Schválený pořad a stav projednávání 34. schůze

Od 26. 9. 1995 14:00 do 28. 9. 1995 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.   

 2. 1.

  Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon   

Zákony -

 1. 2.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1603/ -   

 2. 2.

  Vládní návrh devizového zákona /sněmovní tisk 1870/ -   

 3. 3.

  Návrh poslance Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1866/ -   

 4. 3.

  Vládní návrh devizového zákona, /sněmovní tisk 1870, 1930/ -   

 5. 4.

  Návrh poslance Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, /sněmovní tisk 1866, 1919/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Informace vlády České republiky o způsobu využití rozpočtového přebytku za I. pololetí roku 1995   

 2. 5.

  Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.   

Zákony -

 1. 5.

  Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 1820/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 6.

  Návrh rozpočtového výboru na přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní tisk 1937/  

 2. 6.

  Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996   

Zákony -

 1. 7.

  Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců, /sněmovní tisk 1820, 1928/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Smlouvy -

 1. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze /sněmovní tisk 1775/ -   (Schváleno)  

 2. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995 /sněmovní tisk 1857/ -   

 3. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze /sněmovní tisk 1775/ -   

 4. 10.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. února 1994 v Praze /sněmovní tisk 1858/ -   (Schváleno)  

 5. 11.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách, podepsaná ve Stockholmu dne 24. března 1995 /sněmovní tisk 1873/ -   

 6. 11.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 11. února 1994 v Praze /sněmovní tisk 1858/ -   

 7. 12.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993 /sněmovní tisk 1382/ -   

Zákony -

 1. 13.

  Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí /sněmovní tisk 1791/ -   

Smlouvy -

 1. 13.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995 /sněmovní tisk 1841/ -   

Zákony -

 1. 14.

  Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1048/ -   

 2. 14.

  Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky, /sněmovní tisk 1048, 1921/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 15.

  Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1049/ -   

 4. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., /sněmovní tisk 1819, 1911/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 5. 16.

  Vládní návrh zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, /sněmovní tisk 1702, 1808/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 16.

  Návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1705/ -   

 7. 17.

  Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1742/ -   

 8. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1714, 1907/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 9. 18.

  Návrh poslanců Jiřího Vačkáře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb., a zákona č. 218/1994 Sb. /sněmovní tisk 1782/ -   

 10. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1715, 1908/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 11. 19.

  Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisk 1591/ -   

 12. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1716, 1909/ -   

 13. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 1819/ -   

 14. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1651, 1805/ -   

 15. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb. /sněmovní tisk 1713/ -   

 16. 21.

  Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci, /sněmovní tisk 1717, 1910/ -   

 17. 22.

  Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, /sněmovní tisk 1791, 1927/ -   

 18. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1651/ -   

 19. 23.

  Vládní návrh zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 1702/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny.   

Zákony -

 1. 24.

  Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky, /sněmovní tisk 1851, 1916/ -   

 2. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1714/ -   

 3. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1715/ -   

 4. 25.

  Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR /sněmovní tisk 1864, 1917/ -   

 5. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1716/ -   

 6. 26.

  Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky /sněmovní tisk 1865, 1918/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 7. 27.

  Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci /sněmovní tisk 1717/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1832/  

 2. 28.

  Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995 /sněmovní tisk 1905/  

Zákony -

 1. 28.

  Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), /sněmovní tisk 1665/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.   

Zákony -

 1. 30.

  Návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, /sněmovní tisk 1705, 1923/ -   (Neschváleno (v dBase není datu)  

 2. 31.

  Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1742, 1925/ -   

 3. 31.

  Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky /sněmovní tisk 1851/ -   

 4. 32.

  Návrh poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 1852/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 32.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1994 /sněmovní tisk 1703/  

Zákony -

 1. 33.

  Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR /sněmovní tisk 1864/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 33.

  Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996 /sněmovní tisk 1934/  

 2. 34.

  Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna".   

Zákony -

 1. 34.

  Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky /sněmovní tisk 1865/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 35.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru od 30. 6. do 31. 7. 1995 /sněmovní tisk 1913/  

 2. 36.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny od 29. 6. do 31. 7. 1995 /sněmovní tisk 1914/  

 3. 36.

  Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna"   

Zákony - prvé čtení

 1. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb. /sněmovní tisk 1893/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 37.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru od 30.6. do 31.7.1995 /sněmovní tisk 1913/  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 38.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu /sněmovní tisk 1906/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 38.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny od 29.6. do 31.7.1995 /sněmovní tisk 1914/  

 2. 39.

  Ústní interpelace.   

Zákony -

 1. 39.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb. /sněmovní tisk 1893/ -   

Smlouvy -

 1. 40.

  Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení /sněmovní tisk 1901/ -   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 40.

  Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení /sněmovní tisk 1901/ - prvé čtení  (zamítnut)  

Smlouvy -

 1. 41.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou /sněmovní tisk 1902/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 41.

  Návrh na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny.   

 2. 42.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny.   

Smlouvy -

 1. 42.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994 /sněmovní tisk 1903/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 43.

  Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny.   

Smlouvy -

 1. 43.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu /sněmovní tisk 1906/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 44.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení nezařazených poslanců do výborů Poslanecké sněmovny   

 2. 45.

  Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 3. 46.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 4. 47.

  Ústní interpelace   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze