Schválený pořad a stav projednávání 22. schůze

Od 22. 2. 2000 14:00 do 10. 3. 2000 15:00
Aktuální stav k 15. 3. 2000, 09:10


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na prodloužení lhůt pro projednání některých návrhů zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny   

Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 2.

  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. /sněmovní tisk 229/4/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 3.

  Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 2. 4.

  Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zákony - druhé čtení

 1. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 6.

  Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení  (ukončena)  

 3. 7.

  Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení  (ukončena)  

 4. 8.

  Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení  (ukončena)  

 5. 9.

  Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - druhé čtení  (ukončena)  

 6. 10.

  Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení  (ukončena)  

 7. 11.

  Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení  (ukončena)  

 8. 12.

  Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení  (ukončena)  

 9. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení  (ukončena)  

 10. 14.

  Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení  (ukončena)  

 11. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení  (ukončena)  

 12. 16.

  Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení  (zamítnut)  zamítnuto

 13. 17.

  Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení  (ukončena)  

 14. 18.

  Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení  (zamítnut)  zamítnuto

 15. 19.

  Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení  (ukončena)  

 16. 20.

  Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení  (ukončena)  

 17. 21.

  Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - druhé čtení  (ukončena)  

 18. 22.

  Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení  (ukončena)  

 19. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení  (ukončena)  

 20. 24.

  Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - druhé čtení  (ukončena)  

 21. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - druhé čtení  (ukončena)  

 22. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - druhé čtení  (ukončena)  

 23. 27.

  Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 29.

  Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 30.

  Vládní návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 31.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby /sněmovní tisk 518/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 32.

  Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 33.

  Vládní návrh zákona o spolcích a o změně některých dalších zákonů (zákon o spolcích) /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 34.

  Vládní návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. /sněmovní tisk 522/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 35.

  Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení  (přikázán)  

 11. 38.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 533/ - prvé čtení  (přikázán)  

 12. 39.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení  (přikázán)  

 13. 40.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/ - prvé čtení  (přikázán)  

 14. 41.

  Vládní návrh dopracovaného zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 538/ - prvé čtení  (přikázán)  

 15. 42.

  Vládní návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení  (přikázán)  

 16. 43.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 546/ - prvé čtení  (přikázán)  

 17. 44.

  Vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu) /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení  (přikázán)  

 18. 45.

  Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení  (přikázán)  

 19. 46.

  Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona o podnikových radách a delegátech zaměstnanců a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 453/ - prvé čtení  (zamítnut)  zamítnuto

 20. 47.

  Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení  (zamítnut)  zamítnuto

 21. 48.

  Návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 472/ - prvé čtení  (přikázán)  

 22. 49.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. /sněmovní tisk 467/ - prvé čtení  (přikázán)  

 23. 50.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 468/ - prvé čtení  (odročeno)  přerušeno

 24. 51.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - prvé čtení  (přikázán)  

 25. 52.

  Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 502/ - prvé čtení  (přikázán)  

 26. 53.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení  (přikázán)  

 27. 54.

  Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení  (přikázán)  

 28. 55.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení  (přikázán)  

 29. 56.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení  (přikázán)  

 30. 57.

  Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení  (přikázán)  

 31. 58.

  Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 525/ - prvé čtení  (přikázán)  

 32. 59.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení  (přikázán)  

 33. 60.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení  (přikázán)  

 34. 61.

  Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení  (přikázán)  

 35. 62.

  Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení  (souhlas)  

 36. 63.

  Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/ - prvé čtení  (přikázán)  

 37. 64.

  Vládní návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. /sněmovní tisk 550/ - prvé čtení  (přikázán)  

 38. 65.

  Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení  (přikázán)  

 39. 66.

  Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 544/ - prvé čtení  (přikázán)  

 40. 67.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení  (přikázán)  

 41. 68.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a Aleny Svobodové na vydání zákona o Horské službě České republiky /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení  vyřazeno

Zákony - druhé čtení

 1. 69.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - druhé čtení  (ukončena)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 70.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení  (souhlas)  

 2. 71.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení  (souhlas)  

 3. 72.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 7. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 403/ - druhé čtení  (souhlas)  

 4. 73.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 404/ - druhé čtení  (souhlas)  

 5. 74.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Trestně právní úmluva o korupci, Štrasburk 27. ledna 1999 /sněmovní tisk 402/ - druhé čtení  (souhlas)  

 6. 75.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů, Štrasburk 24. listopadu 1983 /sněmovní tisk 405/ - druhé čtení  (souhlas)  

 7. 76.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, Štrasburk 20. dubna 1989 a její Protokol, Štrasburk 11. září 1989 /sněmovní tisk 406/ - druhé čtení  (souhlas)  

 8. 77.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, Štrasburk, 30. listopadu 1964 /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení  (souhlas)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 78.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, sjednaná 25. února 1991 v Espoo, Finsko /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 79.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 80.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsaná v Montrealu dne 28. května 1999 /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 81.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 40 o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích, 1933 /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 82.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace, 1978 /sněmovní tisk 553/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 83.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty, 1971 /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 84.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976 /sněmovní tisk 552/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 85.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech, 1995 /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 86.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu 1948 a Protokolu z roku 1990 k této úmluvě /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 87.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropského zákoníku sociálního zabezpečení ze dne 16. dubna 1964 /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 88.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 89.

  Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství /sněmovní tisk 503/  (schváleno)  

Zákony - třetí čtení

 1. 90.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 91.

  Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - třetí čtení  (souhlas)  

 3. 92.

  Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - třetí čtení  (souhlas)  

 4. 93.

  Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení  (souhlas)  

 5. 94.

  Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - třetí čtení  (souhlas)  

 6. 95.

  Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení  (souhlas)  

 7. 96.

  Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení  (souhlas)  

 8. 97.

  Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - třetí čtení  (souhlas)  

 9. 98.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - třetí čtení  (souhlas)  

 10. 99.

  Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení  (souhlas)  

 11. 100.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 357/ - třetí čtení  (souhlas)  

 12. 101.

  Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - třetí čtení  

 13. 102.

  Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení  (souhlas)  

 14. 103.

  Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - třetí čtení  

 15. 104.

  Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení  (souhlas)  

 16. 105.

  Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení  (souhlas)  

 17. 106.

  Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - třetí čtení  vyřazen z pořadu schůze

 18. 107.

  Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - třetí čtení  (souhlas)  

 19. 108.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení  (souhlas)  

 20. 109.

  Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - třetí čtení  (souhlas)  

 21. 110.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - třetí čtení  (souhlas)  

 22. 111.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - třetí čtení  (souhlas)  

 23. 112.

  Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 113.

  Návrh na změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání - přerušeno do St 8.3.   

 2. 114.

  Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře   

 3. 115.

  Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky - přerušeno do St 8.3.   

 4. 116.

  Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998 /sněmovní tisk 341/  (schváleno)  

 5. 117.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k České televizi   

 6. 118.

  Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/  (vráceno k přepracování)  

 7. 119.

  Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/  (vráceno k přepracování)  

 8. 120.

  Návrh na zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001 /sněmovní tisk 466/  (schváleno)  

 9. 121.

  Informace ministra financí o současném stavu na úseku spořitelního a úvěrového družstevnictví, Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a možné pomoci vlády při řešení aktuální situace na úseku vkladů a stability sektoru   

 10. 122.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.-3. čtvrtletí 1999 /sněmovní tisk 473/  (schváleno)  

 11. 123.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2000 /sněmovní tisk 485/  (schváleno)  

 12. 124.

  Postup privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu /sněmovní tisk 505/  (zamítnuto)  

 13. 125.

  Souhrnná svodná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 506/  (schváleno)  

 14. 126.

  Přehled finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních /sněmovní tisk 514/  (schváleno)  

 15. 127.

  Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Libora Ježka   

 16. 128.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.7.1999 do 31.12.1999 /sněmovní tisk 558/  (schváleno)  

 17. 129.

  Zpráva vlády o řešení problematiky při nevyplácení mezd zaměstnancům /sněmovní tisk 560/  vyřazeno

 18. 130.

  Stanovisko ministra financí a ministra vnitra k výkonu vlastnických práv státu ve finančních institucích se zaměřením na Komerční banku a Českou pojišťovnu   

 19. 131.

  Ústní interpelace   Čt 16.00-18.30 hod.

 20. 132.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

Zákony - druhé čtení

 1. 133.

  Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 493/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 134.

  Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 493/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 135.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 136.

  Informace ministra financí o podmínkách a postupu prodeje státního podílu České spořitelny   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze