(10.20 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Třetí návrh je velmi stručný, rozšiřuje možnosti obecní policie měřit na vybraných místech - po předchozí konzultaci a rozhodnutí státní policie - měřit rychlost v městech a obcích.

Takže to jsou tyto tři mé pozměňovací návrhy, prosím pěkně. Minimálně u toho prvního opravdu zvažte otázku podpory. Není to návrh, který by nějakým způsobem negativně dopadal na naše dopravce, kteří v regionech mají svá sídla firem, jezdí tam na konkrétní nakládky, konkrétní vykládky, těch se toto opravdu negativně nedotkne. Je to návrh, který zamezí, aby tranzitní doprava, především u zahraničních řidičů, směřovala na tyto komunikace, které jsou přetížené, dost často díky tomu ve špatném stavu, na náklady krajů, které ty opravy musí platit, nemají na to peníze a zhoršuje se bezpečnost provozu především pro obyvatele měst a obcí, kudy tyto trasy vedou.

Dovolte mi poslední poznámku k tématu, které tady bylo tak velmi diskutováno, a to je otázka odstupu u předjíždějících aut od cyklistů. Ne že bych byl až tak aktivní cyklista, ale také se řadím mezi ty, kteří na kole jezdí, ale zároveň jsem také ten, který pravidelně dlouhé roky řídí jedno z nejširších vozidel, které se na našich komunikacích vyskytují. Pravidelně jezdím s kombajny, které mají šířku někde od tří a půl do čtyř metrů, potýkám se s tím, jakým způsobem předjet toho cyklistu bezpečně, ale rozhodně jsem přesvědčen, že má smysl podpořit ten návrh, který tady jasně říká: zvyšujeme touto konkrétní úpravou větší ochranu cyklisty. Já jako řidič jsem si toho vědom, jakou distanční vzdálenost mám udržet, a myslím si, že má smysl tento návrh opravdu podpořit.

Takže říkal to tady kolega Marek Výborný, za nás to podporujeme, ať už jako řidič - a to mám i oprávnění skupiny C - prostě jsem schopen (si) tady s tímto poradit, protože mám respekt vůči lidem, kteří na kolech jezdí. Lidí, kteří na kolech jezdí v posledních letech zaplaťpánbůh přibývá i díky elektromobilitě, mnoho seniorů dneska zvyšuje si svoji mobilitu právě díky elektrokolu. Podpořme to, zvyšme jejich bezpečnost a buďme v tomhle ohleduplní. Myslím si, že stojí za to to podpořit.

Kdybychom říkali obecně: nezaplevelujme zákon, jak to říkala kolegyně Ožanová, vůči které mám velký respekt z hlediska odbornosti, tak potom říkám jednoduchou věc: pak vydejme jeden zákon, dejme tam desatero a řekněme: Tím kdyby se řídili všichni, tak by to mohlo stačit ve všech pravidlech našeho společenského, ale i jiného chování, třeba i v rámci podnikatelského sektoru. Takhle jednoduchý ten život není, proto v zákonech popisujeme v mnoha ohledech věci ve velkém detailu proto, aby ten zákon jasně popisoval, koho tím chráníme a jaké vymezujeme zodpovědnosti a povinnosti a práva. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla říci, že jsem avizovala tady nějaké hlasování, náš postoj k hlasování o pozměňovacích návrzích pana kolegy Jurečky, nicméně po konzultaci a vysvětlení těch detailů, jak tady i zazněly v tuto chvíli ze strany pana předkladatele, musím říct, že mě přesvědčil a že si myslím, že pozměňovací návrh H1 a H2, tyto dva pozměňovací návrhy, podpoříme, protože pokud je tam - a ještě jsme se věnovali tomu detailu - dostatečně upraveno to, že se to nevztahuje na dopravu, která potřebuje dojet do místa, nebylo by tam omezení v tomto smyslu, ale v podstatě by se to týkalo především tranzitní dopravy, aby neobjížděli po silnicích nižší kategorie - a všichni víme, že tato tranzitní doprava je mimořádně velkou zátěží a opravdu mnohdy na úkor kvality života a zátěže v jednotlivých, zejména menších obcích, které nemají parametry silnic, které by tuto zátěž unesly - ale stejně tak v případě pozměňovacího návrhu, který řeší sazbu pokuty, kde by to mělo vést k tomu, aby byla vyšší vymahatelnost práva a byl by tam zatažen i ten provozovatel, tak si myslím, že jsou to návrhy rozumné. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Opravdu se jedná o technickou. Já bych chtěl, protože všichni, jak tu jsme, cítíme, že chceme pomoci bezpečnosti v provozu na silnicích, cyklisté, ale chybí ti chodci, jestli by pan předkladatel, pan kolega Dolínek, prostřednictvím pana předsedajícího, nebyl ten, který by stáhl tento svůj pozměňovací návrh a dopracoval ho nejenom pro cyklisty, ale i pro chodce, pro jízdu na koni a tak dále, možná zapracoval i klakson, který v případě předjíždění by mohl pomoci v tom, že si cyklista, chodec nebo kdokoliv uvědomí, že ho někdo bude předjíždět. Myslím, že to je jednoduché a každé vozidlo je vybavené klaksonem. Zkrátka chtěl jsem ho požádal, on na to teď nemá mnoho času, jestli by to nebyl ochoten vzít zpět, tudíž bychom vyřešili tuto naši debatu, jestli podpořit, nepodpořit, a teprve až se připraví kvalitně, ale i pro ty chodce, pro cyklisty i pro - já nevím - povozy, tak potom to znovu schválíme někdy v dalším otevření toho zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To je pro tuto chvíli vše a já se ptám, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. S přednostním právem pan předseda Válek bere zpět svoji přihlášku, takže rozhlížím se v sále, nikoho nevidím, já tedy rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan předkladatel?

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, já si vážím návrhu pana kolegy. On mi ho řekl s předstihem, já jsem o tom popřemýšlel a nicméně v tuto chvíli, já jsem o tom hovořil už při tom minulém projednávání, že co se týká chodců, tak se řešily věci toho typu, že chodec má být označen viditelně v případě šera, tmy a tak dále, to znamená, část postavení chodce na vozovce se řešila již v minulých novelách. Co se týká předjíždění, když mám povoz a podobné další, tak tam jsou klasické v zásadě věci, jako když se předjíždí automobily, takže nakonec si dovolím to ponechat to k hlasování dnes, protože i kdybych se to snažil zpracovat nějak ještě lépe, tak budu narážet na zase jiné aspekty těch daných platných zákonů a předpisů.

Já bych jenom chtěl ještě říct - a to je vlastně závěrečný apel: když jsem dělal radního v Praze, tak jsem se snažil celou dobu v dopravě vysvětlit, že tady mám tři partnery - jsou to chodci, cyklisté a motoristé a všichni mají stejná práva, mají se k sobě stejně chovat, jediný rozdíl je - a jak už to několikrát zaznělo - ve škále zranitelnosti v provozu. Nikdo nezpochybní, že chodec je na tom nejhůře, a musí být bezesporu chráněn absolutně. Následně cyklista, ten už může svoji ochranu trošku zlepšit helmou a dalšími věcmi, a doufám, že většina z nás - a nejenom z nás - ale ze všech účastníků, cyklistů v provozu - to dělá, a pak je automobilista. Nicméně všichni jsou partneři a já bych chtěl říct: Ten pohled, že na silnici je králem řidič auta, je podle mě už zastaralý. Když jede jeden řidič v autě a jeden cyklista na kole, pořád je to jeden člověk. Když jede rodina na kole ve čtyřech, jede rodina v autě, jsou to zase čtyři, čtyři. Prosím, platíme ty silnice z daní nás všech a všichni je užívejme bezpečně, jak je chceme užívat, podle toho, jak se nám to líbí, k samotnému zákonu, ale zároveň, pardon, ohleduplně k těm ostatním, logicky.

A k samotnému návrhu, původně šlo o preferenční pruhy, doufám, že tam problém není. A co se týká pozměňovacích návrhů kolegů, už jsem se k nim vyjadřoval v minulosti na výboru, takřka všechny podpořím, byť v případě, že některé návrhy kolegy Čižinského neprojdou, tak se budu rád podílet na tom, aby se s Ministerstvem dopravy vyjednala případně úprava v budoucnosti, aby se ty věci kvalitně připravily, protože řada technických věcí, které tam navrhuje pan kolega Čižinský, opravdu při dopravním projektování v praxi dělá v obcích problémy.

A když by to bylo jasně použito a vyjasněno v zákoně, tak by se určitě snáz navrhovaly nejenom křižovatky, ale i různé dopravní úpravy. Ale říkám, když to dnes neprojde, určitě to nevzdáme. Děkuji a díky za vaše hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak, tak tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. (Gong.) A já předám řízení schůze a poprosím pana zpravodaje, aby...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan zpravodaj nás seznámí s procedurou hlasování a potom si odsouhlasíme. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, nyní tedy návrh procedury tak, jak ji projednal a navrhl hospodářský výbor na své schůzi 3. února. (Gong.) Navrhujeme nejdříve hlasovat legislativně technické úpravy, to je ten jeden návrh pana předkladatele Dolínka ke změně účinnosti, poté pod písmenem A pozměňovací návrhy hospodářského výboru, písmeno B poslankyně Pastuchová, C1 a C2 poslankyně Ožanová. Pak je tam pozměňovací návrh pod písmenem D kolegy Ferance, který ho stáhl, ale o tom stažení musíme hlasovat, jestli s ním souhlasíme. Dále série pozměňovacích návrhů kolegy Čižinského - E1, E2, E3, E4, E5 a E6. V případě odhlasování i neodhlasování čísla E6 je nehlasovatelný E8, protože jsou totožné. Potom ještě od kolegy Čižinského E7, E9, E10 a E11. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP