotního pojištění do odpočitatelných položek.

Ve snaze zmírnit neodůvodněné rozdíly ve zdanění kapitálových výnosů, obsahuje návrh novely i dílčí řešení pro zdanění úroků z vkladových listů, které běžně pořizují právnické osoby, pro uložení dočasně volných peněžních prostředků. Tento daňový režim je nezbytný rovněž proto, že nelze rozlišit držitele cenného papíru, vkladového listu tj., zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. Zvýhodněné zdanění pro jeden druh cenného papíru je velmi problematické v podmínkách tržní ekonomiky, a to vzhledem k faktu, že reakce emitentů může být taková, že se budou zaměřovat na tyto zvýhodněné cenné papíry.

Daňová sazba na 25%, která je navrhována v zákoně, se však bude týkat pouze vkladových listů vydaných po účinnosti novely zákona.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu podrobně vyjmenovávat legislativně technické náležitosti týkající se novely zákona. V závěru svého vystoupení se omezím pouze na finanční dopad navrhované novely.

Navržené úpravy vycházejí z reálné ekonomické situace naší země a z možností, které státní rozpočet v letošním roce a částečně i v příštím roce má a bude mít. Finanční dopady novely tohoto zákona jsou zhruba asi 3 mld. Kč s tím, že v rozhodující míře ovlivní příjmy rozpočtu až v roce 1994.

Chtěl bych zdůraznit, že novela tohoto zákona byla projednávána i v tripartitě, byl s ní vysloven souhlas.

Chtěl bych v závěru poděkovat vám všem poslanců, kteří jste se podrobně ve výborech zabývali předmětnou novelou, za aktivní přístup a další cenné podněty, které byly zahrnuty jak do této novely zákona, tak i za další podněty, se kterými budeme počítat a ze kterých budeme vycházet při úpravách zdanění od příštího roku, od 1. ledna 1994.Jménem vlády navrhuji, aby Poslanecká sněmovna novelu zákona o daních z příjmů schválila s úpravami, které jsou ve společné zprávě výborů Poslanecké sněmovny /parlamentní tisk 350/. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi financí Ivanu Kočárníkovi. Uděluji slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Robertu Kolářovi, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 350. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych v krátkosti uvedl vládní návrh zákona, který právě projednáváme.

Počátkem letošního roku vstoupila v platnost nová daňová soustava, která radikálním způsobem změnila zdaňování právnických a fyzických osob. Celá soustava bude samozřejmě reagovat na vývoj hospodářství a ekonomiky České republiky postupnými změnami.

Novela daně z příjmu je první z celé řady změn, jimiž se zcela jistě budeme v tomto parlamentu zabývat. Na ni naváže novela zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o spotřebních daních. V neposlední řadě je třeba mít též na mysli harmonizační procesy v zemích Evropských společenství a další integrační kroky s horizontem roku 1997.

V dnes projednávané novele se objevuje celá řada změn, které většinou nejsou zásadního charakteru. Řeší dvojí výklad zákona a pojmově navazují na změny v ostatních právních předpisech a v účetnictví.

Ze zásadních změn bych rád připomněl následující. Jednak odstranění nesystémového zdanění a zvýhodnění obcí a tzv. neziskové sféry. Podporu reinvestování s využití desetiprocentního odepisování u investic v roce pořízení /s výjimkou nemovitostí/. Dále, u osob samostatně výdělečně činných se zakotvuje možnost vedle paušálních výdajů uznat do výdajů i zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Dále se odkládá termín majetkového přiznání a současně se tímto zákonem zmocňuje vláda ke stanovení termínu nového.

Návrh zákona projednaly všechny výbory Poslanecké sněmovny. Jako společný zpravodaj doporučuji novelu zákona ve znění společné zprávy přijmout. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi za odůvodnění předložené zpravodajské zprávy. Otevírám rozpravu. Zatím do ní podali přihlášky tito poslanci: Wagner, Šimánek, Matějka, Hirš, Vyvadil a Maryt.

Na řadě je jako první pan poslanec Wagner, v případě, že se chystá podat pozměňovací návrh. Jinak dám přednost /v souladu s jednacím řádem/ těm poslancům, kteří se chystají podat pozměňovací návrh. Pane poslanče, prosím.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, chci podat pozměňovací návrh, a to v záležitosti, kterou upravuje § 46 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků. Mám za to, že jsme příliš často v této sněmovně hovořili o vytvoření podmínek, které povedou k jednoznačnému dodržování daňových povinností. Dodržování těchto podmínek je podmínkou též toho, aby daňové břemeno bylo posléze rozloženo spravedlivěji. Chceme-li spravedlivě rozložit daňové břemeno, nemůžeme zůstat stát se zavřenýma očima před fakty, které jsou zřejmé a které naše veřejnost vnímá a již delší dobu požaduje řešení.

Odložením povinnosti uvedené v § 46 odst. 6, tj. povinnosti podat přiznání majetku, v podstatě prodlužujeme stav, který umožňuje, aby byla vykonána potřebná kontrola zdanění, a umožňuje v podstatě do provedení tohoto přiznání daňové úniky. Nechci-li argumentovat tím, že to umožňuje používání špinavých peněz, bez možnosti kontroly, tedy do jisté míry trpěnou legalizaci špinavých peněz.

Protože víme, o čem je zde řeč, považuji za nadbytečné dalším výkladem vás zdržovat a navrhuji dvojí řešení. Pro případ, že tento názor, že je potřeba zabránit úniku prostředků státu, tj. nezdaňování, že je zde jednoznačný úmysl koalice i opozice, aby se zabránilo daňovým únikům, pak by nejlepším řešením bylo - a to navrhuji v prvním pořadí - § 46 odst. 6 neměnit a změnu navrženou v článku 2 odst. 6 na str. 22 vládního návrhu, tisk 258, vypustit. To je první návrh.

Druhý návrh: za předpokladu, že nebude tento přijat, doporučuji, abychom stanovili lhůtu, v níž ze zákona toto přiznání provedeno bude, a to s touto argumentací: až bude mít pan ministr financí závěrečné slovo, bude mně odpovídat, že daňové úřady, kdyby co dělaly, nemají šanci oněch přiznání využít, protože nejsou schopny je ani posbírat. Bude vymýšlet mnoho a mnoho podobných argumentů. Stanovením lhůty chci dát daňovým úřadům šanci, aby se na provedení tohoto přiznáni připravily. Lhůta 6 měsíců od chvíle, kdy to vyhlásí vláda, je lhůtou na přípravu krátkou. Prozatím tedy by ale věci měly být jinak. Vláda zatím tuto pravomoc nemá, jenom si navrhuje, abychom jí ji dali. Lhůta byla stanovena původně ke květnu letošního roku a posléze k 31. říjnu. Takže daňové úřady by měly být připraveny. A navíc na všechny argumenty, které zde pan ministr financí vznese, odpovídám jediným. Přiznání není potřeba okamžitě zpracovávat. Ta stačí uložit a zpracovat ve chvíli, kdy na to daňové úřady budou zařízeny.

Takže aby daňové úřady měly lhůtu, která jim otevírá prostor, v němž se mohou na zpracování těchto přiznání a jejich vydání připravit, navrhuji druhou variantu. Nestanoví-li vláda, že tímto rokem je rok 1994, je jím rok 1995. To je samozřejmě vloženo jako věta druhá příslušného odstavce.

Domnívám se, že oba tyto návrhy představují - jeden řešení těch, kteří volají po rychlém zjištění stavu a zjednání nápravy, a druhé řešení těch, kteří uznávají i zatížení prací daňových úřadů. Oba vedou ovšem k tomu, aby problém špinavých peněz v této zemi byl alespoň zčásti řešen a aby byl dán prostor ke spravedlivému rozložení daňového břemene na obyvatelstvo i právnické osoby. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi a zvu k řečništi pana poslance Jaromíra Šimánka, který má pozměňovací návrh. Připraví se pan poslanec Matějka se stanoviskem Levého bloku k daňovému zákonu.

Poslanec Jaromír Šimánek: Vážené dámy, vážení pánové, dovolil bych si vznést návrh na drobnou změnu v § 24 odst. 5 zák. č. 337/1992 Sb. Touto drobnou změnou by došlo k odstranění zákonných překážek vzájemné účinné spolupráce mezi finančními úřady a orgány činnými v trestním řízení a tím i bezesporu k zefektivnění jejich práce.

V ustanovení § 24 odst. 5 navrhuji změnit slova "orgánů konajícím trestní řízení" na slova "orgánům činných v trestním řízení". Tento svůj návrh zdůvodňuji takto. Tato navrhovaná úprava odst. 5 § 24 citovaného zákona by umožňovala správcům daně dodávat orgánům činným v trestním řízení informace týkající se poměru zdaňovaných subjektů již v době, kdy správcem daně zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin krácení daně nebo jiný obdobný trestný čin. Podle současně platné právní úpravy mohou pracovníci finančních úřadů dokladovat tyto skutečnosti až na základě zahájeného trestního stíhání. Myslím si, že tato drobná úprava by přispěla ke zlepšení tohoto zákona. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šimánkovi. Slovo má pan poslanec Matějka, připraví se pan poslanec Hirš v případě, že má pozměňovací návrh. Nemá, v tom případě pan poslanec Vyvadil, který pozměňovací návrh má.

Poslanec Jaroslav Matějka: Pane předsedo, dámy a pánové, k předkládaným návrhům úprav zákona o daních a jejich správě, k zákonu o zdravotním a sociálním pojištění jsem pověřen klubem poslanců Levého bloku sdělit následující stanovisko. Za příčinu hlavních problémů v rozvoji malého a středního podnikání považujeme celkovou neutěšenou hospodářskou situaci zaviněnou mimo jiné politikou vlády, která spoléhá na všemocný trh. V tomto klimatu se především na kooperaci odkázané drobné výrobní činnosti a služby jen velmi těžko dynamicky rozvíjejí. Konkretizovat problémy je možné v 50%ním zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění proti původním 25 parafiskálu z mezd, snížení a omezení možnosti rychlejšího tempa odepisování a tím urychlení zpětného použití prostředků k investování, dále rovnostářský přístup vlády k ryze spekulativním vysokým příjmům, stejně jako k příjmům z drobné výdělečné činnosti, a konečně v neposlední řadě značná administrativní náročnost a roztříštěnost odvodů z mezd, která nutí drobné podnikatele jednat s několika úřady namísto své vlastní práce.

To jsou podle našeho názoru ony příčiny nespokojenosti drobného a středního podnikatelského stavu. Navíc se ukazuje, jak silná podnikatelská lobby prosazuje porušení principu solidarity. Proto je nepřijatelné další snižování již beztak nízké horní hranice výpočtového základu pro pojistně. Nepodpoříme ani snahy snížit vládou navrhovanou výši 35% u zdravotního a sociálního pojištění, protože by to znamenalo podstatné znevýhodnění zaměstnanců proti osobám samostatně výdělečně činným. Preferujeme diferencovaně odvodové zatížení, zvýhodňující skupiny s nižšími příjmy z výrobní činnosti, tedy preferujeme rychlé oživení činnosti malých a středních podnikatelů.

Předložené úpravy zákonů o sociálním a zdravotním pojištění a zákona o dani z příjmu osob samostatně výdělečně činných jsou ve své podstatě pouze kosmetickými úpravami, které očekávání především drobných živnostníků nenaplní. Akceptujeme tripartitní dohodu, kterou prošly všechny tři novely předkládané k projednání naší sněmovně, ale jsme přesvědčeni, že zbytek letošního roku ukáže, do jaké míry její účastníci hájí zájmy všech skupin, kterých se navrhované úpravy dotknou. V tom spočívá odpovědnost účastníků tripartitních jednání. V duchu našeho stanoviska budou předneseny při projednávání jednotlivých tisků i pozměňovací návrhy. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP