(15.40 hodin)
(pokračuje Adámková)

Distribuce centrálně registrovaných léčivých přípravků je prováděna v souladu s úpravou obsaženou v přímo použitelném nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 726/2004, kdy se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, která dále podléhala dalším ukazatelům. Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu 8168, který je vlastně legislativně technickým, pouze upřesněním a sjednocením používané taxonomie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec David Kasal a připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil se svým pozměňujícím návrhem pod sněmovním dokumentem 8160. Důvodem je snaha o posílení adiktologické služby. Zákon 167, především svým § 13, se dotýká velmi ožehavého a zásadního tématu České republiky, kterým je nutnost posílení a rozvoje substituční terapie a dalších farmakologických novinek v oblasti související s návykovými látkami. V minulých letech jsme byli opakovaně a oprávněně kritizováni ze strany různých mezinárodních agentur a struktur, například i WHO, za poměrně velmi nízké počty pacientů využívajících metod substituční terapie, která se bezesporu stala jedním z revolučních posunů celého oboru adiktologie v posledních čtyřech dekádách. Zákon 167 se tak přímo i nepřímo dotýká zásadní nutnosti posílit a zlepšit stav této léčebné modality v České republice a současně posílit nejnovější farmakologické nástroje v této oblasti, neboť samozřejmě pro naši zemi je stejně zásadní jako opiátová substituce, tak i řešení problémů spojených s užíváním tradičního pervitinu, tedy metamfetaminu.

Je to velký dluh celé generace odborníků a průkopníků těchto metod v devadesátých letech. Je zde nicméně existující problém v posílení a profesionalitě služeb v této oblasti, kde se na původní velmi silnou a úspěšnou tradici léčebných programů, budovaných generací docenta Jaroslava Skály, navázaly právě nové služby a nové typy ambulancí a také zcela nové profese zdravotnického pracovníka - adiktologa. Právě tato profese se stala klíčovou pro nové typy léčebných programů a je klíčovou z hlediska podpory farmakologické specializované léčby. Právě v této oblasti však čelíme velmi vysokým požadavkům na profesionalitu a odbornou úroveň přípravy a kvalifikace, a vyvstala tak potřeba zvýšit práh těchto požadavků právě ve spojitosti s novinkami a vysokými nároky těchto nových léčebných metod, což vysoko překračuje původní plán a ideu při vzniku této profese a jejího ukotvení do zákona č. 96/2004 Sb. Vznikla tak potřeba upravit vyšší kvalifikační úroveň těchto zdravotnických profesionálů a posunout celou tuto profesi o jednu úroveň výše. Kromě základní kvalifikační úrovně adiktologa jako univerzálního odborníka pro běžné léčebné provozy tedy potřebujeme užší skupiny vysoce erudovaných odborníků, od kterých však vyžadujeme také vyšší úroveň univerzitního vzdělání před samotným vstupem do specializační přípravy.

Jen bych to chtěl dokumentovat i tím, že před týdnem během jednoho týdne v naší nemocnici byly přijaty tři děti, promile nad 2,3, z toho jedno bylo třináctileté dítě. Množství dětí, které požívají alkohol, je v současné době poměrně velké. Přispěl k tomu samozřejmě i covid. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Vymazal a připraví se pan poslanec Miloslav Janulík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jen velmi stručně shrnout, jaké pozměňovací návrhy k tomuto sněmovnímu tisku podávám. Podrobněji je okomentuji potom ve třetím čtení, protože dneska tady s tím nechci zdržovat.

V první řadě jde o kompromisní pozměňovací návrh, který jsem připravoval s kolegou Patrikem Nacherem a který je inspirován návrhem Petra Plevy z ODS. Tento návrh by dospělým bezúhonným občanům umožnil pěstovat tři rostliny konopí a nakládat s výsledným produktem. Tento kompromisní pozměňovací návrh neumožňuje bezúplatné předání, které bylo v našem posledním návrhu velmi kritizováno. Hodlám tento návrh načíst ve dvou variantách, které se liší tím, kolik informací je třeba uvést při splnění nově zaváděné ohlašovací povinnosti. První varianta vyžaduje pouze identifikaci osoby pěstitele, doklad o její bezúhonnosti, identifikaci místa, kde bude konopí pěstováno, případně souhlas vlastníka nemovitosti s pěstováním a zpracováním konopí. Druhá, přísnější varianta vyžaduje navíc také dodání fotodokumentace pěstebních prostor. Smyslem návrhu je zajistit dostupnost konopí pro vlastní potřebu.

V rámci třetího návrhu bych rád narovnal nelogičnost, na kterou je dlouhodobě právem poukazováno. Pěstování malého množství konopí pro osobní potřebu je přestupek, ale zpracování stejného množství je trestným činem. Podotýkám, že jde stále o to samé konopí, jen ho například usušíte, a je to bráno jako zpracování a už je z toho trestný čin. Navrhuji proto klasifikovat jak pěstování, tak zpracování jako přestupek. Je třeba zaručit právní jistotu občanů ve věci tohoto jednání, které má tak nízkou společenskou škodlivost.

Další návrh obsahuje sjednocení použití definic v současnosti zmatečně užívaných pojmů konopí a rostlina konopí. Něco takového je v oblasti, v níž hrozí trestněprávní postih, zcela nezbytné. Protože považuji prevenci rizikového návykového chování za klíčovou, navrhnu též umožnění nakládání s malým množstvím návykové látky při poskytování adiktologických služeb, tedy například při aplikaci dané látky pod odborným dohledem v rámci adiktologické intervence. S tím také souvisí rozšíření zmocnění vlády České republiky v otázce, které všechny látky by měly být na seznamu zakázaných návykových látek. Toto je obsahem mého šestého návrhu.

Poslední čtyři pozměňovací návrhy, které předkládám, napravují dlouho přehlížené nepřesnosti a nelogičnosti, na které je poukazováno ze strany odborné i laické veřejnosti. Jde například o limitaci vydávání dovozního a vývozního povolení, nutnost vysokoškolského vzdělání pro práci s návykovými látkami na těch pozicích, které takto vysokou kvalifikaci nevyžadují, nebo rozšíření výjimek z režimu nakládání s návykovými látkami pro botanické zahrady. Tyto návrhy pokládám za zcela nekonfliktní, ty čtyři poslední, a proto je nebudu rozebírat do detailů. Konkrétní odůvodnění je uvedeno v samotných pozměňovacích návrzích. Děkuji za pozornost a prosím vás potom o podporu ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Miloslav Janulík a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, určitě nebudu říkat, že jsem nechtěl, ale musel. Nemusel jsem, ale chtěl jsem vystoupit. Budu se snažit být krátký, samozřejmě budu hovořit o pozměňovacím návrhu kolegů, o v podstatě zásilkovém prodeji léků. Tento pozměňovací návrh se nám s železnou pravidelností pořád vrací, my se ho s železnou pravidelností snažíme eliminovat z mnoha různých důvodů. Vždycky je na tom zajímavé, že to nepředkládají lékaři, že nás je tady pár lékařů ve Sněmovně, kteří jsme za svoji praxi, dennodenní praxi, předepsali desítky tisíc receptů, měli jsme desítky tisíc interakcí s pacienty a víme ze své praxe a ze života, jak velmi důležitá je osoba lékárníka. Škoda že tady mezi námi nějaký nesedí, kolega Brázdil může tedy prezentovat zkušenost rodinnou, ale my víme, že osoba lékárníka je opravdu nezastupitelná. Zásilkový prodej s sebou nese obrovská úskalí, která samozřejmě možná časem technologie dokážou nějak vyřešit, ale já si myslím, že ta doba ještě tady bohužel není, a proto si myslím, že to zatím opravdu není namístě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP