(16.50 hodin)

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji vám. Kde bylo projednávání tohoto zákona přerušeno a byla stanovena lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů. Návrh zákona byl projednán na 34. schůzi výboru dne 17. února 2021, kde byly výborem odhlasovány jednotlivé pozměňovací návrhy následované usnesením výboru, nahraném v systému pod číslem 731/4, které doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, a pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny a zmocnila mě jako zpravodaje výboru, abych na schůzi Sněmovny podal zprávu o výsledcích a projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi výboru pro životní prostředí, což právě činím.

K jednotlivým pozměňovacím návrhům přijatým na výborech se ještě vyjádřím v obecné rozpravě.

A nyní mi dovolte ještě okomentovat to, že ve druhém čtení nám zde do invazní novely byla nahrána komplexní novela mysliveckého zákona. Mezitím se myslivecký zákon otevřel a prošel prvním čtením, což je samozřejmě dobře, protože tím, že by to bylo nahráno v invazní novele, tak by zemědělský výbor vypadl z dalšího projednávání. Takto bude výbor pro životní prostředí pouze jako výbor druhý doplňkový, a věřím, že kolegové, kteří nahráli ve druhém čtení tu komplexní novelu myslivosti, tak že se k ní nepřihlásí, případně své pozměňovací návrhy stáhnou a že se budeme moct v následné rozpravě věnovat jen a pouze tomu, co invazní novela přináší hlavně.

Děkuji za slovo. K dalšímu vystoupení se přihlásím potom v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Děkuji. Nyní prosím zpravodajku zemědělského výboru, paní poslankyni Moniku Obornou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto bych vás seznámila s usnesením zemědělského výboru ze dne 17. února, kdy zemědělský výbor přijal následující usnesení. Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, sněmovní tisk 731, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů - k těm se vrátím posléze, za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhla i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, za třetí zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Co se týká pozměňovacích návrhů, které jsme v zemědělském výboru přijali, tak jsou tři. Jedním z těchto pozměňovacích návrhů je pozměňovací návrh pana poslance Kotta, který řeší pouze legislativně technickou opravu. Dále je zde pozměňovací návrh schválený zemědělským výborem, taktéž od pana poslance Kotta, který řeší vztah zákona o ochraně přírody a krajiny k rostlinolékařským opatřením. A třetí pozměňovací návrh je od paní kolegyně Balaštíkové, kde tento návrh se věnuje otázce legálního držení trofejí, zároveň také tento návrh řeší nepřiměřenou administrativní zátěž, co se týká mrtvých jedinců nebo výrobků z těchto mrtvých jedinců, původem získaných mimo území České republiky. Za mě vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášeno celkem 10 poslanců a poslankyň. Jako první je paní poslankyně Balcarová, poté pan poslanec Babka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych promluvila nejprve o invazní novele. My jsme ji na výboru projednávali ze začátku pouze jako část, která se týká regulace invazní zvěře, ale potom se tam tedy načetla novela mysliveckého zákona. Chtěla bych říct, že to opravdu velmi zproblematizovalo projednávání této novely. To jsem chtěla zmínit na začátek. Pokládám to za docela nešťastné a nestandardní.

A teď tedy k problematice novely o invazních druzích. Dávám pozměňovací návrh, který zavádí přiložení národního seznamu do této novely, protože jsou invazní druhy, které nejsou podchyceny v evropském seznamu invazních druhů a v české přírodě dělají velké problémy. Chtěla bych zde zmínit konkrétně třeba expanzi norka amerického, který decimuje v některých územích populace ryb, raků, obojživelníků. Je to opravdu docela silný predátor a není sám. Za rostliny třeba zmíním šťovík alpský, který zvláště na horách, třeba v KRNAPu nebo v Jizerských horách, vytváří poměrně velké plochy a ochranáři s ním mají velký problém. Tím, že není zařazen na ten evropský seznam - protože jako šťovík alpský určitě v některých oblastech Evropy se nechová jako invazní druh, bohužel v naší přírodě ano, a tím, že není na tom seznamu, tak není jasný mechanismus, jak proti takovému predátorovi, ať už je to rostlina, nebo živočich, postupovat.

Proto tedy do novely dávám pozměňovací návrh, který by ten národní seznam vytvořil, nebo požaduje jeho vytvoření. I Evropská unie vlastně vybízí členské státy, aby si tento národní seznam vypracovaly. Šest evropských států má svůj vlastní národní seznam, Česká republika k tomu nepřistoupila, přestože dle mého by to bylo právě velmi žádoucí, protože některá zvířata nejsou na evropském seznamu. Takže to je můj první pozměňovací návrh.

Druhý se týká náhradní výsadby dřevin. Vychází z toho, že vidíme to teď na jaře, v březnu, a dokonce i v dubnu, že opravdu mizí stromy v českých městech, jsou káceny ve velkém. Problém je, že není jasné, jak je to s náhradní výsadbou, protože v legislativě, v zákonu o ochraně přírody a krajiny je slovo "může" - že ten, kdo povoluje kácení, může nařídit náhradní výsadbu. To, že často tuto náhradní výsadbu nenařizuje, je problematické, protože potom náklady za nové stromy řeší města, řeší to ze svého rozpočtu, a všichni víte, že vysadit strom a o strom se pět let starat vůbec není jednoduché a že to je velmi nákladné. V tom zákoně dřív bylo slovo "musí", že ten, kdo povoluje kácení stromů, musí uložit náhradní výsadbu, pak se to změkčilo na slovo "může", a metodika životního prostředí již nyní říká, že správní orgán náhradní výsadbu musí uložit. Ale znění zákona je v tomto směru matoucí, jak už jsem zmínila. Metodika Ministerstva životního prostředí není v praxi respektována, není respektována vlastně rozhodnutími jednotlivých obcí. Některé obce ukládají standardně náhradní výsadbu, některé ne.

Další věc, co se týká náhradní výsadby, protože je jasné, že někde, kde jsou plochy plně zastavěny a není možné tam stromy vysázet, tak ten, kdo kácí, by měl nahradit v nějakém finančním vyjádření tu ekologickou újmu, kterou způsobí tím, že ty stromy kácí. Zákonodárce počítal s tím, že v takovém případě bude za pokácené dřeviny zaplacen odvod, který následně bude využit k výsadbě dřevin na jiném místě, což dává logiku. Ale bohužel Ministerstvo životního prostředí takový předpis ještě nezpracovalo. Vyhláška ještě nebyla zpracována, takže i tam tím pozměňovacím návrhem mířím, aby byla dopracována.

Potom ještě bych vám ráda představila další dva pozměňovací návrhy, které jsou staženy k tomu pozměňovacímu návrhu k myslivecké novele, je to k pozměňovacímu návrhu pana Staňka, Kotta a Kováčika. První z těch pozměňovacích návrhů se týká hodně invazní novely, protože ukládá povinnost lovu invazních druhů. Je to z toho důvodu, že myslivci často, přestože v jejich revíru se pohybují predátoři, jako jsou mýval severní, psík mývalovitý, nutrie říční nebo norek americký, kteří způsobují v prostředí, v tom biotopu velké škody, tak myslivci je ignorují a to si myslím, že je problematické. Když už v tom revíru vykonávají mysliveckou činnost, měli by nějakým způsobem zasahovat proti těm invazním druhům. Já jsem tohle docela i konzultovala se zástupci myslivců a oni reagovali na to, že kdyby za to dostali nějaké zástřelné, což je mechanismus nějaké úhrady, který moc neznám, ale asi to ještě s ministerstvem nějak prokonzultuji, že by v tom případě byli ochotni tuto činnost vykonávat. Takže to je jeden pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana Staňka, Kotta a Kováčika. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP