(16.10 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji, zastoupím pana kolegu Feriho. Ústavně-právní výbor k tomu přijal usnesení na své 77. schůzi 6. ledna 2021 číslo 244, kterým doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila a přijala k němu pozměňovací návrhy.

Jeho první pozměňovací návrh se týká, který máte v materiálech pod II číslo 3, osob, u kterých je dána příslušnost k bezpečnostnímu sboru nebo určenému útvaru utajovaných informací podle zákona o ochraně utajovaných informací, tak aby se na tyto osoby nevztahovaly povinnosti, které jsou v zákoně uvedené právě z důvodů utajovaných informací. A to je jediný návrh, který tady mám uvedený. (Poslanec Michálek hovoří s poslancem Sadovským mimo mikrofon.) Další pozměňovací návrhy si, předpokládám, přednesou jejich navrhovatelé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. To byla tedy informace o projednávání na výboru a zdůvodnění pozměňovacího návrhu výboru. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Sadovský. Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Sadovský: Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Mám jenom drobné technické věci. To znamená, v mém pozměňovacím návrhu se jedná o opravu zjevné nesprávnosti odkazu uvedeného v § 14 a odst. 4, kde v odst. 1 daného ustanovení nejsou vyjmenovány předmětné orgány, na které má být odkazováno. Ten odkaz má být směřován na odst, 2 daného ustanovení.

K bodu 2, který tam mám, se jedná jenom o legislativně technickou úpravu, která staví možnost evidenčního orgánu zjistit z dostupných informačních zdrojů v systému veřejné správy jenom údaj o datu úmrtí veřejného funkcionáře. Protože v případě nesplnění oznamovací povinnosti z důvodu úmrtí veřejného funkcionáře je nepochybné, že oznamovací povinnost nejenže nemůže být splněna dodatečně, ale její porušení není vlastně možné ani sankcionovat.

Takže jsou jenom dvě takové drobnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Předpokládám, že se k tomu návrhu pak přihlásíte v podrobné rozpravě. A nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě, já tady mám přihlášku paní poslankyně Kovářové. Prosím, paní poslankyně. (V sále je hluk.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych představila svůj pozměňovací návrh, který se váže k bodu 1 článku 2 této novely. Doplňujeme přechodné ustanovení, které reaguje na zúžení osobní působnosti zákona o střetu zájmů o vybrané skupiny neuvolněných volených -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy ve Sněmovně o větší klid, roste nám tu hladina hluku. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Tedy jenom zopakuji, že se jedná o doplnění přechodného ustanovení, které reaguje na zúžení osobní působnosti zákona o střetu zájmů o vybrané skupiny neuvolněných volených veřejných funkcionářů obcí, to je místostarostů obcí, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost v základním rozsahu, takzvaných jedničkových obcí, a členů rady těchto obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem, to znamená dvojkových obcí.

V obou případech nebyli-li tito funkcionáři pro výkon o funkce dlouhodobě uvolněni. Vzhledem k tomu, že vyjmenované osoby nebudou ode dne nabytí účinnosti novely veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů, nebude nadále trvat právní důvod jejich evidence v registru oznámení, včetně uchovávání jimi podaných oznámení podle zákona o střetu zájmů. Navrhuje se proto údaje o jménu a příjmení, datu a místu narození právnické osoby nebo jejím orgánu, ve které funkcionář působil, funkci, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu nebo organizační složce zastával, a data zahájení a skončení výkonu dotčených funkcí, jakož i oznámení učiněná podle zákona o střetu zájmů ve stanovené lhůtě z centrálního registru oznámení odstranit.

Délka lhůty pro výmaz byla stanovena s přihlédnutím k počtu záznamů, kterých je cirka 14 000, jichž se ověření a výmaz budou týkat, a kapacitním dispozicím evidenčního orgánu. V případech, kdy je osoba v registru oznámení evidována také z titulu jiné veřejné funkce podle § 2 odst. 1 nebo 2 zákona o střetu zájmů, výmaz z údajů vztahující se k výkonu této funkce proveden nebude. Obdobně se to týká také oznámení vztahujících se, byť nikoliv výlučně, k této jiné funkci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A ještě se mi v obecné rozpravě přihlásil písemně pan poslanec Valenta. Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mně, abych vám v tomto okamžiku načetl svůj nový pozměňovací návrh, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: "Článek 1: V § 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb. a zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 216/2008 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou, a doplňuje se písmeno r), které zní: r) závorka profesionální rovina České televize a Českého rozhlasu."

Odůvodnění: Důvodem předložení tohoto pozměňovacího návrhu je také obrana veřejnoprávních médií před častými podezřeními, a to z neobjektivity jejich zpravodajství a publicistiky či ze skryté a podprahové reklamy ve prospěch některých ekonomických, politických, kulturních, sportovních a dalších subjektů. Zejména z výše uvedených důvodů se mezi občany, kteří jsou aktuálně povinni podávat přiznání k majetku, nově zařazují osoby, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat české veřejné mínění. Tato povinnost by měla logicky vyplývat i ze zmíněného faktu, kde se jedná o výplatu platů, respektive mezd z veřejných prostředků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pokud se již nikdo další nehlásí v obecné rozpravě, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není tomu tak, nepadl návrh, kterým bychom nyní měli hlasovat, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být řádně odůvodněny, a jako první je přihlášen pan poslanec Sadovský. Prosím.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji do třetice. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 7204, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já tedy vzhledem k tomu, že kolega Navrkal je nepřítomen a požádal mě o to, abych se přihlásil k jeho pozměňovacím návrhům, protože jednáme v polovičním počtu, tak se hlásím za něj k pozměňovacím návrhům 8143, 8144, 8145, 8146. Takže k těmto čtyřem pozměňovacím návrhům za kolegu Navrkala s tím, že odůvodnění je uvedeno v systému.

A dále se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu 8156, který je rovněž nahrán v systému, který se týká loňského nálezu Ústavního soudu, spisová značka Pl. ÚS 4/17 ze dne 18. 2. 2020, kde Ústavní soud se zabýval efektivností a vymahatelností některých záležitostí týkajících se střetu zájmů, a tento pozměňovací návrh zapracovává úpravu, který vyplývá z tohoto nálezu Ústavního soudu, a doplňuje a upřesňuje současnou úpravu střetu zájmů, tak aby pravidla skutečně byla vymahatelná. Návrh jsem konzultoval i s ústavními právníky, Ministerstvem spravedlnosti a k finální variantě máme i odborné stanovisko od JUDr. Ondřeje Preusse, který posuzoval ten soulad s ústavním pořádkem a nezjistil, že by tam byl jakýkoliv problém. A pokud jde o odůvodnění, tak se odkazuji na důvodovou zprávu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP