Mandátový a imunitní výbor
O výboru

V 6. volebním období byl mandátový a imunitní výbor zřízen dne 22. 6. 2010 a 24. 6. 2010 zvolila Poslanecká sněmovna jednotlivé členy výboru.

Stěžejní činnost výboru je zaměřena na

projednávání platnosti mandátu poslance
Mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda poslanci a náhradníci za poslance byli platně zvoleni a svá zjištění předkládá Poslanecké sněmovně. Rovněž zkoumá, zda mandát poslance nezanikl, a v pochybnostech o zániku mandátu poslance pro ztrátu volitelnosti nebo pro neslučitelnost funkce s výkonem funkce poslance předkládá svá zjištění s návrhem předsedovi Poslanecké sněmovny.

projednávání imunitních věcí
Mandátový a imunitní výbor projednává žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance, jakož i oznámení o zadržení poslance při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Mandátový a imunitní výbor v těchto případech zjišťuje, zda jsou dány podmínky pro trestní stíhání poslance, provede nutná šetření. Dotčenému poslanci se umožní účastnit se jednání výboru a vyjádřit se. Výbor poté vypracuje zprávu o výsledku svých zjištění a s návrhem na rozhodnutí ji předá Poslanecké sněmovně.

disciplinární řízení
Disciplinární řízení vede mandátový a imunitní výbor proti poslancům, kteří se svým projevem v komorách parlamentu nebo jejich orgánech dopustili jednání, pro které by mohli být jinak trestně stíháni a dále proti těm poslancům, kteří se dopustili přestupku  a požádali o jeho projednání v disciplinárním řízení. Disciplinární řízení je možno vést i proti těm poslancům, kteří svým projevem učiněným v komorách Parlamentu nebo jejich orgánech urazili osobu, která má oprávnění účastnit se schůze Poslanecké sněmovny a jejích orgánů ze zákona. Poslanec, proti kterému se řízení vede, má právo na vyjádření a obhajobu, a může být zastupován při disciplinárním řízení jiným poslancem nebo advokátem. Po provedením šetření rozhodne mandátový a imunitní výbor o uložení disciplinárního opatření nebo řízení zastaví. Proti rozhodnutí výboru se může poslanec odvolat k Poslanecké sněmovně.

vedení registru oznámení
Mandátový a imunitní výbor vede v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích pro poslance a některé další veřejné funkcionáře. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně do registru nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Pokud na základě zjištěných skutečností nebo sdělení dojde výbor k závěru, že existuje důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem o střetu zájmů, je oprávněn podat návrh na zahájení soudního řízení pro porušení povinností.

zahraniční styky a další aktivity
Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory zemí Evropské unie. Účastní se i mezinárodních akcí k aktuálním tématům, zejména v oblasti střetu zájmů a podílí se na organizování pravidelných setkání mandátových a imunitních výborů zemí Visegrádské čtyřky.


Navigace sekce Mandátový a imunitní výborISP (příhlásit)