Organizační výbor
O výboru

Organizační výbor je zřizován na základě § 32 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Organizační výbor není klasickým legislativním výborem, ale má charakter kolektivního vedení Sněmovny s doporučujícími a koordinačními pravomocemi. Hlavním úkolem organizačního výboru je doporučovat předsedkyni/předsedovi Sněmovny program jednání.

Z historie

Organizační výbor je útvarem, který nahradil ve svých funkcích předsednictvo České národní rady, které bylo zrušeno novou Ústavou dne 1. 1. 1993. Nová Ústava samostatné České republiky s předsednictvem komory jako sněmovním orgánem nepočítala.

Do té doby plnilo předsednictvo řídící funkce, mělo i některé funkce jmenovací a významné funkce legislativní, a to podobně jako předsednictvo Národního shromáždění ČSR (1945-1968) a předsednictvo Federálního shromáždění (1968-1992). Za první Československé republiky bylo řídícím orgánem Sněmovny rovněž předsednictvo, ovšem v době, kdy komory nezasedaly, rozhodoval o legislativních aktech stálý výbor obou komor Národního shromáždění.

Funkce organizačního výboru jsou na rozdíl od obvyklých funkcí předsednictev komor v evropských parlamentech jen doporučující. Organizační výbor nemá žádné legislativní ani jmenovací pravomoci. Nemá ani pravomoci pro případ mimořádného stavu. Když je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, vykonává nezbytné legislativní pravomoci Senát jako horní komora Parlamentu prostřednictvím přijetí zákonných opatření Senátu.

 

Složení výboru

Předsedou organizačního výboru je ze své funkce předseda Poslanecké sněmovny, místopředsedy jsou všichni místopředsedové Poslanecké sněmovny. Výbor může zvolit ze svých členů ještě další dva místopředsedy. Členy výboru jsou zástupci vybraní jednotlivými poslaneckými kluby, jejich počet je vypočítán podle zásady poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně. Většinou jsou členy organizačního výboru předsedové poslaneckých klubů.

Kompetence organizačního výboru

Postavení a kompetence organizačního výboru upravuje ustanovení § 46 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a další ustanovení tohoto zákona.

Výbor

 • připravuje půlroční harmonogram plenárních schůzí Sněmovny,
 • doporučuje předsedovi Sněmovny zařazení návrhů zákonů popřípadě jiných návrhů do programu schůze Sněmovny, určuje pořadí těchto návrhů,
 • navrhuje, kterému výboru má Sněmovna návrh zákona přikázat v prvém čtení,
 • navrhuje usnesení Sněmovny k úpravě podrobnějších pravidel jednání Sněmovny,
 • schvaluje plán zahraničních styků Sněmovny,
 • schvaluje jednotlivé zahraniční cesty orgánů Sněmovny a jednotlivých poslanců včetně toho, jaké náklady cesty bude Sněmovna hradit,
 • rozhoduje o přijímání zahraničních návštěv,
 • schvaluje návrh rozpočtu Sněmovny,
 • projednává plnění rozpočtu Sněmovny a požaduje od poslaneckých klubů předložení dokladů k čerpání příspěvků poskytnutých z rozpočtu Sněmovny na úhradu jejich nákladů,
 • vydává organizační řád Kanceláře Poslanecké sněmovny,
 • schvaluje návrh na jmenování vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny.

 

Procedura jednání výboru

Na rozdíl od většiny ostatních výborů jsou jednání organizačního výboru neveřejná, pokud se výbor neusnese jinak. Organizační výbor zasedá obvykle jednou týdně. Na jeho jednání jsou přítomni vedoucí pracovníci Kanceláře Poslanecké sněmovny, zejména vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, ředitel legislativního odboru, tajemníci ostatních výborů a další.

Organizační výbor rozhoduje prostřednictvím usnesení organizačního výboru. K jeho přijetí je třeba účasti aspoň jedné třetiny členů výboru, usnesení se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů výboru. Administrativu organizačního výboru zajišťuje tajemník organizačního výboru.

 

Podvýbory

Organizační výbor může zřídit k řešení některých svých pravomocí podvýbory. Až do roku 1998 nebyl organizačním výborem ustaven žádný podvýbor. Ve třetím volebním období (1998 – 2002) byly zřízeny tři podvýbory, v letech 2002 – 2006 a 2006 – 2010 podvýbory dva. V nyní probíhajícím šestém volebním období byly zřízeny rovněž dva podvýbory: Podvýbor pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny připravuje změny jednacího řádu Poslanecké sněmovny, změny musí být schváleny zákonem. Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání se zabývá návrhy občanů a organizací na udělení vyznamenání České republiky jednotlivým význačným osobnostem. Podvýbor zpracovává návrhy tak, aby mohly být předloženy organizačním výborem Sněmovně. Usnesení Sněmovny schvalující návrhy na vyznamenání je zasláno prezidentu republiky, který vyznamenání svým rozhodnutím uděluje.

Předsedové Poslanecké sněmovny od jejího vytvoření, počet členů a místopředsedů organizačního výboru

 

Volební období Počet místopředsedů
výboru
Počet všech členů výboru Předseda Poslanecké
sněmovny
I. 1993 - 1996 5 28 PhDr. Milan Uhde (ODS)
II. 1996 - 1998 7 39 Ing. Miloš Zeman (ČSSD)
III. 1998 - 2002 5 24 Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (ODS)
IV. 2002 - 2006 7 27 PhDr. Lubomír Zaorálek (ČSSD)
V. 2006 - 2010 6 21 Ing. Miloslav Vlček (ČSSD)
VI. 2010 - 2014 3 18 *) Miroslava Němcová (ODS)

*) Usnesením PS byl počet členů Organizačního výboru snížen z 30 na 18.
ISP (příhlásit)