(15.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Ale nyní musíme hlasovat ještě o návrhu usnesení, který je obsažen v tom dokumentu. Krátce jenom replikuji, že schvalujeme zasedací pořádek poslanců pro schůze Poslanecké sněmovny v jednacím sále J205.

Zahájil jsem hlasování číslo 145 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 145, z přítomných 188 pro 160, proti nikdo. Usnesení, jak je obsaženo ve sněmovním dokumentu 8730, bylo schváleno s pozměňovacím návrhem pana poslance Lukáše Černohorského.

 

Tím končím bod 515. Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1116/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1116/5. Informace s pozměňovacími návrhy vám byly rozdány do vaší pošty.

Vítám mezi námi paní senátorku Šárku Jelínkovou a požádám, zda by za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřila nejprve ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, a potom požádám o další vystoupení podle jednacího řádu. (Někteří poslanci diskutují v hloučcích.)

Paní ministryně, já vám ještě slovo neudělím, protože musím požádat Sněmovnu o klid a diskutéry k jiným tématům vyzvat, aby své diskuse přenesli do předsálí. Slovo bude uděleno ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Rád bych, aby mohla své vystoupení přednést v důstojné atmosféře. Děkuji. Máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážení, velmi stručně. Prosím vás o podporu senátní verze, která je bezchybná. Jedná se o rekordní podporu rodin s dětmi. Jen pro vaši informaci připomínám, že valorizujeme přídavky na dítě o 26 %, navyšujeme motivační bonus pro pracující rodiny na 500 korun, zdvojnásobíme počet rodin, které dosáhnou na přídavek na dítě, na téměř 500 000 dětí. Nově se nebudou započítávat příjmy nezaopatřených dětí ze závislé činnosti do nároku na všechny dávky státní sociální podpory. To znamená, že například když děti budou chodit na praxi, budou na tom mít jejich rodiče zájem, protože nepřijdou o sociální dávky. Měníme místní příslušnost krajských poboček úřadů práce z místa trvalého pobytu na místo dle skutečného bydliště. Nově zavádíme možnost dovyplatit rodičovský příspěvek, pokud nebyl vyčerpán při narození dalšího dítěte, a navyšujeme slevy na dítě. Toto je rekordní podpora rodin, a já vás proto prosím o podporu senátní verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Požádám nyní o slovo paní senátorku Šárku Jelínkovou, aby se vyjádřila k usnesení Senátu. Prosím, paní senátorko.

 

Senátorka Šárka Jelínková: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedla senátní verzi. Paní ministryně Maláčová už ji stručně shrnula.

Senát se ujal u tohoto zákona spíš role opraváře některých nedostatků v tomto zákoně a já vám je stručně shrnu. Jedna z věcí byla i právě ta změna příslušnosti úřadu práce, o které mluvila paní Maláčová. Takže v Senátu jsme doplnili ještě přechodná ustanovení, která samozřejmě dávají větší světlo do těchto změn v úřadech práce.

Další jsme si dovolili upravit pozměňovací návrh kolegy poslance Juchelky, který umožňuje vyplácení jednorázového a nevyčerpaného - ano, tady zdravím pana poslance - nevyčerpaného rodičovského příspěvku. Tak, jak byl nastaven, se týkal pouze jen velmi malého počtu rodičů. Senátní návrh zákona tento okruh rodičů, kteří na něj dostanou, zásadně rozšiřuje.

A ta třetí důležitá změna ještě, která pomáhá k aplikační jistotě, a týká se právě slev na děti, o kterých již tady byla řeč, tak jsme navýšili tuto částku o 5 korun u každého dítěte, a to z toho důvodu, aby byla částka dělitelná dvanácti, jelikož chceme, aby od roku 2022 byla možnost tyto slevy na děti čerpat měsíčně. Aby pro účetní nedělalo problémy tyto věci vypočítávat, takže jsme udělali z toho částku dělitelnou dvanácti. Jedná se o jen velmi malé, decentní navýšení těchto slev na děti.

To je velmi stručné shrnutí senátních oprav k tomuto zákonu. Jinak jsme vůbec nesahali do zvýšení přídavků na děti ani na rozšíření okruhu příjemců těchto přídavků na děti

Takže vás také žádám o podporu. Případné dotazy jsem také připravena ještě potom zodpovědět. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní senátorce Šárce Jelínkové a ptám se, jestli má zájem se vyjádřit zpravodajka garančního výboru k pozměňovacím návrhům Senátu, paní poslankyně Jana Pastuchová? Nemá zájem.

V tom případě mohu otevřít rozpravu. Do ní mám nejdříve s přednostním právem přihlášku pana místopředsedy Tomio Okamury, připraví se paní poslankyně Golasowská. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, jsem opravdu velice rád, že teď budeme hlasovat o návrhu, kde prošel návrh SPD v tomto návrhu, konkrétně pozměňovací návrh naší poslankyně Lucie Šafránkové, že přídavek na dítě bude zvýšen pracujícím rodičům. Tento náš pozměňující návrh odsouhlasila i celá Poslanecká sněmovna, odsouhlasil ho i Senát a teď budeme hlasovat o senátní verzi.

Jenom krátce přiblížím, co se SPD podařilo. Podařilo se, aby přídavek na dítě byl zvýšen pro pracující rodiče, živnostníky, rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené děti anebo pro rodiče, kteří se rekvalifikují a aktivně si hledají práci, z 300 na 500 korun. Takže se nám podařilo reálně plnit další důležitý bod našeho politického programu, a to, že slušní a pracující lidé jsou na prvním místě.

Já jsem chtěl poděkovat většině poslanců Poslanecké sněmovny, protože většinově nám to prošlo tady. Chtěl jsem poděkovat i Senátu, že náš návrh odsouhlasil, a teď už jsme před tím posledním krokem, kdy hlasujeme o senátní verzi, a doufám, že to projde, aby slušní a pracující rodiče dostali díky pozměňovacímu návrhu SPD více peněz, a budou mít nově 500 korun přídavek na dítě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomio Okamurovi. Nyní paní poslankyně Pavla Golasowská, připraví se Olga Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, budu mluvit krátce, ale dovolte mi vyjádřit stanovisko klubu KDU-ČSL k tomuto návrhu. Velmi vítáme tento návrh, protože se jedná o podporu rodin s dětmi, kdy se zvyšuje rodičovský příspěvek. Ale musím říct, že chceme také podporovat pracující rodiče, rodiny s dětmi, a nejsme zastánci plošného rozdávání komukoliv, a proto jsme rádi, že v Poslanecké sněmovně prošly naše pozměňovací návrhy, které se týkají daňových odpočtů, kdy pracujícím rodičům zůstane v peněžence více peněz.

A já bych tady chtěla poděkovat Senátu, protože to už tady paní senátorka Jelínková zmiňovala, že Senát upravil ty částky, které šly z Poslanecké sněmovny - bohužel nešly dělit dvanácti. To znamená, že daňové odpočty pocítí pracující rodiče každý měsíc a nebude to nějaká částka za rok, což je moc fajn. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP