(18.00 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Přečtu omluvy. Pan poslanec František Vácha se omlouvá dnes od 19 do 19 (?) z důvodů osobních a paní poslankyně Jana Levová se omlouvá dnes od 9 do 13 a od 18 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Jelikož za minutu máme 18.00 hodin, tak já přerušuji do 18.00, kdy budeme projednávat pevně zařazený bod. (Jednání nebylo přerušeno.)

Máme 18.00 a můžeme přejít k projednávání

 

40.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020
/sněmovní tisk 1210/

Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo doručeno jako sněmovní tisk 1210/2. Prosím, aby se slova ujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a předložený návrh uvedla. Prosím, paní ministryně, máte slovo, a já poprosím o klid v jednacím sále. Děkuji.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych z pověření vlády stručně uvedla základní parametry uvedené v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ve schodku 367,4 miliardy Kč, což bylo o téměř 133 miliard Kč méně, než činil předpoklad novelizovaného rozpočtu. Příčinu této v uvozovkách úspory lze spatřovat především v nejistotě při tvorbě makroekonomických predikcí a odhadů dopadů opatření státu při řešení koronavirové krize. Tato nejistota se projevila zejména při odhadu výběru daní a pojistného, které nakonec překročily revidovaný plán o 56 miliard korun.

Hlavní příčinu meziročního propadu deficitu o 339 miliard korun představovaly stejně jako v ostatních obdobně zasažených zemích dopady epidemie nemoci COVID-19. Restrikce přijaté s cílem ulevit zdravotnímu systému vedly ve svém důsledku k omezení ekonomické aktivity, jež výrazně snížilo příjmy soukromému sektoru i daňové příjmy veřejných rozpočtů. Podpora státu ve formě různých úlev v oblasti daní a pojistného, pomoc vyplácená zasaženým sektorům v podobě záchranných programů Covid, kompenzace územním rozpočtům, navýšení zdrojů pro zdravotní a sociální systém, nákupy zdravotnického materiálu a další vedly z meziročního hlediska k bezprecedentnímu propadu příjmů a k nárůstu výdajů rozpočtu.

Správci kapitol vyčíslili dopady epidemie na příjmovou i výdajovou stranu rozpočtu na téměř 240 miliard korun. Výběr daní a pojistného, který nejvíce determinoval propad celkových příjmů o 3,1 %, zaostal oproti původně schválené výši o 146 miliard korun čili o 10,4 %.

Meziroční tempo výdajů státního rozpočtu podpořené i realizací vládních priorit zrychlilo na 18,8 % plus 291,2 miliardy korun. Bez výdajů vynucených epidemií by dosáhlo 8,6 %, když se v předchozích dvou letech pohybovalo kolem 10 %. Tolik stručně k hospodaření státního rozpočtu.

Z dalších částí státního závěrečného účtu mimo jiné vyplývá, že hospodaření územních samosprávných celků skončilo v roce 2020 přebytkem 14 miliard korun, tedy meziročně nižším o téměř 18 miliard korun. Zatímco obce hospodařily s přebytkem téměř 19 miliard korun, kraje vykázaly schodek 5 miliard korun, když s kladným výsledkem hospodařily jen čtyři kraje. Nicméně stav na bankovních účtech municipalit k 31. 12. 2020 činil 327 miliard korun a meziročně se tak zvýšil o 22 miliard korun.

Přebytek hospodaření sedmi zdravotních pojišťoven klesl z 13,5 miliardy korun v roce 2019 na 5,8 miliardy korun v roce 2020. Finanční rezervy na bankovních účtech všech fondů veřejného zdravotního pojištění meziročně vzrostly o téměř 10 % a dosáhly 64,4 miliardy korun. Státní fondy vykázaly souhrnný přebytek ve výši 4,2 miliardy korun.

Státní dluh se v roce 2020 zvýšil o 409,5 miliardy korun, tj. o 25 %, na cca 2 biliony nebo 2 049,7 miliardy korun. Podíl státního dluhu na HDP se oproti stavu na konci roku 2019 zvýšil z 28,3 % na 36 %. Zatímco vnitřní státní dluh vzrostl v roce 2020 o 445,2 miliardy korun, tj. o 31 %, korunová hodnota vnějšího státního dluhu poklesla o 35,7 miliardy korun, tj. o 17,6 %.

Saldo sektoru vládních institucí, které bylo v předchozích letech přebytkové, dosáhlo v roce 2020 deficitu 6,1 % HDP, čili minus 348 miliard korun. Celkové zadlužení sektoru vládních institucí vzrostlo na 37,8 % HDP.

Na konec tohoto bodu bych chtěla připomenout, že vláda je povinna předložit Poslanecké sněmovně návrh na vypořádání schodku, které se navrhuje zvýšením stavu státního dluhu o 365,5 miliardy korun a snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 1,9 miliardy korun.

Dámy a pánové, doufám, že se mi tímto stručným vystoupením podařilo přiblížit vám předložený vládní návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2020. Dovoluji si vás jménem vlády požádat, abyste předložený materiál vzali na vědomí a zároveň odsouhlasili vypořádání schodku státního rozpočtu na rok 2020, tak jak je uvedeno v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také vám děkuji. Rozpočtový výbor projednal za účasti zpravodajů usnesení výboru k tomuto materiálu, usnesení rozpočtového výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1210/1 a 4. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu projednal kontrolní výbor a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1210/3. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 59. schůze ze dne 8. září 2021, a to k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020, sněmovní tisk 12010:

"Po úvodním výkladu náměstka ministryně financí, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

I. projednal na společné schůzi se zpravodaji výborů usnesení a záznamy z jednání výborů ke všem kapitolám vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020, dále jen státní závěrečný účet, a uvádí, že

a) všechny výbory doporučily Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit nebo vzít na vědomí výsledky hospodaření jednotlivých kapitol a okruhů státního rozpočtu a finanční vztahy státního rozpočtu ke státním fondům podle usnesení rozpočtového výboru číslo 514 z 31. března 2021 s výjimkou petičního výboru, který ke kapitole 304 - Úřad vlády České republiky usnesení nepřijal;

b) nebyla doporučena žádná doprovodná usnesení; ***
Přihlásit/registrovat se do ISP