Volební výbor
O výboru

Rámcový popis činnosti:

Volební výbor byl zřízen na základě zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, pro účely volby členů Rady České televize a členů Rady Českého rozhlasu.

Výbor předkládá Poslanecké sněmovně k volbě všechny kandidáty navržené organizacemi a sdruženími představujícími kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, pokud splňují zákonné požadavky. Pokud je počet kandidátů navržených oprávněnými organizacemi a sdruženími vyšší než trojnásobek počtu členů Rady, kteří mají být zvoleni, výbor posoudí podané návrhy a  z navržených kandidátů splňujících zákonné požadavky vybere pro volbu Poslanecké sněmovny kandidáty v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, kteří mají být zvoleni.

Agenda 6. volebního období:

Výbor projednává návrhy zákonů v mediální oblasti mezi prvním a druhým čtením. Členové výboru jsou oprávněni podávat pozměňovací návrhy. Výsledkem projednání návrhu zákona je usnesení, které doporučí plénu Poslanecké sněmovny přijmout návrh zákona beze změn nebo s pozměňovacími návrhy, které výbor schválil, případně návrh zákona zamítnout.

Výbor projednává výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a její kapitolu č. 372 státního rozpočtu, výroční zprávy o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu, České televize a České tiskové kanceláře a další zprávy, informace a dokumenty týkající se médií.

Výbor pořádá semináře a konference k tématům týkajícím se médií.

Jednání výboru

Schůze výboru svolává a řídí jeho předseda nebo jím pověřený místopředseda, případně pověřený člen výboru. Předseda je povinen svolat schůzi výboru do patnácti dní, pokud se o tom usnese Poslanecká sněmovna nebo o to požádají alespoň dvě pětiny všech členů výboru. Pořad schůzí navrhuje předseda a schvaluje výbor. Pokud žádá člen výboru o doplnění bodu pořadu, musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny členů výboru.

Schůze výboru jsou veřejné, poslanci se mohou usnést, že schůze nebo její část je neveřejná. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Člen vlády a vedoucí jiného ústředního správního úřadu je povinen se dostavit osobně na schůzi výboru a podat informace a vysvětlení, které výbor požaduje.

Podvýbory

Výbor pro toto volební období si nezřídil žádný podvýbor.
ISP (příhlásit)