Celkem nalezeno 2083 dokumentů. (1. strana, celkem 139 stran)

KódReferenceNázevStav
 8399/20COM(2020) 450 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a vízaNavrženo k projednání
 8394/20COM(2020) 447 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)Navrženo k projednání
 8357/20COM(2020) 213 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraněNavrženo k projednání
 8354/20COM(2020) 214 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraněNavrženo k projednání
 8310/20COM(2020) 207 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o využívání dalších způsobů vyjadřování a uvádění výživových údajůNavrženo k projednání
 8297/20COM(2020) 209 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2019Navrženo k projednání
 8280/20COM(2020) 381 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémyNavrženo k projednání
 8275/20COM(2020) 206 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidíNavrženo k projednání
 8268/20COM(2020) 208 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidůNavrženo k projednání
 8238/20COM(2020) 204 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech členských států získaných při plnění jejich cílů stanovených v národních akčních plánech a o pokroku při uplatňování směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidůNavrženo k projednání
 8221/20COM(2020) 543 finalZpráva Komise - Česko - Zpráva vypracovaná v souladu s čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unieNavrženo k projednání
 8219/20COM(2020) 380 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - EU Biodiversity Strategy for 2030 - "Bringing nature back into our lives" - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho životaNavrženo k projednání
 8174/20COM(2020) 503 finalDoporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2020Navrženo k projednání
 8171/20COM(2020) 500 finalCommunication from the Commission - 2020 European Semester: Country-specific recommendations - Sdělení Komise - Evropský semestr 2020 - Doporučení pro jednotlivé zeměNavrženo k projednání
 8162/20COM(2020) 216 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světového fóra Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel k návrhům změn předpisů OSN č. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 a 152, k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 3, 6, 7, 16 a 19, k návrhu změn úplného usnesení R.E.3 a k návrhům pěti nových předpisů OSN souvisejících s bezpečností, emisemi a automatizací v oblasti motorových vozidelNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)