(18.10 hodin)
(pokračuje Vostrá)

II. rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu proto po projednání všech kapitol a okruhů vládního návrhu státního závěrečného účtu jako celku (sněmovní tisk 1210) včetně vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu státního závěrečného účtu a stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí:

1. státní závěrečný účet České republiky za rok 2020, který vykazuje příjmy státního rozpočtu 1 475 479 408 tis. Kč, výdaje státního rozpočtu 1 842 929 383 tis. Kč a schodek státního rozpočtu 367 449 975 tis. Kč,

2. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2020, které vykázalo příjmy 626 221 879 tis. Kč, výdaje 612 212 842 tis. Kč a přebytek 14 009 038 tis. Kč,

3. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2020 ve výši 162 739 748 tis. Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 2 132 655 673 tis. Kč,

4. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2020 podle údajů uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu,

5. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu,

6. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu,

7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2020 (podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku), uvedenou v sešitu I návrhu státního závěrečného účtu;

II. souhlasí s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2020 financujícími položkami takto:

změnou stavu státního dluhu o 365 512 705 026,76 Kč

a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv snížením o 1 937 270 203,95 Kč;

III. konstatuje, že projednala stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 a bere jej na vědomí;

III. (IV.?) zmocňuje předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu". - Což jsem tímto učinila.

A jenom abych to shrnula, důležité bylo, že všechny kapitoly státního závěrečného účtu byly projednány a až na jednu kapitolu byly doporučeny ke schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Beru, že jsme teď načetli návrh na usnesení, o kterém potom budeme na závěr hlasovat, takže to nebudeme potom v závěru číst znovu. Prosím, aby se slova ujal a seznámil nás s jednáním kontrolního výboru pan zpravodaj, pan poslanec Roman Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kontrolní výbor na své schůzi závěrečný účet Nejvyššího kontrolního úřadu projednal, neshledal žádné pochybení. Dostal komplexní zprávu, kde Nejvyšší kontrolní úřad je pravděpodobně asi vzorem toho, jak by mělo vypadat hospodaření a jeho rozklad v rámci roku. Nebyly vzneseny žádné námitky, žádné připomínky a kontrolní výbor vzal na vědomí státní závěrečný účet Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jako prvního s přednostním právem se stanoviskem klubu Pirátů pana poslance Mikuláše Ferjenčíka.

Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík dnes od 18.15 do 18.45 z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že nám ještě zbývají dva důležité body na jednání pléna, nebudu zdržovat a jenom načtu návrh doprovodného usnesení, respektive dvou doprovodných usnesení, a velmi stručně je odůvodním.

 

Usnesení číslo jedna zní: "Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že dokumentace státního závěrečného účtu neumožňuje zhodnotit plnění cílů a strategií státu ani kvalitu, rozsah a efektivitu poskytovaných služeb státu občanům;

II. vyzývá vládu ke zlepšení dokumentace státního závěrečného účtu, aby zhodnocení podle bodu 1 umožnila."

Velmi stručně odůvodnění: hlavní problém toho materiálu je ten, že se nezaměřuje na to podstatné, to znamená na to, kam dal stát víc peněz a co za to dostal. To v tom materiálu skutečně nenalezneme a já to považuji za zásadní chybu.

Usnesení číslo dva:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že byznysplán, tedy rozpočet, který skončil předloženým závěrečným účtem s deficitem 367 miliard korun sestavili manažeři, kteří by měli být vyhozeni."

Paní ministryně tady uvedla 240 miliard covidových výdajů nebo propadu příjmů, ale kde je těch 127 miliard, o které je ten schodek vyšší? A to ještě Nejvyšší kontrolní úřad tvrdí, že ten poměr mezi covidovými a necovidovými výdaji byl výrazně horší.

Prostě vy v situaci... Za prvé jste způsobili podstatnou část toho schodku tím, že jste vůbec nerealizovali řadu levnějších opatření na boj s koronavirem, a za druhé jste nedělali vůbec žádné úspory v katastrofální finanční situaci státu, a bohužel se to táhne dodnes. Z toho důvodu předkládám tato dvě usnesení a předem děkuji kolegům za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Olga Richterová ve všeobecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. I já budu velice stručná. Chci jen připomenout, že stát bohužel ani v této zprávě o státním závěrečném účtu vůbec nevyhodnocuje ani ústy paní ministryně financí, jak efektivně se chová. Takhle by si fakt žádná firma počínat nesměla. Nevíme, jakých cílů se dosáhlo, k čemu byly státní peníze utraceny, jaké zlepšení pro lidi z toho bylo. Prostě vyhodnocení nemá vypadat jako účetní závěrka, ale má vypadat, jaký je náš cíl, čeho chceme dosáhnout, jakým směrem jdeme a jestli ty utracené peníze nás k tomu směru přibližují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP