Čtvrtek 25. března 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 54.

Kdo je proti tomuto návrhu? 6.

Ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím další.

Poslanec Vladimír Budinský: Další pozměňovací návrh pana poslance Kozáka byl vyloučen přijetím návrhu pana poslance Bendy, týkal se kuponové privatizace. Návrh, o kterém bychom měli hlasovat je § 67b), týkající se vedoucích pracovníků dlužníka, pan poslanec Kozák navrhuje celý § 67 vypustit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 40.

Kdo je proti? 24.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Vladimír Budinský: Poslední návrh pana poslance Kozáka se týká § 67c) a hlasování o něm je vyloučeno přijetím návrhu pana poslance Bendy.

Dostáváme se k návrhům pana poslance Wagnera, kde pan poslanec Wagner ve svém prvním návrhu navrhuje doplnit § 46 stávajícího znění zákona odst. 3: "Je-li navrhovatelem podnikatel s větším počtem zaměstnanců než 500, soud může povolit vyrovnání, i když nejsou splněny podmínky § 50, odst. 1, písm. c) a d)."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 58.

Kdo je proti tomuto návrhu? 14.

Návrh nebyl přijat.

Další prosím.

Poslanec Vladimír Budinský: Další navrhuje pan poslanec Wagner do § 27a), pravděpodobně nové znění textu - je to tak? Nové znění § 27a): "Je-li součástí konkursní podstaty podnik, dá správce přednost prodeji podniku jako celku. Na tento prodej lze použít ustanovení obchodního zákoníku, § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Věřitelský výbor může navrhnout jiný způsob zpeněžení majetku, který slouží k provozování podniku. Schválí-li návrh věřitelského výboru soud, je jím správce vázán. Výtěžek prodeje podniku (jeho části) je součástí celkového výtěžku zpeněžení konkursní podstaty a nemůže sloužit pouze ke krytí závazků souvisejících..." Pane poslanče, zkuste na mne z místa vzkřiknout, já to potom zreprodukuji. Ta poslední věta tedy zní: "A nemůže sloužit pouze ke krytí závazků, souvisejících s prodávaným podnikem (částí podniku)."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem pana poslance Wagnera, ať zvedne ruku. 59.

Kdo je proti? 4.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další.

Poslanec Vladimír Budinský: Další návrh vznesl pan poslanec Procházka, který navrhuje v § 67b), týkajícím se vedoucích pracovníků, doplnit ještě odst. 3 o tento text. Odst. 3 zní: "O možnosti účasti vedoucích pracovníků na nabytí vlastnictví k věcem rozhodne s konečnou platností představenstvo zemědělského podniku."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 59.

Kdo je proti? 28.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Vladimír Budinský: Poslední dva návrhy byly návrhy pana poslance Payna, který v § 1a) navrhuje vypuštění druhé části věty - "jestliže stát převzal její dluhy nebo se za ni zaručil".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 59.

Kdo je proti? 9.

Ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím další.

Poslanec Vladimír Budinský: Druhý návrh pana poslance Payna se týkal § 27 odst. 2 čtvrtého řádku, kde slovo "cenu" navrhuje nahradit slovem "cenou".

Domnívám se, že v tomto případě by mohli rozhodnout jazykovědci při korektuře, protože se nejedná o věcný návrh a jeho smysl zůstává stejný v obou případech. (Poslanec Payne trvá na hlasování.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám o návrhu hlasovat. Kdo souhlasí s tímto pozměňujícím návrhem, ať zvedne ruku! 90.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Vladimír Budinský: Pane předsedající, tím jsou všechny pozměňující návrhy vyčerpány.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o celém předloženém návrhu najednou.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání, podle sněmovního tisku 154 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 162 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku! 92.

Kdo je proti? 20.

Kdo se zdržel hlasování? 50.

Děkuji. Zákon byl přijat.

Děkuji panu místopředsedovi vlády jako navrhovateli a společnému zpravodaji panu poslanci Budinskému. Tím jsme projednali další bod našeho programu.

Budeme pokračovat projednáváním předposledního bodu, kterým jsou

XXVIII.

Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Jako první se s interpelací přihlásila paní poslankyně Hana Orgoníková. Uděluji jí slovo.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, přednesu interpelaci na pana premiéra Václava Klause.

Československá strana socialistická a klub poslanců LSU byli informováni o projednávání privatizačních projektů na budovu Melantrichu na Václavském náměstí. V této budově sídlí i a. s. Melantrich, jejímž majoritním akcionářem je Československá strana socialistická. Součástí budovy je i tiskárna.

Celé vydavatelství včetně tiskárny bylo vytvořeno a vybudováno Československou stranou národně socialistickou, jejímž právním nástupcem je Československá strana socialistická. Podnik budovali za velkých obtíží řadoví členové této strany. Vznik je datován vznikem strany jako takové a jeho smyslem bylo zajištění působnosti v oblasti polygrafického průmyslu, vydávání periodik apod.

Jelikož politické strany neměly podle právních předpisů první republiky právní subjektivitu, měly takové podniky politických stran samostatnou právní subjektivitu, avšak tato byla uskutečňována v přímé návaznosti na politické strany.

Takové vedení mělo výraz nejen ve jmenování členů představenstva, ředitele, případně šéfredaktorů, ale i v tom, že akcie Melantrichu byly svěřeny k věrné ruce členů vedení strany. V případě Melantrichu tomu tak bylo zejména po r. 1945.

Československá strana národně socialistická a později Československá strana socialistická se tímto způsobem stala po r. 1945 faktickým vlastníkem Melantrichu, rozumí se i s budovou.

Tato skutečnost dále vyplývá i ze zákona 123/1948 Sb. ze dne 5. 5. 1948 o znárodnění polygrafických podniků, který znárodnil pouze tiskárnu Melantrichu. Podle § 5 odst. 5 citovaného zákona se ustanovení odst. 1 - 4 tohoto paragrafu nevztahují na vydavatelské, nakladatelské a knihkupecké podniky stran zastoupených v Národním shromáždění.

Československé straně socialistické byly ponechány licence, živnostenská oprávnění, ochranné známky, vzorky apod., které až dodnes jsou známy v celém kulturním světě pod jménem Melantrich.

Zatímco zákonem č. 123/1948 Sb. byly znárodněny pouze tiskařské závody Melantrichu, následnými vyhláškami ministra informací č. 2289 ze dne 10. září 1948 a ministra informací a osvěty č. 1076 z 8. března 1950 byla znárodněna i budova Melantrichu na Václavském náměstí.

Stojí zde tedy na jedné straně zákon jako norma vyšší právní síly a na druhé straně vyhláška jako podzákonná norma, která zákon nemůže měnit.

Generální prokurátor České republiky sám ve svém vyjádření konstatoval, cituji "že zde nepochybně došlo ke znárodnění nad rámec stanovený zákonem č. 123/1948 Sb.".

Jestliže je v současné době rozhodováno o privatizačních projektech předložených k privatizaci tohoto objektu a jestliže se zdá, že bude rozhodnuto ve prospěch někoho, kdo sám o sobě nedává morální záruku k řádnému provozování tohoto podniku, ačkoliv byl předložen i privatizační projekt a. s. Melantrich, nemohu nekonstatovat, že vláda potvrdí svým eventuálním rozhodnutím komunistické bezpráví.

V pondělí bude vláda o této záležitosti jednat. Nechť při svém jednání velmi bedlivě zvažuje veškeré morální a právní aspekty problému a nechť respektuje elementární zásady fungování právního státu, podle kterých musí být křivdy napraveny.

Ráda bych se v této své interpelaci dotkla i určitého ryze právního aspektu celé problematiky.

Navrácení svého majetku se Melantrich domáhá žalobou z 23. 10. 1991. Je navrženo, aby Krajský obchodní soud v Praze postoupil celou záležitost Ústavnímu soudu. Tento návrh byl předložen 28. ledna 1992, tedy ještě v době jeho existence. V této věci však dosud nebylo rozhodnuto.

Vzhledem k existenci soudního sporu nepovažuji za možné, aby o sporném majetku bylo rozhodnuto správní cestou, tj. rozhodnutím vlády, a navíc formou prodeje.

Chtěla bych zdůraznit, že takový postup by byl v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod, která se stala součástí našeho právního řádu, zejména s jejím čl. 36.

Ze všech uvedených důvodů se na Vás, pane premiére, obracím jako členka Československé strany socialistické a jako členka poslaneckého klubu LSU, plně podporována všemi ostatními členy našeho klubu, s touto interpelací a žádám:

1. Aby se vláda při svém rozhodování řídila základními morálními a právními principy, aby v duchu těchto zásad rozhodla pozitivně o privatizačním projektu předloženém a. s. Melantrich.

2. Aby nebyla narušována priorita rozhodování nezávislých institucí, tj. soudů právním rozhodováním výkonných orgánů, tj. vlády.

Já sama považuji vzhledem k okolnostem, vzhledem k hrozícímu nebezpečí nezvratného rozhodnutí vlády a vzhledem k tomu, že vláda bude rozhodovat již v pondělí, tuto interpelaci za naléhavou a žádám, aby Poslanecká sněmovna ji prohlásila za naléhavou a stanovila lhůtu odpovědi na 2 dny. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se pan ministr Skalický.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, ponechám na panu premiérovi, aby v zákonné, resp. možná ve zkrácené lhůtě odpověděl na tuto interpelaci. Pro vaše event. rozhodování o tom, zda lhůta má nebo nemá být zkrácena, bych rád pouze fakticky upřesnil, že vládě bude na základě projednání tohoto problému ve vládní privatizační komisi předložen variantní návrh řešení této otázky, a to v době, o které nepovažuji za možné, aby byla kratší než 3 týdny. Čili prodlení typu rozhodnutí v pondělí, jak jsem zaslechl v interpelaci paní poslankyně, rozhodně nehrozí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi. Já se ptám paní poslankyně, zda na tom trvá.

Poslankyně Hana Orgoníková: V tom případě, pane místopředsedo, netrvám na zkrácení lhůty.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dříve než dám slovo dalším přihlášeným poslancům, chci upozornit členy vlády, že pokud si některý z nich bude přát odpovědět na vznesené interpelace, otázky a podněty, bude mít příležitost v dalším bodě. Jako další je s interpelací přihlášen do rozpravy pan poslanec Jaroslav Novák. Uděluji mu slovo. Připraví se pan poslanec Wagner.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, měl bych krátkou interpelaci na pana premiéra Klause.

Vážený pane premiére, dovolte mi, abych vám položil několik otázek.

1. Kolik automobilů bylo celkem zakoupeno zvlášť pro federální vládu a českou vládu v uplynulých 3 letech?

2. Požadoval bych jmenovité vyčíslení každého nakoupeného vozu s těmito údaji: značka, původní majitel, prodejce, cena.

3. Kolik automobilů bylo získáno darem nebo převodem od osob a institucí.

4. Vyčíslení takto získaných automobilů s uvedením značky, původního majitele a dárce.

5. Výše uvedené body se týkají všech vozidel používaných členy vlády, Úřadem vlády a dalšími přímo řízenými organizacemi.

6. Tato interpelace vychází z informací o tom, že česká vláda a československá vláda získala dobrou polovinu svých vozů kradeným zbožím z Itálie.

Děkuji vám za odpověď na moji interpelaci.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci. Prosím pana poslance Wagnera, jako další se připraví pan poslanec Hirš, potom pan poslanec Matulka.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, interpeluji pana ministra spravedlnosti a podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny současně dávám podnět panu generálnímu prokurátorovi. To vše ve věci Generální prokuratury ČR a generálního prokurátora Jiřího Šetiny osobně.

Přestože generální prokurátor České republiky JUDr. Jiří Šetina slíbil po svém jmenování do funkce 17. 9. 1992 předložit do 10 dnů koncepci prokuratury, neviděl ji do dnešního dne nikdo. Místo toho občas pronáší proklamace typu: Finanční prokuratura (to je prosím citát) bude fungovat od 1. ledna 1993. To není otázka diskuse. (Konec citátu.) Samozřejmě nefunguje ani fungovat nemůže. Republika nutně potřebuje odborný orgán, který by zajišťoval státní majetek včetně pohledávek. Lze snadno vybudovat systém finančních a kontrolních orgánů, s propojením na prokuraturu, která by v soudním řízení mohla státní zájem hájit. Významný je i fakt, že by šlo o organické spojení úkolů prokuratury v trestní a netrestní oblasti. Pod jednou střechou by došlo ke komplexnímu posouzení věcí, přičemž k rozhodnutí by byl přirozeně příslušný nezávislý soud. Prokuratura - byť k její činnosti byly a jsou výhrady, někdy oprávněné, někdy neoprávněné, to se týká naprosto všech státních orgánů - fungovala jako pevný a přiznejme si jako obtížně nahraditelný subjekt právní ochrany a donucení. Je na nás, abychom jí dali do kompetence ty úkoly, které chceme, aby plnila a kontrolovali, zda tak činí dobře, a jestliže nikoli, hledejme příčiny, zda je to proto, že jsme chybně stanovili úkoly nebo ji nevybavili potřebnými prostředky, ať již legislativními či materiálními, k tomu, aby mohla účinně plnit v zájmu občanů i státu své poslání.

Klaďme si však i tu otázku, zda není chyba v někom, koho jsme pověřili odpovědností za tento resort. Tuto otázku si kladu zejména v případě pana generálního prokurátora České republiky Dr. Jiřího Šetiny. Všichni měli možnost vnímat a hodnotit tzv. návrh migračního zákona. Ponechám pro tuto chvíli zcela stranou "odbornou kvalitu". Musím však hovořit o souvislostech, tím spíše, že se k němu stále hlásí, viz Večerník Praha ze dne 24. února. Celkový dojem z předloženého materiálu ovanul soudného člověka nejen duchem padesátých let, ale i naivně kamuflovaným rasismem, proti čemuž se ohradila nejen řada významných politiků, právních odborníků, ale i romská populace a negativní byl rovněž ohlas v zahraničí. Zásadní však je to, že generální prokurátor ČR místo aby tvrdě zakročil proti tzv. jirkovským vyhláškám, jejich autory ještě veřejně chválil, viz např. televizní duel se starostou Jirkova. Tvrdím, že jeho postoj eskaloval rasisticky podbarvené veřejné mínění zejména v dotčených oblastech, jak jsme se měli možnost přesvědčit v televizních záběrech, v nichž někteří občané se vyjadřovali na dotaz reportéra slovy vyhubit a podobně. Prokurátor měl v okamžiku vydání takovéto vyhlášky bez rozmyšlení postupovat podle § 15 zákona o prokuratuře a podat proti takové vyhlášce protest a stanovit, že výkon jejího rozhodnutí se okamžitě zastavuje. Generální prokurátor ČR nejenže zmíněné radní za jejich aktivitu pochválil, nýbrž i připustil, že protest sice připravený má, avšak zatím jej nepodá. To přirozeně od samého počátku nemohlo měnit nic na nezákonnosti takových vyhlášek a na trestnosti kohokoli, kdo by podle nich postupoval. Ten, kdo vykonává svoji pravomoc v rozporu se zákonem a působí tím někomu újmu či jiného neoprávněně zvýhodňuje, dopouští se trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 trestního zákona, případně dalších ustanovení téhož zákona. To platí nejen pro lokální úředníky, kteří se nemohou nezákonnou vyhláškou zašťítovat, ale platí to tím spíše pro generálního prokurátora, jestliže z takovéto trestné činnosti nevyvozuje adekvátní závěry. Jestliže známe z tisku případy, kdy v rozporu se zákonem jsou občané z obydlí vyhazováni, ptám se generálního prokurátora ČR, kolik odpovědných funkcionářů je pro tato flagrantní porušení zákona trestně stíháno.

V této souvislosti si dovolím poukázat na řešení obdobné problematiky, to je režimu evidence osob, vyhláškou č. 335/52 Ú.1. podepsanou chvalně známým soudruhem Bacílkem, a konstatuji, že tento "dobrodinec" byl proti současnému generálnímu prokurátorovi ČR učiněný břídil. Dovoluji si tvrdit, že bude-li generální prokurátor ČR chválit autory nezákonných vyhlášek, mrzačí i tak nevalné právní vědomí veřejnosti. Stejně tak tvrdím, že nestíhá-li generální prokurátor ČR evidentní trestné činy, ohrožuje demokracii a zpronevěřuje se svým úkolům.

V dosavadní činnosti generálního prokurátora ČR však lze spatřovat i běžnou kriminální činnost. Zcela bez reakce zapadla na podzim r. 1992 zpráva otištěná v Blesku. Podle ní generální prokurátor ČR zakoupil za 216 tisíc Kč 35 osobních zbraní, 7 tisíc kusů střeliva a zejména dva puškohledy. Pochopil bych zakoupení pistolí, které lze jistě snadno vysvětlit zájmem na ochraně prokurátorů, dva puškohledy však vysvětlit pouze dvojím způsobem, buď jde o diverzní přípravy, a nebo pan generální prokurátor ČR chodí na vysokou a nemůže si dovolit ze svého skromného platu koupit potřebné vybavení. Věřím spíše druhé alternativě a považuji ji za majetkovou trestnou činnost.

V této souvislosti však nelze přehlédnout, že se generální prokurátor ČR se svými zbraněmi odmítl podrobit zákonné kontrole prováděné příslušnými orgány Policie ČR a k policistům byl navíc hrubý. K tomu by nám jistě mohl podat vysvětlení kromě gen. prokurátora ČR i pan ministr vnitra ČR nebo pan policejní prezident.

Bez povšimnutí by ovšem nemělo zůstat ani vydání několika set marek za krytí cestovních nákladů pana JUDr. Milana Hulíka zřejmě z titulu služební cesty, ačkoli tento pán v době, kdy služební cesta do SRN byla uskutečněna, nebyl pracovníkem prokuratury a účel cesty se ani v nejmenším nekryl se služebními potřeb mi prokuratury. Ve skutečnosti šlo o jakýsi kongres, na němž dr. Hulík byl přítomen jako zástupce KAN. To přirozeně gen. prokurátorovi ČR nebránilo v tom, aby tyto náklady nechal proplatit k tíži prokuratury.

Trestnou činnost gen. prokurátora ČR spatřuji však i ve výkonu jeho pravomocí uvnitř samotné prokuratury. Jde jednak o skutečnost, že v příkrém rozporu s ustanovením §37 zák. o prokuratuře jmenoval do funkce vyšetřovatele Generální prokuratury ČR pana Rovenského, ačkoli tento neměl předepsané vysokoškolské právnické vzdělání, čehož si byl generální prokurátor ČR vědom a tento nedostatek jmenovanému odpustil, ač k tomu nebyl oprávněn dle zákona.

Dále pak jmenoval do funkce prokurátora Generální prokuratury ČR pana JUDr. Jiřího Přibyla a zařadil jej do své inspekce, přestože jde o osobu trestanou pro trestné činy vydírání, křivého obvinění a pomluvy, jichž se dopustil v období let 1985 - 1988 zejména anonymními přípisy proti státním úředníkům v okrese Olomouc, ale zejména proti bývalé manželce a vlastní dceři, které tím hodlal znemožnit řádné studium. Takový člověk by měl bdít nad mravností prokurátorů v ČR. Tohoto dobrodince hodlal gen. prokurátor ČR jmenovat do funkce okresního prokurátora v Olomouci a když se proti tomu celá Okresní prokuratura v Olomouci peticí ohradila, neboť jim osoba pana dr. Přibyla byla dobře známa, byli olomoučtí prokurátoři gen. prokurátorem ČR označeni za semknuté staré struktury. Tento člověk přirozeně nesplňuje ani ten nejzákladnější předpoklad pro výkon funkce prokurátora, to je bezúhonnost, a nemůže na tom změnit nic ani fakt, že jde o odsouzení zahlazené, ani to, jak jinde tvrdil gen. prokurátor ČR, o odsouzení bolševické. Člověk, který neváhá pomluvami a vydíráním ubližovat vlastnímu dítěti, je docela obyčejná zrůda a je tragické, když takové osoby pan JUDr. Šetina považuje za hodné být prokurátorem ČR.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP