FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

53

Zásady zákona o sociálním zabezpečení

Rozsah sociálního zabezpečení

Zásada č. 1

Sociální zabezpečení podle navrhovaného zákona zahrnuje:

1. Důchodové zabezpečení

a) pracovníků v pracovním poměru a členů výrobních družstev,

b) členů jednotných zemědělských družstev,

c) pracujících, kteří podle tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení nebo podle jiných předpisů mají v důchodovém zabezpečení práva a povinnosti jako pracovníci v pracovním poměru, zejména uvolnění poslanci zastupitelských sborů, uvolnění členové orgánů lidové kontroly, soudci z povolání, prokurátoři, advokáti, žáci a studenti, vědečtí a umělečtí aspiranti, občané vykonávající práce na podkladě dohody o pracovní činnosti uzavřené s organizací a občané poskytující věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru,

d) vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a příslušníků sborů nápravné výchovy,

e) bojovníků proti fašismu, obětí války a fašistické perzekuce v době nesvobody,

f) spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, novinářů, výkonných umělců a artistů

(dále jen "pracující").

2. Důchodového zabezpečení (pojištění) jsou účastni také

a) občané, kteří pro plnou invaliditu vzniklou v mládí nemohli být zaměstnáni,

b) jednotlivě hospodařící rolníci a jiné osoby samostatně hospodařící,

c) pozůstalí po pracujících (důchodcích) a ostatních občanech (důchodcích),

d) občané, kteří dosáhli věku 65 let nebo se stali plně invalidními a nejsou zabezpečeni jinak.

3. Zabezpečení pro případ plné nebo částečné invalidity vzniklé následkem úrazu při činnosti

a) občanů konajících službu v ozbrojených silách, kteří nejsou vojáky z povolání,

b) příslušníků Lidových milicí, pomocníků Pohraniční stráže, členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, občanů povolaných k osobním úkonům podle předpisů o obraně Československé socialistické republiky, účastníků civilní obrany, účastníků přípravy k obraně Československé socialistické republiky a účastníků branné výchovy,

c) účastníků krátkodobých nebo neplacených brigád, dobrovolných požárníků, dárců krve, dobrovolných pracovníků pečovatelské služby, dobrovolných zdravotníků Československého červeného kříže, účastníků organizované tělesné výchovy a dalších občanů, o nichž to stanoví prováděcí předpisy.

4. Zabezpečení důchodců některými dalšími dávkami.

5. Sociální péči.

6. Zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte a zabezpečení umělců, jakož i důchodové pojištění a zabezpečení matky a dítěte jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících - bude nadále upraveno v prováděcím předpise,

Odůvodnění:

Rozsah sociálního zabezpečení se nemění, důchodově zabezpečeno pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele rodiny je prakticky veškeré obyvatelstvo.

Zabezpečení občanů bezplatnou léčebně preventivní péčí, dávkami v nemoci, těhotenství a mateřství a zabezpečení rodiny, matek a dětí některými dalšími dávkami upravují zvláštní předpisy,

Základní ustanovení

Zásada č. 2

Z důchodového zabezpečení se poskytují tyto dávky:

1. důchody

a) starobní,

b) invalidní a částečný invalidní,

c) za výsluhu let,

d) vdovský,

e) sirotčí,

f) manželky,

g) sociální,

h) osobní,

2. výchovné k důchodům,

3. zvýšení důchodu pro bezmocnost.

Odůvodnění:

Navrhovaný rozsah dávek plně zabezpečuje všechny občany v oblasti důchodového zabezpečení a v podstatě zachovává dosavadní stav. Navrhuje se nadále nepřiznávat částečný důchod za výsluhu let a zvýšení výchovného pro bezmocnost.

Částečný důchod za výsluhu let byl zaveden zákonem č. 121/1975 Sb. pro umělce, kteří byli zaměstnáni po dobu potřebnou pro nárok na důchod za výsluhu let, toto zaměstnání neskončili, avšak jejich výdělek podstatně poklesl. Tato dávka se ukázala být zcela nepraktickou, od roku 1976 byla přiznána pouze v jednom případě.

Vzhledem k tomu, že k přídavkům na děti nelze poskytovat zvýšení pro bezmocnost, navrhuje se dále nově nepřiznávat zvýšení výchovného pro bezmocnost. Namísto toho se navrhuje zvýšit příplatek vyplácený na nezaopatřené dítě staré jednoho roku, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči. Dosud přiznaná zvýšení výchovného pro bezmocnost, jichž je však jen malý počet, by se vyplácela i nadále.

Zásada č. 3

Nároky na důchod starobní, invalidní, částečný invalidní a důchod za výsluhu let a jejich výše se řídí především

a) délkou doby zaměstnání,

b) výší výdělku a

c) pracovní kategorií.

Odůvodnění:

V důchodovém zabezpečení je třeba vyváženě uplatňovat princip sociální a zásluhový. V konstrukci uvedených důchodů je již od roku 1957 uplatňována závislost výše důchodu na pracovních zásluhách vyjádřených výší výdělku, počtem let zaměstnání a pracovní kategorií, do které je zaměstnání zařazeno podle rizikovosti a obtížnosti práce. Takto uplatňovaný zásluhový princip se osvědčil a v souladu se současnými potřebami naší společnosti budou jeho jednotlivé prvky navrhovaným zdokonalením sociálního zabezpečení dále posíleny. Konkrétní podmínky nároku na dávky a jejich výši jsou uvedeny v zásadách o jednotlivých dávkách.

Zásada č. 4

Za dobu zaměstnání se považují tyto doby:

1. doba pracovního (učebního) poměru, doba pracovní činnosti v poměru člena výrobního družstva a člena JZD a doba jiné činnosti, po kterou pracovníci mají v důchodovém zabezpečení práva a povinnosti jako pracovníci v pracovním poměru,

2. doba služby vojáka z povolání, příslušníka Sboru národní bezpečnosti, příslušníka sboru nápravné výchovy a příslušníků dřívějších ozbrojených sborů,

3. doba nezaměstnanosti; rozsah zápočtu této doby bude uveden v prováděcím předpisu,

4. doba studia na školách potřebná k přípravě pro povolání po skončení povinné školní docházky; od 1.9.1984 doba studia od prvního ročníku střední školy, nejdříve však po ukončení osmi roků školní docházky,

5. doba pracovního (učebního) poměru, pracovní činnosti a studia v cizině, má-li pracující trvalý pobyt v Československé socialistické republice a je československým občanem nebo cizím státním příslušníkem, který byl na území Československé socialistické republiky zaměstnán aspoň 10 roků, pokud nevyplývá něco jiného z mezinárodních smluv; tyto doby se však československému občanovi započítávají jen tehdy, jestliže se zdržoval v cizině s povolením příslušného státního orgánu, pokud z důvodů hodných zvláštního zřetele nepovolí výjimku federální ministerstvo práce a sociálních věcí,

6. doba, po kterou byl pracující pracovně činný jako jednotlivě hospodařící rolník nebo jako spolupracující člen rodiny jednotlivě hospodařícího rolníka; tato doba se započítává jen v období od 9.5.1945 do 30.9.1948,

7. doba započitatelná podle předpisů o důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a doba důchodového zabezpečení podle předpisů o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.

Doba pracovního (učebního) poměru a doba jiné pracovní činnosti se hodnotí jako doba zaměstnání, jestliže zakládá nebo zakládala účast na nemocenském pojištění podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru. Nebyl-li pracovník v pracovním nebo učebním poměru nemocensky pojištěn, zaměstnání se pro účely důchodového zabezpečení hodnotí tehdy, jestliže by zakládalo účast na nemocenském pojištění podle předpisů platných v době vzniku nároku na důchod.

Doba pracovní činnosti člena jednotného zemědělského družstva v takovém družstvu se hodnotí jako doba zaměstnání, pokud pracovní činnost zakládá zabezpečení v nemoci podle předpisů o zabezpečení v nemoci členů jednotných zemědělských družstev a člen jednotného zemědělského družstva odpracoval v kalendářním roce stanovený počet pracovních dnů nebo splnil pracovní úvazek jinak stanovený. Před 1. lednem 1976 se však jako doba zaměstnání hodnotí doba pracovní činnosti, která zakládala důchodové zabezpečení podle předpisů o důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a podle předpisů o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.

Kryjí-li se doby zaměstnání navzájem, započte se jen doba, jejíž zápočet je pro pracujícího výhodnější.

Odůvodnění:

Doba zaměstnání je vedle věkových podmínek nejvýznamnějším faktorem rozhodným pro nárok na důchod pracujícího a tím, že výše důchodu závisí i na délce doby zaměstnání, zohledňuje rovněž pracovní zásluhy důchodce. Vzhledem k tomu, že dosavadní úprava doby zaměstnání se plně osvědčila, navrhuje se započítávat do ní stejné činnosti jako podle dosavadních předpisů s jedinou odchylkou, týkající se hodnocení doby od 9.5.1945 do 30.9.1948. Dosud se tato doba hodnotí pouze členům JZD nebo pracovníkům socialistické organizace se zemědělskou nebo lesní výrobou, kteří byli od skončení samostatné zemědělské činnosti až do dne vzniku nároku na důchod jen členy JZD, resp. pracovníky takové organizace.Tuto dobu však nelze zhodnotit např. pracujícím, kteří sice byli dlouhodobě činní v zemědělské výrobě, avšak této činnosti zanechali ze zdravotních důvodů nebo i v celospolečenském zájmu dříve, než jim vznikl nárok na starobní důchod, V praxi tím dochází k nezamýšleným tvrdostem, které navržená zásada odstraňuje. Navíc přispěje úprava ke zjednodušení předpisů. Přitom ponechání dosavadní úpravy by po roce 1990 již bylo nepraktické a ze sociálně-politického hlediska nevhodné. Mezinárodními smlouvami se rozumějí mezistátní úmluvy na poli sociální politiky.

V prováděcím předpise se stanoví, že za dobu studia se považuje i studium při zaměstnání.

Odhaduje se, že náklady na úpravu hodnocení doby z městnání v letech 1945 - 1948 budou činit u důchodů přiznaných v roce 1989 0,6 mil. Kčs a u důchodů přiznaných v roce 1990 budou již jen nepatrné.

Zásada č. 5

Trvalo-li zaměstnání aspoň rok, započítávají se do něj tyto náhradní doby:

1. doba služby v československých ozbrojených silách, pokud již tato doba není hodnocena jako služba vojáka z povolání,

2. doba jiné vojenské služby v rozsahu, který stanoví prováděcí předpis,

3. doba odbojové činnosti včetně věznění (internace) z politických, národnostních nebo rasových důvodů v době nesvobody v rozsahu, který stanoví prováděcí předpis,

4. doba, po kterou pracující nebyl nebo nemohl být v pracovním poměru v době nesvobody z důvodu politického, národního nebo rasového útisku,

5. doba, po kterou žena pečovala o dítě (i osvojence nebo jiné dítě, které převzala do péče nahrazující péči rodičů anebo do pěstounské péče) ve věku do tří let, nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti; podrobnosti upraví prováděcí předpis,

6. doba, po kterou měl pracující nárok na nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny nebo peněžitou pomoc v mateřství,

7. doba odborného nebo politického školení,

8. doba přípravy pro pracovní uplatnění, která se provádí podle předpisů o pracovní rehabilitaci, pokud se nehodnotí jako doba zaměstnání,

9. doba pobírání invalidního důchodu nebo dávky, která se od 1, ledna 1957 považuje za invalidní důchod,

10. doba pobírání částečného invalidního důchodu, po kterou byl vyplácen příspěvek před umístěním do zaměstnání; tato náhradní doba se hodnotí nejdříve od 1.1.1957,

11. doba osobní péče o blízkou osobu, která byla převážně nebo úplně bezmocná a nebyla umístěna v ústavu sociální péče nebo v obdobném zdravotnickém zařízení; tato náhradní doba se hodnotí nejdříve od 1.1.1976; podrobnosti stanoví prováděcí předpis,

12. doba, po kterou byl muži z důvodu péče o dítě poskytován mateřský příspěvek nebo peněžitá pomoc,

13. doba, po kterou byl občanu se změněnou pracovní schopností, který nebyl poživatelem částečného invalidního důchodu, vyplácen příspěvek před umístěním; tato náhradní doba se hodnotí nejdříve od 1.10.1988, Kryje-li se doba zaměstnání a náhradní doba, započte se jen doba, jejíž zápočet je pro pracujícího výhodnější. Totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby.

Odůvodnění:

Institut náhradních dob se plně osvědčil a přispívá k posílení sociálních jistot obyvatelstva. Proto se navrhuje započítávat náhradní doby pro vznik nároku na důchod a jeho výši v podstatě ve stejném rozsahu jako dosud. To platí zejména, pokud jde o zápočet doby vojenské služby a odbojové činnosti.

Nově se navrhuje upustit při hodnocení péče o dítě od podmínky převážné odkázanosti výživou. Dále se v souvislosti se změnou pojmu péče o invalidní dítě bude hodnotit i před 1.10.1988 též doba, kdy žena pečovala o nezletilé dítě, které se podle nových předpisů považuje za dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžadující mimořádnou péči.

Jako náhradní doba se nově zavádí doba bezprostřední péče muže o dítě s podmínkou, že mu byl poskytován mateřský příspěvek nebo peněžitá pomoc. Vychází se přitom z nových úprav v oblasti nemocenského pojištění o poskytování peněžité pomoci a o poskytování mateřského příspěvku muži.

Nově se hodnotí jako náhradní též doba, po kterou byl občanu se změněnou pracovní schopností poskytován příspěvek před umístěním do zaměstnání. Dosud byla tato doba hodnocena pouze u poživatelů částečného invalidního důchodu. U občanů se změněnou pracovní schopností bez tohoto důchodu řešily jednotlivé případy dávkové komise národních výborů. Tento postup je náročný a zcela neodůvodněný, protože podmínky pro výplatu příspěvku před umístěním jsou pro obě uvedené skupiny občanů se změněnou pracovní schopností stejné. Finanční nároky nevzniknou, jde o zcela minimální počet případů a vlastně legalizaci již prováděného opatření.

Zásada č. 6

Zaměstnání se pro účely důchodového zabezpečení zařazuj í podle druhů vykonávaných prací do tří pracovních kategorií:

a) do I. pracovní kategorie patří

1. zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech,

2. ostatní zaměstnání v hornictví vykonávaná pod zemí v hlubinných dolech,

3. zaměstnání pod zemí při ražení, rekonstrukcích a opravách tunelů pro složitá inženýrská díla,

4. zaměstnání členů leteckých posádek a pracujících soustavně činných v letadlech za letu,

5. zaměstnání členů posádek námořních lodí, 6. zaměstnání, v nichž se vykonávají zvlášť těžké a zdraví škodlivé práce v hutích nebo v těžkých chemických provozech,

7. zaměstnání kesonářů a potápěčů,

8. zaměstnání vykonávaná v prostředí ohroženém ve významné míře ionizujícím zářením při úpravě a konečném zpracování radioaktivních surovin, v jaderných elektrárnách a při obsluze cyklotronu a výzkumného reaktoru,

9. zaměstnání v hornictví vykonávaná pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v povrchových dolech (lomech) na uhlí, na radioaktivní suroviny, na rudy, z nichž lze průmyslově vyrábět kovy, na magnezit, osinek (azbest), tuhu, kaolin, žáruvzdorné jíly, keramické lupky, sádrovec, živec a na křemen a křemenec k chemickotechnologickému zpracování nebo k zpracování tavením,

10. zaměstnání v těžbě a při opracování kamene, při mletí a drcení křemene, křemence a živce, při formování žáruvzdorných výrobků a při úpravě keramických surovin, vykonávaná v prostředí vysoké koncentrace agresivního fibroplastického prachu, pokud jsou pracující při výkonu těchto zaměstnání nadměrně ohroženi silikosou,

11. zaměstnání při pracích s prokázanými chemickými karcinogeny a pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity,

b) do II. pracovní kategorie patří ostatní zaměstnání, v nichž se vykonávají práce za zvlášť obtížných pracovních podmínek,

c) do III. pracovní kategorie patří zaměstnání, která nejsou zařazena do I. nebo II. pracovní kategorie.

Jako doby zaměstnání I. nebo II. pracovní kategorie se započítávají též náhradní doby, bylo-li zaměstnání I. nebo II. pracovní kategorie přerušeno jen těmito dobami, Jako doba zaměstnání uvedeného v odstavci l písm. a) č. 1 se započítává za podmínek stanovených v předchozí větě z náhradních dob jen doba, po kterou měl pracující nárok na nemocenské nebo podporu při ošetřování člena rodiny; jestliže bylo zaměstnání uvedené v odst. 1 písm. a) č. 1 přerušeno jinými náhradními dobami, započítávají se tyto doby jako doba zaměstnání uvedeného v odst. 1 písm. a č. 2. Vláda ČSSR stanoví, které druhy prací odůvodňují, aby zaměstnání byla zařazena do I. nebo II. pracovní kategorie. Federální ústřední orgány státní správy a ústřední orgány státní správy republik, v jejichž oborech působnosti se vykonávají takové práce, vydají v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, a jde-li o ústřední orgány státní správy republik, též v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věsí republiky, resortní seznam zaměstnání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie. Pro obory, v nichž se vykonávají takové práce a které nespadají do působnosti žádného ústředního orgánu státní správy, vydá seznamy zaměstnání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie federální ministerstvo práce a sociálních věcí, a jde-li o obory v působnosti republik, příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí republiky v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí; v seznamech se přitom vymezí úkoly, které v zařazování zaměstnání do I. nebo II. pracovní kategorie a v prověřování tohoto zařazení plní organizace a orgány, pro jejichž obor působnosti byly tyto seznamy vydány.

Doba zaměstnání se hodnotí podle resortního seznamu, resp. jeho dodatku, v příslušné pracovní kategorii od počátku prokázaného výkonu takového zaměstnání jen jestliže nárok na důchod vznikne po dni účinnosti tohoto seznamu (dodatku) nebo je po tomto dni důchod poprvé přiznáván; v těchto případech se pak doba zaměstnání hodnotí v příslušné pracovní kategorii od počátku prokázaného výkonu tohoto zaměstnání.

Odůvodnění:

Zařazení zaměstnání do tří pracovních kategorií podle druhů vykonávaných prací bylo provedeno od 1. ledna 1957 zákonem č. 55/1956 Sb. a ve své podstatě bylo převzato do zákonů č. 101/1964 Sb. a č. 121/1975 Sb.

Stanovení výhodnější konstrukce důchodu, příp. nižší věkové hranice, pro pracující vykonávající práce za zvlášť obtížných či rizikových podmínek, je jedním z prvků, jímž je uplatňován zásluhový princip v důchodovém zabezpečení.

Po účinnosti zákona č. 121/1975 Sb. byl doplněn okruh zaměstnání

- o práce v hornictví se specifikací stálého pracoviště pod zemí v hlubinných dolech, kterým je v důchodové preferenci realizován Soubor opatření k dalšímu prohloubení sociálních, životních a pracovních podmínek horníků,

- o práce vykonávané při obsluze cyklotronu a výzkumného reaktoru, které odůvodňují, aby zaměstnání, při jejichž výkonu jsou technologickými procesy zpracovávány radioaktivní látky, byla zařazena do I. pracovní kategorie s věkovou hranicí 55 let pro odchod do starobního důchodu,

- o práce vykonávané při zpracování osinku (azbestu) převážně suchou cestou v prostředí vysoké koncentrace azbestového prachu při nadměrném ohrožení azbestózou, které odůvodňují zařazení do I. pracovní kategorie s věkovou hranicí 58 let pro odchod do starobního důchodu.

Výčet zaměstnání, která patří do I. pracovní kategorie, se doplňuje o práce s prokázanými chemickými karcinogeny a o práce při procesech s rizikem chemické karcinogenity, které odůvodňují zařazení do I. pracovní kategorie s věkovou hranicí 58 let pro odchod do starobního důchodu. Dosud byla tato zaměstnání zařazena do I. pracovní kategorie na základě ustanovení o odstranění tvrdosti zákona o sociálním zabezpečení. Za tyto práce se budou nadále považovat i práce vykonávané při zpracování osinku (azbestu) převážně suchou cestou v prostředí vysoké koncentrace azbestového prachu při nadměrném ohrožení azbestózou. Zpřesňují se kompetence, které orgány mohou vydávat resortní seznamy a dodatky k nim, a stanoví se postup při aplikaci těchto předpisů pro určování nároků a výši důchodů. Celkový počet pracujících, jejichž zaměstnání je zařazeno do I. či II. pracovní kategorie, by i nadále neměl přesahovat 10 % z celkového počtu pracujících v národním hospodářství.

Zásada č. 7

1. Starobní, invalidní (částečný invalidní) důchod a důchod za výsluhu let se vyměřuje z průměrného měsíčního výdělku (dále jen "PMV"), který se zjišťuje z hrubých výdělků dosažených v pěti výdělkově nejlepších kalendářních letech v posledním desetiletém období před rokem, ve kterém vznikl nárok na důchod. Není-li v rozhodném desetiletém období alespoň pět kalendářních roků s výdělky, doplní se jejich počet na pět roků postupně kalendářními roky s výdělky dosahovanými před rozhodným obdobím.

2. Pět výdělkově nejlepších roků v desetiletém období se zjistí porovnáním PMV za jednotlivé kalendářní roky s tím, že PMV se nesníží s ohledem na náhradní doby a některé další doby. Podrobnosti upraví prováděcí předpis.

Za výdělkový rok se nepovažuje takový kalendářní rok, ve kterém je sice vykázán příjem, ale celý rok je kryt náhradní dobou, popř. jinou dobou, která se pro výpočet PMV do rozhodného období nezahrnuje, a pracovní činnost v něm nebyla vykonávána.

3. Byl-li pracující po vzniku nároku na starobní důchod dále nepřetržitě zaměstnán a nepobíral starobní důchod ani jeho část, zjišťuje se PMV z hrubých výdělků dosažených v pěti výdělkově nejlepších kalendářních letech v desetiletém období před rokem,v němž pracující skončil zaměstnání ne před rokem, do něhož spadá den, od kterého se přiznává starobní důchod, pokud je to výhodnější než výpočet uvedený pod bodem 1.

4. Byl-li pracující zaměstnán nejméně 20 roků v zaměstnání I. pracovní kategorie, které je uvedeno v zásadě č. 6 bodech č. 2 - 11, nebo v zaměstnání II. pracovní kategorie, zjišťuje se PMV z hrubých výdělků za pět výdělkově nejlepších kalendářních let v posledním desetiletém období před rokem, ve kterém takové zaměstnání pracující naposledy skončil, pokud je to výhodnější než výpočty uvedené výše.

5. Byl-li pracující zaměstnán alespoň pět roků v zaměstnání uvedeném v zásadě č. 6 v bodě č. 1, zjišťuje se PMV z hrubých výdělků dosažených v pěti výdělkově nejlepších kalendářních letech v posledním desetiletém období před rokem, v němž pracující takové zaměstnání naposledy skončil, pokud je to výhodnější než výpočty uvedené výše,

6. PMV pracujícího uvolněného nebo převedeného v souvislosti s prováděním strukturálních změn v národním hospodářství, s likvidací neefektivních provozů, se snižováním správního a řídícího aparátu a s jinými racionalizačními nebo organizačními opatřeními, dále uvolněného nebo převedeného ze zaměstnání uvedeného v zásadě č. 6, bod 1 a 2 pro trvalou nezpůsobilost k dosavadní práci ze zdravotních důvodů, se na žádost zjišťuje z hrubých výdělků z pěti výdělkově nejlepších let v posledním desetiletém období před uvolněním, bude-li tento průměr výhodnější než podle zásad uvedených výše.

7. Starobní, invalidní (částečný invalidní) důchod a důchod za výsluhu let toho, kdo požívá nebo již požíval některý z těchto důchodů, nesmí být vyměřen z nižšího PMV než kolik činil PMV, z něhož byl vyměřen dřívější důchod; takový PMV se pak upraví podle bodu 11.

8. Za hrubé výdělky umělce se považují příjmy dosažené z výkonu umělecké činnosti podrobené dani,

9. Za hrubé výdělky občana poskytujícího věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru se považují příjmy dosažené výkonem povolené činnosti po odečtení výdajů spojených s výkonem této činnosti a podrobené dani.

10. Okruh příjmů započitatelných do hrubých výdělků a podmínky pro jejich zápočet stanoví prováděcí předpis,

11. Převyšuje-li PMV zjištěný podle předchozích odstavců částku 2 500 Kčs, redukuje se takto: částka 2 500 Kčs se počítá v plné výši, z částky od 2 501 do 6 000 Kčs jedna třetina a z částky od 6 001 do 10 000 Kčs jedna desetina. K částkám nad 10 000 Kčs se nepřihlíží.

Odůvodnění:

Rozhodným obdobím pro stanovení PMV zůstává poslední 10leté období před vznikem nároku na důchod, avšak zatímco dosud byly rozhodujícími výdělky dosažené v jednom kompaktním období buď v posledních 10 nebo 5 kalendářních letech před rokem,ve kterém vznikl nárok na důchod, navrhuje se ze stejného 10letého období vybírat 5 výdělkově nejlepších kalendářních let. Podle navrženého způsobu výpočtu PMV se přihlíží jen ke kalendářním rokům s výdělky; výpočet bude pro pracující srozumitelný a přinese více sociálních jistot, protože respektuje fakt, že s přibývajícím věkem, zvláště ve fyzicky náročných povoláních, klesá výkonnost, a tím i výdělek. Vyžaduje se, aby se PMV počítal z 5 kalendářních let, což je pro objektivní zjištění dostatečně dlouhá doba. Z toho vychází návrh, aby se v případech, kdy bude v rozhodném období méně než 5 roků s výdělky, přibraly i kalendářní roky předchozí, ne již však nejlepší, ale jak jdou chronologicky za sebou.

Možnost zachování výdělku k datu skončení pracovní činnosti v zaměstnání zařazeném do preferované pracovní kategorie se navrhuje rozšířit i na pracující, kteří odpracovali v zaměstnání I. nebo II, pracovní kategorie alespoň 20 roků. Dosud mají tuto výhodu "stop-výdělku" pracující v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.

Zachovává se dosavadní ochranné ustanovení pro pracující, kteří již pobírali důchod, jakož i pro pracující, kteří byli uvolněni v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření nebo ze zdravotních důvodů.

U umělců se dosud považuje pro účely výpočtu PMV za hrubý výdělek příjmový stupen, do něhož byl umělec podle výše ročního příjmu zařazen. Nově se navrhuje na základě požadavku všech uměleckých svazů přizpůsobit výpočet PMV výpočtu, který je stanoven u ostatních pracujících.

Odhaduje se, že nový způsob stanovení PMV (body 1. - 3. bude výhodnější pro téměř 10 % nově přiznávaných důchodů a vyžádá si v prvním roce 7,9 mil. Kčs.

Rozšíření výhody "stop - výdělku" i pro ostatní pracující v preferovaných kategoriích si vyžádá v prvním roce další náklady ve výší 0,9 mil. Kčs,

V současné době se PMV pro výpočet důchodu započítává do 2 000 Kčs plně, od 2 000 Kčs do 5 000 Kčs jednou třetinou a na vyšší výdělky se nebere zřetel. V době zavedení tohoto výpočtu PMV v roce 1957 se hranice 2 000 Kčs týkala pouze 10 % pracujících. Při postupném zvyšování výdělkové úrovně dochází k tomu, že u převážné většiny pracujících má na výši důchodu vliv jen část výdělku a u stále širšího okruhu pracujících se určitá část nezapočítává vůbec. Výdělků nad 2 000 Kčs dosahuje v současné době více než 80 % pracujících. Přitom výdělek pracujících před odchodem do důchodu bývá vyšší než průměrná mzda v národním hospodářství. Odhaduj e se, že v roce 1990 bude mít pouze 1,5 % mužů a 18 % žen PMV nižší než 2 000 Kčs a naopak 20% mužů a 2 % žen bude mít PMV vyšší než 5 000 Kčs.

V důsledku současné redukce PMV dochází ke značnému omezení výše důchodu u stále širšího okruhu pracujících.

Zatímco výše důchodu ze III. pracovní kategorie z výdělku 2 000 Kčs dosahuje 70 % mzdy, klesá při výdělku 3 000 Kčs na 54 %, a s růstem výdělku podíl důchodu k dřívější mzdě dále klesá.

Dosavadní způsob redukce je hlavním nivelizačním faktorem v důchodovém zabezpečení a způsobuje, že důchody jednotlivých pracujících se výrazně neliší, ač jejich pracovní zásluhy, a tedy i příjmy, mohly být značně rozdílné.

Navržený způsob redukce PMV (bod 11.) znamená, že maximální redukovaný PMV se z částky 3 000 Kčs zvýší na 4 067 Kčs. Současně se zvyšuje nejvyšší hranice, která má ještě vliv na výši PMV, z 5 000 Kčs na 10 000 Kčs. Tím se zmírní dosavadní nivelizační tendence a vytvoří předpoklady pro výraznější vyjádření zásluh ve výši důchodu.

Úprava nepřinese zvýšení u důchodů vyměřovaných z výdělků do 2 000 Kčs, kde již nyní dosahuje důchod téměř 85 % čisté mzdy. K relativně nejvyššímu zvýšení tak dojde u důchodů vyměřených z výdělků kolem 2 500 Kčs a dále z výdělků převyšujících 6 000 Kčs, kde bylo vyjádření zásluh ve výši důchodu dosud nedostatečné. Výše starobního důchodu při 42 letech zaměstnání ve III. pracovní kategorii bude moci dosáhnout maximálně 2 725 Kčs měsíčně.

Náklady na úpravu redukce PMV budou v prvním roce činit 173 mil. Kčs; v této částce jsou zahrnuty i náklady vyplývající ze změny nejvyšších výměr důchodů a úspory plynoucí ze zrušení poskytování kompenzačních zvýšení (ve výši 60 Kčs, resp. 70 Kčs, měsíčně) z let 1979 a 1982. Odhaduje se, že průměrné zvýšení nově přiznávaných starobních důchodů bude činit 165 Kčs měsíčně.

Prováděcí předpis stanoví, které druhy příjmů a za jakých podmínek se budou pro výpočet PMV započítávat. Předpokládá se, že nově budou započítávány i odměny za vynálezy objevy, zlepšovací návrhy a obdobné výsledky tvůrčí práce (bude se týkat ročně cca 1 tisíce pracujících a náklady budou činit v prvním roce asi 0,2 mil. Kčs) a dále částky vyplacené na částečném invalidním důchodu (bez finančních nákladů).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP