Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

20.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou
a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily
o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor
v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů
ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu
/sněmovní tisk 1111/ - druhé čtení

Prosím, aby se i tady ujal slova pan ministr financí Ivan Pilný. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, teď budu předkládat asi osm smluv, které se týkají převážně karibských ostrovů, byť ne úplně. Podstatou těchto smluv je to, že byly sjednány za účelem, aby bylo umožněno, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb vyplacených v jednom státě jejich skutečným vlastníkům, fyzickým osobám, které mají bydliště pro daňové účely ve druhém smluvním státu, podléhaly účinnému zdanění v tomto druhém státě. Mezitím Evropská unie převzala do své legislativy společný standard, který byl vytvořen v rámci OECD pro oznamování a pro automatickou výměnu informací o finančních účtech, takže je potřeba tyto bilaterální dohody, které uzavřela Česká republika, zrušit. První takovou dohodou je dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily.

Vzhledem k tomu, že edukace o ostrovech v Karibiku a jejich geografické lokaci tady už byla ve Sněmovně provedena - senátoři o ni zájem neměli - tak předpokládám, že těch osm výpovědí by mohlo proběhnout docela rychle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1111/1. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Jak zde bylo řečeno, bude teď celá řada smluv na stejné téma a týká se to vlastně garančního výboru, zahraničního, a já se jen odvolám na jednání 5. září zahraničního výboru, kde byla 37. schůze, a tam tedy došlo k dání souhlasu s výpovědí smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkajících se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu. Čili byl vysloven souhlas a bylo to tedy 5. září. Tímto jako zpravodajka končím a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 45. Přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro 73, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP