(9.20 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A jedním hlasováním. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58, přihlášeno je 103 poslanců, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: A nyní už budeme hlasovat návrh zákona jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 780, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno je 103 poslanců, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím třetí čtení tohoto tisku a tento bod.

 

Otevírám bod 335, což je

 

335.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve středu 24. března na 87. schůzi a bod byl přerušen v rozpravě. Místo u stolku zpravodajů už zaujal pan poslanec Petr Dolínek jako navrhovatel, zpravodajem garančního výboru, což je hospodářský výbor, je pan poslanec Jan Bauer. Jestli tu je pan zpravodaj? Případně poprosím někoho jiného z hospodářského výboru, aby se ujal role zpravodaje - 24. byl nahrazen nebo zastoupen panem poslancem Kolovratníkem a ten tady je, výborně. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 374/6, který byl doručen 22. ledna, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 374/7.

Otevírám přerušenou rozpravu a podle záznamu je v tuto chvilku přihlášen pan poslanec Martínek. Ještě vteřinku, ona v tu chvilku mluvila paní poslankyně Langšádlová, takže samozřejmě vám vyhovím, paní poslankyně. Prosím, pojďte, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji, pane předsedo, za vaši vstřícnost, já jsem opravdu byla přerušena při projednávání tohoto bodu a dovolím si doplnit ještě několik slov k předloženým úpravám. Určitě největší diskuzi mezi členy jak hospodářského výboru, tak tady na půdě Poslanecké sněmovny vyvolala otázka toho, jestli má být při předjíždění cyklisty dodržena vzdálenost 1,5 metru. Kolegové, moji předřečníci tady hovořili a četli i právní úpravy, které jsou přijaty v jiných státech, zejména Evropské unie a viděli jsme na tom, že byť je proti této úpravě u nás poměrně mnoho výhrad, zejména z hlediska provozovatelů a organizátorů hromadné dopravy, opravdu se v některých situacích může jevit tato právní úprava jako problematická a obtížně vymahatelná a i já jsem z počátku byla zdrženlivá k této právní úpravě, tak po dlouhých diskuzích s mnoha cyklisty a skupinami, které tyto zájemce reprezentují, jsme se společně s kolegy z našeho poslaneckého klubu rozhodli podpořit tento návrh.

Vím, že je velmi obtížné to vymáhat, ale přesto si myslím, že tato právní úprava povede k tomu, aby se motoristé chovali zodpovědněji, aby při předjíždění cyklistů zkrátka byli obezřetnější a aby si byli vědomi toho, že opravdu tam musí být dostatečná vzdálenost, tak aby cyklisté, kteří jsou těmi zranitelnějšími v té situaci, kteří jsou těmi, kteří jsou mnohdy až bezbranní, tak aby měli větší pocit jistoty.

Víme, že v některých státech to není řešeno pouze vzdáleností, ale úpravou rychlosti. I to by možná bylo jedním z řešení, ale myslím si, že pro tuto situaci, v jaké jsme, je asi lépe zvolit ten odstup vzdálenosti a doufejme, že to povede k většímu pocitu bezpečí, k více zodpovědnému chování ze strany motoristů, a tudíž i k menšímu množství kolizí a nehod, byť jsem si také vědoma, že ta vymahatelnost je velmi limitovaná. A jak už jsem říkala, je mnoho situací v našich životech, které bychom nemuseli vůbec upravovat nějakou právní normou. Je mnoho situací a je mnoho věcí, které bychom vlastně mohli upravit jenom prostou vzájemnou ohleduplností a nekonfliktním chováním. Tady ta právní úprava patří mezi ně, ale s politováním - zkrátka ty zkušenosti cyklistů, ty zkušenosti těch, kteří se pohybují, těch, kteří se cítí být zranitelní - vzhledem k tomu množství kolizí si myslím, že je namístě zkrátka takovouto právní úpravu přijmout.

Určitě je tady celá řada dalších návrhů, které by měly být upraveny. S politováním musím říct, že nepodpoříme všechny návrhy pana kolegy Jurečky, přestože vím, že byly předkládány v dobré víře, a stejně tak se zdržíme hlasování u návrhu pana kolegy Kohoutka, kdy navrhuje ustanovení, aby příslušný orgán mohl v rámci místní úpravy provozu zvýšit maximální rychlost v dálničních tunelech až na 110 kilometrů za hodinu.

Stejně tak je velmi sporné snížení sazby pokuty za absence lékařské prohlídky u seniorů, byť vím, že i tato otázka je velmi citlivá, ale myslím si, že máme nastavovat systém i takovým způsobem, abychom dosáhli toho cíle, a to je co nejvyšší míry bezpečnosti na našich komunikacích.

Co se týče zvýšení rychlosti v dálničních tunelech, tak víme, že dálniční tunely patří mezi riziková místa z hlediska dopravních nehod, z hlediska zásahů v případě nehod v těchto úsecích, a tak i z toho důvodu tento návrh nepodpoříme. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mám zde několik faktických poznámek. Než dám kolegům slovo, tak podle § 19 jednacího řádu uděluji pořádkové opatření, napomenutí panu poslanci Volnému a panu poslanci Bojkovi, kteří opět porušují opatření tím, že nemají zakrytá ústa a nos.

První paní poslankyně Válková, faktická poznámka, poté paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, mně stačí bohatě ty dvě minuty. Já bych jenom chtěla paní předřečnici, paní poslankyni Langšádlovou, doplnit, možná opravit. Ona ta vymahatelnost není tak malá. Hovořil o tom i pan poslanec Dolínek.

Čili já patřím jednoznačně k zastáncům těch, kteří budou dneska - a jsme tady rozděleni i v našem klubu řekla bych půl na půl, možná že se mýlím optimisticky nebo pesimisticky, ale všude v zahraničí to zvládávají, takže nějaká speciální technická vybavení k tomu nejsou třeba. To za prvé.

Za druhé si vůbec nemyslím, že bychom měli podceňovat ten prvek edukativní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP