Zemědělský výbor
O výboru

Rámcový popis činnosti

Z historie
V historii parlamentů Československé a České republiky byl zemědělský výbor zřízen už v r. 1918. Hlavní jeho agendou bylo projednávání agrárních záležitostí. Výbor fungoval v Poslanecké sněmovně až do roku 1938, po válce byl znovu zřízen v Prozatímním Národním shromáždění v r. 1945 a poté v Národním shromáždění i v České národní radě pod jménem výbor pro zemědělství a výživu (v letech 1968–1990). Poté byla zemědělská problematika projednávána v ČNR v národohospodářském výboru, od r. 1992 opět existuje zemědělský výbor.

Ze současnosti
Po rozpadu federace (1. 1. 1993) se stal zemědělský výbor České národní rady orgánem Poslanecké sněmovny. V devadesátých letech výbor projednal nezbytné reformní zákony pro fungování agrokomplexu. Od r. 1998 se výbor zabýval řadou zákonů, nezbytných pro přistoupení České republiky k EU. Od voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 má výbor 15 členů.

Aktuální agenda 6. volebního období

Projednávání zákonů
Návrhy zákonů projednává výbor mezi prvním a druhým čtením. Zemědělský výbor projednává zejména návrhy zákonů týkající se zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství, rybářství, myslivosti, včelařství, zeměměřictví a rozvoje venkova, které mu přikáže Poslanecká sněmovna. K projednání návrhu zákona ve výboru určí předseda výboru z členů výboru zpravodaje, který podá zprávu. Výsledkem projednání návrhu zákona je usnesení výboru, které se předkládá Poslanecké sněmovně. Usnesení výboru obsahuje pozměňovací návrhy, které navrhli členové výboru a o nichž se výbor usnesl.

Kontrola vlády
Do kompetence zemědělského výboru náleží projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství a rozpočtové kapitoly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dále projednává návrhy rozpočtů Pozemkového fondu, Státního zemědělského intervenčního fondu a dotační programy zemědělství pro příslušný kalendářní rok. Výbor každoročně projednává zprávu o stavu zemědělství ČR. Výbor projednává kandidatury osob na členy Dozorčí rady Pozemkového fondu, Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, Dozorčí rady Vinařského fondu, členy poté volí Poslanecká sněmovna podle zvláštních zákonů.

Zahraniční styky a další aktivity
Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory v členských státech EU a ve třetích zemích. Výbor pořádá semináře a konference k aktuálním tématům zemědělství, lesního a vodního hospodářství a tématům rozvoje venkova včetně příslušné legislativy. Významnými aktivitami výboru je i spolupráce s nevládními a profesními organizacemi. Výbor se zabývá návrhy transponujícími sekundární právo EU v oblasti zemědělství, například v 5. volebním období přijal novelu zákona o krmivech, o rostlinolékařské péči, na ochranu zvířat proti týrání a další. Výbor projednává vybrané návrhy předpisů EU týkající se unijního zemědělství a rybolovu. V 6. volebním období se zemědělský výbor již zabýval další novelou zákona o krmivech a novelou plemenářského zákona.
ISP (příhlásit)