FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

68

Vládní návrh

Zákon,

kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I.

Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. Článek III zní:

"K plnění úkolů hospodářské a kulturní výstavby zakládá nebo zřizuje socialistický stát státní podniky a jiné státní organizace a svěřuje jim části národního majetku.

Družstevní a společenské organizace hospodaří s majetkem vlastním a mimo to také s majetkem národním, který jim stát svěřil do užívání. Jednotná zemědělská družstva hospodaří též s půdou, která je v jejich společenském užívání.".

2. Článek IV zní:

"Úkoly hospodářské výstavby plní především státní podniky a družstva. Hospodářskou činnost vyvíjejí též společenské organizace, pokud je to třeba k plnění jejich úkolů.".

3. Článek IX zní:

"Aktivní a iniciativní účast pracujících a jejich podíl na řízení národního hospodářství, zejména na vytváření plánů, zvyšování hospodárnosti, uzavírání hospodářských smluv a na kontrole plnění plánů i hospodářských smluv, je předpokladem trvalého rozvoje národního hospodářství. Tuto účast pracujících a jejich podíl na řízení zabezpečují společenské organizace, zejména Revoluční odborové hnutí a orgány socialistické samosprávy. Orgány socialistických organizací jsou povinny vytvářet vhodné předpoklady pro rozšiřování účasti pracujících a zvyšování jejich podílu na řízení národního hospodářství.".

4. § 8 odst. 2 zní:

"/2/ Socialistickým společenským vlastnictvím je vlastnictví celospolečenské, družstevní vlastnictví, jakož i vlastnictví společenských a jiných socialistických organizací.".

5. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

Majetkem socialistické organizace se rozumí věci a majetková práva včetně práv k výsledkům výzkumné, vývojové, projektové a jiné obdobně činnosti, k nimž má organizace vlastnické právo nebo právo hospodařeni.".

6. § 10 zní:

"§ 10

/1/ Socialistická organizace se může domáhat ochrany vlastnického práva nebo práva hospodaření proti neoprávněným zásahům, zejména může požadovat vydání věci na tom, kdo ji neoprávněně zadržuje. Tato práva nezanikají uplynutím času.

/2/ Výsledky výzkumné, vývojové, projektové a jiné obdobně činnosti mohou organizace využívat a nakládat jimi jen se souhlasem té organizace, jíž práva k těmto výsledkům patří, pokud zákon nestanoví jinak.".

7. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

" § 10a

Organizace, která je vlastníkem věci, organizace, která má k věci právo hospodaření nebo organizace, která je uživatelem věci, se musí zdržet všeho, čím by nad přiměřenou míru obtěžovala jiného, anebo čím by vážně ohrožovala výkon jeho práv. Dotčená organizace se může domáhat toho, aby organizace, která jedná v rozporu s tímto zákazem, se takového jednání zdržela, popřípadě aby byl odstraněn protiprávní stav.".

8. § 11 odst. 4 zní:

"/4/ Stavba je ve vlastnictví té socialistické organizace, která ji pořídila, popřípadě ve vlastnictví celospolečenském, jde-li o státní organizace.".

9. § 12 odst. 1 zní:

"/1/ Věc může být současně v celospolečenském vlastnictví a vlastnictví družstevních nebo jiných socialistických organizací, anebo několika družstevních nebo jiných socialistických organizací (spoluvlastnictví).".

10. § 14 zní:

" § 14

Socialistickými organizacemi jsou státní podniky, státní hospodářské organizace, rozpočtově a jiné státní organizace, družstevní organizace, společenské organizace, jakož i jiné organizace, jejichž činnost přispívá k rozvoji socialistických vztahů. Socialistické organizace jsou právnickými osobami.".

11. V § 15 se slova na konci "i když ne jsou v je jich správě (vlastnictví)." nahrazují slovy "i když k ním nemají právo hospodaření nebo vlastnické právo.".

12. § 17 odst. 2 zní:

"/2/ V případech a za podmínek stanovených v zákoně vystupují v hospodářských vztazích svým jménem a nesou majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající též organizační jednotky nebo orgány socialistických organizací /dále jen "organizační jednotky"/; pro jejich způsobilost nabývat práv a zavazovat se, pro ochranu vlastnického práva a práva hospodaření, pro jejich hospodářskou činnost, právní úkony a závazkové vztahy platí obdobně ustanovení tohoto zákona a jiných právních předpisů, týkající se socialistických organizaci.".

13. § 18a zní:

" § 18a

/1/ Socialistické organizace vyvíjejí hospodářskou činnost v rámci předmětu činnosti stanoveného v zakládací listině, stanovách, statutu anebo v jiném aktu, kterým byla určitá hospodářská činnost povolena v rámci předmětu činnosti je maloobchodní prodej výrobků, které organizace vyrábí, úprava nebo jiné zpracování prodávaných výrobků a poskytování prací nebo výkonů s prodejem souvisejících, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými pracemi nebo výkony.

/2/ Socialistické organizace mohou vykonávat i jinou hospodářskou činnost, pokud tím nenaruší plnění závazných výstupů státního plánu a plnění hospodářských závazků.".

14. V § 21 odst. 1 v první větě se před slovem "zákona" vypouští slovo "tohoto".


15. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:,

" § 25a

Vyžaduje-li tento zákon nebo jiný právní předpis k účinnosti smlouvy nebo jiné dohody mezi organizacemi souhlas příslušného orgánu, a tento orgán nesdělil své stanovisko do jednoho měsíce ode dne, kdy žádost o souhlas došla, má se za to, že souhlas byl dán.".

16. Za hlavu pátou první části se vkládá hlava šestá, která zní:

"Hlava šestá

Opatření orgánů hospodářského řízení

§ 26a

/1/ Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy, národní výbory, dále Ústřední rada družstev a svazy družstev vůči družstevním podnikům, jakož i ústřední orgány společenských organizaci /dále jen "orgány hospodářského řízení"/ vystupují v hospodářských vztazích při řízení hospodářské činnosti socialistických organizací v rozsahu své působnosti, v případech a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštními předpisy a nesou majetkovou odpovědnost z těchto vztahů, stanovenou tímto zákonem.

/2/ Jménem orgánu hospodářského řízení jedná jeho vedoucí nebo pracovník, který je k tomu oprávněn statutem, stanovami nebo jiným organizačním předpisem.

§ 26b

/1/ Opatření, jímž orgán hospodářského řízení zakládá, mění, ruší nebo stvrzuje oprávnění a povinnosti organizaci, musí být v souladu s právními předpisy, musí mít písemnou formu, obsahovat označení organizací, jimž je určeno, a jeho obsah musí být určitý. Další náležitosti opatření mohou stanovit právní předpisy.

/2/ Pokud to nevylučuje povaha věci, je orgán hospodářského řízení povinen projednat opatření před jeho vydáním se socialistickou organizací, jíž má být určeno.

/3/ Opatření je účinné dnem doručeni, pokud v něm není stanoven den pozdější.

/4/ Orgán hospodářského řízení, který opatření vydal, může na návrh organizace nebo z vlastního podnětu opatření změnit nebo zrušit.

§ 26c

Na návrh organizace, jíž je opatření určeno, vysloví hospodářská arbitráž neplatnost opatření, které je v rozporu s právními předpisy. Je-li na tom naléhavý společenský zájem, může hospodářská arbitráž vyslovit neplatnost takového opatření i z vlastního podnětu.

§ 26d

/1/ Orgán hospodářského řízení je povinen nahradit škodu, která organizaci vznikla v důsledku jeho opatření, které je v rozporu s právními předpisy. Pro rozsah a způsob náhrady škody se přiměřeně použiji ustanovení § 146 až 148.

/2/ Lhůta pro zánik práva na náhradu škody činí jeden rok a počíná od prvého dne roku následujícího poté, kdy se poškozená organizace dozvěděla o výši škody a o odpovědném orgánu hospodářského řízení. Právo na náhradu škody lze však uplatnit nejdéle do konce pátého roku následujícího po vzniku škody. Ustanovení § 132 odst. 1 platí obdobně.

§ 26e

/1/ Dojde-li v důsledku opatření orgánu hospodářského řízení, které tento orgán vydal v souladu s právními předpisy, ke zhoršení hospodářských výsledků organizace, jíž je opatření určeno, zejména ke zmenšení majetku nebo k úniku majetkového prospěchu, je organizace oprávněna požadovat vyrovnání vzniklé majetkové újmy na orgánu, který opatření vydal.

/2/ Organizace je povinna vymezit rozsah svého požadavku písemně, zdůvodnit jej a předložit orgánu hospodářského řízení nejpozději do šesti měsíců od vzniku majetkově újmy, jinak její právo zaniká. Orgán hospodářského řízení je povinen se k požadavku organizace vyjádřit písemně do tří měsíců od jeho doručení.

/3/ Organizace je oprávněna požadovat u hospodářské arbitráže náhradu majetkové újmy, pokud nedošlo k jejímu vyrovnání dohodnutým způsobem ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, nebo pokud orgán hospodářského řízení požadavek organizace zcela nebo zčásti odmítl, anebo se nevyjádřil ve lhůtě podle odstavce 2. Majetková újma se hradí v penězích. Pro určení výše její náhrady platí obdobně § 147 a 148.

/4/ Právo na náhradu majetkové újmy zaniká, nebylo-li uplatněno u hospodářské arbitráže do šesti měsíců od prvého dne měsíce následujícího poté, kdy právo mohlo být podle odstavce 3 uplatněno poprvé.

/5/ Právo na náhradu majetkové újmy nevznikne, jestliže je majetková újma kryta z jiných zdrojů, jestliže k újmě došlo v důsledku zákazu vývozu nebo dovozu anebo v důsledku tvorby a změn cen.".

17. Nadpis pod první hlavou druhé části zní: "Státní podniky".

18. § 27 zní:

" § 27

Zakládání státních podniků, jejich právní postavení a hospodaření, jakož i jejich organizaci a řízení a další právní poměry upravuje zákon o státním podniku, jiné zvláštní předpisy a tento zákon.".

19. Za § 27 se vkládají nové § 27a až 27e, které včetně nadpisu zní:

"Likvidace státního podniku

§ 27a

/1/ Účelem likvidace je vypořádat majetkové poměry zrušeného státního podniku.

/2/ Likvidace se provede, neučiní-li zakladatel opatření o veškerém majetku a závazcích zrušeného státního podniku.

§ 27b

/1/ Zakladatel navrhne zápis likvidace státního podniku a likvidátora, kterého jmenoval, do podnikového rejstříku. Po dobu likvidace užívá podnik svého názvu s dodatkem "v likvidaci".

/2/ Dnem, ke kterému byla likvidace a likvidátor zapsáni do podnikového rejstříku, zaniká funkce ředitele s orgány samosprávy. Likvidátor je oprávněn jednat jménem státního podniku ve věcech spojených s likvidací.

/3/ Likvidátor je povinen o vstupu státního podniku do likvidace neprodleně vyrozumět všechny organizace, orgány a jiné subjekty, které jsou tím dotčeny.

/4/ Ke dni zahájení likvidace státní podnik sestaví účetní závěrku a účetní výkazy a předá je likvidátorovi a příslušným orgánům.

§ 27c

/1/ Likvidátor sestaví do 30 dnů po svém zápisu do podnikového rejstříku zahajovací rozvahu a předá ji zakladateli spolu s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a s inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků, provedené ke dni zahájení likvidace.

/2/ Likvidátor v průběhu likvidace je povinen zejména

a/ soustředit peněžní prostředky na jednom účtě u jednoho peněžního ústavu,

b/ dokončit běžné záležitosti,

c/ vypořádat odvody do státního rozpočtu, daně a poplatky,

d/ vypořádat závazky a pohledávky,

e/ zpeněžit majetek státního podniku nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem nebo s ním jinak naložit v souladu s předpisy o hospodaření s národním majetkem,

f/ podávat zakladateli čtvrtletní a roční hlášení o průběhu likvidace doložené čtvrtletní a roční účetní závěrkou.

§ 27d

/1/ Likvidátor sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předloží ji zakladateli ke schválení spolu s konečnou zprávou o celém průběhu likvidace.

/2/ Likvidátor po prověření a schválení účetní závěrky zakladatelem

a) odvede konečný výtěžek likvidace podle pokynu zakladatele,

b) postará se o bezpečné uložení spisového materiálu a účetních písemností,

c) navrhne výmaz státního podniku z podnikového rejstříku.

§ 27e

Nestačí-li výtěžek likvidace k uspokojení všech zbylých pohledávek, likvidátor se souhlasem zakladatele uspokojí především pohledávky pracovníků likvidovaného podniku, dále pohledávky státu na odvodech, daních a poplatcích; ostatní pohledávky uspokojí poměrné.".

20. V § 28 se vypouští odstavec 3.

21. V § 30 se vypouští odstavec 1.

22. § 32 až 34 se vypouštějí.

23. § 42 a § 43 se vypouštějí.

24. V § 46 se vypouští odstavec 1.

25. V § 47 se vypouští odstavec 2.

26. V § 49 odst. 3 se poslední věta nahrazuje touto větou: "Pro likvidaci státních hospodářských organizací platí ustanovení § 27d a 27e obdobné, ostatní ustanovení o likvidaci státního podniku přiměřené.".

27. § 51 až 55 se vypouštějí.

28. V § 57 odst. 1 se vypouštějí na konci slova "a to buď přímo těmito organizacemi nebo jejich nadřízenými orgány.".

29. Nadpis pod čtvrtou hlavou druhé části zní "Celospolečenské socialistické vlastnictví a právo hospodaření s národním majetkem".

30. § 63 se vypouští.

31. § 64 zní:

" § 64

/1/ Národním majetkem jsou věci a majetková práva, která jsou v socialistickém celospolečenském vlastnictví.

/2/ K jednotlivým věcem, pohledávkám a jiným majetkovým právům státu mají státní organizace právo hospodaření.

/3/ Státní organizace mohou mít k jednotlivým věcem právo společného hospodaření. Ustanovení § 12 odst. 2 a 3 a § 13 platí obdobně.".

32. § 65 zní:

" 65

/1/ Právo hospodaření s národním majetkem vykonává zásadně organizace, která je pověřena úkoly, k jejichž plnění majetek zcela nebo převážně slouží.

/2/ Vzniknou-li pochybnosti o tom, která organizace má k určitému majetku vykonávat právo hospodaření, rozhodne nejbližší společný řídící orgán organizací, mezi nimiž pochybnosti vznikly; nemají-li společný řídící orgán, rozhodují v dohodě příslušné ústřední orgány, popřípadě krajské národní výbory; nedojde-li k dohodě, rozhoduje ministerstvo financí 1/ na žádost některého z nich.

/3/ Národní majetek, u něhož při jeho nabytí státem není z právního úkonu nebo úředního rozhodnutí patrno, která státní organizace má k tomuto majetku právo hospodaření, prozatímně spravuje okresní národní výbor, pokud právní předpis nestanoví, že tak činí jiný státní orgán nebo organizace. Totéž platí o národním majetku, o němž se zjistí, že k němu nemá právo hospodaření žádná organizace.".

33. § 66 odst. 1 zní:

"/1/ Organizace, která vykonává právo hospodaření s národním majetkem, je oprávněna a povinna využívat tohoto majetku ke splnění svých úkolů a nakládat s nim v souladu s těmito úkoly; vykonává-li právo hospodaření k majetku, který pro plnění svých úkolů nepotřebuje nebo je pro ni neupotřebitelný, musí se postarat, aby majetek byl využit jinde, popřípadě aby s ním bylo naloženo co nejúčelněji.".

34. V § 66 odst. 2 se slova "spravující národní majetek" nahrazují slovy "která vykonává právo hospodaření s národním majetkem,".

35. V § 66 se vypouští odstavec 3.

36. V § 67 se slova na začátku "Pro převody správy národního majetku" nahrazuji slovy "Pro převody práva hospodaření s národním majetkem".

37. § 68 zní:

" § 68

Převody práva hospodaření s národním majetkem mimo obvyklé hospodaření se provádějí hospodářskými smlouvami /§ 347/. Prováděcí předpis může stanovit pro státní organizace podmínky, za nichž může být převod proveden, a případy, kdy lze převod provést opatřením řídících orgánů. Pokud jde o státní podniky, může tak učinit jen pro případy, kdy jde o převody práva hospodaření k nemovitostem určeným územně plánovací dokumentací, popřípadě územním rozhodnutím pro investiční výstavbu jiných organizací a k pozemkům určeným pro individuální bytovou výstavbu.".

38. V § 71 odst. 1 se slova "který má ve správě" nahrazují slovy "ke kterému má právo hospodaření".

39. V § 72 odst. 1 se v úvodní větě slova "správa pohledávek" nahrazují slovy "právo hospodaření s pohledávkami" a v ustanovení pod písmenem c/ se slova "má ve správě majetek" nahrazuji slovy "vykonává právo hospodaření s majetkem".

40. V § 73 odst. 1 na začátku se slova "Organizace, která má pohledávku státu ve správě, je povinna jménem státu" nahrazují slovy "Organizace, která vykonává právo hospodaření s pohledávkou státu, je povinna".

41. § 73a zní:

"§ 73a

/1/ Pro příslušnost k výkonu práva hospodaření s jinými majetkovými právy státu platí ustanovení § 72 obdobně.

/2/ Organizace jsou povinny hospodařit s jinými majetkovými právy státu, zejména tato práva využívat a zabezpečovat jejich další účelné využívání způsobem stanoveným právními předpisy.".

42. § 74 zní:

" § 74

Zjistí-li řídící orgány porušení povinnosti při hospodaření s národním majetkem, mohou organizaci omezit ve výkonu jejího práva hospodaření.".

43. Za § 74 se vkládají nové § 74a a § 74b, které zní:

" § 74a

/1/ Za porušení právních předpisů upravujících ochranu národního majetku a hospodaření s ním může být státním organizacím příslušným finančním orgánem uložena pokuta do výše 500 000 Kčs.

/2/ Pokutu lze uložit nejdéle do 1 roku ode dne, kdy se orgán uvedený v odstavci 1 dověděl o porušení uvedených předpisů, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení došlo.

/3/ Pokutu nelze uložit, byla-li organizace za porušení uvedených předpisů postižena jiným orgánem.

" § 74b

Ustanovení § 65, § 66, § 70, § 71 odst. 1 a § 74 se nevztahují na státní podniky.".

44. § 75 zní:

" § 75

Prováděcí předpisy stanoví

a/ podmínky při převodech vlastnictví k věcem v národním majetku státními podniky a podmínky pro nabývání věcí do celospolečenského vlastnictví státními podniky,

b/ postup jiných státních organizací než státních podniků při převodech práva hospodaření s národním majetkem a při převodech vlastnictví k věcem v národním majetku, jejich schvalování a kdy se převody provádějí úplatně nebo bezplatně a dále podmínky pro nabývání věci do celospolečenského vlastnictví,

c/ způsob vymáhání, popřípadě prominutí pohledávek státu a jiných státních organizací než státních podniků,

d/ postup při ukládání pokut upravených v § 74a.".

45. § 76 zní:

" § 76

/1/ Družstevními organizacemi jsou družstva, družstevní podniky, společné podniky, svazy družstev a Ústřední rada družstev.

/2/ Zřizování družstevních organizací, jejich právní poměry a hospodařeni, jakož i jejich organizaci a řízení a další právní poměry upravuje zákon o zemědělském družstevnictví, zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, jiné zvláštní předpisy a tento zákon.

/3/ Pro likvidaci družstev, družstevních podniků s výjimkou zemědělských družstev a společných podniků platí ustanovení § 27d a 27e o likvidaci státního podniku obdobně, ostatní ustanovení o likvidaci státního podniku přiměřeně.".

46. § 77 až § 93 se vypouštějí.

47. V § 95 odst. 1 se slova na konci "kterým se majetek svěřuje do správy" nahrazuji slovy "které mají k majetku právo hospodařeni".

48. § 95 odst. 2 zní:

"/2/ Právo hospodaření družstevního podniku s majetkem v družstevním vlastnictví upravují zvláštní předpisy.".

49. § 96 se vypouští.

50. V § 98 větě druhé se vypouští část věty za středníkem.

51. V § 101 druhé věta zní: "Tyto organizační složky a orgány mají k majetku ve vlastnictví společenské organizace, který využívají k plnění svých úkolů, právo hospodaření v rozsahu určeném stanovami nebo opatřením ústředního orgánu společenské organizace.".

52. V § 102 odst. 2 část věty za středníkem zní: "k majetku, který využívají k plnění svých úkolů, mají právo hospodaření".

53. V § 103 se slova "jimž byl majetek společenské organizace svěřen do správy" nahrazují slovy "která vykonávají právo hospodaření".

54. V § 106 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Pro likvidaci podniká společenských organizací platí ustanovení § 27d a § 27e o likvidaci státního podniku obdobně, ostatní ustanovení o likvidaci státního podniku přiměřeně.".

55. § 107 až 110 zní:

" § 107

/1/ Do podnikového rejstříku se zapisují státní podniky, družstevní organizace, podniky a hospodářská zařízení společenských,organizací, národní výbory, které provozuji hospodářskou činnost v drobných provozovnách; dále se do rejstříku zapisují podniky zahraničního obchodu, akciové společnosti, sdružení a ostatní právnické osoby oprávněné vykonávat zahraničně obchodní činnost nebo zahraničně hospodářské služby. Do podnikového rejstříku se zapisují též odštěpné závody a vnitřní organizační jednotky státních podniků, které jsou oprávněny v právních vztazích jednat jménem podniku.

/2/ Právnické osoby oprávněné vykonávat zahraničně obchodní činnost nebo zahraničně hospodářské služby se zapisuji do zvláštního oddílu podnikového rejstříku.

/3/ Do podnikového rejstříku se nezapisují Státní banka československá, Ústřední rada družstev a svazy družstev, popřípadě i jiné organizace, u nichž to stanoví zákon.

/4/ Organizace, které se zapisují do podnikového rejstříku, mohou nabývat práv a zavazovat se ode dne zápisu do podnikového rejstříku. To neplatí pro organizace zřízené zákonem.

/5/ Podnikový rejstřík vedou soudy /dále jen "rejstříkový soud"/. Působnost soudů ve věcech podnikového rejstříku upravují zvláštní předpisy.

/6/ Dnem zápisu je den, v němž byl zápis do podnikového rejstříku povolen usnesením rejstříkového soudu, není-li v zakládací nebo zřizovací listině nebo jiném aktu o založení nebo zřízení organizace stanoven den pozdější.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP