Čtvrtek 25. března 1993

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, dámy a pánové, zcela nepochybně se jedná o velmi závažnou novelu a já vznáším tento procedurální návrh, aby našemu jednání byl přítomen prezident Hospodářské komory pan dr. Zdeněk Sommer a aby mu bylo umožněno vystoupit v rozpravě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s návrhem pana kolegy Hirše, ať zvedne ruku. 59.

Kdo je proti? 22.

Zdržel se hlasování? 51.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím paní kolegyni, které se ještě jednou omlouvám, aby se ujala slova, připraví se pan kolega Šoler.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený Parlamente, dovolte, abych vyslovila souhlas s vládním návrhem, protože jsem také proti povinnému členství, a to v jakékoliv komoře, protože si myslím, že povinných členství jsme už tady měli skutečně dost.

Při povinném členství podniků a podnikatelů se dají předem propočítat finanční objemy, které Hospodářská komora dostane a za které potom nabere lidi neboli zaměstnance, kteří budou zaplaceni bez jakékoliv motivace.

Hospodářská komora svou činností musí postupně přesvědčit podniky a podnikatele, že jim bude sloužit k jejich prospěchu a užitku. Hospodářská komora ovšem nesmí mít na svou činnost monopol. Např. podávání informací o clech a celních problémech tak, jak je tomu momentálně v Brně, kdy celníci odkazují podnikatele na obchodní a průmyslovou komoru, samozřejmě za poplatek, - údajně tak rozhodlo ministerstvo financí - nevím, co je to za zvláštní dohody o podnikatelích bez podnikatelů.

Pokud bude Hospodářská komora poskytovat kvalitní služby za odpovídající ceny a pokud následně nebo ihned nabídne podnikatelům část určujících služeb v rámci členského příspěvku, pak sami podnikatelé dobrovolně vstoupí do této organizace, nikoli z donucení. Nová Hospodářská komora se musí také a především chovat tržně, tj. - její pracovníci musí přijít za zákazníkem nebo členem a nikoli zákazník nebo člen za komorou podle hesla "Náš zákazník - naše oběť". Bude-li se tato komora chovat tržně, bude mít zajisté dostatek členů dobrovolných. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a prosím pana kolegu Šolera. Další přihlášky nemám.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nechci se dotýkat podstaty této změny tzn. dobrovolnosti členství v Hospodářských komorách, chci se dotknout pouze jedné drobnosti, která je navržena v § 5, odst. 3. Domnívám se, že Hospodářská a Agrární komora jsou zřízeny zákonem a tím se jedná v podstatě o státní instituce. Podle článku 20 Základní listiny práv a svobod, odst. 4, jsou politické strany, politická hnutí, jakožto i jiná sdružení oddělena od státu. V tom případě pokládám za nevhodné, aby registrace u sdružení podnikatelů, čili v podstatě u zájmového sdružení, sloužila jako podklad pro vstup do této Agrární komory.

Proto navrhuji, aby v odst. 3, § 5, bylo vypuštěno "... nebo ověřený doklad o registraci u sdružení podnikatelů". Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, prosím pana kolegu Uřičáře.

Poslanec Jiří Uřičář: Pane předsedající, vážení kolegové, chci se vyjádřit k dobrovolnému členství v navrhované novele zákona 301/92. Svůj postoj opírám o skutečnost, ve které se v současné době nachází privatizace a transformace zemědělství, včetně zpracovatelského průmyslu. Nově vznikající privatizované a transformované provozní jednotky se stávají dle dosud platného zákona dnem registrace povinně členy Agrární nebo Hospodářské komory, aniž mají představu, co to pro ně může znamenat, snad kromě povinného placení členských příspěvků.

Chápeme-li tedy činnost Agrární nebo Hospodářské komory víceméně jako službu pro její členy, pak jí musíme nechat vůli utvářet se dobrovolně zespoda a není tudíž vhodné jí zákonnou normou něco nařizovat. Podnikatelské subjekty takto kolektivisticky pojaté do komory by začaly být omezovány ve své podnikatelské činnosti např. kvotacemi nebo různými omezujícími podmínkami, nám známými i z uplynulého období, např. modelování vztahů či systému plánování na vymezeném regionu nebo okrese. Takovéto kroky by jistě vedly k nabourání trhu a k potírání konkurenceschopnosti podnikatelů. Samozřejmě by došlo ke konzervaci současného stavu a tím k zablokování možnosti vzniku terciální sféry v zemědělských oblastech. Následky povinného členství v agrárních komorách v okolních evropských zemích lze brát jako vážné varování.

Na závěr mi dovolte jeden pozměňovací návrh, který se týká § 5, odst. 1, kde číslovka 3 v odkazu na poznámku pod čarou se nahrazuje číslovkou 1 a poznámka číslo 3 pod čarou se vypouští. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se ještě jednou, zda se ještě někdo nechce přihlásit do rozpravy. Prosím, pan kolega Hrazdíra. Poprosím o písemné přihlášky.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, mám jenom jeden velmi drobný pozměňovací návrh k článku 2 Přechodná ustanovení, a to pokud se týká termínu a lhůty, kdy může nebo nemůže se přihlásit nebo oznámit, zda chce nebo nechce zůstat členem komory. Měsíční doba se mi zdá příliš krátká. Tak jak známe situaci, celá spousta podnikatelů ani nezaregistruje, že nový zákon vyšel a bylo by vhodné doplnit - "Členství v Hospodářské komoře, které osobám uvedeným v § 2 odst. 1 zákona 301/92 Sb. vzniklo dnem 1. července 1992, zaniká dnem 31. 10. 1993, pokud tyto osoby k tomuto datu neoznámí přípravnému výboru ... atd. To znamená pouze prodloužení toho termínu jednoho měsíce. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Faifra. Připraví se pan poslanec Hirš.

Poslanec Jiří Faifr: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl jeden pozměňovací návrh. Nejdříve ho uvedu, pak bych řekl, jaké je jeho znění. Jestliže podle zákona 301 vznikla hospodářská komora, vznikly hospodářské komory na okresní úrovni a poté vznikla hospodářská komora celorepubliková, která měla sněm v sobotu, tak se mi zdá poněkud divné, aby ti členové, kteří jsou již členy hospodářské komory, znovu oznamovali, že chtějí nadále zůstat členy hospodářské komory. Logické by bylo to, aby ti, kteří byli zapsáni do hospodářské komory z toho důvodu, že členství bylo povinné, oznámili, že z této komory vystupují a aby neoznamovali ti, kteří v komoře chtějí zůstat, že tam zůstávají. Proto navrhuji, aby v článku 2 Přechodná ustanovení byl tento článek celý vypuštěn. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Hirše.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, představenstvo Hospodářské komory se sešlo na svém zasedání 24. března, kde přijalo usnesení, ve kterém - ocituji. "Hospodářská komora ČR považuje v případě novelizace zákona č. 301/92 Sb., o Hospodářské komoře ČR, Agrární komoře ČR zachování povinného členství podnikatelských subjektů v Hospodářské komoře minimálně do 31. 12. 1994 za nezbytné k tomu, aby Hospodářská komora ČR mohla v plné míře plnit své tuzemské i mezinárodní povinnosti. Dále Hospodářská komora žádá mým prostřednictvím o odložení projednávání této novely o 30 dnů, vzhledem k tomu, aby představenstvo Hospodářské komory nám mohlo předložit řádnou analýzu dopadů případné novely v různých variantách." Vznáším tedy procedurální návrh, aby projednávání tohoto zákona bylo odloženo o 30 dnů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, souhlasíte s tím, aby byl tento návrh, přestože je procedurální, projednáván v rámci zpravodajské zprávy?

Poslanec Pavel Hirš: Ne, ihned.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo tedy souhlasí s návrhem kolegy Hirše, ať zvedne ruku. 52.

Kdo je proti? 48.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? (Poslanec Šoler stahuje svůj návrh.) Děkuji, v rámci rozpravy je to možné. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Prosím, pan kolega Janeček.

Poslanec Josef Janeček: Hlásím se k článku 2 Přechodných ustanovení - pro případ, že by nebyl přijat už vznesený pozměňovací návrh, který dané odstavce vypouští, aby přeregistrace, která by podle tohoto ustanovení trvala jeden měsíc, byla prodloužena na tři měsíce.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Prosím, kolega Hurta.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, navrhuji tento pozměňovací návrh - v § 5, odst. 3 nahradit první větu zněním: "Členství podnikatelů v Hospodářské komoře je dobrovolné, členství podnikatelů v Agrární komoře je povinné." Zdůvodnění tohoto návrhu: Hospodářské výsledky zemědělských podniků soukromě hospodařících rolníků a jiných obchodních společností jsou velice špatné, jak je obecně známo. Ochrana trhu se zemědělskými výrobky je nedostatečná a pro hájení zájmů zejména prvovýrobců je třeba silné hospodářské organizace, která by byla vhodným partnerem např. při jednání o objemu výroby a dalších záležitostech pro hájení jejich zájmů. Podle mého názoru pokud nebude dostatečně reprezentativní Agrární komora třeba pro vládu, musí objektivně vzniknout jiné hospodářské organizace, které budou tyto hospodářské zájmy hájit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Vrzal.

Poslanec Ivan Vrzal: Chtěl bych v případě, že by byl přijat pozměňovací návrh kolegy Janečka, vznést doplňující návrh k tomuto návrhu k čl. 2 Přechodná ustanovení, kde tím, že by byl přijat váš návrh, prodloužili bychom určitou lhůtu. Ovšem v komoře jsou momentálně členové, kteří tam být nechtějí - nevím, kolik jich je. Navrhoval bych doplnit tento návrh, že pokud člen zašle písemně představenstvu okresní komory žádost o vystoupení z komory, přestává být členem komory okamžitě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan kolega Faifr.

Poslanec Jiří Faifr: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, reagoval bych na vystoupení poslance Vrzala. Přechodné ustanovení je úplně zbytečné. Pokud si dobře přečtete novelu, v § 5 odst, 4 písm. e) se uvádí, že členství zaniká atd. oznámením vystoupení z komory. Kdo nechce v této komoře být, má možnost podle tohoto zákona napsat představenstvu okresní komory, že z této komory vystupuje a přestává být členem toho dne, kdy to komora dostane. Takže jakékoli další určování, že někdo zůstane v komoře po dobu jednoho měsíce, než napíše, že tam zůstává nebo nezůstává, nebo jestli to bude prodlouženo do konce tohoto roku, to je úplně zbytečné. Tato novela každému členu umožňuje, aby oznámil představenstvu okresní komory, že přestává být členem komory. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan ministr Lux.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, jednak bych vás chtěl informovat o tom, že byl ustaven přípravný výbor Agrární komory, který začal pracovat. Chápu hlavní činnost tohoto přípravného výboru v tom, že připraví skutečně fungování Agrární komory jako takové řádně zvolené. Jednak rozumím tomuto přípravnému výboru jako partnerovi, s nímž chci diskutovat problémy zemědělství již v této fázi. Nesouhlasím s povinným členstvím ani v Agrární komoře. Ony totiž všechny zainteresované strany usilují o povinné členství. Všechny strany usilují ze stejného důvodu, všechny strany předpokládají, že to budou právě ony, které tuto komoru ovládnou. Skutečnost je ale taková, že ji může ovládnout pouze jedna strana.

A právě proto se domnívám, že není možné přispět k dramatizaci této situace povinným členstvím. Obrovská kompetence, ať už Hospodářské či Agrární komory, je v tom, že už tady existuje. Je partnerem státu, je partnerem mezinárodních organizací. Jsem připraven i Agrární komoře postupně předat určité kompetence z pohledu ministerstva zemědělství tak, jak se bude ustavovat. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím a ptám se pana ministra Dyby, zda chce vystoupit. Není tomu tak.

Vážené kolegyně a kolegové, na žádost společného zpravodaje je potřeba asi 15 minut na zpracování připomínek. Současně jsem se dozvěděl, že jsou známy výsledky voleb. Prosím zástupce ověřovatelů pana poslance Koláře, aby se ujal slova.

XV.

Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

XX.

Volba členů Rady České tiskové kanceláře

XXI.

Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky tajného hlasování do všech tří orgánů.

Nejprve tajné hlasování členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění okolností akcí "Norbert", "Zásah" a "Vlna".

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 157 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 154 platných lístků, 2 neplatné lístky, 1 hlasovací lístek nebyl odevzdán. Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto:

Pro pana Stanislava Grosse byly odevzdány 104 platné hlasy, byl zvolen.

Pro pana Stanislava Kozáka bylo odevzdáno 132 platných hlasů, byl zvolen.

Tímto jsme ukončili volbu členů do komise a zbývá nám zvolit pouze předsedu.

Nyní výsledky při volbě členů Rady České tiskové kanceláře. K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, vydáno bylo 157 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 152 platných lístků, 4 neplatné lístky, 1 hlasovací lístek nebyl odevzdán. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Milana Bubna bylo odevzdáno 86 platných hlasů, byl zvolen.

Pro paní Marii Hůlkovou byl odevzdán 91 platný hlas, byla zvolena.

Pro pana Josefa Krejsu bylo odevzdáno 26 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Jana Urbana bylo odevzdáno 39 platných hlasů, nebyl zvolen.

Taktéž u Rady České tiskové kanceláře jsme ukončili volby tím, že jsme ji dovolili na plný počet.

Poslední výsledek tajného hlasování při volbě členů dozorčí rady Grantové agentury. K této volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 157 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 152 platných lístků, 4 neplatné lístky, 1 hlasovací lístek nebyl odevzdán. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Vladislava Bízka bylo odevzdáno 82 platných hlasů, byl zvolen.

Pro pana Miloše Filipa bylo odevzdáno 84 platných hlasů, byl zvolen.

Pro pana Milana Fránka nebyl odevzdán žádný platný hlas, nebyl zvolen.

Pro pana Jiřího Kratochvíla bylo odevzdáno 89 platných hlasů, byl zvolen.

Pro pana Jiřího Světlíka byly odevzdány 2 platné hlasy, nebyl zvolen.

Pro pana Václava Talíře byly odevzdány 83 platné hlasy, byl zvolen.

Pro pana Martina Smetanu bylo odevzdáno 30 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Stanislava Žáka byly odevzdány 3 platné hlasy, nebyl zvolen.

Taktéž u dozorčí rady Grantové agentury jsme dovolili tento orgán na plný počet a volba končí. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, vaše misionářská mise byla tak vynikající, že bych vás poprosil, abyste ještě zůstal a seznámil nás s technikou volby předsedy, o kterou nyní požádám. Nyní by měla proběhnout

XXV.

Volba předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

Na předsedu komise byl navržen místopředseda Poslanecké sněmovny Pavel Tollner a prosím ještě, jestli má někdo jiný návrh. Není-li tomu tak, rozpravu končím a poprosím vás, abyste vysvětlil opět, jak se bude volit.

Poslanec Robert Kolář: Úkol je jednoduchý. Kdo volí za předsedu komise pana místopředsedu Tollnera, zakroužkuje číslo před jeho jménem. Kdo jej nevolí, udělá písmenko "X". Kdo se zdržuje, zakroužkuje písmenko "Z". Toť vše. A přeškrtne jedničku, doufám, že je to všem jasné z toho titulu, že pokud jste sledovali, počet neplatných hlasovacích lístků při těchto třech volbách byl mizivý. Pohyboval se od dvou do čtyř, takže předpokládám, že volební systém je již zažitý. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Hlásí se pan kolega Benda.

Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, položím jednu otázku. Brání nám něco, abychom volili předsedu této komise aklamací, veřejným hlasováním ve sněmovně zde? Ptám se, jestli není možné volit předsedu aklamací ve sněmovně, zda musíme podstupovat proceduru tajného hlasování, pokud je pouze jeden jediný kandidát.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Myslím si, že jsme schválili volební řád a nemůžeme postupovat jinak. Omlouvám se kolegovi Bendovi, kdyby chtěl něco podobného změnit, pak by to byl další bod.

Prosím tedy, abychom využili přestávku k volbám, výdej hlasovacích lístků bude trvat 15 minut, prosím, abychom se po 15 minutách dostavili zpět do sněmovny a budeme pokračovat v přerušeném bodu jednání o vládním návrhu zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zahájil pokračování sedmé schůze s tím, že si dovolím poprosit, aby se nejdříve ujal slova pan kolega Kolář a seznámil nás s výsledky posledních voleb.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění okolností akcí "Norbert", "Zásah" a "Vlna".

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 138 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 129 platných lístků, osm neplatných lístků. Jeden hlasovací lístek nebyl odevzdán.

Pro navrženého kandidáta byly hlasy odevzdány takto: Pro pana Pavla Tollnera bylo odevzdáno 74 platných hlasů. Pan Pavel Tollner byl zvolen předsedou vyšetřovací komise.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Tím jsme splnili další bod našeho pořadu. Vrátíme se k přerušenému bodu Hospodářských komor. Prosím pana ministra, jestli se chce ještě vyjádřit. Nechce. Prosím společného zpravodaje, aby se ujal své role.

XXIV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle sněmovních tisků 5166

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v rozpravě, která byla vedena, vystoupilo 11 řečníků. Z rozpravy vzešlo 16 konkrétních pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu novely zákona o Hospodářské a Agrární komoře.

Navrhuji, abychom hlasovali o návrzích v pořadí, jak byly podávány. Přednesl bych první pozměňovací návrh, který navrhuje poslanec Uřičář. Je to pouze legislativní připomínka, která byla konzultována během přestávky s legislativním odborem Českého parlamentu a byla doporučena. V § 5 odst. 1 se číslovka 3 za slovem "činnosti" v odkazu na poznámku pod čarou nahrazuje číslovkou 1 a poznámka pod čarou se vypouští.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 109.

Kdo je proti? 1.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Vrzal: Poslanec Hrazdíra vznesl pozměňovací návrh, aby v článku 2 Přechodných ustanovení byla slova "uplynutím 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" nahražena slovy "dnem 31. 10. 1993". Chtěl bych upozornit sněmovnu, že dále ještě byly vzneseny dva pozměňovací návrhy, které souvisí s tímto pozměňovacím návrhem a že hlasováním o tomto návrhu vyloučíme další dva pozměňovací návrhy, čili já bych další dva návrhy přečetl. Poslanec Faifr navrhl vypustit celý článek 2 Přechodných ustanovení a pan poslanec Janeček navrhl v článku 2 nahradit slova "uplynutím jednoho měsíce" slovy "uplynutím tří měsíců". Já jako zpravodaj doporučuji pozměňovací návrh pana poslance Janečka, čili nedoporučuji pozměňovací návrh pana poslance Hrazdíry.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Za vládu souhlasím s tím, co doporučil pan poslanec Vrzal, to znamená návrh pana poslance Janečka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě jednou bych doporučil, aby to bylo každému jasné, abyste zopakoval ty tři návrhy a jména.

Poslanec Ivan Vrzal: Pan poslanec Hrazdíra navrhl slova "uplynutím jednoho měsíce" nahradit slovy "dnem 31. 10. 1993". Pan poslanec Fair navrhuje celý článek vypustit a pan poslanec Janeček navrhuje "do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je každému jasné o čem budeme hlasovat.

Poslanec Ivan Vrzal: Nejdříve hlasujeme o návrhu pana poslance Hrazdíry.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 46.

Kdo je proti? 12.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále hlasujeme o návrhu poslance Faifra. Pan poslanec Faifr navrhuje článek 2 přechodných ustanovení vypustit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 18.

Kdo je proti? 13.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále je zde návrh pana poslance Janečka, a to nahradit slova "jednoho měsíce" slovy "tří měsíců".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 130.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji, o další návrh.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP