(11.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokračujeme bodem

18.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 1037/ - druhé čtení

Oba zúčastnění zůstávají na svých místech. Požádám místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby bod odůvodnil. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, tady je situace trochu odlišná než v případě ostatních dohod, protože dosud jsou vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Indonésií v oblasti civilního letectví upraveny Dohodou o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie z roku 1972 včetně následné změny přílohy. Tato dohoda je restriktivní a neodpovídá aktuálnímu vývoji v oblasti letecké dopravy. Zájem na sjednání nové letecké dohody vyjádřila česká strana v souvislosti s novými aktivitami českých leteckých dopravců na česko-indonéském přepravním trhu, jež nejsou pokryty dosavadní dohodou.

Návrh textu nové letecké dohody se podařilo finalizovat začátkem minulého roku a dohoda byla podepsána dne 20. ledna 2017 v Jakartě. Nová dohoda má liberální základ pro provozování leteckých dopravních služeb leteckými dopravci obou států, odstraní se také rozpor původní dohody s právem Evropské unie. Sjednání této dohody nevyžaduje změny v našem právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda vytvoří nové příležitosti pro možný rozvoj přímého i nepřímého pravidelného leteckého spojení mezi oběma stranami.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás tímto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Richardu Brabcovi. Požádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Šrámka, aby odůvodnil usnesení výboru k tisku 1037/1. Prosím.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pan ministr se přemístil z Dominikánské republiky do Indonéské republiky a velmi brilantně popsal obsah této dohody.

Dovolte mi, abych přečetl usnesení zahraničního výboru z 36. schůze ze dne 12. července 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Kamila Rudoleckého a zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova také není zájem.

 

Můžeme tedy o navrženém usnesení hlasovat v hlasování pořadové číslo 43, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro souhlas s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 95 pro 65, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Souhlasíme tedy s ratifikací dohody o letecké dopravě, jak byla uvedena. Končím bod č. 18, poděkuji panu ministru životního prostředí a místopředsedovi vlády Richardu Brabcovi, poděkuji zpravodaji.

Budeme pokračovat bodem 19, který je trochu jiný, jde o jinou kvalitu mezinárodní smlouvy, a to je věc týkající se Mezinárodní investiční banky. Pan ministr financí Ivan Pilný je přítomen, požádám pana kolegu Leo Luzara - který tady ovšem není přítomen. Požádám tedy zástupce rozpočtového výboru, aby řekli, kdo je v této souvislosti připraven. Ze zahraničního výboru je připraven pan kolega Šrámek jako zkušený zpravodaj. Požádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

Teď se tedy budeme zabývat bodem

19.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení
Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014
v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji
/sněmovní tisk 895/ - druhé čtení

Pan ministr financí Ivan Pilný má slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, úvodní slovo jsem tady už předčítal. Jenom zrekapituluji zásadní věci. Mezinárodní investiční banka byla zřízena roku 1970 a tehdejší Československo bylo jedním ze zakládajících členů. To, co se v současné době provádí, je zavedení tříúrovňového systému řízení. K tomu měla Česká republika nějaké výhrady, zejména pokud se týkalo příslušného rozsahu daných imunit a výsad. Tato připomínka byla akceptována. Je příjemné pro mě říci, že tento bod a sjednání protokolu nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí Ivanu Pilnému. Požádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Šrámka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 895/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 28. schůzi dne 6. října k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové a zpravodajské zprávě poslance Lea Luzara a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I/ dává souhlas k ratifikaci Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaného dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaného Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji s výhradou, jejíž text je obsažen v bodě II/ tohoto usnesení;

II/ Výhrada České republiky k Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách zní: "Česká republika nebude vázána ustanoveními článku 11 odst. 2, článku 13 odst. 3 písm. d), článku 14 a článku 15 odst. 1 písm. a) až c) a e), odst. 2 až 4 Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov, ve znění Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách.";

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP