Zemědělský výbor
Usnesení

č. 161k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ (7. května 2013) 
č. 162k termínu a pořadu schůze zemědělského výboru (7. května 2013) 
č. 163ke škodám způsobenými zvláště chráněnými živočichy (7. května 2013) 
č. 164k Informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2012 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 997/ (22. května 2013) 
č. 165k vládnímu návrhu zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ (22. května 2013) 
č. 166k chráněnému zeměpisnému označení „České pivo" (22. května 2013) 
č. 167k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (29. května 2013) 
č. 168k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství - Finanční vztahy SR k Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (sešit F) + výdaje na společnou zemědělskou politiku EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, podpora rozvoje venkova, národní zdroje k provádění tržních opatření v rámci společné organizace trhu) (29. května 2013) 
č. 169k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ (29. května 2013) 
č. 170k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ (29. května 2013) 
č. 171k vládnímu návrhu zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ (29. května 2013) 
č. 172k návrhu poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ (29. května 2013) 
č. 173k návrhu poslanců Jiřího Papeže, Pavola Lukši, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ (29. května 2013) 
č. 174k termínu a pořadu příští schůze zemědělského výboru (29. května 2013) 
č. 175k prioritám České republiky k návrhu reformy Společné zemědělské politiky EU pro plánovací období let 2014 - 2020 (30. května 2013) 

<<56789
ISP (příhlásit)