Schválený pořad a stav projednávání 14. schůze

Od 9. 11. 1993 14:00 do 11. 11. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 650/ -   

 2. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 651/ -   

Smlouvy -

 1. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993 /sněmovní tisk 696/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993 /sněmovní tisk 581/  

 2. 6.

  Návrh závěrečného účtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 590/  

Zákony -

 1. 7.

  Vládní návrh zákona o státním zastupitelství /sněmovní tisky 537 a 631/ -   

 2. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích /sněmovní tisky 534 a 632/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Slib poslance   

 2. 10.

  Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky   

Zákony -

 1. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích /sněmovní tisky 535 a 633/ -   

 2. 12.

  Vládní návrh zákona o výkonu vazby /sněmovní tisky 500 a 634/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 698/  

 2. 14.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 697/  

Zákony -

 1. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisky 536 a 635/ -   

 2. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR, ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb., zákona ČNR č. 23/1993 Sb., a zákona č. 171/1993 Sb. /sněmovní tisky 597 a 637/ -   

 3. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 595 a 638/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

 2. 19.

  Návrh na změny ve složení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA" a případně obdobnými akcemi, a to i ve vztahu k osobám aktivně zapojeným do těchto akcí od roku 1971 do současné doby   

 3. 20.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 4. 20.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 21.

  Vládní návrh zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost /sněmovní tisky 528 a 639/ -   

 2. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. /sněmovní tisky 501 a 640/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích   

 2. 24.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 3. 25.

  Návrh na změnu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze