JUDr. Felix Luschka

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LUSCHKA Felix, dr.

XIV. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - inic. - práv. - rozp. - soc. pol. - Stál. - ústav. - ústav. práv. a zahran.

Návrhy:

na zrušení oddílu E nařízení vlády R. Č. ze 4. V. 1920, č. 321 Sb. z. a n., o dosazení školní komise pro úpravu školství v Hlučínském území, t. 239.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na změnu ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., o snížení nebo zrušení jednotného drahotního přídavku civilních i vojenských státních zaměstnanců ve státních a státem spravovaných podnicích, ústavech a fondech, t. 4043.

198, 23. III. 1923; 8. VII.

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, novelovaného zákonem ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., t. 4335.

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o zřízení Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 4826) k §§ 11, 19 a 21.

290, 23. IX. 1924; 1964. IX.

doplňov. návrh k osnově zák. o úpravě promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546) k § 1.

259, 9. IV. 1924; 460. IX.

na vrácení zákona o změně ustanovení zákonů o solním monopolu (t. 1542) výb. rozp. k novému projednání.

71, 12. VII. 1921; 359. III.

na vrácení zpr. t. 3391 (změna jedn. řádu posl. sněm.) ústav. práv. výb. a na podání zprávy též výb. rozp.

127, 26. I. 1922; 2625. IV.

Resoluce:

resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se osnovy volebního řádu do zemských sněmů a okresních zastupit. a provedení nových obecních voleb.

28, 1. XII. 1920; 807. II.

k osnově zák. o odpočivných požitcích stát. zaměstnanců (zpr. t. 1313), týkající se zrušení nejvyšší hranice pro nárok na mimořádné výpomoci.

50, 3. II. 1921; 2069. II.

4 resol. k státnímu rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. IX, IX A, XII. a XII A oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1280, 1284. IV.

k osnově zák. o ochraně znaku a názvu "Červeného kříže" (zpr. t. 3276).

111, 17. XII. 1921; 1706. IV.

k osnově zák. o změně zákona o zemsk. správ. výboru pro Čechy (zpr. t. 2897), týkající se jmenování členů zemské správní komise.

120, 13. I. 1922; 2085. IV.

k osnově zák. o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373), týkající se konečné stabilisace platů státních zaměstnanců.

125, 25. I. 1922; 2498. IV.

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých stát. zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se nemocenského pojištění státních zaměstnanců.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1677. VI.

k osnově zákona o vojenském kázeňském právu (zpr. t. 4135), týkající se vojenských pensistů, jimž byly zkráceny zaopatřovací platy.

210, 11. V. 1923; 344. VII.

2 resol. k osnově zák. o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350), týkající se oceňování zahraničního majetku čsl. příslušníků a placení dávky z majetku státními dluhopisy.

241, 12. XII. 1923; 1386. VIII.

k osnově zák. o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 4826), týkající se úpravy pochybných pohledávek.

290, 23. IX. 1924; 1964. IX.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (t. 717).

20, 11. XI. 1920; 287. II. (něm. 307)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 766. II. (něm. 874)

o souhlasu N. S. ke zvýšení rozpočtových položek kapitoly "Nejvyšší správní soud" (zpr. t. 1564).

57, 18. II. 1921; 2355. II. (něm. 2373)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.)

95, 21. XI. 1921; 678. IV. (něm. 722)

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákonů o zaměstnancích obecních a okres. (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1620. IV. (něm. 1675).

o změně finančního zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2301. IV. (něm. 2344)

o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih (zpr. t. 3604).

144, 9. VI. 1922; 755. V. (něm. 768)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.)

171, 22. XI. 1922; 823. VI. (něm. 875)

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1812. VI. (něm. 1875)

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1930. VI. (něm. 2059)

o stát. rozpočtu na r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 414. VIII. (něm. 464)

o změně ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 164. IX. (něm. 179)

o upravení promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 452. IX. (něm. 490)

o zákonech o inkompatibilitě a volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568).

264, 16. IV. 1924; 663. IX. (něm. 720)

o zákonu o stíhání úplatkářství (zpr. t. 4736).

278, 25. VI. 1924; 1045. IX. (něm. 1056)

o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1947. IX. (něm. 2009)

o státnězaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 947. X. (něm. 972)

o změně zákonů o řádu volení do posl. sněmovny a o složení a pravomoci senátu, č. 123 a 124 Sb. z. a n. z r. 1920 (zpr. t. 5291 a 5293).

375, 13. X. 1925; 1473. XI. (něm. 1492)

Interpelace:

o opožděném předpisování osobních daní,

t. 3575. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 3778/VI. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o rdoušení německých hospodářských organisací pro elektrisaci Slezska a severní Moravy,

t. 3827. 164, 7. XI. 1922; 358. VI.

odpov. t. 3883/XXVI. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

aby byly konečně vypláceny úroky ze státního předválečného dluhu,

t. 4099. 204, 26. IV. 1923; 258. VII.

odpov. t. 4134/VI. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o nepravidelném vydávání německých zákonů a nařízení,

t. 235. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 508. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o protizákonné jazykové praxi krajského soudu v Táboře,

t. 391. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 1020. 33, 15. XII. 1920; 1378. II.

o provádění jazykového zákona zemskou politickou správou ve Slezsku,

t. 791. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1346. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

o uveřejnění ustanovení o opčním právu z mírových smluv,

t. 841. 24, 23. XI. 1920; 437. II.

odpov. t. 1692. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

o rozdělování zisků z vývozních obchodů cukrem v r. 1920,

t. 1168. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2441. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

o obnovení a svolání odvolací komise pro daň z příjmu ve Slezsku,

t. 1290. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 1971. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o opětovném zabavení periodického časopisu "Das Volk" v Krňově,

t. 1343. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

odpov. t. 2087. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o přípravných opatřeních na postátnění bezpečnostní policie,

t. 1460. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 2017. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o zajištění Slezského pozemkového úvěrního ústavu a Slezského komunálního úvěrního ústavu vůči ztrátám způsobeným dlužníky z polské části východního Slezska,

t. 1944. 67, 19. V. 1921; 106. III.

o pronásledování hlučínského obyvatelstva, protože při sčítání lidu správně se přiznalo,

t. 2139. 67, 19. V. 1921; 108. III.

odpov. t. 3159/XXXV. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o vypsání obecních voleb ve východním moravsko-slezském průmyslovém území a na Hlučínsku,

t. 2149. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 2989. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

že u okres. soudu v Hlučíně neuznává se dvojjazyčnost,

t. 2231. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

odpov. t. 3064. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

že se nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 644 Sb. z. a n., proti jeho smyslu provádí vůči podomním obchodníkům hlučínského okresu,

t. 2697. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

odpov. t. 3340/IX. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o starých korunových pohledávkách československých státních příslušníků za polskými dlužníky,

t. 3158/XIX. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

že v Osoblaze bylo dvakráte porušeno domovní právo,

t. 3158/VIII. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

odpov. t. 3322/XLIX. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

že četnictvo vylučuje místní policii z bezpečnostní služby v obcích,

t. 3158/IX. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

odpov. t. 3322/LII. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o státním občanství ve Východním Slezsku,

t. 3201/XX. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

že správní úřady znovu zkoumají státní občanství, udělená od 28. října 1918,

t. 3442/XIX. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3778/XVII. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o zabavení periodického tiskopisu "Deutscher Volksfreund",

t. 3442/XXIV. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3794/XVII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o provedení odpisů dávky z majetku,

t. 3519/XI. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3778/II. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o nezaměstnanosti na Hlučínsku,

t. 3816/XI. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 3966/VI. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o nevyjasněných pensijních poměrech bývalých státních pensistů ze Slezska,

t. 4009/II. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

o zbavení úřadu starosty Frant. Echsela z Hodonic,

t. 4076/X. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4250/IV. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zdanění služebních platů státních zaměstnanců,

t. 4171/XI. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4250/XIV. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o maření volební svobody na Hlučínsku,

t. 4281/III. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4500/XVII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

že nebyly vyřízeny německé námitky proti volbám v obci Holasovicích v politickém okrese opavském,

t. 4306/X. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. t. 4395/XXVII. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o ohrožení odpočivných platů stát. pensistů při cestách do ciziny,

t. 4317/XI. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

odpov. t. 4500/IV. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o zákazu užívati německého jazyka při spravování matrik v politickém okresu Ústí n. L.,

t. 4385/III. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4550/V. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o jazykovém znásilňování německých hostinských a výčepníků v okrese novojičínském na Moravě,

t. 4385/VI. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4607/XII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o zákonné úpravě postupových a platových poměrů soudců, profesorů a státních úředníků s vysokoškolským vzděláním,

t. 4454/II. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

o utlačování německého školství v politickém okrese hlučínském,

t. 4857/III. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5168/VIII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o protizákonných koupích velkostatků,

t. 4898/I. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/XIV. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

o nezákonitém postupu státního pozemkového úřadu při provádění pozemkové reformy na dvoře Sádku v okrese bruntálském ve Slezsku,

t. 4841/VII. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5035/VI. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o zaopatřovacích požitcích bývalých rakousko-uherských vojenských gážistů z povolání československé státní příslušnosti,

t. 5066/VIII. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

aby byly státním zaměstnancům vyplaceny remunerace povolené zákonem,

t. 5089/IV. 342, 22. V. 1925; 115. XI.

odpov. t. 5302/VIII. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

o nejnovější akci hlučínské okr. politické správy k odnárodnění německých školních dětí,

t. 5177/VI. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

Dotazy:

stran spravování jmění bývalé Slezské zemské komise pro péči o vrátivší se vojíny v Opavě.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

o ztýrání německy mluvícího chodce orgány pražské policejní stráže.

51, 4. II. 1921; 2103. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IX.

jak se ztěžuje cestovní spojení s cizinou schválnostmi při vydávání pasů.

54, 14. II. 1921; 2185. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

jak byl dozorce Alois Morawetz v Chuchelné ztýrán četníkem.

58, 1. III. 1921; 2383. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o státním příspěvku na regulaci břehů potoka Prudníka v Cukmantlu.

60, 8. III. 1921; 2463. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

že učitel Cihelka v Ludeřovicích na Hlučínsku ztýral žáka P. Foltu.

65, 16. III. 1921; 2841. II.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

že se nekonají podúřednické zkoušky ve Slezsku.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

že výpomocné kancelářské síly u slezské zemské vlády dostaly výpověď.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

že u slezské zemské vlády bylo mnoho německých účetních úředníků při postupu pominuto.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

o disciplinárním jednání, o něž nežádal berní správce L. Kitlinski v Nov. Jičíně.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o výpovědi, kterou obdržel Rudolf König, úředník okres. úřadu pro válečné poškozence v Opavě.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o porušení listovního tajemství berní správou ve Šternberku.

86, 18. X. 1921; 8. IX.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

že četnictvo z rozkazu správce školy Christinka v Petřkovicích zamýšlelo rekvirovati obrazy.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

o stížnosti obecní rady v Hevlíně n. Dyjí proti činitelům okresní politické správy znojemské.

89, 21. X. 1921; 187. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o náhlém propuštění Augusta Homoly ze služeb železničních.

90, 26. X. 1921; 240. IV.

že vojáci rušili sjezd katolíků v Těšíně.

91, 16. XI. 1921; 251. IV.

že se v Kobeřicích na Hlučínsku zabíjeli psi podezřelí vzteklinou.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

o ochraně politických úředníků německé národnosti proti stálému podezřívání.

134, 4. IV. 1922; 190. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o nové daňové praksi na Hlučínsku.

143, 8. XI. 1922; 724. V.

odpov. 169, 17. XI. 1922; 553. VI.

o přeměně tkalcovských cvičných dílen v Benešově ve Slezsku.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

že šternberská okresní politická správa nezákonně předpisuje a vybírá příspěvky na dobročinné účely.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o zastavení provozu Razumovského továrny na lepenku v Anině Dolině.

164, 7. XI. 1922; 346. VI.

odpov. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o odpočivném vrchního dozorce finanční stráže v. v. Jana Lacha z Čes. Těšína.

164, 7. XI. 1922; 346. VI.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o vysokoškolských přídavcích pro státní úředníky na odpočinku.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o vyloučení 114 školních dětí z vyučování na opavské německé škole.

177, 7. XII. 1922; 1511. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 105. VII.

o zatčení opavského občana.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

že prý se předkládání žádostí o zproštění protahuje.

198, 23. III. 193; 5. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o vyplácení odpočivných platů bývalým říšskoněmeckým důstojnickým vdovám na Hlučínsku.

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o odmítnutí odbytného bývalému déle sloužícímu námořnímu poddůstojníkovi Vojtěchu Ziglarschovi z Cukmantlu.

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o činnosti četnictva stran užívání jazyka na firmových štítech v hlučínském okresu.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

o škodách na budově německého státního gymnasia v Moravské Ostravě.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o události způsobené vojenským letcem o opavském sjezdu německých katolíků.

289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o novém rdoušení německého soukromého vyučování v městě Hlučíně.

319, 19. XII. 1924; 1034. X.

o opatřeních, jak by se zhodnotily zásoby bramborů, jež jsou po ruce.

324, 5. III. 1924; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o likvidaci podílu podpůrného svazu dílovedoucích a průmyslových úředníků v Brně z majetku bývalého vídeňského ústředního svazu.

332, 18. III. 1925; 1345. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 56. XI.

o rozpuštění obecního zastupitelstva v Kravařích.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o ratifikaci smluv o úpravě pensijních nároků v nástupnických státech.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

o návrhu posl. V. Marka, dr. Luschky, Schälzkyho a druhů (tisk 3535) o dovolení užívati k ukládání listin nadačních, sirotčích a jiných, dílčích dlužních úpisů, vydaných městem Opavou.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o vyplácení odpočivných platů československým státním občanům z těšínského plebiscitního území.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

že se u jízdních řádů poštovní automobilové trati Opava-Vítkov nezachovává jazykový zákon.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (zločin rušení veřejného pokoje podle § 65 tr. ř.)

48, 27. I. 1921; 1835. II.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 99 tr. zák.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

okr. s. v Hlučíně (přestupek § 2 zákona ze dne 15. října 1867, č. 135 ř. z., jehož se dopustil řečí, pronesenou na schůzi dne 15. října 1922 v Kravařích)

187, 13. II. 1923; 2151. VI.

žád. odvolána.

215, 27. VI. 1923; 531. VII.ISP (příhlásit)