József Szentiványi

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SZENT-IVÁNY József

XX. voleb. kraj

MNL MAP

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 2, 1. VI. 1920; 26. I.

Byl členem výb. ústav. práv.

Vystoupil z klubu MNL a stal se předsedou nově založeného klubu MAP

153, 23. VI. 1922; 1263. V.

Návrhy:

o směnění bílých peněz, t. 2496.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

o platnosti lékařských diplomů v Č. R., které byly nabyty na universitách v Maďarsku, t. 3965.

185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o pensijních nárocích učitelských sil na Slovensku a Podkarp. Rusi, pensionovaných na základě vlád. nařízení z 15. IV. 1920, č. 269 Sb. z. a n., a z 29. XI. 1923, č. 226 Sb. z. a n., t. 5354.

369, 2. X. 1925; 1079. XI.

doplňov. návrh k osnově zákona o vyplácení úroků ze stát. předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609) k §§ 4 a 8.

145, 13. VI. 1922; 793. V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého z 26. X. 1920.

18, 9. XI. 1920; 208. II. (maď. 252)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 462. II. (maď. 511)

o prohlášení minist. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2398. II. (maď. 2419)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 385. IV. (maď. 441)

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922.

142, 30. V. 1922; 602. V. (maď. 693)

o vyplácení úroků ze stát. předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609).

145, 13. VI. 1922; 789. V. (maď. 810)

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléhavých interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 188. VI. (maď. 254)

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na r. 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 132. X. (maď. 172)

Prohlášení:

učiněné jménem klubů MNL a MAP při projednávání zákona na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2379. VI. (maď. 2451)

Interpelace:

ve věci zrušení teroristických spolků na Slovensku, potrestání násilností legionářů a rozpuštění "Propagační kanceláře",

t. 843. 24, 23. XI. 1920; 437. II.

o opatřeních proti dobytčímu moru,

t. 1638. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

odpov. t. 2018. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o zákonité možnosti placení daní bankovkami, které československý stát neokolkoval,

t. 2462. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3098. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

ohledně upravení poklesu cen, jenž nastal při polních plodinách,

t. 2486. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3182/IX. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

v záležitosti požitků župních úředníků a zaměstnanců,

t. 2663. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3221/XXI.

118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o nedostatečnosti odškodného za vojenské koně odvedené za mobilisace a o manipulaci odvedeným krmivem,

t. 3351/XXI. 128, 27. I. 1922; 2715. IV.

o zakázání shromáždění sdružených oposičních stran v Ipolských Šahách,

t. 3740/XIII. 159, 24. X. 1924; 38. VI.

odpov. t. 4431/IV. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o zrušení opatření zavedených k vymáhání v roku 1920 neodvedeného obilí,

t. 3740/XIV. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3823/XVI. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

aby byli učitelům církevních škol, kteří byli ve válečném zajetí, poukázány mimořádné drahotní přídavky pro dobu v zajetí ztrávenou,

t. 3740/XV. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3823/XI. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o konkursu vyhlášeném na některá neuprázdněná státní učitelská místa,

t. 3862/VII. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4065/I. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o zrušení sekvestrace uvalené na slovenský majetek v Budapešti protokolované firmy "Hangya", výrobní, peněžní a spotřební družstvo, jež je družstevní ústřednou maďarského rolnického sdružení,

t. 3954/XI. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o výplatě peněz, zadržených při okolkování bankovek rak.-uh. banky v územích připojených k republice Československé po 15. březnu 1919,

t. 3995/II. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4097/III. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o vypovídání "Prágai Magyar Hirlapu" z kasáren,

t. 4274/XXIII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4794/IV. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o vrácení poplatků z nepoužitých vývozních a dovozních povolení,

t. 4297/V. 233, 28. XI. 1923; 886. VIII.

odpov. t. 4808/XIII. 286, 16. IX. 1924; 1491. IX.

o odepření státního občanství Juraju Boldiszárovi, ev. ref. duchovnímu v Mochovcích,

t. 4748/I. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 5209/IV. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

jak obecní starostové a obecní notáři v německých obcích na Slovensku, dále okresní a berní úřady užívají jazyků, jakož i o působnosti obecních starostů,

t. 5290/I. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

Dotazy:

o protizákonné činnosti a o zneužívání úřední moci škol. inspektorem v Rožnové, župa gemerská.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o placení pachtovného v přírodních plodinách při mlýnských pachtech.

70, 30. VI. 1921; 275. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

v záležitosti propuštění veřejných zaměstnanců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

o repatriaci důstojníků-zajatců maďarské národnosti v Rusku zadržených.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

odpov. 87, 19. X. 1921; 39. IV.

o výměně bývalých neokolkovaných bankovek rakousko-uherských.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

v záležitosti propuštění Jozefa Rusznáka, trať. dělníka.

159, 4. X. 1922; 32. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

aby bylo zamezeno zneužívání moci zemplínskými veřejnopráv. úřady, které obmezily osobní svobodu předs. vojenské odbočky krajinské strany maďarských malorolníků a tím znemožnily organisaci a život strany.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

o odnětí bytu učiteli nadpaládské reformní elementární školy k účetnických kasáren.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 186, 9. I. 1923; 2137. VI.

v záležitosti dodatečné výměny bankovek rak.-uh. banky v obci Mučin.

177, 7. XII. 1922; 1512. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

o vyplácení pense vál. invalidovi Andreji Gócsaovi, učiteli stát. obec. škol.

187, 13. II. 1923; 2148. VI.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o přiznání státní příslušnosti jednotlivým duchovním a učitelům reformované církve na Slovensku a o nechání učitele obecné školy v Polině na dosavadním jeho místě.

206, 3. V. 1923; 285. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o zapovídání ochotnických divadelních představení v okrese Tornala.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 302, 20. XI. 1924; 387. X.

o protizákonném provádění § 29 zák. čl. XII z r. 1894 některými okresními úřady na Slovensku.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 290, 13. IX. 1924; 1888. IX.

o udělení podpory Janu Bodorovi v Ložďanech.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

v záležitosti zaměnění bankovek vydaných rak.-uh. bankou, jež jsou vlastnictvím obyvatelů obce Maďarských Záhořan okr. feledský.

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o vyměřování daně důchodkové v sídlech okresních.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o vojenské dohodě mezi Československem a Francií.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

Žádost ve věcech imunity:

župansk. úřadu v Lipt. Sv. Mikuláši (pro nepodání soupisu velkostatkářsk. majetku, jehož lhůta uplynula 18. V. 1920).

40, 11. I. 1921; 1576. II.

sedrie v Rimavské Sobotě (přečin pobuřování podle § 172, odst. II. tr. zák.).

140, 26. V. 1922; 486. V.

žád. odvolána 166, 9. XI. 1922; 372. VI.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přestupek § 5 zákona ze dne 17. prosince 1918, č. 82 Sb. z. a n.).

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

zpr. t. 4730; zpr. D. Nejezchleb;

vydán: 309, 3. XII. 1924; 813. X.

okres. úřadu v Tornali (přestupek § 1 vlád. nař. ze dne 9. června 1921, č. 215 Sb. z. a n.).

265, 27. V. 1924; 741. IX.

zpr. t. 4679; zprav. J. Konečný;

nevydán 280, 26. VI. 1924; 1140-1. IX.

Volán k pořádku:

58, 1. III. 1921; 2404. II.ISP (příhlásit)