(17.50 hodin)
(pokračuje Arenberger)

Současná podoba zákona o návykových látkách dostatečně nereflektuje změny související s přechodem na povinný elektronický recept ani nově zřízený lékový záznam. Návrh zákona tedy zavádí elektronický recept s označením vysoce návyková látka, čímž dojde ke sjednocení způsobu preskripce všech léčivých přípravků. Hlavním důvodem pro tuto změnu je využití výhod systému eRecept, zejména snížením možnosti kontraindikace s jinými léčebnými přípravky a nadměrná preskripce těchto léčivých přípravků různými lékaři.

Navrhovaná právní úprava také stanoví pevné hranice v rámci předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek mezi zákonem o návykových látkách a zákonem o léčivech. Z tohoto důvodu je součástí návrhu související změna zákona o léčivech.

Dále návrh zákona za účelem zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití a odstranění současných nedostatků právní úpravy zavádí nový systém licencí pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Státní ústav pro kontrolu léčiv již nebude vykupovat konopí pro léčebné použití od pěstitelů, čímž dojde k úspoře finančních prostředků a k zefektivnění distribuce konopí pro léčebné použití od pěstitelů k pacientům. Smyslem navrhované úpravy je umožnit soukromým subjektům pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a tu distribuovat za stejných podmínek jako jakoukoliv jinou návykovou látku. To znamená, že distributoři budou moci takto vyrobené konopí pro léčebné použití vyvážet i do zahraničí a hledat nová odbytiště, což bude mít za následek zvýšení výroby. Vzhledem ke zvýšení výroby v České republice se očekává zvýšení konkurence s pozitivním dopadem na konečnou cenu léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití pro české pacienty.

Návrh zákona byl projednán výborem pro zdravotnictví, který doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona. Dále byl návrh projednán se zemědělským výborem, který doporučil Poslanecké sněmovně schválit tento návrh ve znění zemědělským výborem schválených pozměňovacích návrhů. S navrženými pozměňovacími návrhy ale nemůžeme souhlasit. Předně je třeba uvést, že pozměňovací návrhy nebyly diskutovány s dotčenými resorty, což považujeme v oblasti omamných látek za stěžejní. Celá problematika pěstování, zpracování, využívání a dalšího nakládání s konopím jakožto návykovou látkou, jejíž zneužívání ve společnosti je značně rozšířeno, má základní dopady nejen v oblastech zemědělství nebo zdravotnictví, ale také v oblasti drogové kriminality, justice, celní správy a trestně-správní politiky, bezpečnosti potravin, kosmetiky, a proto by se - jak se domníváme - měly veškeré návrhy vedoucí tímto směrem odborně a široce diskutovat.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem návrhu je učinit další nezbytný krok v elektronizaci zdravotnictví a zvýšit dostupnost konopí pro léčebné použití pro české pacienty, a proto si dovoluji požádat vás o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 864/1 až3. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro zdravotnictví, pan poslanec Rostislav Vyzula, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. To, o čem novela zákona pojednává, tady řekl podrobně pan ministr. Jsou to tedy dva body, elektronický recept pro opiáty a potom umožnit léčivé konopí v širším rozsahu a dostupných cenách také našim pacientům.

Chci jenom shrnout jako zpravodaj, že vláda předložila tento návrh Sněmovně 12. 5. 2020. První čtení proběhlo 26. ledna 2021, garančním výborem se stal zdravotnický výbor a bylo to také postoupeno zemědělskému výboru, jak bylo řečeno panem místopředsedou.

Zdravotní výbor projednal tuto novelu 17. února 2021 a vydal usnesení výboru číslo 348. Já bych toto usnesení přečetl. Je to usnesení výboru pro zdravotnictví z 81. schůze, kde po úvodním slovu ministra zdravotnictví docenta Jana Blatného a zpravodaje prof. MUDr. Rostislava Vyzuly a po rozpravě "výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje

I. Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 864;

II. zmocňuje zpravodaje výboru poslance prof. MUDr. Rostislava Vyzulu, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhli další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

III. pověřuje zpravodaje výboru, poslance prof. MUDr. Vyzulu, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny."

Tato novela zatím nebyla probírána v rámci zdravotního výboru z hlediska pozměňovacích návrhů. Ty zřejmě přijdou až teď, ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Prosím zpravodaje zemědělského výboru, pana poslance Pražáka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Pražák: Dobrý podvečer. Já zastupuji pana kolegu Karla Turečka.

Zemědělský výbor na 42. schůzi 17. února tento tisk projednal. Zabýval se pozměňovacími návrhy podanými panem kolegou Radkem Holomčíkem, kde se víceméně jedná o specifikaci technického konopí a ohlašovací povinnost.

"Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově zástupkyně náměstkyně pro legislativu a právo Lucie Krausové, zpravodajské zprávě poslance Karla Turečka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů." Pozměňovací návrhy jsou nahrány v systému zemědělského výboru.

"II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu. Máme necelé dvě minuty do konce projednávání tohoto bodu. Pokud je takový všeobecný souhlas a nevidím žádný protest, přerušil bych do 18.00 hodin, kdy budeme projednávat pevně zařazený bod. Je proti tomu nějaký protest? Žádný nevidím. Vyhlašuji pauzu do 18.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP