Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

31.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
/sněmovní tisk 1051/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Stručně uvedu materiál. Tento materiál byl v Poslanecké sněmovně v prvním čtení 13. 7. tohoto roku. Je to tedy souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, která byla podepsána 15. února tohoto roku.

Jenom ve vší stručnosti. Ochrana vzdušného prostoru evropských členských států NATO je zajištěna systémem protivzdušné obrany NATO a ten má dvě, ale zásadní omezení. Je výhradně určen k obraně před vojenskými hrozbami, a nezajišťuje tedy obranu před civilními letouny zneužitými k teroristickému útoku. A pak také musíme přihlédnout k tomu, že vzdušné síly malých členských států byly často redukovány na minimum, což může vést ke krátkodobým či dlouhodobým výpadkům schopnosti zajišťovat tuto protivzdušnou obranu vlastními silami. Toto riziko lze zmenšit právě efektivní bilaterální spoluprací sousedních států a to vedlo k přípravě a podpisu předložené smlouvy, ke které se již kladně vyjádřil Senát a rovněž tak zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Jedná se o smlouvu prezidentskou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1051/1. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já opět děkuji za slovo. Jenom dodám k této mezinárodní smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, že byla projednávána na garančním zahraničním výboru 5. září. Proběhla k tomu celkem, řekla bych, dlouhá diskuse, ale spíše ve smyslu osvěty než proti tomu.

Čili na závěr řeknu, že dal zahraniční výbor dne 5. září na své 37. schůzi souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru. Vše ostatní je ještě uvedeno pod sněmovním tiskem 1051/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 53, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro 72 (z tabule 73), proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP