Úterý 23. března 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

23. března 1993 v 13.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 182 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr financí J. Lux, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, zjišťuji, že podle prezenční listiny je podepsáno 141 poslanců, to znamená, že jsme schopni se usnášet, a proto zahajuji 7. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, jste dostali na pozvánce. Organizační výbor jednal o přípravě schůze ještě minulý týden a navrhuje vám několik změn. Ty jsou již pojaty v návrhu pořadu, který vám byl rozdán na lavice.

Organizační výbor na žádost poslance Vladimíra Budínského doporučuje, aby bod, který je uveden jako 19 vládní návrh zákona o Hospodářské a Agrární komoře, byl projednán ve čtvrtek, to jest 25. března.

Dále organizační výbor navrhl doplnit původní návrh pořadu o tyto body:

1/ návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, zařadit jako bod 4,

2/ vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 15. ledna 1993, podle sněmovního tisku 152, zařadit jako bod 5,

3/ návrh na změnu způsobu financování poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu, zařadit jako bod 20,

4/ zrušení rozhodnutí Městské rady Českého Brodu ze dne 2.9.1992, zařadit jako bod 22,

5/ organizační výbor vyřazuje z návrhu pořadu bod uvedený na pozvánce jako 13, totiž "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993".

Těchto pět návrhů prosím, abyste chápali jako návrhy organizačního výboru vzešlé z posledního a předposledního zasedání.

Připomínám, že samozřejmě každý poslanec může navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. O předneseném návrhu rozhodne poté Poslanecká sněmovna bez rozpravy.

Nyní se táži, kdo si přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Uvádím k tomu, že zde mám na toto téma písemné přihlášky do rozpravy. Jako první se s návrhem rozšíření programu přihlásila paní poslankyně Stanislava Bumbová, zvu ji k řečništi. Než se ujme slova, konstatuji, že je zde veliký neklid a není možné v této atmosféře zvážit všechny podané návrhy. Prosím, abyste se ztišili. Paní poslankyně, máte slovo.

Poslankyně Stanislava Bumbová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji jménem klubu poslanců Levého bloku zařadit do programu této schůze bod "Návrh usnesení 7. schůze Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky o předložení zprávy o finanční situaci ve školství, a to na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny". Zdůvodnění: v současné době je finanční situace ve školství velmi složitá a je potřeba, aby k tomu parlament zaujal stanovisko. V obtížné situaci jsou prakticky všechna školská zařízení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Bumbová navrhla, aby 7. schůze rozšířila svůj program o Návrh usnesení 7. schůze, kterým se žádá vláda České republiky o přednesení zprávy o finanční situaci ve školství, a to v termínu duben 1993.

Je to tak správně vystiženo? (Posl. Bumbová: ano)

Děkuji. Dále promluví paní poslankyně Marie Stiborová.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslanců Levého bloku předložila další bod pořadu, a to "Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda o předložení koncepce zahraniční politiky".

Součástí usnesení bude i stanovení termínu, do kterého by vláda takový materiál předložila a kdy by byl sněmovnou projednán.

Tento návrh podáváme z těchto důvodů: vzhledem k tomu, že dochází k určitým jednáním z hlediska zahraniční politiky jak ve vládě, tak i jménem prezidenta a Parlament má plnit v tomto směru svoji kontrolní funkci jak vůči vládě, tak vůči prezidentovi, je tento bod na místě.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Její návrh jsem zachytil jako návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se vláda žádá o přednesení koncepce zahraniční politiky.

Slovo má se svým pozměňovacím návrhem pan poslanec Rudolf Opatřil.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji rozšířit program 7. schůze o bod "Informace vlády ČR o stavu ve školství a celkovou školskou koncepci". Technicky ho navrhuji zařadit za bod č. 10 a ostatní body příslušně přečíslovat.

Zdůvodnění: Již na minulé schůzi jsem se pokusil zařadit tento bod na pořad, bohužel jsem neuspěl. Na stejné schůzi jsem v bodu Interpelace navrhl, aby ministr školství, pan ministr Piťha, předložil celkovou koncepci svého ministerstva, a to v nejbližším možném termínu, což je nyní: opět bez jakékoliv odezvy.

Na neutěšený stav ve školství poukázali ve svých interpelacích již i moji kolegové, naposledy předposlední řečník.

Jsem přesvědčen, že místo jednotlivých interpelací či nějakých selektivních otázek, které neřeší celkový pohled do resortu, je daleko lepší, ne-li jedině možné předložení zprávy o činnosti a návrhy na řešení neutěšené situace ve školství.

Jistě každý z nás by mohl poukázat na nějaké problémy místní nebo celospolečenské. Nyní například vystupují na povrch obrovské obtíže ve vysokém školství.

Žádám tedy příslušná ministerstva, aby předložila školskou koncepci. Neučiní-li tak, budu se domnívat, - zdá se, že oprávněně - že žádná neexistuje. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Opatřilovi. Slovo má se svým doplňujícím návrhem pan poslanec Tomáš Sojka, připraví se pan poslanec Oldřich Kužílek.

Poslanec Tomáš Sojka: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si jménem poslanců Levého bloku navrhnout sněmovně rozšířit program tohoto zasedání o bod "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o současném stavu ekonomiky a průběhu ekonomické reformy".

Zdůvodnění: Navrhujeme sněmovně požádat usnesením vládu ČR, aby rozšířila zprávu o vývoji a plnění rozpočtu za první čtvrtletí 1993 o informaci o současném stavu ekonomiky, průběhu ekonomické reformy, o opatřeních pro aktivní ovlivňování průběhů konkursů a pro řešení ekonomických vazeb se Slovenskou republikou. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sojkovi. Zachytil jsem jeho návrh jako návrh rozšířit program o usnesení Poslanecké sněmovny o současném stavu ekonomiky a průběhu ekonomické reformy. Stačí to tak, pane poslanče? - (Poslanec Sojka: Ano.) - Děkuji.

Slovo má se svým doplňujícím návrhem pan poslanec Oldřich Kužílek, připraví se pan poslanec Jozef Wagner.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, nebudu navrhovat nové body, navrhnu pouze přesunutí některých bodů tak, aby projednávání bylo racionálnější.

Jednak bod v tisku, který jsem dostal poštou, který je uveden pod č. 3 - Návrh na změny ve složení výborů bych si dovolil navrhnout přesunout za bod č. 17 - Volba členů vyšetřovací komise. Zdůvodnění je takové, že v kuloárovém nebo mimosněmovním parlamentním jednání na toto téma ještě všechny dohody nebyly dostatečně ujasněny a domnívám se, že by bylo dobré to připojit k bodu, který je také personálního charakteru. To je jeden návrh.

A druhý návrh se týká návrhu, který mám pod č. 6, a to Návrh pana poslance Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým ČR nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem. Tento bod bych si dovolil navrhnout zařadit za bod, který mám označen jako 18., který se týká Hospodářské a Agrární komory České republiky. Zdůvodnění tohoto přesunu je dáno tím, že tento poslanecký návrh byl řádově před osmi až deseti dny předložen vládě a stanovisko, které zatím vláda zaujala, se nedá jednoznačně charakterizovat jako stanovisko k tomuto tisku, a tudíž by mělo být vládě umožněno ještě v tomto týdnu vyjádřit se k tomuto bodu. Proto navrhuji zařadit tento bod na ono místo, o němž předpokládám, že by přišlo k projednávání až po středě, kdy bude vláda jednat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi za jeho návrhy, slovo má se svými návrhy pan poslanec Jozef Wagner, připraví se pan poslanec Marek Benda, pokud jsem správně zaznamenal jeho přihlášku.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nejdříve dovolte, abych předložil k jednomu již předloženému návrhu, a to k návrhu paní poslankyně Stiborové, malé doplnění. My jsme uvažovali o stejném návrhu, ale o návrhu poněkud konkrétnějším. Prosili bychom, bude-li tento návrh přijat, o exposé ministra zahraničí o vládní zahraniční politice, aby nutně muselo obsahovat stanovisko vlády k vyjádření pana prezidenta Havla ve Vídni, vztahujícímu se k záležitosti sudetských Němců. My se domníváme, že omluva proslovená 15. března není to nejlepší. Jistě chápeme, že je důležité, aby český národ, a tudíž jeho vláda, projevily patřičnou toleranci k zahraničí, ale především je důležité, abychom projevili maximum úcty k sobě samým.

Prosil bych proto jménem poslaneckého klubu ČSSD, aby vládní exposé se vyjádřilo i k této věci. Děkuji.

A nyní další dva návrhy.

Je vám známo, že ústřední výkonný výbor ČSSD se vyslovil k záležitosti umístění Poslanecké sněmovny a Kanceláře Parlamentu ČR.

My se domníváme, že je namístě, aby Česká republika měla své ústavní instituce umístěny v úctyhodných a historických budovách. To jistě. V tom se jistě shodneme s vámi se všemi. Považujeme ovšem v době ekonomické transformace za velmi důležité, abychom v době, kdy jiní naši spoluobčané nežijí nad poměry, ba naopak, nežili nad poměry my. Považujeme proto za moudré požádat o zařazení do pořadu této otázky s tím, že předložíme příslušný návrh usnesení, kterým hodláme pouze požádat Kancelář, aby předložila na příští schůzi Poslanecké sněmovny podrobné porovnání ekonomiky - nejméně dvou variant, ale pokud možno všech, které vážně přicházejí v úvahu. Využití dosavadní budovy Federálního shromáždění považujeme za věc přechodnou v době ekonomické transformace, avšak za podmínky, že to bude ekonomické pro Českou republiku a že si tím Česká republika bude moci dovolit to, co bohužel bylo a je předmětem neustálých dohadů, např. poskytnout částku zanedbatelnou ve srovnání s částkou, která je počítána na rekonstrukci, to je částku 20 mil. Kč na zdravotnické potřeby severních Čech. (Hluk v sále.)

Vážení pánové, bývá dobrým zvykem ...

Předseda PSP Milan Uhde: Vážení, prosím, nepřerušujte řečníka, není to kolegiální, nechte ho domluvit.

Poslanec Jozef Wagner: Děkuji vám, vážený pane předsedo, chtěl jsem o totéž poprosit své kolegy s upozorněním, že i my mlčíme bez ohledu na to, jestli se tady vykládají věci moudré či nikoliv a chováme se důstojně. Prosil bych o totéž.

Domnívám se, že dát prostředky bez velkého dohadování na to, aby se zachránily lidské životy, je důstojnější a významnější než je důstojnost nejvyššího zákonodárného sboru ČR. Lidský život je jistě nade vším. Doufám, že v tomto duchu a takto budete posuzovat námi předložený návrh.

Nyní dovolte, abych předložil poslední návrh. Byl již předložen organizačnímu výboru písemně, nebyl zařazen. Navrhujeme zařadit tento bod: "Posouzení činnosti Generální prokuratury ČR". Zdůvodnění: V poslední době je z mnoha názorových pozic a tudíž z různých příčin kritizována činnost generální prokuratury a orgánů činných v trestním řízení ve věcech vztahujících se k potrestání trestných činů veřejných činitelů bývalého totalitního režimu. Předmětem kritiky je však též činnost pana generálního prokurátora a jeho úřadu ve vztahu k trestné činnosti porevoluční. Domnívám se, že tato otázka si zaslouží zvláštního projednání ve sněmovně, a to spojena s posouzením konkrétních, personálních, finančních, případně dalších operací provedených se souhlasem generálního prokurátora. Dovolil bych si upozornit na ústavní stav, že generální prokurátor je jmenován předsedou Poslanecké sněmovny dle návrhu Poslanecké sněmovny. Nelze proto použít institutu podnětu poslance k tomu, aby pan generální prokurátor Jiří Šetina zahájil kárné či trestné řízení proti Jiřímu Šetinovi. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, prosím, ještě neodcházejte, rád bych se vás zeptal na přesné a co nejstručnější znění jednotlivých bodů. Zkonfrontujeme si je, protože funguji také jako jakýsi zpravodaj. Konstatoval jsem, že jste 1. navrhoval, aby k tomu, co žádala paní poslankyně Stiborová, byl připojen další návrh na to, aby vláda k expozé ministra zahraničních věcí připojila vyjádření k prohlášení prezidenta Havla, které se týkalo problému sudetských Němců. Souhlasí? (Ano.) 2. jde vám o usnesení - to jsem nezachytil přesně - které by požádalo Kancelář naší sněmovny, aby předložila srovnání co do využití finančních prostředků vynakládaných na budovu bývalého Federálního shromáždění a na zdejší budovu prosím formulujte dále.

Poslanec Jozef Wagner: Aby předložila různé varianty umístění Poslanecké sněmovny v přechodném období.

Předseda PSP Milan Uhde: Varianty umístění Poslanecké sněmovny v přechodném období.

Poslanec Jozef Wagner: A jejich ekonomiku - do příští schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Třetí návrh zněl: Zařadit bod, který by se nazýval "Posouzení činnosti generální prokuratury a generálního prokurátora". Stačí to takto heslovitě? (Souhlas.). Děkuji vám, pane poslanče, slovo má poslanec Marek Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, po velmi širokém vystoupení pana poslance Wagnera, které podle mého názoru nebylo pouze vystoupením k pořadu schůze, ale určitým zneužíváním jednacího řádu, se pokusím být velmi stručný. Navrhuji, aby bod 6 upraveného návrhu pořadu 7. schůze, kterým je Vládní návrh zákona o konkursech a vyrovnání, byl z toho důvodu, že je potřeba ještě některé věci projednat se zástupci vlády, přeřazen před bod 20, což je návrh na změnu způsobu financování poslaneckých klubů. Bod 6 přeřadit před bod 20.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, na které místo navrhujete přeložit bod 6?

Poslanec Marek Benda: Před bod 20.

Předseda PSP Milan Uhde: Před bod 20. Děkuji panu poslanci Bendovi.

S posledním písemným návrhem na doplnění pořadu se přihlásil pan poslanec Zdeněk Vlček, má slovo.

Poslanec Zdeněk Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych podat návrh na rozšíření o bod "Informace vlády České republiky o výsledku soutěže na využití prostoru Ralsko". Odůvodnění: Informace, které dostáváme jako poslanci, jsou vesměs z tisku a je potřeba, aby poslanci byli informováni podrobně, což by si vláda měla uvědomit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, prosím, nadiktujte laskavě přesné znění bodu, kterým navrhujete doplnit pořad.

Poslanec Zdeněk Vlček: Informace vlády České republiky o výsledku soutěže na využití prostoru Ralsko.

Předseda PSP Milan Uhde: O výsledku soutěže na využití vojenského prostoru Ralsko. Děkuji pěkně.

Ještě je přihlášen pan poslanec Jiří Vyvadil, ale ten si žádá promluvit až po schválení našeho programu. Registruji tedy jeho přihlášku.

Kdo ještě se hlásí?

Pan poslanec Hirš se hlásí s doplněním. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, navrhuji, aby bod 10 s názvem "Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN" byl zařazen za bod 20. Důvodem je, že my, poslanci Liberálního klubu, se domníváme, že projednávání tohoto bodu by měl být přítomen ministr zahraničí, který je v současné době na zahraniční cestě. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Zaznamenal jsem jeho návrh. Bod 10 projednat v pořadí za bodem 20.

Ještě je tady pan poslanec Kolář s přihláškou. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, navrhuji spojit body 21 a 23, tj. volbu členů Rady České tiskové kanceláře a volbu členů dozorčí rady Grantové agentury do jednoho bodu, aby volba proběhla současně. Předpokládám, že si tím ušetříme spoustu času. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Zaznamenal jsem jeho návrh. Ptám se, kdo ještě chce svým návrhem obohatit jednání o pořadu dnešní schůze. Není žádný další návrh. Uzavírám tedy rozpravu k programu. Protože jsem zaznamenal všechny navržené body, budeme o nich hlasovat postupně, neboť jejich povaha nepřipouští jiný způsob hlasování než o každém návrhu zvlášť. Domnívám se, že sněmovna je v tom se mnou zajedno. Budeme tedy postupovat v pořadí, jak byly jednotlivé doplňující návrhy vzneseny.

Jako první navrhla paní poslankyně Bumbová, aby do našeho programu byl doplněn bod "Návrh usnesení 7. schůze poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda ČR o přednesení zprávy o finanční situaci ve školství", a to na dubnový termín 1993. Ještě se chci zeptat paní poslankyně, zda má konkrétní představu, na které místo programu by měl být tento bod zařazen.

Poslankyně Stanislava Bumbová: Za bod 9.

Předseda PSP Milan Uhde: Za bod 9. Je tedy jasné, o čem budeme hlasovat.

Kdo podporuje návrh paní poslankyně Bumbové, ať zvedne ruku. 88 hlasů je pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 21 hlas proti.

Protože počet poslanců v sále se změnil, musím se zeptat, kdo se zdržel hlasování. 74 poslankyň a poslanců se zdrželo hlasování.

Návrh paní poslankyně Bumbové nebyl přijat.

Dále paní poslankyně Marie Stiborová navrhla, aby program byl doplněn o usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se vláda žádá o přednesení koncepce zahraniční politiky. Paní poslankyně, zřejmě jsem nedopatřením nezachytil pořadí, které jste navrhovala. Pokud jste pořadí nenavrhovala, prosím, doplňte je.

Poslankyně Marie Stiborová: Za původní bod 11.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP