Úterý 23. března 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Za původní bod 11. Je jasné, o čem budeme hlasovat.

Kdo podporuje návrh paní poslankyně Stiborové, ať zvedne ruku. 84 hlasy pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 23.

Je zjevné, že tento návrh nedostal potřebnou nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Další návrh vznesl pan poslanec Opatřil. Navrhuje zařadit za bod 10. nový bod "Informace vlády ČR o stavu ve školství a o koncepci školské politiky".

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 90 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku 23.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 67.

Návrh pana poslance Opatřila zcela těsně nedostal požadovanou nadpoloviční podporu, a nebyl proto přijat.

Čtvrtý návrh podal pan poslanec Sojka. Doporučuje a navrhuje doplnit program o usnesení Poslanecké sněmovny o současném stavu ekonomiky a průběhu ekonomické reformy. Pane poslanče, na které místo jste svůj bod navrhl? /Posl. Sojka: Před bod 23./

Ano, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sojky.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku? 81.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 28.

Tento návrh tedy zjevně nezískal nadpoloviční podporu.

Dále jsou tu dva návrhy pana poslance Kužílka. Jestli pan poslanec Kužílek ani sněmovna nic nenamítá, doporučoval bych o obou hlasovat zároveň. Pan poslanec Kužílek navrhuje přesunout bod třetí za bod sedmnáctý a bod šestý za bod osmnáctý s odůvodněním, které podal.

Kdo je pro podporu tohoto návrhu, ať zvedne ruku? 93.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 11.

Tento návrh získal nadpoloviční podporu a byl přijat.

Dále jsou tu tři návrhy pana poslance Wagnera. Pan poslanec Wagner navrhl doplnit návrh paní poslankyně Stiborové o požadavek přidat k expozé ministra zahraničních věcí vyjádření k prohlášení prezidenta Havla o problému sudetských Němců. Návrh paní poslankyně Stiborové nebyl přijat, ale já usuzuji, že pan poslanec Wagner bude trvat na tom, aby přesto jeho návrh jako samostatný byl sněmovnou projednán. Je tomu tak, pane poslanče? /Posl. Wagner: Ano./

Odhadl jsem vás správně, budeme hlasovat.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku? 84.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 35.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Dále navrhl pan poslanec Wagner, abychom zařadili další bod, který by se nazýval "Usnesení o požadavku na Kancelář Poslanecké sněmovny, aby předložila různé varianty umístění Poslanecké sněmovny v přechodném období". Rozumí se tím možné využití budovy někdejšího Federálního shromáždění. Je tomu tak, pane poslanče? /Posl. Wagner: Ano./

Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku? 28.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 53. Padesát tři hlasů proti tomuto návrhu, je tedy zjevné, že nezískal potřebnou nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

A konečně třetí návrh. Pan poslanec Wagner navrhl rozšířit program jednání Poslanecké sněmovny o bod "Posouzení činnosti Generální prokuratury a generálního prokurátora".

Kdo je pro přijetí tohoto bodu, ať zvedne ruku? 84.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 36.

Ani tento návrh nezískal nadpoloviční podporu poslanců.

Pan poslanec Marek Benda navrhl, abychom bod šestý přesunuli před bod dvacet. Odůvodnil tento přesun a já se táži Poslanecké sněmovny, kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo zvednutím ruky. 95.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Pan poslanec Zdeněk Vlček navrhl rozšířit program 7. schůze o bod "Informace vlády o výsledku soutěže k využití prostoru Mladá - Ralsko".

Kdo je pro doplnění našeho programu o tento bod, ať laskavě zvedne ruku. 85. 85 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 5. Pět.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Jako předposlední v pořadí navrhl pan poslanec Hirš, abychom bod 10. předloženého programu zařadili za bod 20. (vzhledem k nepřítomnosti ministra zahraničí).

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu pana poslance Hirše, ať zvedne ruku. 136. 136 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo. Nikdo nebyl proti návrhu pana poslance Hirše. Návrh byl přijat.

A konečně pan poslanec Robert Kolář navrhl z praktických důvodů spojit bod 21. a 23. předloženého návrhu programu.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 153. 153 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Návrh pana poslance Roberta Koláře byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu předloženého programu.

Kdo je pro to, abychom se při 7. schůzi Poslanecké sněmovny řídili předloženým návrhem pořadu, do kterého pojmeme všechny přijaté doplňující návrhy, ať zvedne ruku. 106. 106 pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 5. Pět hlasů proti.

Návrh byl přijat a budeme se jeho upravenou podobou řídit.

Nyní abych učinil zadost všem přihláškám, dávám slovo panu poslanci Vyvadilovi, který se přihlásil písemně.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych z pověření klubu poslanců Svobodných liberálů využil práva daného zákonem o jednacím řádu a vyslovil se k otázce, kterou pokládají nejenom členové ČSS, ale i členové klubu Svobodných liberálů za natolik závažnou, že souhlasí s tímto ne zcela obvyklým postupem.

Všichni víme, že přes 40 let minulého režimu způsobilo takové škody a takové křivdy, že je bezezbytku odstranit nemůžeme. Morální otázkou zůstává posouzení 40 let minulého systému a v tomto ohledu jednoznačně podporujeme nově přijatou filozofii zákona o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.

Máme za to, že toto je naše povinnost vůči oněm tisícům umučených a vůči desetitisícům dalších zmařených životů. A konec konců vůči tomu, co bohužel v každém z nás zůstalo.

Tak jako nelze bezezbytku odstranit všechny křivdy morální, tak nepochybně ani nelze odstranit všechny křivdy majetkové. Přesto soudíme, že zejména v souvislosti s úvahami o restituci církevního majetku je třeba upravit konečně a komplexně celou otázku restitucí všech okruhů právnických osob, zejména spolků, družstev, ale též i politických stran, jež v únoru 1948 se pokusily, a tragicky nezdařile, zabránit nástupu komunistické moci.

Soudíme, že tato právní úprava by nepochybně měla být komplexní, ale zároveň konečná. Každý z nás plně chápe rozhořčení poslance Marka Bendy, když se hovoří o otázkách kultovních podob. Jsem přesvědčen a zdá se zcela nepopiratelné, že právě tato otázka musí být v zásadě řešena tak, jak je naznačována. Myslím si, že mnozí z vás asi pochopí naše rozhořčení, jestliže otázka Melantrichu, který nepochybně byl převeden do vlastnictví státu zcela neplatnou vyhláškou, není chápána ve stejném ohledu.

Jen pro zajímavost, tato vyhláška, jak už to bylo v té době obvyklé, zavedla účinnost zpětně k 1. lednu 1948 tedy v době, kdy v té vládě seděl ještě dr. Zenkl, dr. Rybka, dr. Drtina, tedy všichni ministři Národně socialistické strany, kteří by evidentně s tímto nesouhlasili. Přesto ta vyhláška zakládá zpětnou účinnost.

V žádném případě však nejde o vyhlášku. Jde o to, že toto prostředí bylo aktem politické msty. Bývalá strana Národně socialistická měla desítky, možná stovky budov a pozemků.

Jestliže jsem hovořil o tom, že není možné napravit všechny křivdy, tak s plnou zodpovědností konstatuji, že se toto týká i Národně socialistické strany. Jestliže však v současné době vláda České republiky vážně uvažuje o tom, že vzdor těmto nejenom právním, ale zejména politickým momentům budova Melantrichu nebude vydána tomu, komu náleží, ale mimo jiné přichází v úvahu známá postava doktora Schleého, musím říci, že klub poslanců Svobodných liberálů si vážně klade otázky o cestě, kterou se ubíráme.

Spravedlnost je nedělitelná. Vyjdeme-li pak z principu míry perzekuce i míry postihu, pak v zásadě by měl platit stejný režim pro všechny dotčené subjekty.

Jako liberální politik přirozeně chápu, že proces restitucí už musí být konečně dovršen, že nevyjasněnost právních a ekonomických vztahů by mohla být bariérou dalšího ekonomického rozvoje. Ale přesto si myslím, že je očividné, že některé věci nemohou býti ponechány bez povšimnutí.

Jsem přesvědčen, že mnohý z dnešních poslanců nejenom opozice, ale i vládní koalice, kdysi v listopadu 1989, alespoň pomyslně, vzhlížel k balkónu Melantrichu, odkud zaznívala slova svobody. Představil-li bych si, že nyní, z téhož balkónu se bude dívat rozesmátá a veselá tvář doktora Schleého (šum ve sněmovně), přiznávám, že bychom trochu zpochybnili vše, co jsme před třemi roky započali.

Ne, nejde skutečně o všechny budovy, nejde o všechny pozemky, nelze prostě všechno vrátit. Klub poslanců Svobodných liberálů je připraven, ochoten a s velkou radostí se bude podílet na přípravě tohoto komplexního zákona.

Klub poslanců však zároveň žádá vládu, aby s ohledem na tyto okolnosti tuto záležitost znovu zvážila, neboť tak jako pro poslance Bendu je Chrám sv. Víta esenciální otázkou, musím říci, že pro nás je esenciální otázkou budova Melantrichu. A nic naplat, i Melantrich má nepochybně své místo v historii tohoto národa a soudím, že vláda tuto okolnost zváží. Spravedlnost je nedělitelná.

Předseda PSP Milan Uhde: Přikročíme ke schválenému pořadu dnešní schůze. Prvním bodem pořadu je

I.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní tisky 168, 170, 172, 173, 175, 176, 180 a 181.

Uvedené sněmovní tisky obsahují návrhy organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů.

Táži se, zda má k předloženým návrhům někdo nějakou připomínku nebo dotaz. (Nikdo.) Rozpravu proto končím a můžeme hlasovat. Doporučuji hlasovat o každém doporučeném návrhu zvlášť.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? (Nebyly.) Přistoupíme proto k vlastnímu hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 168, který se týká zákona o Kanceláři prezidenta republiky, ať zvedne ruku! 76.

Kdo je proti? 6.

Kdo se zdržel hlasování? 62.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 170, který se týká zákona o konkursech a vyrovnání, ať zvedne ruku! 78.

Kdo je proti? 11.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 172, který se týká zákona o Českých drahách...

S připomínkou se hlásí pan poslanec Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Nebylo sděleno, kolik poslanců se zdrželo hlasování. Mezitím se totiž do sněmovny dostavili další poslanci.

Předseda PSP Milan Uhde: Napravím to, a proto se táži: kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku! 63.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 172, který se týká zákona o Českých drahách, ať zvedne ruku! 82.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 173, který se týká zákona o nabytí práva k nemovitostem pro Národní divadlo v Praze, ať zvedne ruku! 102.

Kdo je proti? 15.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 175, který se týká zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ať zvedne ruku! 81.

Kdo je proti? 2.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 176, který se týká návrhu zákona o ochraně ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ať zvedne ruku! 127 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! Nikdo nebyl proti. Tento návrh byl rovněž přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 180, který se týká vládního návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ČNR 500/1990 Sb., o převodu vlastnictví, ať zvedne ruku! 78 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 4.

Kdo se zdržel hlasování o tomto návrhu, zvedněte ruku! 67.

Tento návrh byl přijat.

Konečně se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 181, který se týká návrhu zákona o ozón ničících látkách, ať zvedne ruku! 140 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl rovněž přijat.

Projednali jsme první bod schváleného jednacího pořadu a přistupujeme k bodu druhému. Tím je

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní tisky 169, 171 a 174. Protože podle § 75 jednacího řádu hlasuje Poslanecká sněmovna o takovém návrhu bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Jsou prosím nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Ne.) Předpokládám, že nejsou.

Ptám se tedy nejprve, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 169, který se týká návrhu zákona o Kanceláři prezidenta republiky, ať zvedne ruku! 85 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 11 hlasů proti. Tento návrh byl přijat,

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 171, který se týká zákona o konkursech a vyrovnáních, ať zvedne ruku! 94 hlasy pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 5 hlasů proti.

Tento návrh byl přijat.

Konečně se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 174, který se týká zákona o nabytí práva k nemovitostem pro Národní divadlo v Praze, ať zvedne ruku! 128 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 14 hlasů proti.

Tento návrh byl rovněž přijat.

Tím jsme projednali druhý bod schváleného pořadu dnešní schůze. Přistupujeme k bodu třetímu, a tím je

III.

Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska požádal, aby Poslanecká sněmovna odvolala poslance Jaroslava Broulíka z funkce člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a místo něho doporučuje zvolit na toto místo poslankyni Martu Hubovou.

Má někdo k tomuto návrhu na změnu nějaký dotaz nebo připomínku? Do rozpravy, která je otevřena, se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám a doporučuji vám přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna

l. odvolává poslance Jaroslava Broulíka z funkce člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny,

II. volí poslankyni Martu Hubovou členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať to dá najevo zvednutím ruky! 135 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat. Bod třetí byl projednán.

Přistoupíme k bodu čtvrtému.

IV.

Návrh na změny ve složení dočasně komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního spořádání České republiky

Hlásí se pan místopředseda Vlach, dáme mu slovo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, promiňte, že zdržuji program, ale chtěl bych požádat o podobnou věc, která byla předmětem minulého hlasování. Jde o žádost klubu ODS o změnu členství dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání.

Jménem klubu ODS bych vás požádal o akceptování změny. Abychom postupovali procedurálně správně, musím navrhnout zařazení tohoto bodu vzhledem k tomu, že se nedalo zajistit, aby byl pod bodem minulého bodu, protože ten byl formulován ne obecně, ale speciálně k jedné komisi.

Navrhuji tedy zařadit a neprodleně projednat bod "Návrh na složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP