Čtvrtek 25. března 1993

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové!

Tato otázka nemůže být zodpovězena tak jednoduše. Odpověď je pojata v obecné poloze, zatímco otázka na pana premiéra byla v konkrétní podobě.

Požaduji proto, aby odpověď byla doplněna o to, oč byl pan premiér původně žádán, a to o jmenovitý seznam federálního nemovitého majetku alespoň v Praze, jak s ním bylo naloženo, nebo jak s ním vláda hodlá naložit. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. (Nikdo se nehlásí.)

Pan poslanec Wagner nesouhlasí s odpovědí, takže je třeba navrhnout usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády V. Klause na interpelaci poslance J. Wagnera na vládu České republiky ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou, uvedenou ve sněmovním 93 1."

Kdo souhlasí s takto formulovaným usnesením, ať zvedne ruku! 41.

Kdo je proti? 40.

Kdo se zdržel hlasování? 4.

Tento návrh nebyl přijat.

Předkládám proto návrh opačný:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády V. Klause na interpelaci poslance J. Wagnera na vládu České republiky ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou, uvedenou ve sněmovním tisku 93 I."

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku! 48.

Kdo je proti? 35.

Kdo se zdržel hlasování? 2.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Ministr státní kontroly Igor Němec odpověděl na ústní interpelaci Jozefa Wagnera ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou, tisk 93. Odpověď byla předložena jako tisk 93 C. Její projednávání bylo na 6. schůzi Poslanecké sněmovny řídícím schůze přerušeno pro nepřijetí usnesení.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Odpověď nemohu považovat za uspokojivou zejména proto, že fakta uvedená v interpelaci byla prokázána jinými způsoby. Navíc v souvislosti s tím, jak byla prokázána, došlo k jistým zásahům, které považuji v demokratickém státě za zcela nenormální.

Zemědělské noviny otiskly v podstatě totéž, co jsem interpeloval jako názor jedné pracovnice ministerstva státní kontroly, a to paní ing. Hany Vydrové. V tomto článku jsou uvedena i jiná fakta a v souvislosti s jeho zveřejněním bylo z vládních úřadů intervenováno v zemědělských novinách, byly dotazovány způsobem obvyklým v době, kdy v této zemi existovala hlavní zpráva tiskového dozoru nebo Český úřad pro tisk a informace. Domnívám se, že je to postup zcela nehorázný.

Navíc v této záležitosti pan ministr Němec postupoval tak, že jmenované paní ing. Haně Vydrové zrušil s okamžitou účinností pracovní poměr, a to s argumentací, která je přesně taková, jak mnozí z nás včetně mne znáte, jakou jste zažili na vlastní kůži do listopadu 1989.

Těmito doprovodnými fakty znovu potvrzuji to, co jsem řekl v ústní interpelaci, a trvám na tom, aby pan ministr Němec odpověděl zodpovědně a nevymlouval se. Jeho vyjádření zde bylo velmi stručné, ba téměř lakonické. Vzhledem k tomu jsem se rozhodl ještě před dnešním zasedáním požádat předsedu vlády, aby se touto záležitostí zabýval, a to písemnou interpelací, a měl bych za to, že by bylo rozumné, aby sněmovna tuto mou interpelaci podpořila v tom smyslu, že bude souhlasit s tím, aby byla zodpovězena do týdne od dnešního dne.

Dále navrhuji, aby součástí vyšetření celé této záležitosti byla i fakta, která jsem nyní uvedl, kdy jsem byl osloven, abych se vyjádřil k celé záležitosti.

Abyste porozuměli zcela, dovolím si ocitovat z věci "Okamžité zrušení pracovního poměru" s datem 22. března 1993, kterou ředitel personálního odboru ministerstva státní kontroly zrušil pracovní poměr ing. Haně Vydrové.

Jen několik vět, nechci vás zdržovat, je už pozdě: "Tímto jednáním jste porušila ustanovení atd., zejména, které ukládá pracovníkům povinnost dodržovat zásady spolupráce s ostatními pracovníky." Tady nešlo o žádné zásady spolupráce, to je čistý nesmysl, tady šlo o to, že byly zveřejněny věci. Zveřejnění těchto věcí - jde ještě o to, že v textu této výpovědi - nechci přesnou citací zdržovat - je paní inženýrka obviněna, že poškodila dobrou pověst ve smyslu příslušného ustanovení zákoníku práce ministerstva státní kontroly.

Domnívám se, že se jedná o obrovskou nehoráznost ze strany vedení ministerstva a především ministra Němce, protože jestliže někdo škodí dobré pověsti ministerstva, tak je to ten ministr, který připustí, aby vznikly okolnosti, za nichž někdo může ministerstvo nazvat úřadem, v němž vládne nižší princip mravní. Jestliže se toto stane, je to snad povinností Poslanecké sněmovny okamžitě se postarat o to, aby věc byla vyšetřena, a to vyšetřena odpovědně. Jestliže nezajistíme takovéto vyšetření a nespustíme mechanismus, který to umožní, pak se ptám, jaký je rozdíl mezi námi a mrtvou Poslaneckou sněmovnou nebo mrtvou Českou národní radou komunistického režimu. Tak oni kryli nepravosti své exekutivy a my je budeme krýt taky.

Žádám Vás proto, abyste souhlasili se zkrácením lhůty na mou novou interpelaci ve stejné věci na pana ministerského předsedu - jako věc první.

Podruhé, abyste nesouhlasili s odpovědí pana ministra Němce.

A potřetí, aby součástí usnesení byla žádost, aby se k věci vyjádřila vláda. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Teď jsem trochu na rozpacích, protože poslouchal-li jsem dobře, pan poslanec Wagner navrhl rozšíření nebo zařazení nového, resp. staronového bodu, tzn. interpelace, otázky na členy vlády, protože žádá, abychom zkrátili lhůtu u jeho nové interpelace na předsedu vlády.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, to je problém jednacího řádu. Zákon o jednacím řádu nespecifikuje, jakým způsobem se má zkracovat lhůta u písemných interpelací. A protože tato písemná interpelace se vztahuje k této věci, mám za to, že neupravenou věc zákonem o jednacím řádu bychom měli v zájmu věci vyřešit tzv. krátkou cestou. Proto prosím, aby tato věc byla spojena a abychom velmi rychle - domnívám se nejen v zájmu cti této sněmovny, ale v zájmu České republiky vyřešili věc, která poškozuje dobré jméno jednoho z ústředních orgánů, ministerstva státní kontroly.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud pan poslanec Wagner bude souhlasit, doporučuji, abychom se prvně vypořádali s bodem, který v tuto chvíli probíráme, tzn., dám hlasovat o usnesení k interpelaci, která je předmětem tohoto projednávaného bodu. Pak se budeme věnovat dalším návrhům pana poslance Wagnera.

Z jeho vystoupení vyplynulo, že není spokojen, tudíž navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra státní kontroly Igora Němce na ústní interpelaci poslance Jozefa Wagnera na vládu ČR ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou, uvedenou ve sněmovním tisku 93C."

Kdo s tímto návrhem na usnesení souhlasí, ať zvedne ruku. 31.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 41.

Tento návrh nebyl přijat.

Pokusím se naformulovat opačné usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra státní kontroly Igora Němce na ústní interpelaci poslance Jozefa Wagnera na vládu ČR ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou, uvedenou ve sněmovním tisku 93C."

Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku. 48.

Kdo je proti? 28.

Kdo se zdržel hlasování? Jeden.

Je zřejmé, že návrh tohoto usnesení byl přijat.

Nyní pan poslanec Wagner ve svém vystoupení navrhl, že žádá, abychom označili jeho písemnou interpelaci, která - tuším - už má sněmovní číslo. Pan poslanec Wagner se domnívá, že je to číslo 188. Chci vyhovět návrhu pana poslance Wagnera, který požádal o krátkou cestu.

Kdo tedy souhlasí s tím aby interpelace uvedená pod číslem tisku 188 byla označena za naléhavou a aby předseda vlády byl požádán, aby odpověděl na tuto interpelaci do sedmi dnů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Wagnera, ať zvedne ruku. 31.

Kdo je proti tomuto návrhu? 43.

Návrh pana poslance Wagnera na označení interpelace za naléhavou nebyl přijat.

Interpelace bude zodpovězena v zákonné lhůtě.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci pana poslance Vlastislava Kuchaře ve věci urychleného zpracování koncepce výchovně vzdělávací soustavy včetně učňovského školství, tisk 93.

Odpověď se předkládá jako tisk 93L.

Ptám se pana poslance Kuchaře, zda-li považuje odpověď za uspokojivou

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vzhledem k tomu, že systém motivace pedagogických pracovníků učňovských zařízení a jeho náprava v odpovědi jasně definovány nejsou, pokládám odpověď za neuspokojivou.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí. Dávám tedy ve smyslu vyjádření pana poslance Kuchaře návrh na přijetí následujícího usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře ve věci urychleného zpracování koncepce výchovně vzdělávací soustavy včetně učňovského školství, uvedenou ve sněmovním tisku 93 L."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 33.

Kdo je proti? 26.

Kdo se zdržel hlasování?11.

Tento návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Wagner se přihlásil s faktickou poznámkou, takže mu dávám slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Omlouvám se, vážený pane předsedající, ale já jsem tam měl ještě třetí návrh, aby se tou věcí zabývala vláda. Pan předsedající opomněl, domnívám se, že u toho opomenutí zůstaneme a pouze si dovoluji říci (Protože zákon o jednacím řádu praví, že podněty jsou možné pouze ústně, nedává možnost k písemným podnětům - jediná věta, kterou k tomu řeknu, která bude v protokolu, stačí na to, aby podnět nabyl právní účinnosti.), že podávám podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a Generální prokuratuře, aby se zabývaly causou ministerstvo státní kontroly v tom kontextu, jak jsem to předložil. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi za jeho poznámku. Připomínám, že projednáváme odpověď na interpretaci poslance Vlastislava Kuchaře. Protože nebylo přijato původní usnesení, je třeba navrhnout jiné:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře ve věci urychleného zpracování koncepce výchovně vzdělávací soustavy, včetně učňovského školství, uvedenou ve sněmovním tisku 93 L."

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 42.

Kdo je proti? 29.

Kdo se zdržel hlasování? 7.

Tento návrh získal potřebnou podporu.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci mimosoudní rehabitilace JUDr. Josefy Janulíkové, tisk 108. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 108 A. (Poslanec Seifer je zmocněn sdělit, že poslanec Drápela souhlasí s odpovědí.) Vyslechli jsme zprávu o tom, že poslanec Drápela souhlasí s odpovědí, považuje ji tedy za uspokojivou. Je třeba nicméně otevřít k tomuto bodu rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a dávám návrh na přijetí následujícího usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Drápely na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci mimosoudní rehabilitace JUDr. Josefy Janulíkové, uvedenou ve sněmovním tisku 108 A."

Kdo je proto usnesení, ať zvedne ruku. 73.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Emila Jaroše ve věci používání zastaralých učebnic na základních školách - tisk 112. Odpověď se předkládá jako tisk 112 A. Ptám se pana poslance Jaroše, zdali považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Emil Jaroš: Považuji ji za uspokojivou.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a dávám návrh na přijetí tohoto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Emila Jaroše na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci používání zastaralých učebnic na základních školách, uvedenou ve sněmovním tisku 112 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 50.

Kdo je proti? Nikdo.

Souhlasíte-li, konstatuji, že toto usnesení bylo přijato.

Ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci Františka Kačenky ve věci redislokace dopravní letky z letiště Ostrava - Mošnov na letiště Praha - Kbely, tisk 124. Odpověď se předkládá jako tisk 124 A. Ptám se pana poslance Kačenky, zdali považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec František Kačenka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, považoval jsem - ostatně jako řada našich občanů - armádu za zcela zbytečnou instituci, protože nikdy své úkoly v minulosti nesplnila. Stačí se vrátit do roku 1938 nebo 1968. Po listopadu 1989 se mi zdálo, že konečně chceme mít armádu moderní, akceschopnou, která se bude těšit úctě občanů. O co se toto mé zdání opíralo?

Armáda začala alespoň u nás na Ostravsku poskytovat služby občanům i podnikům tím, že zabezpečila lékařskou záchrannou službu, převoz pacientů k vyšetření do Prahy apod. Částečně tak kompenzovala škody. které na životním prostředí na severní Moravě způsobila, a občané tento její přístup oceňují. Jen v uplynulém roce byly z Ostravy do Prahy na vyšetření 4 tis. pacientů, čímž se zdravotnictví ušetřilo 6. mil. na nákladech, ale to není to hlavní. To hlavní spočívá v tom, že pacientům odpadlo komplikované zabezpečování dopravy do Prahy a zmenšilo se tak jejich utrpení. Za to patří bývalému velení Čs. armády a všem, kteří se na těchto úkolech podíleli, mé poděkování.

Z odpovědí pana Baudyše na interpelaci již toto zdání nemám. Na část interpelace neodpověděl vůbec a zbývající části jeho odpovědi dokazují, že v armádě k žádným změnám nedošlo, že opět budou upřednostňovány osobní nebo skupinové zájmy před celospolečenskými cíli.

Letiště Mošnov bylo v uplynulém období rekonstruováno nákladem 700 mil. korun a svými parametry je po letišti Ruzyň druhým nejmodernějším v naší republice. V jeho blízkosti bylo vybudováno velitelské stanoviště, nachází se zde velké sklady pohonných hmot a je vybudováno zázemí pro piloty. Nic toho ve Kbelích není. Navíc ve Kbelích nelze provozovat velká dopravní letadla, jako TU 154 a další.

Nechtěl jsem a nechci sněmovnu zatěžovat argumenty a technickými ukazateli. Domnívám se, že jimi by se měla zabývat komise odborníků, jejíž ustanovení jsem interpelací inicioval. Bohužel, pan ministr její ustavení nepodpořil. Z odpovědi pana ministra dále vyplývá, že u letiště Kbely se budou zvyšovat jeho parametry, což v podstatě znamená provést nákladnou rekonstrukci. Další finanční prostředky jsou požadovány na výstavbu bytů. To vše by u Mošnova odpadalo.

Připadá mi vůči voličům a občanům nezodpovědné a mrháním státních prostředků investovat stomilionové částky do zastaralého letiště Kbely a moderní letiště v Mošnově opustit. Není to vhodné zejména nyní, protože je nedostatek peněz ve zdravotnictví, školství i sociální zabezpečení.

Protože námitky uvedené v interpelaci nebyly odborně vyvráceny, ani nebyly uvedeny takové argumenty, které by nutnost přemístění dopravní letky z Ostravy do Prahy dokázaly, nezbývá mi nic jiného, než se domnívat, že redislokace má být provedena jen proto, že se některým armádním funkcionářům nechce z Prahy na venkov. A to je pro mne nedostatečným argumentem. Dávám na zváženou, zda by nebylo vhodnější vyměnit tyto funkcionáře než vyhovět jejich přání a nákladně financovat rekonstrukci letiště Kbely.

Z těchto důvodů navrhuji, aby odpověď na interpelaci sněmovna nepřijala.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kačenkovi, než dám návrh na přijetí usnesení, poprosil bych, zdali by kolegové, kteří se nachází v předsálí, vešli dovnitř a učinili sněmovnu usnášeníschopnou. Takže dovolím si přednést následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Františka Kačenky na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci redislokace dopravní letky z letiště Ostrava - Mošnov na letiště Praha - Kbely, uvedenou ve sněmovním tisku 124A.

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku. Pan poslanec Štěrba má faktickou poznámku.

Poslanec Tomáš Štěrba: Žádám o přepočítání přítomných poslanců.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže prosím skrutátorky, aby vyhověly návrhu pana poslance Štěrby. 70.

Pan poslanec Ortman má faktickou poznámku.

Poslanec Jaroslav Ortman: Můj návrh je procedurálního charakteru, protože se tady potýkáme neustále s neúčastí, myslím si, že i závěr této schůze už není zcela v duchu, jak bychom si představovali, dávám tedy procedurální návrh, abychom projednání zbylé části tohoto bodu, to je projednání zbývajících interpelací, přesunuly na příští nejbližší schůzi, to je na dubnovou schůzi. Tím by schůze byla ukončena za minutu po hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ortmanovi za tento návrh, pan poslanec Koháček s faktickou poznámkou.

Poslanec Petr Koháček: Otázka, kolik interpelací zbývá?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zbývá cca 30 interpelací. (Smích v sále.) Ne, to není k smíchu, to je fakt, to je výsledek píle naší sněmovny směrem k vládě.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, já bych se připojil k procedurálnímu návrhu pana poslance Ortmana s tím, aby tento bod byl zařazen jako první bod následující schůze, protože bychom se zase dostali do dluhu, abychom tedy začali tímto bodem následující schůzi.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, nemohu vám v tomto vyhovět, protože o programu schůze rozhoduje sněmovna na začátku schůze, tam budete mít příležitost tento návrh přednést při začátku dubnové schůze, souhlasíte-li.

Takže v tuto chvíli je třeba dát hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Ortmana, který zní: přerušit projednávání tohoto bodu a zbytek interpelací projednat na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Ortmana, nechť zvedne ruku. 50.

Kdo je proti tomuto návrhu? 12.

Kdo se zdržel hlasování? 10.

Dámy a pánové, mám zde sdělení od pana místopředsedy Tollnera, který informuje, že stálá komise pro práci Kanceláře PSP se mimořádně sejde ve středu 31. března v 10,00 hod. dopoledne na naléhavém zasedání v místnosti 07. Tolik poslední informace 7. schůze Poslanecké sněmovny. Dámy a pánové, děkuji vám za účast a přeji vám dobrou noc.

(Schůze skončena v 18.55)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP