Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

32.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 1093/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal v zastoupení pan ministr Jan Chvojka, viz příslušný dopis pana premiéra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, k vyslovení souhlasu s ratifikací předkládám změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu byla přijata na 33. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži v roce 2005 a je mnohostrannou smlouvou, která pro Českou republiku vstoupila v platnost v roce 2007. Účelem této úmluvy je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově silný rámec pro společný boj vládních, ale i nevládních organizací proti dopingu. Nedílnými součástmi této úmluvy jsou Příloha I, tj. Seznam zakázaných látek a metod, a Příloha II, tj. Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky.

Úmluva patří do kategorie smluv, kde přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem České republiky. Příloha I je nedílnou součástí této úmluvy a přijetí jejích změn vyžaduje dodržet stejný ústavněprávní postup.

V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod v oblasti sportu je Příloha I úmluvy aktualizována každoročně. Změny Přílohy I aktualizují a doplňují přílohu o nově zařazené látky a metody s dopingovým účinkem. Zejména došlo k uveřejnění jmenovitého výčtu látek ve skupině steroidů a dále k upřesnění některých kvantitativních limitů a k dalším drobným úpravám. Změny Přílohy I přispějí k vyjasnění některých sporných ustanovení nebo vykládání pravidel v oblasti antidopingu.

Předložený materiál nemá žádné dopady na státní rozpočet, veřejné rozpočty a netýká se ani rovnosti postavení mužů a žen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roma Kostřicu, aby odůvodnil usnesení tohoto výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1093/1.

 

Poslanec Rom Kostřica: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z jeho 36. schůze ze dne 12. července tohoto roku k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, sněmovní tisk 1093.

Po odůvodnění náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Zuzany Matuškové a zpravodajské zprávě poslance Roma Kostřici a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna PČR dává souhlas k ratifikaci změn přílohy jedna Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny PČR. Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, tak končím rozpravu. Pokud nemá pan ministr ani pan zpravodaj zájem o závěrečná slova, přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 54, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro 69, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat.

 

Přerušil jsem bod 29 a bod 30 pro nepřítomnost pana ministra. Tato podmínka je splněna, pan ministr je přítomen. V případě, že nemá nikdo námitku, tak budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP