České sněmy

Svazek VIII., 1592-1594, roky 1593-94

1 2 3 4 5

401 Julius Wolf z Wolfsberku omlouvá se arcibiskupu Pražskému, Zbyňkovi Berkovi z Dubé, že pro nemoc nemůže sám předložiti účty z peněz na vychování lidu válečného, který z panství arcibiskupských (Oseckého a Světeckého) pod jeho velením do Uher vypraven byl, i že je tedy i s přebytkem 70 dukátů po svém služebníku posýlá. (V SOPCE. 1594, 7. prosince.)
402 Účet Julia Wolfa z Wolfsberku o vynaložení peněz jemu daných na vychování lidu vojenského, který z panství arcibiskupských Oseckého a Světeckého pod velením jeho do Uher vypraven byl. (1594, 7. prosince.)
403 Rudolf II. nařizuje presidentovi české komory, aby 15.000 tolaru, které na účet půjčky, od města Mostu slíbené, se byl vzdlužil, mimo to z prodeje obilí a z pohledávek panství Chomutovského a statku k němu náležících co nejvíce peněz po úředníku dvorské komory bez odkladu zaslal. (V ŘEZNĚ. 10. prosince 1594.)
404 Komora česká Kutnohorským, aby spolusoused jich, sanytrník Jan Šolc 30 centnéřů sanytru, který pohotové má, na hrad Pražský odeslal. (NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594 (v sobotu po památce Početí panny Marie), 10. prosince.)
405 Purkmistr a konšelé města Rakovníka podávají do komory české správu, že od r. 1576 až na konec léta 1594 na místě domovní herně odvedli Pražanům Staroměstským 4155 kop 48 gr. 4 d. č. (V RAKOVNÍCE, 1594 (v sobotu po památce Početí panny Marie), 10. prosince.)
406 Arcibiskup Pražský žádá císaře Rudolfa Il, aby mu vyhradil právo podací nad farami katolickými na panství Líčkovském a jiných statcích, které by snad ještě prodány býti měly. (V PRAZE. 1594, 14. prosince.)
407 Místodržící království Českého Václavovi Počepickému, jaké opatření učiněno býti má při odvezení Jiřího z Lobkovic z Líčkova do Kladska. (NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 28. prosince.)
408 Apologie s latinského na německý jazyk převedená a Evou Eusebii Lobkovicovnou císaři Rudolfovi podaná, kterouž očistiti chtěla otce svého Jiřího Popela z Lobkovic z provinění mu přičítaných a osvoboditi z žaláře, do něhož na doživotí byl odsouzen. MS. z polovice osmnáctého století v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.


1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP