(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Šrámkovi za přednesenou zprávu. Výhrady k protokolu po projednání ve výboru jste slyšeli. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova taky není zájem.

 

Můžeme přikročit k hlasování. Bude to hlasování číslo 44, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento vládní návrh, souhlas s ratifikací protokolu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 44. Z přítomných 99 pro 70, proti nikdo. Návrh byl schválen, vyslovili jsme souhlas s ratifikací tohoto protokolu. Končím bod 19, děkuji panu ministru a panu zpravodaji.

 

Ještě než předám řízení schůze, konstatuji, že paní poslankyně Lorencová má náhradní kartu číslo 80.

Jen požádám o příslušné usnesení k tomu předchozímu tisku, aby bylo doručeno zpět. Děkuji a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dostáváme se k bodu číslo

20.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou
a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily
o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor
v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů
ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu
/sněmovní tisk 1111/ - druhé čtení

Prosím, aby se i tady ujal slova pan ministr financí Ivan Pilný. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, teď budu předkládat asi osm smluv, které se týkají převážně karibských ostrovů, byť ne úplně. Podstatou těchto smluv je to, že byly sjednány za účelem, aby bylo umožněno, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb vyplacených v jednom státě jejich skutečným vlastníkům, fyzickým osobám, které mají bydliště pro daňové účely ve druhém smluvním státu, podléhaly účinnému zdanění v tomto druhém státě. Mezitím Evropská unie převzala do své legislativy společný standard, který byl vytvořen v rámci OECD pro oznamování a pro automatickou výměnu informací o finančních účtech, takže je potřeba tyto bilaterální dohody, které uzavřela Česká republika, zrušit. První takovou dohodou je dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily.

Vzhledem k tomu, že edukace o ostrovech v Karibiku a jejich geografické lokaci tady už byla ve Sněmovně provedena - senátoři o ni zájem neměli - tak předpokládám, že těch osm výpovědí by mohlo proběhnout docela rychle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1111/1. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Jak zde bylo řečeno, bude teď celá řada smluv na stejné téma a týká se to vlastně garančního výboru, zahraničního, a já se jen odvolám na jednání 5. září zahraničního výboru, kde byla 37. schůze, a tam tedy došlo k dání souhlasu s výpovědí smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu. Čili byl vysloven souhlas a bylo to tedy 5. září. Tímto jako zpravodajka končím a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 45. Přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro 73, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

21.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou
a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně
informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb,
sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004
v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu
/sněmovní tisk 1112/ - druhé čtení

Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, nyní budeme hlasovat o výpovědi smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu. Týká se to stejné záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, prosím opět paní zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 1112/1.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Ano, opět děkuji za slovo. Já zde jenom zopakuji, podobně jako u předešlého sněmovního tisku té smlouvy, že to bylo projednáno na 37. schůzi 5. září roku 2017, a stejně jako v minulém bodě jednání, tak i tady zahraniční výbor doporučil dát souhlas s výpovědí smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb atd. Je to všechno uvedeno pod číslem sněmovního tisku 112/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 46. Přihlášeno je 102 poslankyň a poslanců, pro 73, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Chalupa?

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Omlouvám se, ale nebyl jsem schopen se přihlásit do hlasovacího zařízení. Nechci zpochybnit hlasování, jenom chci do zápisu, že jsem byl pro.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, děkuji. Dalším bodem našeho jednání je bod

22.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor
ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů
ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille
/sněmovní tisk 1113/ - druhé čtení

I tady prosím pana ministra financí, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jedná se opět o stejnou výpověď, stejnou smlouvu. Tentokrát se týká ostrova Anguilla.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím opět paní zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení, které jste dostali jako sněmovní tisk 1113/1.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Opět děkuji za slovo. I v tomto případě se jedná také o smlouvu mezi Českou republikou a vládou Anguilla o výměně informací. I na toto téma tedy 5. září tohoto roku zahraniční výbor vyjádřil jednoznačný souhlas s výpovědí této smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 47. Přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro 73, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat a s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji a dostáváme se k bodu

23.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou
České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě
výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole.
/sněmovní tisk 1114/ - druhé čtení

Tady prosím taktéž pana ministra financí Ivana Pilného. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, opět stejný typ výpovědi, stejné smlouvy. Týká se Britských Panenských ostrovů. Někdo mě upozorňoval, že tam je hurikán a že už moc neexistují, ale nicméně tu smlouvu musíme vypovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Šrámka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1114/1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP