Sněmovní tisk 748
Novela trestního zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Kateřina Konečná) předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Bebarová-Rujbrová,Konečná.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 748/0 dne 18. 2. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2009 jako tisk 748/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Polanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 4. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1187).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 748/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 748/3, který byl rozeslán 15. 6. 2009 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 507, usnesení č. 1318).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 306/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: fyzické násilí, mučení, obchodování s drogami, odnětí svobody, sebevražda, sexuálně motivované násilí, trestní sankce, trestní zákoník, vražda

Navržené změny předpisů (28):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)748/0
94/1963novelizujeZákon o rodině748/0
40/1964novelizujeObčanský zákoník748/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích748/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii748/0
124/1992novelizujeZákon o Vojenské policii748/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky748/0
13/1993novelizujeCelní zákon748/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů748/3
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny748/0
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů748/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)748/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů748/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech748/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)748/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí748/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)748/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů748/0
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů748/0
218/2003novelizujeZákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)748/0
221/2003novelizujeZákon o dočasné ochraně cizinců748/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích748/0
289/2005novelizujeZákon o Vojenském zpravodajství748/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky748/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník748/0
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku748/0
52/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony748/2
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech748/3


ISP (příhlásit)