Siegfried Taub

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAUB Siegfried

XI. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - inic. - kom. pro dáv. z maj. - rozp. - soc. pol. - stát. zříz. - úsp. kom. - vyšetřov. a zdrav.

Návrhy:

na zachování nemocenského pojištění členů rodiny oněch osob pojištěných proti nemoci, které za nynější mobilisace byly povolány k vojenské službě, t. 3167.

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

na úpravu výhod, poskytovaných státním a veřejným zaměstnancům pro mimořádné poměry, t. 3350.

120, 13. I. 1922; 2100. IV.

na změnu zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 495 Sb. z. a n., kterým se upravují výhody, poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů, t. 3514.

138, 6. IV. 1922; 299. V.

o nemocenském pojištění nezaměstnaných, t. 3894.

176, 5. XII. 1922; 1491. VI.

na poskytování nezúročitelných půjček nemocenským pokladnám, t. 3904.

178, 12. XII. 1922; 1541. VI.

na prodloužení účinnosti zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 489 Sb. z. a n., a na změnu zákonů o nemocenském pojištění dělníků, t. 3976.

186, 9. II. 1923; 2138. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 470. I.

pozměňov. návrh k finanč. zákonu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se změny ve stylisaci čl. 11 a 111.

31, 4. XII. 1920; 1244. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepych. (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 11.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se §§ 173 a 174.

81, 4. VIII. 1921; 1006, 1008. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a v Podkarp. Rusi (zpr. t. 3246) k § 3.

108, 15. XII. 1921; 1525. IV.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 2, 8, 9 a 10.

115, 20. XII. 1921; 1871, 1872. IV.

4 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (t. 3312) k §§ 1, 6, 12, čl. II. a k nadpisu zákona.

117, 21. XII. 1921; 1948, 1949. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zmocnění min. financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445), týkající se § 5.

131, 29. III. 1922; 52. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 6.

154, 24. VI. 1922; 1358. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 6.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1550. V.

2 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XXIII.

173, 24. XI. 1922; 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 2.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1672. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 12.

202, 19. IV. 1923; 160. VII.

4 pozměňov. návrhy k finančnímu zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) k čl. II., III., VII. a IX.

236, 30. XI. 1923; 1172, 1173. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dalším vybírání zdravotní přirážky a fondu pro podporu veřejných nemocnic (zpr. t. 4321) k § 3.

242, 13. XII. 1923; 1448. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 1 a 22.

245, 19. XII. 1923; 1627, 1634. VIII.

3 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1, 9 a 31.

257, 7. IV. 1924; 318-20, 322. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 1.

264, 16. IV. 1924; 679. IX.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568) k čl. I.

264, 16. IV. 1924; 689, 690. IX.

16 pozměňov., 5 doplňov. a 8 event. návrhů k osnově zákona o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825) k §§ 3-8, 12-16, 18, 20-24 a 26.

284, 11. IX. 1924; 1342-6, 1352-3. IX.

4 pozměňov., 1 doplňov. a 4 event. návrhy k témuž předmětu k §§ 26-28, 30 a 31.

285, 12. IX. 1924; 1388-90, 1395. IX.

126 pozměňov., 14 doplňov. a 11 event. návrhů k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 1, 2, 5-7, 9-15, 17, 20, 23, 31, 33, 36-39, 43, 45, 47, 53, 54, 56-59, 61, 63, 64, 68-70, 73, 76-79, 81, 82, 88-92, 94-96, 100, 102, 104-107, 109, 111-114, 117-121, 123, 124, 126, 129, 134, 142, 148-150, 158, 159, 167, 168, 170, 171, 179-184, 203, 207, 209-211, 216, 218, 220, 222-224, 226-228, 231, 237, 239, 2482-50, 254, 257, 258, 260-263, 269, 274--279, 282, 285-8 a 34.

288, 18, IX. 1924; 1674-1679, 1681-1690, 1711-1732. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o prodloužení a změně zák. o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3935) k § 7.

183, 18. XII. 1922; 1848. VI.

na zřízení výboru pro sociální pojištění.

224, 6. XI. 1923; 219. VIII.

na předložení prováděcí nařízení k zákonu, usnesenému na základě návrhu t. 3539 rozp. výb.

147, 16. VI. 1922; 942. V.

na předložení prováděcího nařízení k zákonu usnesenému na základě návrhu t. 3553 rozp. výb.

147, 16. VI. 1922; 945. V.

Resoluce:

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se předložení účetní uzávěrky nejvyššího kontrol. úřadu za r. 1919; výměna válečné půjčky zásady pro sčítání lidu.

28, 1. XII. 1920; 803, 808. II.

k témuž předmětu, týkající se poskytnutí podpory zemsk. fondu na Moravě k potírání tuberkulosy.

31, 4. XII. 1920; 1242. II.

3 resol. k osnově zákona o změně ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci (t. 721), týkající se připojení pokladen nemocenských ke svazům, práv dobrovolných členů z rozpuštěných nemoc. pokladen a zrevidování nemoc. pokladen.

38, 19. XII. 1920; 1560-61. II.

k osnově zákona o odpočivných požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1313), týkající se požitků pensistů býv. rak.-uh. monarchie.

50, 3. II. 1921; 2068. II.

k osnově zák. o dávce z majetku u majetku zabraného (zpr. t. 2681), týkající se zastoupení politických stran v Pozemkovém úřadě.

76, 27. VII. 1921; 768. III.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIV.

100, 26. XI. 1921; 1290. IV.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se předkládání výkazů Národ. shrom. o provedených nebo projektovaných pracích z investičního programu.

175, 29. XI. 1922; 1391. VI.

k osnově zákona o úpravě vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (zpr. t. 3915), týkající se neodkladného provedení zákonů o válečných poškozencích.

178, 12. XII. 1922; 1553. VI.

k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se provedení voleb do nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077), týkající se snížení nájemného nezaměstnaných a dělníků pracujících při zkrácené pracovní době.

202, 19. IV. 1923; 163. VII.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se rozpočtu všeobecně a kapit. V., změny zákona o nejvyšším účetním kontrolním úřadě.

2235, 29. XI. 1923; 1068-69. VIII.

k témuž předmětu, kapit. XXI., týkající se sociálního pojištění.

236, 30. XI. 1923; 1160. VIII.

k osnově zákona o výši daně z cukru (zpr. t. 4366), týkající se podání zprávy vládou o opatřeních k úhradě potřeby cukru ve státě.

243, 14. XII. 1923; 1553. VIII.

5 resol. k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkajících se brzkého předložení osnovy zákona o pojištění osob samostatných a osob starších 60 let, předložení vládního nařízení, jímž upraví se způsob volebního řádu podle §§ 55 a 64, sociálně-politickému výboru před uveřejněním, vydání novely k zákonu o úrazovém pojištění a započítání příspěvků k sociálnímu pojištění v územích, které Německo postoupilo Československu podle mírových smluv.

288, 18. IX. 1924; 1733. IX.

k osnově zákona o připojení vojenské nemocnice v Praze II. ku Všeobecné nemocnici a zřízení Masarykovy vojenské nemocnice v Praze (zpr. t. 5057), týkající se spojení občanského a vojenského zdravotnictví.

324, 5. III. 1925; 1251. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.)

28, 1. XII. 1920; 778. II. (něm. 885)

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1920 (t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1738. II. (něm. 1764)

o ratifikaci mezinárodní smlouvy, ujednané na konferenci práce ve Washingtoně r. 1919 (zpr. t. 1292).

50, 3. II. 1921; 2057. II. (něm. 2078)

o událostech v Krompaších na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2609. II. (něm. 2652)

o změně ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288).

69, 24. VI. 1921; 225. III. (něm. 63)

o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1089. III. (něm. 1148)

o přikázání výnosu některých stát. daní samosprávným svazkům (zpr. t. 2825).

84, 6. VIII. 1921; 1183. III. (něm. 1214)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 479. IV. (něm. 533)

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně a doplnění zákonitých ustanovení o zaměstnancích okres. a obecních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1605. IV. (něm. 1661)

o změně finančního zák. ze 17. XII. 1920, čís. 628 Sb. z. a n., a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2259. IV. (něm. 2325)

o poskytnutí půjčky republice Rakouské (zpr. t. 3687).

148, 20. VI. 1922; 1034. V. (něm. 1115)

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1691. VI. (něm. 1770)

Interpelace:

naléhavá, o provedení voleb do pomocnického výboru gremia v Brně,

311, 10. XII. 1924; 841. X.

odpov. t. 5051/V. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

naléhavá, o reformě přímých daní,

t. 5046. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

odpov. t. 5090/XVII. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

naléhavá, že I. dávkový řád ze dne 18. června 1925 byl vydán protizákonně,

t. 5328. 363, 22. IX. 1925; 622. XI.

o přeložení 64 železnič. zřízenců z Hrušovan-Šanova,

t. 1788. 64, 15. III. 1921; 731. II.

o lihových společnostech,

t. 4306/II. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

o zálohách na 9. váleč. půjčku,

t. 4317/XII. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

o poměru Živnostenské banky ke státní finanční správě,

t. 4525/XI. 261, 14. IV. 1924; 510. IX.

odpov. t. 4902/IV. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o reklamačním řízení v Jihlavě,

t. 5040/XI. 322, 11. II. 1925; 1124. X.

odpov. t. 5168/XIV. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o rdoušení škol v Jihlavě a ve Frýdnavě,

t. 5040/XII. 322, 11. II. 1925; 1124. X.

o bezohledném vymáhání berních nedoplatků,

t. 5050/VIII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5209/XXI. 361, 18. IX. 1925; 564. XI.

že Říšský svaz kupců (Reichsverband der Kaufmannschaft) porušuje shromažďovací svobodu,

t. 5177/III. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

o zrušení německé dvoutřídní obchodní školy v Jihlavě,

t. 5290/X. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.ISP (příhlásit)