Hospodářský výbor
O výboru

Hospodářský výbor patří svým počtem k větším výborům Poslanecké sněmovny. Co se činnosti týče, je v posledních letech jedním z nejvytíženějších výborů s širokou škálou působnosti, danou komplexností problematiky hospodářství, jejím politickým významem a dopadem na ekonomiku a na všechny občany České republiky.

Historie

Hospodářský výbor vznikl 1. července 1992 v rámci České národní rady. V období první republiky
a v poválečném období až do roku 1992 výbor v dnešní podobě neexistoval (s výjimkou krátkého období 1948-1954). Místo něj byly zřizovány úzce zaměřené výbory. Agendu dnešního hospodářského výboru si mezi sebe vždy dělilo několik sektorově zaměřených výborů - bývaly to zejména výbor národohospodářský, průmyslu a obchodu, dopravní, resp. technicko-dopravní, živnostensko-obchodní či pro zásobování, později výbor průmyslový, pro hospodářskou politiku, pro hospodářství a služby, pro obchod a spoje, pro průmysl a stavebnictví nebo pro obchod, služby a dopravu, apod.

Po rozdělení federace (1. ledna 1993) se stal hospodářský výbor orgánem Poslanecké sněmovny, který byl doposud pravidelně zřizován v každém volebním období. Hospodářský výbor byl jedním
z nejdůležitějších aktérů ekonomické transformace v 90. letech. Převzal roli hlavního garanta za hospodářskou legislativu /spolu s výborem rozpočtovým a zemědělským/ za celý stát, zatímco do té doby měl v rámci ČNR na starosti pouze kontrolu kompetencí svěřených české republikové vládě. Byly zde projednány zákony upravující podnikání, investování, ochranu hospodářské soutěže a zákony sektorové, které zejména v oblasti dopravy a energetiky transformovaly celá tato odvětví. Na půdě výboru byly projednány i základní ekonomické zákony po r. 2000, například zákon o spotřebních daních (2003), zákon o investičních pobídkách (2000), zákon o veřejných zakázkách (2006). Většina zákonů přijímaných po r. 1998 zároveň harmonizovala český právní řád s právem EU.

Předsedové výboru – historie

Předseda

Strana

Doba vykonávání úřadu

Vladimír Budinský

ODS 1993-1995

Josef Holub

ODS 1995 - 1998

František Brožík

ČSSD 1998 - 2000

Josef Hojdar

ČSSD 2000 - 2006

Miroslav Kapoun

ČSSD 2006

Oldřich Vojíř

ODS 2006 - 2010

Milan Urban

ČSSD 2010 - 2013

Ivan Pilný

ANO 2011 2013 - dosud

Současnost

Hospodářský výbor jako orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl v tomto volebním období zřízen v roce 2013. V hierarchii Poslanecké sněmovny má HV nezastupitelné místo. Složení výboru je napříč celým politickým spektrem. Jsou zde projednávána témata, která mají klíčový význam pro hospodářskou situaci státu (ekonomický význam). Hospodářský výbor, podobně jako další výbory dle svých působností, má nástroje k účinné kontrole vlády, především MPO a Ministerstva dopravy a státních institucí těmto ministerstvům podřízených či jimi řízených. Kontrolní činnost výboru vůči exekutivě je komplexní. Výbor projednává koncepční materiály postoupené ministerstvy nebo výborem na úřadech vyžádané.

Členové

V hospodářském výboru jsou zastoupeni poslanci všech parlamentních politických stran, jak koaličních, tak i opozičních. Konkrétní složení se přitom odvinulo od poměru zastoupení v Poslanecké sněmovně. Výbor má celkem 25 členů z řad poslanců. Předsedou výboru byl zvolen poslanec Ing. Ivan Pilný (hnutí ANO). Šesti místopředsedy byli zvoleni poslanci Mgr. Ivan Adamec (ODS), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Ing. Martin Kolovratník (hnutí ANO), Ing. František Laudát (TOP 09), Ing. Karel Šidlo (KSČM) a Ing. Milan Urban (ČSSD).

Projednávání zákonů

Výbor se zaměřuje na ekonomickou oblast s výjimkou finančních záležitostí spadajících pod působnost rozpočtového výboru. Sektorově náleží výboru především energetika, doprava, průmysl, digitální ekonomika, obchod, spoje, ochrana hospodářské soutěže, jaderná bezpečnost či ochrana spotřebitele. Projednávané návrhy zákonů věcně spadají pod gesci Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zahraniční styky a další aktivity

Výbor udržuje styky s partnerskými výbory v zahraničí, pořádá nebo spolupořádá často konference, semináře či slyšení k aktuálním tématům a legislativním záměrům, zejména v oblasti energetiky a dopravy.

Podvýbory

Výbor má pět podvýborů, které může dle Jednacího řádu Poslanecké sněmovny každý výbor zřídit pro řešení určité otázky nebo souboru otázek. Jsou to tyto podvýbory - podvýbor pro dopravu, podvýbor pro energetiku, podvýbor pro ICT průmysl a e-Government, podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku a podvýbor pro podnikatelské prostředí. Členem podvýboru může být pouze poslanec.

  • podvýbor pro dopravu

Předsedou podvýboru byl zvolen poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Podvýbor
se zabývá zejména specifickými otázkami, které se týkají silniční, železniční a lodní dopravy.

  • podvýbor pro energetiku

Předsedou podvýboru byl zvolen poslanec Ing. Milan Urban (ČSSD). Podvýbor
se zabývá otázkami energetiky v návaznosti na současnou mezinárodní politickou situaci
a bezpečnost České republiky.

  • podvýbor pro ICT průmysl a e- Goverment

Předsedou podvýboru byl zvolen poslanec PhDr. Ing. Jiří Valenta (KSČM). Podvýbor se zabývá aktuálními tématy z oblasti komunikačních a informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a digitální ekonomiky.

  • podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku

Předsedou podvýboru byl zvolen poslanec Ing. František Laudát (TOP09-S). Podvýbor se zabývá na jedné straně oblastí inovací a na druhé straně problematikou letectví
a kosmonautiky.

  • podvýbor pro podnikatelské prostředí

Předsedou podvýboru byl zvolen poslanec Martin Novotný (ODS). Podvýbor se zabývá podmínkami pro podnikání, spolupracuje s jednotlivými oborovými svazy a asociacemi
přesahem do dalších odvětví.

Pracovní skupiny

V rámci hospodářského výboru byly v roce 2015 zřízeny dvě pracovní skupiny.
1. Pracovní skupina pro energetiku, věnující se otázce novely energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů a energetickému mixu v rámci energetické koncepce státu.
2. Pracovní skupina pro digitální ekonomiku. Koncept „digitální vlády“ vychází jednak z určité tradice a expertízy, která vzniká zejména v podvýboru pro ICT, ale také proto, že hospodářský výbor schvaluje legislativu ministerstev a úřadů a rovněž jejich rozpočty. Je mezirezortní a může dávat exekutivě potřebné impulzy nejen ve formě strategií, ale také konkrétních úprav zákonů a ovlivňování rozpočtů.
ISP (příhlásit)