(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Valentu, který je přihlášen v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jsem před chvilinkou načetl. Tento pozměňovací návrh je v systému uveden pod číslem 8137. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Kovářovou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Chtěla bych se přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 7910. Týká se výmazu 14 000 veřejných funkcionářů, kteří už nebudou veřejnými funkcionáři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pokud se již nikdo další nehlásí v podrobné rozpravě, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Pokud žádná nejsou, děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji. Nemáme žádné návrhy, o kterých bychom měli v tuto chvíli hlasovat. Končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Posuneme se k dalšímu bodu. Nyní máme zařazen bod

 

203.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty
a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 638/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec a místopředseda Vojtěch Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Pane ministře, paní a pánové, já budu stručný. Jsem přesvědčen, že by bylo důležité pro všechny občany České republiky, ale i pro stabilitu toho systému, aby i ti, kteří jsou placeni z veřejných prostředků, ať už z daní, nebo jiných poplatků, byli součástí těch, kteří podávají majetkové přiznání.

Ti, kteří jsou placeni z poplatků, jsou to pracovníci, profesionální novináři České televize a Českého rozhlasu, a jejich vztah k veřejným rozpočtům je dán právě tím, že každý měsíc platíme televizní a rozhlasový poplatek, a ten koncesionářský poplatek je stanoven zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Fyzická osoba má v České republice povinnost plnit měsíční paušální poplatek za možnost příjmu televizního a rozhlasového signálu. Podnikatelé pak platí za každý přístroj použitý k podnikání zvlášť. Ze zmíněných poplatků je následně financován provoz a rozvoj České televize a Českého rozhlasu jako provozovatelů takzvané veřejné služby.

Koncesionářské poplatky tvoří základní složku příjmového rámce obou zmíněných veřejnoprávních institucí a od jeho placení jsou osvobozeny pouze osoby postižené oboustrannou hluchotou či slepotou, osoby s nízkými příjmy, jejichž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu, a osoby nevlastnící televizní a rozhlasový přijímač.

Jednou ze základních povinností veřejnoprávních médií je poskytování objektivních, ověřených a ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Tento stav nebývá vždy plně realizován, o čemž svědčí nejen stovky stížností občanů, koncesionářů, ale i jednotlivá kritická hodnocení ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, v rámci kterých byly udělovány finanční sankce ve správním řízení.

K zajištění naplnění zákonné povinnosti přístupu občanů k vyváženým a objektivním informacím je důležité, aby i samotní novináři byli chráněni před šikanózním a neodůvodněným podezřením profesionálních veřejnoprávních novinářů, a je proto předkládána navrhovaná změna, která vlastně spočívá v jediné věci, že se doplňuje v podstatě profesionální novinář České televize do seznamu těch, kteří podávají majetkové přiznání. Pokud jde o manažery, ti už jsou v seznamu uvedeni v původním ustanovení.

Tento návrh zákona nemá dopad na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí. Je v souladu s ústavním pořádkem i mezinárodními závazky podle článku 10a Ústavy České republiky a je také v souladu s právem evropských společenství. Nemá žádný dopad na podnikatelské prostředí. Vyvaroval jsem se toho, aby se měnila ta část, to znamená, je tam doplněno písmeno r) v § 2 zákona č. 159/2006 Sb. s tím, že by to mělo být dostatečné.

Vzhledem k tomu, jak probíhá jednání, to znamená, že to bylo načteno jako pozměňovací návrh do předchozího tisku, který je sice o rok mladší, než je ten náš návrh, tak navrhuji, abychom tento tisk propustili prvním čtením, dali ho do výborů a pak přerušili v podstatě až do projednání toho návrhu předchozího s tím, že když projde, tak navrhovatelé ty pozměňovací návrhy, které jsme přečetli, nebo byl načten kolegou Valentou do tisku 956, vzali bychom ten návrh zpět. Do té doby by zůstal předmětem jednání Poslanecké sněmovny s tím, že by jeho jednání bylo přerušeno až do dokončení tisku 956. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chápu to tak, že s tímto návrhem se potom vyrovná garanční výbor. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Barbora Kořanová, kterou jsem viděl ve Sněmovně, nicméně ji nyní nevidím v sále. Chvilku počkám, jestli se objeví, jinak bychom museli hledat jiného zpravodaje. (Poslankyně vbíhá do sálu.) Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji mockrát. Omlouvám se za zpoždění, dobíhala jsem z toalety.

Pan předkladatel, nebo jeden z předkladatelů, již podrobně odůvodnil tuto novelu. V podstatě se týká koncesionářských poplatků veřejnoprávních médií. Jde o to, že jednou ze základních povinností veřejnoprávních médií je poskytování objektivních, vyvážených a všestranných informací. Jde o to, že výhradními příjemci takzvaných koncesionářských poplatků jsou Česká televize a Český rozhlas. Jde o to, že fyzická osoba v České republice má povinnost platit tento měsíční poplatek. Za možnost příjmu televizního a rozhlasového vysílání má platit za každý přístroj použitý k podnikání zvlášť. Ze zmíněných poplatků je následně financován provoz a rozvoj České televize a Českého rozhlasu a tak dále.

Důvodem předložení je tedy obrana veřejnoprávních médií před častými podezřeními z neobjektivity a také brání před šikanózním a neodůvodněným podezřením profesionálních veřejnoprávních novinářů.

Děkuji a ještě jednou se omlouvám, že jsem tak udýchaná, opravdu jsem dobíhala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jakob. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP