(17.00 hodin)
(pokračuje Richterová)

Protože to není možné upravit tímto jedním pozměňovacím návrhem, tak jako kompromis navrhujeme neomezovat Českou alzheimerovskou společnost, Debru nebo Alianci žen s rakovinou prsu a další a umožnit jim, aby zůstaly formou zapsaného ústavu nebo obecně prospěšné společnosti. To je pozměňovací návrh číslo 8216 a velmi apeluji na jeho zvážení. Přihlásím se k němu samozřejmě ještě v podrobné rozpravě. Existuje petice za spravedlivou definici pacientské organizace, ale zejména prosím existuje opravdu evidence toho dobrého fungování a o tu bych doporučila se opírat zejména.

Druhý pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím a který také předkládám s kolegou Petrou Třešnákem, se týká vlastně srovnání toho, co je u nás hrazeno z veřejného zdravotního pojištění s jinými zeměmi EU, a týká se to porodních asistentek. Jde o pozměňovací návrh číslo 8215 a jde pouze o škrtnutí jedné vložené věty. Je to vlastně § 18 odst. 1, který nyní zní: "Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce, dále jen ošetřující lékař. To neplatí, jde-li o porodní asistentky." A teď je ta vložená věta: "Jedná-li se o fyziologický porod ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče". Ta vložená věta končí "a v případě klinických psychologů a farmaceutů".

O co jde? Již nyní mohou porodní asistentky, což, zdůrazňuji, jsou vysokoškolsky vzdělané zdravotnické pracovnice, nelékařské zdravotnické povolání, podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků, samostatně vést fyziologický, tedy přirozeně probíhající porod bez patologií. Jenže tahle vyhláška v souladu s evropskou směrnicí 85/1980 a ještě ve znění pozdějších předpisů o regulovaném povolání porodní asistentky stanoví ještě další výkony, které mohou vykonávat porodní asistentky bez indikace lékaře. Co to znamená bez indikace lékaře? Já vám to velice rychle vysvětlím. Jde o to, že žena si nemusí nejprve zajít ke svému ošetřujícímu lékaři, aby jí napsal, že má třeba nárok na pojišťovnou hrazenou pomoc s kojením anebo návštěvu na sledování zdravotního stavu doma v šestinedělí, ale že by toto mohly dělat samostatně porodní asistentky. A to jsou právě ty činnosti, k nimž jsou školené, vzdělané a k nimž mají kompetence v jiných zemích, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Takže jsou to návštěvy v rodině těhotné ženy, návštěvy v rodině ženy do šestého týdne po porodu čili v šestinedělí, u ženy gynekologicky nemocné. Mají kompetence sledovat zdravotní stav, podpora a edukace žen v péči o novorozence, takže i v péči o novorozené dítě včetně podpory kojení a předcházení komplikacím s kojením a další možnosti.

Ale co jsem se snažila na tom ukázat, je, že jsou to prostě odbornice na tuto oblast těhotenství, porodu a i péče o to novorozené dítě a nyní jenom s ohledem na současnou pandemii, ale i obecně je trend, a já si myslím, že správný, zkracovat délku hospitalizace u těch, kdo si to dobrovolně přejí v souvislosti s porodem. Je prostě velice vhodné mít možnost, jednoduše hrazenou možnost poporodních návštěv. Zejména to pomůže právě s předcházením potíží s kojením a případně i s nějakými dalšími nejistotami či komplikacemi. Je to prostě citlivé období a tahle díra v systému, nedostatek dostatečné podpory v šestinedělí, může být ve skutečnosti zbytečně drahý. To je podle mého soudu škoda a tady to škrtnutí té jediné věty by znamenalo možnost to hradit z toho veřejného zdravotního pojištění. Takže je to jakýsi soulad se západní Evropou a je to něco, co je také založeno na mnohaleté evidenci, mnohaletém výzkumu, a já bych zdůraznila, že je to také založeno na přáních žen. Takže, jste-li, prosím, vážené kolegyně a kolegové, zastánci svobodné volby, tak prosím podpořte tuto možnost, aby porodní asistentky měly stejné kompetence hrazené ze zdravotního pojištění, jako je mají v okolních zemích: v Rakousku, v Německu, v Dánsku. A zvažte, jestli ta restrikcí, která u nás panuje, není proti zájmům vašich vlastně voliček.

Teď bych jenom závěrem ráda zdůraznila, že vůbec podmínkou pro projednávání na dnešní schůzi bylo předložení metodiky k tomu, jakým způsobem má probíhat hodnocení léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Bylo to usnesení výboru, kde jsem byla velice ráda za to, že to kolegové a kolegyně schválili na náš návrh, nicméně ta metodika přišla až dneska, před chvílí, před pár hodinami, a i takto narychlo jsme viděli, že tam je řada jaksi nášlapných min. Tak já jen závěrem jednu z těch min v metodickém postupu vyzdvihnu a budu doufat, že se tomu budeme velmi podrobně věnovat na zdravotním výboru. Ta hodnocená kritéria v správním řízení pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění jsou definována v bodech A až J. Já vám dám jenom příklad a potom tu nášlapnou minu, jaksi logicky: A) terapeutická účinnost a bezpečnost, B) závažnost onemocnění, k jehož léčbě je určen ten léčivý přípravek, nebo C) jeho nahraditelnost jinými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění. A nyní už ta mina: D) celospolečenský význam možnosti terapeutického ovlivnění onemocnění, k jehož léčbě je určen, a dopady léčby na systém zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Vůbec není uvedeno, jakým způsobem by se posuzoval ten celospolečenský význam možnosti terapeutického ovlivnění onemocnění. A pak ještě následují další kritéria typu přínosu ke zlepšení kvality života pacienta a tak dále, ale není tam zase vůbec nijak definována váha těch kritérií A až J. Na tom chci ukázat, že si opravdu myslím, že bude potřeba to dotáhnout, dodefinovat a případně se zamyslet, zda tam něco není omylem.

Když to shrnu, budu se ještě hlásit k těm dvěma pozměňovacím návrhům, ale velmi, velmi apeluji na to, abyste zvážili jejich opodstatněnost. U pacientských organizací jde opravdu o to, abychom zbytečně neomezili přístup těch organizací, které se už osvědčily. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já se dotknu jen pacientských organizací, k dalšímu se nebudu vyjadřovat, abych nevyvolal další diskusi. Zmínila jste i NAUTIS, Národní ústav pro léčbu autismu. To je nezisková společnost, a já když se bavím s lidmi, tak mi říkají: to je národní ústav. Berou to jako národní léčebný ústav. Takže je to i o tom, jak se ta dotyčná neziskovka nebo organizace jmenuje. To je jedna věc. A navíc, nezisková organizace, respektive pacientská organizace, má poskytovat služby, jako je poskytuje, protože NAUTIS jste jmenovala. Poskytuje služby sociální, poskytuje služby psychoterapeutické. Proto to tady je, není to jenom o tom názvosloví a o tom, jak ta společnost bude, jestli to bude ópéeska, ale aby to bylo naplnění, že to je opravdu pacientská organizace.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a můžete rovnou vystoupit v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Já bych představil dva své pozměňovací návrhy.

Jeden se týká pozměňovacího návrhu pod číslem 8204. Jedná se o psychoterapii, což je léčebná metoda psychických poruch a nemocí, kterou tradičně používají kvalifikovaní lékaři a kliničtí psychologové. Kompetence k této činnosti se získává dlouhým odborným vzděláním a jeho součástí je samozřejmě i seberozvoj. Do roku 2018 bylo možné kompetence k výkonu psychoterapie získat prostřednictvím takzvané funkční specializace, respektive úspěšným absolvováním certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví. Na základě tohoto vzdělání nyní vykonává psychoterapii přibližně 500 lékařů. Od roku 2018 však pro lékaře možnost získat kompetenci k provádění psychoterapie neexistuje a ti, kteří jsou v psychoterapii vzděláni, nemají možnost své vzdělání završit. Počet nositelů psychoterapeutických výkonů však v posledních 10 letech klesá. Dle dat ÚZISu bylo v roce 2010 v systému zdravotní péče 303 lékařů odbornosti psychiatrie jako nositelů výkonů psychoterapie, přičemž v roce 2020 jich bylo pouze 270. Nemožnost získat osvědčení pro výkon systematické psychoterapie v systému zdravotního pojištění neumožňuje ani generační obměnu lékařů vykonávajících tuto péči. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP