(12.20 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Jdeme k bodu

27.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor
mezi Českou republikou a Turks & Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů
ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk
/sněmovní tisk 1118/ - druhé čtení

Poprosím pana ministra financí o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, přesouváme se opět do karibských ostrovů na Turks and Caicos. Nemá to nic kupodivu společného s Turky, nicméně důvod výpovědi této smlouvy je stejný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poprosím paní zpravodajku Hanu Aulickou Jírovcovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 1118/1.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já děkuji za slovo. Opět zahraniční výbor na své schůzi dne 5. září 2017 projednal vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí - jak je předloženo. Zahraniční výbor za prvé doporučuje a dává souhlas s výpovědí smlouvy o zdanění příjmů, za druhé pověřuje předsedu výboru - a tak, jak je napsáno v dalším usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 52, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro 73. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Bod

29.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií
a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru
/sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Ten ale není přítomen. Takže přerušuji tento bod pro nepřítomnost pana ministra.

 

Budeme pokračovat bodem

30.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky
od Charty Mezinárodního energetického fóra
/sněmovní tisk 1122/ - druhé čtení

Ten je také bodem pana ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, který ale není přítomen. Proto přerušuji i bod 30.

 

Dostáváme se k bodu

31.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
/sněmovní tisk 1051/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Stručně uvedu materiál. Tento materiál byl v Poslanecké sněmovně v prvním čtení 13. 7. tohoto roku. Je to tedy souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, která byla podepsána 15. února tohoto roku.

Jenom ve vší stručnosti. Ochrana vzdušného prostoru evropských členských států NATO je zajištěna systémem protivzdušné obrany NATO a ten má dvě, ale zásadní omezení. Je výhradně určen k obraně před vojenskými hrozbami, a nezajišťuje tedy obranu před civilními letouny zneužitými k teroristickému útoku. A pak také musíme přihlédnout k tomu, že vzdušné síly malých členských států byly často redukovány na minimum, což může vést ke krátkodobým či dlouhodobým výpadkům schopnosti zajišťovat tuto protivzdušnou obranu vlastními silami. Toto riziko lze zmenšit právě efektivní bilaterální spoluprací sousedních států a to vedlo k přípravě a podpisu předložené smlouvy, ke které se již kladně vyjádřil Senát a rovněž tak zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Jedná se o smlouvu prezidentskou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1051/1. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já opět děkuji za slovo. Jenom dodám k této mezinárodní smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, že byla projednávána na garančním zahraničním výboru 5. září. Proběhla k tomu celkem, řekla bych, dlouhá diskuse, ale spíše ve smyslu osvěty než proti tomu.

Čili na závěr řeknu, že dal zahraniční výbor dne 5. září na své 37. schůzi souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru. Vše ostatní je ještě uvedeno pod sněmovním tiskem 1051/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 53, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro 72 (z tabule 73), proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem našeho jednání je

32.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 1093/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal v zastoupení pan ministr Jan Chvojka, viz příslušný dopis pana premiéra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, k vyslovení souhlasu s ratifikací předkládám změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu byla přijata na 33. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži v roce 2005 a je mnohostrannou smlouvou, která pro Českou republiku vstoupila v platnost v roce 2007. Účelem této úmluvy je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově silný rámec pro společný boj vládních, ale i nevládních organizací proti dopingu. Nedílnými součástmi této úmluvy jsou Příloha I, tj. Seznam zakázaných látek a metod, a Příloha II, tj. Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky.

Úmluva patří do kategorie smluv, kde přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem České republiky. Příloha I je nedílnou součástí této úmluvy a přijetí jejích změn vyžaduje dodržet stejný ústavněprávní postup.

V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod v oblasti sportu je Příloha I úmluvy aktualizována každoročně. Změny Přílohy I aktualizují a doplňují přílohu o nově zařazené látky a metody s dopingovým účinkem. Zejména došlo k uveřejnění jmenovitého výčtu látek ve skupině steroidů a dále k upřesnění některých kvantitativních limitů a k dalším drobným úpravám. Změny Přílohy I přispějí k vyjasnění některých sporných ustanovení nebo vykládání pravidel v oblasti antidopingu.

Předložený materiál nemá žádné dopady na státní rozpočet, veřejné rozpočty a netýká se ani rovnosti postavení mužů a žen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roma Kostřicu, aby odůvodnil usnesení tohoto výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1093/1.

 

Poslanec Rom Kostřica: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z jeho 36. schůze ze dne 12. července tohoto roku k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, sněmovní tisk 1093.

Po odůvodnění náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Zuzany Matuškové a zpravodajské zprávě poslance Roma Kostřici a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP