FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1987

V. volební období

49

Vládní návrh

Zákon

ze dne....................

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Nerostné bohatství je jedním ze základních přírodních zdrojů. Ochrana nerostného bohatství a jeho racionální využívání patří k důležitým úkolům socialistické společnosti. Orgány a organizace proto zajišťují svou činností a kontrolou plnění těchto úkolů. Významnou úlohu při zabezpečování celospolečenských zájmů má vrchní dozor státní báňské správy.

(2) Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a racionálního využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech.

§ 2

Nerosty

(1) Za nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry.

(2) Za nerosty se podle tohoto zákona nepovažují

a) vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty,

b) přírodní léčivé vody a přírodní stolní minerální vody, i když se z nich mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty, dále léčivá bahna a ostatní produkty přírodních léčivých zdrojů,

c) rašelina,

d) bahno, písek, štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství,

e) kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva.

§ 3

Rozdělení nerostů na vyhrazené a nevyhrazené

(1) Vyhrazené nerosty jsou

a) radioaktivní nerosty,

b) všechny druhy uhlí, ropy a hořlavého zemního plynu a bituminosní horniny,

c) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy,

d) magnezit,

e) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluor nebo jejich sloučeniny,

f) kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli,

g) tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek, minerální barviva, bentonit,

h) nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů,

i) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově dobyvatelné a leštitelné, a travertin,

j) technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny,

k) halloyzit, kaolin, keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit,

l) křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením,

m) mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat jiné vyhrazené nerosty,

n) technicky využitelné přírodní plyny, pokud nepatří mezi plyny uvedené pod písmenem b).

(2) Ostatní nerosty jsou nerosty nevyhrazené.

(3) V pochybnostech, zda některý nerost je nerostem vyhrazeným nebo nevyhrazeným, rozhodne podle místa jeho výskytu, ústřední orgán státní správy České socialistické republiky nebo ústřední orgán státní správy Slovenské socialistické republiky pro oblast geologického výzkumu a průzkumu (dále jen "ústřední geologický orgán republiky").

§ 4

Ložisko nerostů

Ložiskem nerostů podle tohoto zákona (dále jen "ložisko") je přírodní nahromadění nerostů, jakož i opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností [§ 2 zákona ČNR č. ... Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. § 2 zákona SNR č. ... Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.].

§ 5

Nerostné bohatství

(1) Nerostné bohatství podle tohoto zákona tvoří všechna ložiska vyhrazených nerostů a ta ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství (dále jen "výhradní ložiska").

(2) Nerostné bohatství je národním majetkem.

§ 6

Ložisko vyhrazených nerostů

(1) Zjistí-li se vyhrazený nerost v rozsahu, který umožňuje důvodně očekávat jeho nahromadění, vydá ústřední geologický orgán republiky osvědčení o výhradním ložisku v dohodě s ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti patří dobývání vyhrazeného nerostu podle zvláštních předpisů [§ 55 a 62 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění pozdějších předpisů.], nebo z jehož podnětu se provedlo vyhledávání nebo průzkum ložiska. Pokud jde o radioaktivní nerosty, vydá osvědčení federální ministerstva paliv a energetiky.

(2) Osvědčení o výhradním ložisku zašle orgán, který osvědčení vydal, ústřednímu orgánu státní báňské správy České socialistické republiky nebo ústřednímu orgánu státní báňské správy Slovenské socialistické republiky (dále jen "ústřední orgán státní báňské správy republiky"), národnímu výboru, který je orgánem územního plánování (dále jen "orgán územního plánování"), a národnímu výboru, který je stavebním úřadem, popřípadě jinému orgánu, pokud vykonává působnost stavebního úřadu (dále jen "stavební úřad").

§ 7

Ložisko nevyhrazených nerostů

(1) O tom, zda prozkoumané ložisko nevyhrazeného nerostu je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, rozhodne na základě výsledků vyhledávání a průzkumu a podmínek využitelnosti výhradních ložisek (§ 13) ústřední geologický orgán republiky nebo po převzetí ložiska k dalšímu využiti ústřední orgán státní správy, do jehož působnosti patří organizace, která bude ložisko využívat, a to v dohodě s ústředním geologickým orgánem republiky.

(2) Je-li teprve dobýváním prokázána vhodnost ložiska nerostů pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, vydá rozhodnutí podle odstavce 1 ústřední orgán státní báňské správy republiky po projednání s ústředním geologickým orgánem republiky a ústředním orgánem, do jehož působnosti patří organizace, která ložisko dobývá.

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 a 2 se oznámí orgánům územního plánování, stavebnímu úřadu a rozhodnutí podle odstavce 1 též orgánu státní báňské správy republiky.

(4) Ložisko nevyhrazeného nerostu, dokud se o něm nerozhodne, že je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, je součástí pozemku.

ČÁST DRUHÁ

Správa výhradních ložisek

§ 8

Vztah zákona k obecným předpisům o správě národního majetku

Na správu výhradních ložisek se vztahují obecné předpisy o správě národního majetku [Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 45/1983 Sb.). Vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku.], pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 9

Správce výhradního ložiska

(1) V období vyhledávání a průzkumu výhradní ložisko spravuje státní organizace, určená ústředním orgánem státní správy, který plánuje, organizuje a zabezpečuje vyhledávání nebo průzkum výhradního ložiska.

(2) V období dobývání spravuje výhradní ložisko státní organizace, kterou určil ústřední orgán státní správy, do jehož působnosti patři dobývání příslušných nerostů podle zvláštních předpisů [§ 55 a 62 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění pozdějších předpisů.], a v ostatních případech státní organizace určená k dobývání výhradního ložiska ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti organizace patří. Pokud výhradní ložisko po ukončení vyhledávání a průzkumu nebude dobýváno, spravuje ho státní organizace, určená ústředním orgánem státní správy, který plánoval, organizoval a zabezpečoval vyhledávání nebo průzkum výhradního ložiska.

(3) Převod správy výhradního ložiska mezi státními organizacemi se uskutečňuje bezúplatně. Při převodu správy výhradního ložiska se však uhradí náklady za provedený geologický průzkum a uhradí se též jiné materiálové hodnoty, které se současně převezmou. S převodem správy výhradního ložiska se odevzdají i příslušné doklady a dokumentace.

§ 10

Povinnosti správce výhradního ložiska

(1) Správce výhradního ložiska je povinen

a) navrhnout stanovení, změnu, popřípadě zrušení chráněného ložiskového území,

b) vést důlně měřickou a geologickou dokumentací,

c) evidovat stav zásob výhradního ložiska a jeho změny,

d) řešit včas střety zájmů při stanovení dobývacího prostoru a při plánované otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska,

e) navrhnout stanovení, změnu, popřípadě zrušení dobývacího prostoru po převzetí výhradního ložiska k dobývání,

f) evidovat výrubnost a znečištění při dobývání výhradního ložiska a dosahované výsledky při úpravě a zušlechťování nerostů, prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,

g) pečovat o ochranu výhradního ložiska,

h) plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem a jinými obecně závaznými právními předpisy.

(2) Jiná socialistická organizace než státní, která převzala výhradní ložisko do trvalého užívání (dále jen "trvalý uživatel"), plní povinnosti správce výhradního ložiska podle odstavce 1.

(3) Podrobnosti o správě výhradních ložisek, převodu jejich správy, převodu do trvalého užívání, o dokladech a dokumentaci stanoví obecně závazným právním předpisem ústřední geologický orgán republiky v dohodě s federálním ministerstvem financí. V tomto předpise stanoví též podrobnosti o správě výhradních ložisek neodevzdaných k dobývání.

ČÁST TŘETÍ

Ložiskový průzkum

§ 11

Vyhledávání a průzkum výhradních ložisek

(1) Vyhledávání výhradních ložisek plánuje, organizuje a zabezpečuje ústřední geologický orgán republiky, popřípadě ústřední orgán státní správy určený zvláštními předpisy [§ 57 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění pozdějších předpisů.].

(2) Průzkum výhradních ložisek plánují, organizují a zabezpečují orgány uvedené v odstavci 1, popřípadě ústřední orgán, do jehož působnosti patří organizace, která bude výhradní ložisko dobývat.

(3) Při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek jsou organizace povinny z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství

a) ověřovat výhradní ložisko tak, aby se zjistily a vyhodnotily všechny využitelné nerosty ložiska a jejich užitkové složky,

b) ověřovat vývoj a úložní poměry výhradního ložiska tak, aby se výstavba dolů a lomů, otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska mohly projektovat a uskutečňovat podle zásad báňské technologie a aby se zabezpečilo racionální využití zásob výhradního ložiska,

c) používat takové metody a postupy, aby nedošlo k znemožnění nebo ztížení využití výhradního ložiska nebo jeho části a k neodůvodněným ztrátám zásob výhradního ložiska,

d) zjistit skutečnosti potřebné k posouzení možných vlivů využívání výhradního ložiska na jiná ložiska, vody a jiné přírodní zdroje, na životní prostředí a na další důležité celospolečenské zájmy,

e) při přerušení vyhledávání nebo průzkumu provést opatření, aby se nezmařila důlní díla a neztížilo provádění dalšího průzkumu a využití výhradního ložiska.

(4) Provádění geologických prací upravují zvláštní předpisy [Zákon České národní rady č. .... Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu. Zákon Slovenské národní rady č. .... Sb., o geologických pracích a o Slovenském geologickém úřadu.].

(5) Ústřední geologický orgán republiky podrobněji stanoví obecně závazným právním předpisem postup při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využiti nerostného bohatství.

§ 12

Oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu

(1) Kdo zjistí mimo rámec organizovaného vyhledávání výskyt ložiska vyhrazeného nerostu, oznámí to ústřednímu geologickému orgánu republiky.

(2) Ústřední geologický orgán republiky po ověření výskytu ložiska vyhrazeného nerostu vydá o tom nálezci potvrzení a odmění ho. Výše odměny se určí s přihlédnutím k vědeckému, technickému a hospodářskému významu nálezu. Organizace jako nálezce má právo jen na náhradu účelně vynaložených nákladů.

(3) Podrobnosti o oznamování, odměňování a o úhradě nákladů stanoví obecně závazným právním předpisem ústřední geologický orgán republiky v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky nebo ministerstvem financi Slovenské socialistické republiky.

§ 13

Kondice

(1) Kondice jsou souborem závazných ukazatelů jakosti nerostů a množství nerostů, geologických a báňsko-technických a jiných ukazatelů, podle nichž se posuzuje vhodnost zásob výhradních ložisek k využití. Ukazatelé kondic se stanoví padle současných technických a ekonomických podmínek. Dojde-li ke změně těchto podmínek, stanoví se nové kondice.

(2) Kondice se stanoví bud obecně pro všechna výhradní ložiska určitého druhu nerostů, popřípadě pro skupinu těchto výhradních ložisek (obecné kondice), nebo zvlášť pro určité výhradní ložisko nebo jeho část (zvláštní kondice).

(3) Obecné kondice stanoví ústřední orgán státní správy, do jehož působnosti patří podle zvláštních předpisů [§ 55 a 62 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění pozdějších předpisů.] dobývání příslušných nerostů a v ostatních případech ústřední orgán státní správy republiky pro výrobu stavebních hmot a stavební výrobu, a to v dohodě s ústředním geologickým orgánem republiky a ústředním orgánem státní báňské správy republiky. Pro nerosty dosud nevyužívané stanoví obecné kondice ústřední geologický orgán republiky.

(4) Zvláštní kondice pro výhradní ložisko stanoví ústřední orgán, do jehož působnosti správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska patří a pro výhradní ložiska využívaná jednotnými zemědělskými družstvy ústřední orgán státní správy republiky pro zemědělství (dále jen "příslušný ústřední orgán"), a to v dohodě s ústředním geologickým orgánem republiky a ústředním orgánem státní báňské správy republiky. Patří-li správce výhradního ložiska do působnosti ústředního geologického orgánu republiky, stanoví zvláštní kondice tento orgán v dohodě s ústředním orgánem, v jehož působnosti se bude výhradní ložisko využívat, a s ústředním orgánem státní báňské správy republiky.

(5) Bližší podmínky pro stanovení kondic a postup při zpracování kondic stanoví vláda československé socialistické republiky nařízením.

§ 14

Klasifikace zásob výhradních ložisek, posuzování a schvalování výpočtu zásob výhradních ložisek

(1) Výsledky vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska se vyhodnocují. Součástí vyhodnocení je výpočet zásob, který zabezpečuje správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska.

(2) Zásoby výhradního ložiska se ve výpočtech zásob klasifikují

a) podle stupně prozkoumanosti výhradního ložiska a znalosti jeho úložních poměrů nebo jeho části, jakosti a technologických vlastností nerostů a báňsko-technických podmínek na kategorie,

b) podle kondic na zásoby bilanční (využitelné v současností) a zásoby nebilanční (v současné době nevyužitelné, ale podle předpokladu využitelné v budoucnosti),

c) podle přípustnosti jejich vydobyti na zásoby volné a vázané.

(3) Výpočet zásob výhradního ložiska posuzuje a schvaluje v období vyhledávání a průzkumu ústřední geologický orgán republiky. V období dobývání výhradního ložiska zabezpečuje posouzení a schválení výpočtu zásob příslušný ústřední orgán.

(4) Správnost výpočtu zásob výhradních ložisek podléhá v případech stanovených vládou Československé socialistické republiky státní expertize. Závěry státní expertizy jsou závazné.

(5) Státní expertizu provádí Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin, která je odborným orgánem vlády Československé socialistické republiky.

(6) Vymezení a klasifikaci zásob výhradních ložisek a posuzování a schvalování jejich výpočtů upraví a případy, kdy správnost výpočtu zásob výhradních ložisek podléhá státní expertize, stanoví vláda Československé socialistické republiky nařízením.

(7) Působnost na úseku klasifikace zásob ložisek radioaktivních nerostů a posuzování a schvalování výpočtů jejich zásob podle zvláštních předpisů [§ 57 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění pozdějších předpisů.] zůstává nedotčena.

ČÁST ČTVRTÁ

Ochrana nerostného bohatství

§ 15

Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti

(1) K včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního plánování [§ 16 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).] a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činností vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách, poskytovaných jim ústředním geologickým orgánem republiky a ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti patří podle zvláštních předpisů [§ 57 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění pozdějších předpisů.] vyhledávání a průzkum výhradních ložisek; při tom postupují podle zvláštních předpisů [Zákon České národní rady č. .... Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu. Zákon Slovenské národní rady č. .... Sb., o geologických pracích a o Slovenském geologickém úřadu.] a jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využiti nerostného bohatství a dalších celospolečenských zájmů nejvýhodnější.

(2) Návrhy územně plánovací dokumentace velkých územních celků, sídelních útvarů a zón se už v období zpracování konceptů řešení projednají s ústředním geologickým orgánem republiky a s ústředním orgánem státní báňské správy republiky. Tyto návrhy musí být před schválením dohodnuty s uvedenými orgány podle zvláštních předpisů [§ 8,12 a 21 zákona č. 50/1976 Sb.].

§ 16

Chráněné ložiskové území

(1) Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání se zajišťuje stanovením chráněného ložiskového území.

(2) Chráněné ložiskové území zahrnuje území, na kterém stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska.

(3) Pro ložisko vyhrazeného nerostu se stanoví chráněné ložiskové území v období vyhledávání nebo průzkumu po vydání osvědčení o výhradním ložisku (§ 6).

(4) Pro ložisko nevyhrazeného nerostu se stanoví chráněné ložiskové území po vydání rozhodnutí o vhodnosti ložiska pro potřeby a rozvoj národního hospodářství (7).

(5) Evidenci chráněných ložiskových území vede příslušný orgán státní báňské správy republiky.

(6) Orgán státní báňské správy republiky umožní nahlédnout do evidence chráněných ložiskových území popřípadě poskytne z této evidence potřebné informace nebo výpisy orgánům, organizacím a osobám, které prokáží, že je potřebují k plnění svých povinností nebo k ochraně svých práv. Prokázání se nevyžaduje od orgánů, které do evidence nahlížejí popřípadě požadují informace nebo výpisy podle zvláštních předpisů [Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.]. Nedotčeny zůstávají předpisy o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství [Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství. Nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství. Nařízení vlády ČSSR č. 149/1971 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.].

§ 17

Stanovení chráněného ložiskového území

(1) Chráněné ložiskové území stanoví orgán státní báňské správy republiky rozhodnutím vydaným v součinnosti s ústředním geologickým orgánem republiky, příslušným ústředním orgánem, popřípadě orgánem jím pověřeným a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem. Chráněné ložiskové území pro ložiska radioaktivních nerostů stanoví orgán státní báňské správy republiky v součinnosti s federálním ministerstvem paliv a energetiky, popřípadě orgánem jím pověřeným a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem.

(2) Řízení ke stanovení chráněného ložiskového území se zahajuje na návrh správce popřípadě trvalého uživatele výhradního ložiska nebo z podnětu orgánu státní báňské správy republiky, popřípadě jiného orgánu státní správy. Návrh se doloží osvědčením o výhradním ložisku nebo rozhodnutím o tom, že ložisko nevyhrazeného nerostu je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství s návrhem hranic chráněného ložiskového území.

(3) Účastníkem řízení ke stanovení chráněného ložiskového území je pouze správce popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska. Zahájení řízení oznámí orgán státní báňské správy republiky ústřednímu geologickému orgánu republiky, příslušnému ústřednímu orgánu, dotčeným orgánům státní správy, orgánu územního plánování a stavebnímu úřadu. Orgán státní báňské správy republiky nařídí ústní jednání spojené podle potřeby s místním šetřením a současně upozorní, že stanoviska uvedených orgánů státní správy a připomínky a návrhy účastníka se mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak orgán státní báňské správy republiky k nim nemusí přihlédnout. Jestliže některý z uvedených orgánů státní správy potřebuje na řádné posouzení delší čas, orgán státní báňské správy republiky na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřené prodlouží.

(4) V řízení ke stanovení chráněného ložiskového území posoudí orgán státní báňské správy republiky návrh a podklady z hlediska požadavků na ochranu výhradního ložiska, zabezpečí stanoviska orgánů státní správy uvedených v odstavci 3 a posoudí připomínky a návrhy účastníka.

(5) Hranice chráněného ložiskového území se vyznačí v územně plánovací dokumentaci.

(6) Příslušný orgán státní báňské správy republiky zruší chráněné ložiskové území, jestliže pominuly důvody ochrany výhradního ložiska.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 5 platí přiměřeně i pro změnu a zrušení chráněného ložiskového území.

(8) Podrobnosti o stanovení, změně a zrušení chráněného ložiskového území a jeho evidenci stanoví obecně závazným právním předpisem ústřední orgán státní báňské správy republiky.

§ 18

Omezení některých činností v chráněném ložiskovém území

(1) V zájmu ochrany nerostného bohatství se nesmí v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, pokud k tomu nebyl dán-souhlas podle tohoto zákona.

(2) Jestliže je nezbytné v celospolečenském zájmu umístit stavbu nebo zařízení nesouvisící s dobýváním výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území, je třeba dbát, aby se narušilo co nejméně využití nerostného bohatství. Znemožnit nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až d) je možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen malého množství zásob výhradního ložiska.

§ 19

Povolování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území

(1) Povolení staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů [§ 117 až 121 zákona č. 50/1976 Sb.] jen se souhlasem orgánu státní báňské správy republiky.

(2) Souhlas orgánu státní báňské správy republiky podle odstavce 1 si vyžádá orgán příslušný pro povolování staveb a zařízení. Žádost o povolení stavby a zařízení musí žadatel doložit vyjádřením správce výhradního ložiska a souhlasem ústředního orgánu státní správy, do jehož působnosti správce výhradního ložiska patři, nebo souhlasem jím pověřeného orgánu spolu s návrhem podmínek ochrany výhradního ložiska.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP