Čtvrtek 25. března 1993

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, byl jsem vyzván v době, kdy jsem byl ve zdejším rozhlasovém studiu, kdy se projednávala odpověď na mou interpelaci, a to už podruhé, bohužel jsem přišel do sněmovny pozdě. Domnívám se, že by se tato věc mohla projednat nyní, protože je to věc tři měsíce stará a zase by se odložila o měsíc.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, podle jednacího řádu jste přišel o pořadí, vaše věc bude projednána na konci tohoto bodu.

Poslanec Jozef Wagner: Souhlasím, děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci poslanců Pavla Seifera a Jiřího Haringera ve věci poskytnutí základních údajů o zdravotním stavu populace v České republice - tisk 104. Odpověď se předkládá jako tisk 104A. Ptám se pánů poslanců, považují-li odpověď za uspokojivou. Prosím pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem pověřen panem poslance Haringerem, abych jeho jménem vyjádřil souhlas s odpovědí na interpelaci. Chtěl bych poděkovat ministerstvu a panu ministrovi za práci, kterou si s tím dali. Rád bych, aby odpověď nezapadla, aby si poslanci prostudovali podrobně údaje, které v této odpovědi jsou, aby vzali na vědomí i další skutečnosti, které tam být nemohou, totiž například to, že se za třicet let podařilo zlikvidovat většinu vážných chorob, na které lidé umírali, jako například obrnu a další, dále mrzačení dětí a mládeže a aby si všimli zejména jednoho jevu, jak narostly civilizační choroby u dětí. Ještě jednou opakuji, že jsem velmi spokojen a děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Přeje si vystoupit ještě pan poslance Haringer? - Nepřeje.

Děkuji. Otevírám rozpravu, kdo si dále přeje vystoupit k tomuto bodu? Nevidím, že by se někdo hlásil, a proto rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Pavla Seifera a Jiřího Haringera na ministra zdravotnictví Petra Loma ve věci poskytnutí základních údajů o zdravotním stavu populace v České republice, uvedenou ve sněmovním tisku 104A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať laskavě zvedne ruku. 87.

Kdo je proti tomu usnesení? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci poplatku za provedení umělého přerušení těhotenství na žádost - tisk 105. Odpověď se předkládá jako tisk 105A.

Je paní poslankyně Fišerová přítomna? Ano. Považuje paní poslankyně odpověď za uspokojivou?

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové!

Odpověď pana ministra práce a sociálních věcí ing. Vodičky na svou interpelaci ve věci poplatku za provedení umělého přerušení těhotenství na žádost nemohu považovat za vyčerpávající.

Pan ministr se ve své odpovědi zabývá problémem v celé šíři, plně si uvědomuje tíživou finanční situaci mladé rodiny, což velmi úzce souvisí s počtem narozených dětí, ale také s počtem umělých přerušení těhotenství. Hovoří o některých opatřeních v oblasti sociální politiky rodiny, která jsou buď ve stadiu realizace nebo v legislativním plánu ministerstva práce a sociálních věcí v tomto roce.

Kladně lze jistě hodnotit adresný způsob poskytování sociálních dávek, diferenciaci rodičovských příspěvků i příspěvků při narození dítěte.

Z hlediska absolutního však nelze nevidět, že kosmetické finanční úpravy nestačí pokrýt vzestup životních nákladů mladých rodin, i když bezesporu ve výdajích státního rozpočtu do sociální sféry je to částka značná.

Na druhé straně je bohužel nutností pochopit, že rozdělovat je možné jen to, co máme.

Avšak hlavním smyslem mé interpelace bylo upozornit nejen na kritickou psychickou, ale téměř vždy stejně kritickou sociální situaci ženy okolnostmi přinucené k tak závažnému rozhodnutí, jakým bezesporu umělé přerušení těhotenství je.

Meritorní otázka číslo jedna mé interpelace byla naprosto přesná. Jak bude MPSV ve své normotvorné, metodické a řídící činnosti postupovat v případech, kdy požádají o přerušení těhotenství ženy, které jsou sociálně potřebné, nebo jsou sociálně potřebné jejich rodiny, nebo by se sociálně potřebnými staly narozením dalšího dítěte a požádají sociální orgány o finanční pomoc. A dále, jak bude MPSV postupovat v obdobných situacích u rodin s nezaměstnanými členy, u rodin s nízkými příjmy a u rodin nestabilních, nacházejících se například v rozvodovém řízení.

Pan ministr odpovídá poněkud nepřesně. Cituji: "Ve zcela výjimečných případech není vyloučeno poskytnout dávky sociální péče." Neuvádí a ani neavizuje žádnou právní normu, ani metodický předpis, které by tuto možnost v dané situaci vymezovaly.

Taktiku pingpongového míčku mi připomíná stanovisko pana ministra, když píše, že mnou naznačené případné omezení svobodného rozhodnutí ženy k mateřství finanční situací je věcí ministerstva zdravotnictví, do jehož působnosti patří otázky umělého přerušení těhotenství, a dále pak ministerstva financí jako autora cenového výměru č. 5/1992, jímž byla stanovena výše poplatku za výkon.

Ministerstvo zdravotnictví přece tento problém řeší v případech zdravotních indikací zařazením mezi výkony hrazené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a to bez ohledu na finanční situaci pojištěné ženy, z titulu jejího pojištění. Ministerstvo financí stanovilo cenu, jakou stanovilo, i když jistě mohla být nižší. Pokud však žena prostředky má, ve svém rozhodnutí omezována není a výkon si zaplatí.

Těžištěm problému i mé otázky je však nutnost řešit situaci v souvislosti s umělým přerušením těhotenství na žádost u žen, které jsou sociálně potřebné, nebo se dočasně sociálně potřebnými stanou v důsledku zaplacení výkonu.

To, o čem hovořím, je tedy ve svém důsledku situace sociální a dle mého názoru patří do působnosti ministerstva práce a sociálních věcí a já předpokládám, že by měla mít svá určitá pravidla.

Je obecně známá věc, že nežádoucí těhotenství je přirozeným důsledkem určité příčinné situace, kdy muž bývá ženě velmi blízko. Až se však řeší situace následná, vážení pánové, jsou často mnozí muži mimo hru a někde v zákulisí. A proto vás, vážení páni poslanci, protože je vás většina v této sněmovně, žádám o podporu požadavku na zcela konkrétní řešení situace, se kterým se znovu na pana ministra práce a sociálních věcí zdvořile obracím.

Současně tak vyjadřuji svou nespokojenost s odpovědí pana ministra práce a sociálních věcí, avšak pouze na otázku č. 1 mé interpelace. Žádám o její konkrétní administrativní řešení v oblasti sociální.

Děkuji vám za podporu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Paní poslankyně nesouhlasí s odpovědí. Otevírám rozpravu. Chce někdo vystoupit k této závažné věci? - Nevidím, že by se někdo hlásil, rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslankyně Evy Fischerové na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci poplatku za provedení umělého přerušení těhotenství na žádost, uvedenou ve sněmovním tisku 105A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 46.

Kdo je proti? 37.

Kdo se zdržel hlasování? 14.

Toto usnesení nebylo přijato.

Je třeba hlasovat o usnesení opačném, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslankyně Evy Fischerové na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci poplatku za provedení umělého přerušení těhotenství na žádost, uvedenou ve sněmovním tisku 105A."

Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať zvedne ruku! 45.

Kdo je proti? 42.

Kdo se zdržel hlasování? 7.

Ani tato odpověď nebyla přijata, ponecháváme tedy tuto interpelaci bez odpovědi na příští schůzi.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci anonymních telefonátů, tisk 106. Odpověď se předkládá jako tisk 106A. Ptám se pana poslance Nováka, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejsem zcela spokojen, protože pan ministr se nevyjádřil, zda byl někdo z těch 11% skutečně zjištěných potrestán a jak a také jak se na anonymních telefonátech podílejí mladiství, protože myslím, že je rozdíl, když někdo zatelefonuje, že ve škole je ukrytá bomba, protože se mu nechce jít do školy, než když někdo zatelefonuje třeba do nemocnice, že v nemocnici je bomba a stěhuje se celá nemocnice. Pan ministr pouze konstatuje, že tím telefonátem je naplněna skutková podstata trestného činu šíření poplašné zprávy, což je známá věc, a zpráva vlastně nic konkrétního neuvádí, tam se pouze konstatuje status quo. Chybí mi tam víc konkrétních údajů, abych byl spokojen.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Novákovi, který vyjádřil nesouhlas s odpovědí, a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a dávám návrh na přijetí následujícího usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jaroslava Nováka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci anonymních telefonátů, uvedenou ve sněmovním tisku 106A."

Kdo s tímto návrhem na usnesení souhlasí, ať zvedne ruku. 40.

Kdo je proti? 39.

Kdo se zdržel hlasování? 4.

Usnesení nebylo přijato.

Navrhnu další usnesení, tedy navrhuji následující:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jaroslava Nováka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci anonymních telefonátů, uvedenou ve sněmovním tisku 106A."

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku. 48.

Kdo je proti? 30.

Kdo se zdržel hlasování? 13.

Konstatuji, že toto usnesení přijato bylo.

Dále ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci Jiřího Bílého ve věci administrativního nátlaku při uvádění národnosti na pololetním vysvědčení - tisk 107. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 107A. Ptám se pana poslance Bílého, zda-li považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane řídící schůze, chtěl bych říci, že zadání, které jsem dal k interpelaci, znělo jinak. Jednalo se o to, zjistit důvody, ještě lépe motivy, proč nebyla uváděna kolonka národnost v pololetním vysvědčení na všech typech škol. V tomto smyslu mi nebylo odpovězeno a rád bych požádal pana ministra školství, pokud by tak mohl učinit, jaké vznikly nejasnosti ohledně národnosti při uvádění na pololetním vysvědčení, pokud mi může odpovědět.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud pan ministr školství chce vystoupit, může, pokud nehodlá, nemůže být nucen.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, na pololetních vysvědčeních v tomto roce nebyly vyplňovány kolonky o národnosti a státní příslušnosti z toho prostého důvodu, že probíhalo vlastně ještě rozhodování v řadě rodin o tom, zda se rozhodnou žít v České republice nebo ve Slovenské republice, o tom, jak rozhodnou o své příslušnosti. A protože vysvědčení je trvale vydáváno žákům až na konci školního roku, dali jsme pokyn, aby tyto rubriky nebyly vyplňovány, aby byly vyplněny až na konci školního roku. Pokud kolem této věci vznikla na některých školách nějaká nedopatření ve smyslu vysvětlování, dali jsme pokyn, aby bylo vysvětlení upřesněno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Piťhovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásí se pan poslanec Matulka, pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, já jsem ochoten přiznat se ke své snížené chápavosti, nicméně chápu to tak, že pan poslanec Bílý se ptal na národnost. A pan ministr . odpovídal v souvislosti s občanstvím. Já se domnívám, že nejde o jedno a totéž. Možná to interpretuji špatně, ale není mi v této věci jasno, a proto bych prosil o upřesnění, buď pana poslance Bílého nebo pana ministra. Nevím, jestli oba dva mluvili o téže věci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Bílý s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Bílý: Jen faktickou poznámku. Já jsem se ptal jasně ohledně kolonky národnost, protože jsem už v ústní interpelaci vyloučil státní příslušnost, o které může být pochybnost, ale myslím, že jako základní identifikační znak osobnosti, jako je pohlaví, třeba vyznání či národnost, tam pochybnosti nevznikají. Aspoň u většiny lidí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému, nyní vystoupí pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, nebudu tady vystupovat za komisi výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, který má ustavenou komisi pro národnosti, protože tato otázka nebyla předmětem jednání této komise. K té odpovědi mám pouze dvě věci.

Odpověď ministra školství je zcela ve smyslu ústavního zákona 144/1968 Sb., o postavení národností v Československé socialistické republice, protože tento zákon, tento ústavní zákon, znal pojem uznané národnosti.

Ty uznané národnosti byly: německá, polská, ukrajinská a maďarská. Dále bych upozornil, že podle statutu Rady pro národnosti - Rada pro národnost je poradním orgánem vlády a jako taková nemá žádné kompetence.

Mám pochybnosti i o tom, že vláda je oprávněna vykládat ústavu, tím méně její poradní orgán. Proto doporučuji sněmovně, využívám svého práva poslance, aby s touto odpovědí nesouhlasila, neboť je v rozporu i s Ústavou ČR.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi, hlásí se opět pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Rád bych pokračoval v tom vyjádření, protože to byla důležitá otázka, celkově tedy k charakteru odpovědi na moji interpelaci. V podstatě odpověď mohla být jasnější už v momentu, kdy mi pan ministr ji poslal, protože ji poslal až po lhůtě, pokud si vzpomínám a paměť mne neplete, tak jsem interpeloval 28. února a odpověď byla zpracována 3. března.

Co považuji v interpelaci za velmi nebezpečné z hlediska vztahů jednotlivých národností a národnostních menšin uvnitř nového státu? Především je to otázka právě uznaných národností. Minulý režim v té normě 144/68 uznával formálně právo každého podle svého vnitřního přesvědčení se hlásit ke své národnosti. Toto právo ovšem sám byrokraticky omezoval tím, že vytvořil kategorii uznávaných národů. Tímto v podstatě mimo možnost národně se identifikovat byli vyřazeni např. Rusíni, kteří byli uměle zahrnuti mezi ukrajinskou národnost, Moravané, nebo např. Romové, u nichž se zjišťovala etnická příslušnost jenom tajně a nepřímo, že se dělaly při sčítání některé čárečky od jednotlivých komisí.

To znamená, že jestliže budeme vytvářet určité byrokratické orgány, které budou rozhodovat o naší národnosti, dostáváme se ke stavu, který byl před listopadem 1989. To všechno potom má určitou souvislost s tím, čeho jsme svědky na Moravě v poslední době, že učitelé vytvářejí určitý nátlak na žáky, aby se nehlásili k národnosti moravské. Nevěřím, že by to byl akt nějakého národního šovinismu, spíš mám pocit, že to je ten slouhovský pocit, který je v učitelském stavu, zalíbit se, zalichotit se stávajícímu režimu, být zase v čele, držet prapor.

V podstatě domnívám se, že pokud se bude národnost určovat na základě nějakého administrativního opatření, je to v rozporu i se základními právními normami i normami, které uznává civilizovaná část Evropy.

Jako velmi nebezpečnou tendenci vidím snahu vyřešit národnostní otázku na Moravě prostě tím, že byrokratické centrum v Praze strčí hlavu do písku jako pštros, a to tím způsobem, že se bude snažit na všech dokumentech národnost vynechávat. I na to naráží pan ministr školství v tom, že mluví o možnosti, že by na vysvědčeních národnost nebyla uváděna a např. by neměla být uváděna na občanských průkazech, to už máme zřetelnější náznaky k tomu, a na cestovních pasech.

V podstatě řešit národnostní otázky tím, že národnostní otázku zamlčím, si myslím, že je stejný způsob řešení, jaký známe v totalitních režimech. Známe např. podobné způsoby ve vztahu k Rétorománům z hlediska italského státu, tehdy fašistická Itálie, která je započítávala mezi Italy apod. Varuji tedy před takovýmto způsobem řešení otázky národnostních menšin na území tohoto státu.

Proto se připojuji k poslanci Stodůlkovi a nesouhlasím s odpovědí na tuto interpelaci a žádám Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila a uvážila celou tuto velmi citlivou problematiku a rozhodla v tomto směru, že odpověď ministra školství nepřijímá.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému a prosím pana poslance Brodského, kterého jsem zahlédl jako prvního k této problematice se přihlásit.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se s technickou připomínkou. Předpokládám, že stanovisko mého předřečníka bylo proneseno v moravském jazyce. Dovoluji si navrhnout, zdali bychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby, než bude zaručen jeho překlad. Děkuji. (Smích a potlesk v části sněmovny.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Stodůlka s faktickou poznámkou, dále pan poslanec Ullmann.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: K poznámce pana předřečníka: Doufám, že při jednáních rakousko-německých se používá tlumočník úřední nikoliv soukromý. Děkuji. (Smích v části sněmovny.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Dámy a pánové, ve veliké stručnosti - jestliže je tam kolonka národnost a jestliže nám bylo několikrát pány, co obhajují národnost moravskou, definováno, že ta národnost se zakládá na pocitu, mám pocit, aby to bylo správné - tady toto uvedení, ta kolonka by neměla uvádět "národnost", ale "pocit národnosti". Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Novák, potom pan poslanec Bílý.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych upřesnit to s tou jednací řečí. Vzpomínám si, že když se projednávala ústava, tak byl tady vznesen návrh, že jednací řeč by měla být čeština. A tady ti pánové přede mnou to zamítli, takže jednací řeč tady není určena, že to má být čeština. Děkuji. (Potlesk v části sněmovny.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Novákovi. Prosím pana poslance Bílého.

Poslanec Jiří Bílý: Já bych krátce reagoval na svého předřečníka v tom směru, že jazyk jako identifikační faktor a tedy odlišování se jednoho národa od druhého je vlastně stalinská definice zpracovaná v 30. letech. Samozřejmě, že významným znakem národa je společný jazyk, ale tento společný jazyk nemusí být odlišný od jiných jazyků v Evropě a nebo ve světě.

Další věc - v sobotu tady byla Rada Evropy a ptala se na poměry národních menšin a my, protože nemáme vlastní stát, jsme tady také vlastně národní menšinou v tomto směru (smích ve sněmovně). Nevím, co je tak k smíchu. Myslím, že by bylo dobré alespoň respektovat základní fakta sčítání lidu, protože víme, že kolonka nezněla, jaký je obcovací jazyk, a to se nás pan předseda této komise zeptal, ale kolonka zněla národnost a jeden milión 360 tis. obyvatel na Moravě se hlásí k národnosti moravské. To, že se tady smějete, se smějete tomuto počtu občanů této republiky. Myslím, že tímto jenom otázku dramatizujete a vytváříte opravdu situaci, před kterou vy varujete.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému. Prosím pana poslance Ortmana.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, vážení kolegové, chtěl bych všechny požádat, abychom tento důstojný sál neměnili v arénu obdobnou tomu, co nám možná vzdáleně připomíná FS.

Vždycky jsem si vážil ducha této sněmovny, její věcnosti, a věřím, že argumenty zněly pro, proti. Přikročme proto k hlasování. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy dále nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ve smyslu několika vystoupení pana poslance Bílého navrhuji, abychom přijali následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Bílého na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci administrativního nátlaku při uvádění národnosti na pololetním vysvědčení, uvedenou ve sněmovním tisku 107 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 42.

Kdo je proti? 49.

Návrh nebyl přijat.

Předkládám proto návrh opačný:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Bílého na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věcí administrativního nátlaku při uvádění národnosti na pololetním vysvědčení, vedenou ve sněmovním tisku 107 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 51.

Kdo je proti? 42.

Kdo se zdržel hlasování? 6.

Tento návrh získal potřebnou většinu, takže byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou, tisk 93. Odpověď se předkládá jako tisk 93 l.

Ptám se pana poslance Wagnera, zdali považuje odpověď za uspokojivou.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP