(12.30 hodin)
(pokračuje Kostřica)

Poslanecká sněmovna PČR dává souhlas k ratifikaci změn přílohy jedna Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny PČR. Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, tak končím rozpravu. Pokud nemá pan ministr ani pan zpravodaj zájem o závěrečná slova, přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 54, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro 69, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat.

 

Přerušil jsem bod 29 a bod 30 pro nepřítomnost pana ministra. Tato podmínka je splněna, pan ministr je přítomen. V případě, že nemá nikdo námitku, tak budeme pokračovat bodem

29.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií
a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru
/sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám ve druhém čtení odůvodnil projednávání protokolu o přistoupení Ekvádoru k Obchodní dohodě s Kolumbií a Peru, která platí už čtyři roky a českým firmám z ní plyne řada výhod.

Protokol o přístupu Ekvádoru je prozatímně prováděn od začátku letošního roku, poté co jej schválil Evropský parlament a následně ratifikoval samotný Ekvádor. Plné znění dohody vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy. Věřím, že díky rozšíření dohody o další země prohloubíme spolupráci s celým regionem andského společenství a zlepšíme podmínky pro české firmy na ekvádorském trhu. Dohoda mimo jiné liberalizuje obchod zbožím a službami a otevírá přístup pro Evropskou unii k veřejným zakázkám. Českým firmám také zajišťuje vyšší právní jistotu, což je důležitý faktor při rozhodování, zda obchodovat nebo investovat v Jižní Americe. Mezi nejperspektivnější sektory obchodu patří tradiční automobilový průmysl a strojírenství, nedávno ale například otevřela česká firma v Ekvádoru i vlastní minipivovar.

Závěrem bych rád dodal, že pro Českou republiku, jejíž ekonomika je závislá na exportu, je volný přístup na zahraniční trhy zásadní. Posílení obchodních vztahů s partnery mimo Evropskou unii tedy považujeme za prioritu. Dovoluji si vás tedy proto nyní požádat, abyste dali souhlas k ratifikaci protokolu o přistoupení Ekvádoru k dohodě s Evropskou unií. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi a prosím zpravodaje zahraniční výboru pana poslance Pavla Šrámka, aby odůvodnil usnesení tohoto výboru, které vám bylo doručeno jako usnesení číslo 1102/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zahraniční výbor tento tisk projednával na své 36. schůzi dne 12. července 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru.

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby a zpravodajské zprávě poslance Karla Raise a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru;

I. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Není zájem o závěrečná slova a přikročíme k hlasování o zákon navržen usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 55, přihlášeno je 105 poslankyň poslanců, pro 67, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, který byl taktéž přerušen pro nepřítomnost pana ministra, je

30.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky
od Charty Mezinárodního energetického fóra
/sněmovní tisk 1122/ - druhé čtení

I tady poprosím pana ministra průmyslu obchodu Jiřího Havlíčka, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, aby vám dnes odůvodnil rozhodnutí vlády České republiky odstoupit od Charty Mezinárodního energetického fóra. Česká republika přistoupila k této organizaci v roce 2011, kdy byla na mimořádném ministerském zasedání Mezinárodního energetického fóra podepsána tato charta. Od svého členství Česká republika očekávala především lepší přístup k informacím o dění na mezinárodním energetickém poli. Tato očekávání však nebyla naplněna. Světová geopolitická situace prošla za poslední desetiletí výraznou proměnou a Mezinárodní energetické fórum tak již neplní hlavní úlohu zprostředkovatele zásadního politického dialogu mezi státy OECD a OPEC, který se odehrává na jiných fórech, zejména v rámci Mezinárodní energetické agentury. Navíc informace, které Mezinárodní energetické fórum přináší, jsou volně dostupné na jeho webových stránkách.

Dalším argumentem pro vystoupení z tohoto fóra je také platba členského příspěvku ve výši téměř 600 tis. korun ročně. Přičteme-li k tomu skutečnost, že organizace sídlí v saúdskoarabském Rijádu a náklady na vyslání zástupce České republiky na její jednání jsou tudíž vysoké, došli jsme k závěru, že vklad České republiky není dostatečně zhodnocován a vyvažován přínosy z takového členství. Z těchto důvodů jsme předložili v únoru letošního roku vládě návrh na vystoupení z této organizace, který byl také vládou schválen.

Dalším krokem je souhlas obou komor Parlamentu. V Poslanecké sněmovně byl návrh již projednán v prvním čtení a postoupen zahraničnímu výboru, přičemž reakce na něj byly v zásadě pozitivní. V polovině srpna byl návrh projednán také v rámci plenárního zasedání Senátu, kde pro jeho přijetí hlasovalo 57 senátorů a návrh tak byl podpořen.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, věřím, že přijmete tyto argumenty a že podpoříte návrh na vystoupení z této organizace. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Matěje Fichtnera, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1122/1.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Dovolte, abych přednesl usnesení zahraničním výboru ze dne 12. července 2017, které zahraniční výbor přijal na své 36. schůzi, a to ke sněmovnímu tisku 1122:

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu pana Ing. Jiřího Koliby, zpravodajské zprávě poslance Matěje Fichtnera a po rozpravě zahraniční výbor:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

dává souhlas k odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra;

I. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což jsem právě učinil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP