Středa 14. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

335.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve středu 24. března na 87. schůzi a bod byl přerušen v rozpravě. Místo u stolku zpravodajů už zaujal pan poslanec Petr Dolínek jako navrhovatel, zpravodajem garančního výboru, což je hospodářský výbor, je pan poslanec Jan Bauer. Jestli tu je pan zpravodaj? Případně poprosím někoho jiného z hospodářského výboru, aby se ujal role zpravodaje - 24. byl nahrazen nebo zastoupen panem poslancem Kolovratníkem a ten tady je, výborně. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 374/6, který byl doručen 22. ledna, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 374/7.

Otevírám přerušenou rozpravu a podle záznamu je v tuto chvilku přihlášen pan poslanec Martínek. Ještě vteřinku, ona v tu chvilku mluvila paní poslankyně Langšádlová, takže samozřejmě vám vyhovím, paní poslankyně. Prosím, pojďte, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji, pane předsedo, za vaši vstřícnost, já jsem opravdu byla přerušena při projednávání tohoto bodu a dovolím si doplnit ještě několik slov k předloženým úpravám. Určitě největší diskuzi mezi členy jak hospodářského výboru, tak tady na půdě Poslanecké sněmovny vyvolala otázka toho, jestli má být při předjíždění cyklisty dodržena vzdálenost 1,5 metru. Kolegové, moji předřečníci tady hovořili a četli i právní úpravy, které jsou přijaty v jiných státech, zejména Evropské unie a viděli jsme na tom, že byť je proti této úpravě u nás poměrně mnoho výhrad, zejména z hlediska provozovatelů a organizátorů hromadné dopravy, opravdu se v některých situacích může jevit tato právní úprava jako problematická a obtížně vymahatelná a i já jsem z počátku byla zdrženlivá k této právní úpravě, tak po dlouhých diskuzích s mnoha cyklisty a skupinami, které tyto zájemce reprezentují, jsme se společně s kolegy z našeho poslaneckého klubu rozhodli podpořit tento návrh.

Vím, že je velmi obtížné to vymáhat, ale přesto si myslím, že tato právní úprava povede k tomu, aby se motoristé chovali zodpovědněji, aby při předjíždění cyklistů zkrátka byli obezřetnější a aby si byli vědomi toho, že opravdu tam musí být dostatečná vzdálenost, tak aby cyklisté, kteří jsou těmi zranitelnějšími v té situaci, kteří jsou těmi, kteří jsou mnohdy až bezbranní, tak aby měli větší pocit jistoty.

Víme, že v některých státech to není řešeno pouze vzdáleností, ale úpravou rychlosti. I to by možná bylo jedním z řešení, ale myslím si, že pro tuto situaci, v jaké jsme, je asi lépe zvolit ten odstup vzdálenosti a doufejme, že to povede k většímu pocitu bezpečí, k více zodpovědnému chování ze strany motoristů, a tudíž i k menšímu množství kolizí a nehod, byť jsem si také vědoma, že ta vymahatelnost je velmi limitovaná. A jak už jsem říkala, je mnoho situací v našich životech, které bychom nemuseli vůbec upravovat nějakou právní normou. Je mnoho situací a je mnoho věcí, které bychom vlastně mohli upravit jenom prostou vzájemnou ohleduplností a nekonfliktním chováním. Tady ta právní úprava patří mezi ně, ale s politováním - zkrátka ty zkušenosti cyklistů, ty zkušenosti těch, kteří se pohybují, těch, kteří se cítí být zranitelní - vzhledem k tomu množství kolizí si myslím, že je namístě zkrátka takovouto právní úpravu přijmout.

Určitě je tady celá řada dalších návrhů, které by měly být upraveny. S politováním musím říct, že nepodpoříme všechny návrhy pana kolegy Jurečky, přestože vím, že byly předkládány v dobré víře, a stejně tak se zdržíme hlasování u návrhu pana kolegy Kohoutka, kdy navrhuje ustanovení, aby příslušný orgán mohl v rámci místní úpravy provozu zvýšit maximální rychlost v dálničních tunelech až na 110 kilometrů za hodinu.

Stejně tak je velmi sporné snížení sazby pokuty za absence lékařské prohlídky u seniorů, byť vím, že i tato otázka je velmi citlivá, ale myslím si, že máme nastavovat systém i takovým způsobem, abychom dosáhli toho cíle, a to je co nejvyšší míry bezpečnosti na našich komunikacích.

Co se týče zvýšení rychlosti v dálničních tunelech, tak víme, že dálniční tunely patří mezi riziková místa z hlediska dopravních nehod, z hlediska zásahů v případě nehod v těchto úsecích, a tak i z toho důvodu tento návrh nepodpoříme. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mám zde několik faktických poznámek. Než dám kolegům slovo, tak podle § 19 jednacího řádu uděluji pořádkové opatření, napomenutí panu poslanci Volnému a panu poslanci Bojkovi, kteří opět porušují opatření tím, že nemají zakrytá ústa a nos.

První paní poslankyně Válková, faktická poznámka, poté paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, mně stačí bohatě ty dvě minuty. Já bych jenom chtěla paní předřečnici, paní poslankyni Langšádlovou, doplnit, možná opravit. Ona ta vymahatelnost není tak malá. Hovořil o tom i pan poslanec Dolínek.

Čili já patřím jednoznačně k zastáncům těch, kteří budou dneska - a jsme tady rozděleni i v našem klubu řekla bych půl na půl, možná že se mýlím optimisticky nebo pesimisticky, ale všude v zahraničí to zvládávají, takže nějaká speciální technická vybavení k tomu nejsou třeba. To za prvé.

Za druhé si vůbec nemyslím, že bychom měli podceňovat ten prvek edukativní.

Za třetí, i já se vztekám, používám úmyslně tohoto lidového výrazu, když jedu v Praze za nějakým cyklistou, včera se mi to zrovna stalo ve večerních hodinách. Musím říci, že to bylo dost náročné. Stává se mi to i o víkendech. Tak prostě přibrzdím a tu minutku počkám, nedá se nic dělat. Ale myslím si, že si ten cyklista, i když se chová třeba někdy ne úplně tak, jak my řidiči bychom potřebovali, zaslouží to, abychom byli ohleduplní.

A myslím, že každý tento krok, včetně toho, který jsme tady diskutovali a ještě budeme diskutovat, až budeme schvalovat vratku ze Senátu 624, třeba terapeutické programy, to jsou pro agresivní řidiče všechno ty správné kroky tím směrem, že i Česká republika patří spíše na Západ než na Východ. Takže apelace na naše řidiče bez toho, že bychom to měli zakotvené v právním řádu, si myslím, že je marná. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka, paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, patřím vlastně k těm odpůrcům, co se týče předjíždění cyklistů. Prosím vás, buďme střídmí v legislativě. Jestliže v legislativě je již něco zakotveno, nedávejme to tam znovu. Již teď je tato situace řešitelná. Agresivní řidič není jenom řidič motorového vozidla, ale i řidič jízdního kola. Jako malé dítě jsem byla sražena, ale ne autem, ale cyklistou, který byl agresivní a vjel na dětské hřiště.

Prosím vás, není to vyvážené. Za mě je třeba stanovovat ty povinnosti vyváženě. Máme tady ještě chodce. Podle mě jsou podstatně zranitelnějšími účastníky silničního provozu než cyklisté. Hlavně již se to dá řešit. Ano, i já jsem se tak jako kolegyně Válková pokusila zrovna o víkendu předjet cyklisty. Měla jsem problém. Jeli vedle sebe a zabrali celou cestu. Já jsem je v podstatě nemohla předjet, protože mi to vůbec neumožnili. Tak kdo byl v té chvíli agresivní? Já, nebo ti cyklisté, kteří nedodržovali pravidla silničního provozu a měli jet za sebou? Prosím vás, pokud je někdo hlupák, tak je jedno, co řídí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já už jsem tady říkala, že opravdu považuji naši paní kolegyni Ožanovou za jednoho z největších expertů na dopravu, který tady sedí v Poslanecké sněmovně, a tento respekt má mezi námi i na hospodářském výboru. Ale když tady hovořila, že je možné dnes již to řešit, tak kdyby tomu tak bylo, že se to aplikuje, ta dnešní právní úprava, tak tady dneska nestojíme s tímto návrhem. Kdyby se naši cyklisté cítili bezpečně, kdyby stejně tak asi jako paní kolegyně ve své praxi bylo správně aplikováno té stávající právní úpravy, tak tady dneska nestojíme.

A když tady bylo řečeno, že vedle agresivního řidiče může být agresivní i řidič kola nebo ten, kdo jede na kole, může být asi agresivní i chodec, to je pravda. Ale my musíme pohlížet na to přiměřeně, co ovládá v tu chvíli ten člověk. Když máme agresivního řidiče s autem, tak samozřejmě může napáchat výrazně více škod, než když se nám pohybuje na silnici agresivní řidič na kole nebo chodec. Takže určitě asi všichni víme, že může být agresivní chodec, cyklista i řidič auta. Ale určitě všichni také vnímáme, že ten, který řídí auto, nebo dokonce nějaké silnější auto nebo náklaďák, tak pokud se chová agresivně, tak může napáchat výrazně víc škod. My všichni víme, že je tady nějaká právní úprava, ale ještě jednou říkám, kdyby ta právní úprava byla dostatečně aplikována, byla respektována, tak tady dneska nikdo s tímto návrhem nestojí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, pan poslanec Čižinský. Poté se z místa s faktickou hlásí paní poslankyně Ožanová.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych se rád přimluvil, abychom vždycky nevzali nějaký konkrétní příklad a neilustrovali na tom něco obecného. Domnívám se, že o co tady jde v tomhle konkrétním případě odstupu 1,5 metru, tak je skutečně dostat do hlavy každého řidiče, že musí cyklistu předjíždět s bezpečným odstupem. A to je to, o co jde. O nic jiného se tady nejedná, než aby když řidič předjíždí cyklistu, aby měl v hlavě: Pozor, 1,5 metru, musím vybočit tak, aby to ten cyklista zvládl a nebyl ohrožen, i když třeba se bude vyhýbat nějaké díře ve vozovce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji za slovo. V podstatě souhlasím. Domnívám se ale, že by pravidla silničního provozu neměli znát pouze řidiči motorových vozidel, kteří je musí prokazovat při zkouškách, ale že by je měli znát i cyklisté. Takže já bych doporučovala, aby cyklisté již realizovali věci, které jsou v zákoně, nepřejížděli na jízdních kolech například přes přechody a podobně.

Prosím vás, opravdu je to nevyvážené. Vy říkáte pořád 1,5 metru od cyklisty a řidič motorového vozidla. Ale co chodec? Co vlastně řidič jízdního kola, který bude objíždět chodce? Ten nemá povinnost? Ten může kolem toho malého dítěte projet hned těsně? Uvědomte si, že to je určitá disproporce. V zákoně je vzájemná ohleduplnost. Musíme se chovat ohleduplně a ukázněně, abychom svým jednáním neohrožovali život, zdraví, majetek svůj ani jiných osob. Prosím vás, to je dostatečné. Již v praxi se to uplatňuje, pokud někdo něco takového spáchá. To je řešitelné podle této právní úpravy. Proč dávat další právní úpravu? Opravdu za mě, kolegové a kolegyně, ne.

A co se týče těch pravidel, já bych byla ráda, kdyby si je cyklisté přečetli. Bylo by to v jejich prospěch. Když někdo vjede na přechod docela rychle, tak ani řidič osobního auta nemá šanci zastavit, protože přechod pro chodce není určen k přejíždění pro cyklisty. Víte, kolik cyklistů mi nadává, když jim ukazuji, proč sedí na tom kole, když přejíždějí přes přechod? Oni si myslí, že mohou všechno. Není to pravda. Pravidla platí pro všechny účastníky silničního provozu, ne jenom pro některé.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mám zde několik faktických poznámek. Nejprve paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Nacher.

 

Poslankyně Helena Válková: Samozřejmě musím reagovat na paní kolegyni. Myslím si, že tady už ujíždíme do určitého populismu, že si vždycky vezmeme určitou skupinu, kterou chráníme. Tu jsou to chodci, tu jsou to motocyklisté. Myslím si, že o to nejde, jestli upřednostňujeme ochranu cyklistů, motocyklistů, chodců. Všechny ty skupiny jsou samozřejmě rovnocenné a zaslouží si naši pozornost, právní regulaci a podobně. Teď se zabýváme cyklisty, teď tento krok je ve prospěch cyklistů, ve prospěch jejich zdraví, ve prospěch jejich bezpečnosti. Nemotejme do toho jiné skupiny. To za prvé.

Zaměřme se, milá paní kolegyně, poslankyně Ožanová, vaším prostřednictvím, pane předsedo, příště, v té příští právní úpravě nebo v návrhu další právní úpravy, na cyklisty. Jednou jsme to udělali a neuspěli jsme. To neznamená, že bychom měli rezignovat na to, co tady máme teď na stole. Mně už to připadá skutečně opravdu jako ty diskuze, kdy Poslanecká sněmovna potom volí záměrně, nebo ti, kteří tady vystupují, jiná témata. Mluvme o bezpečnosti cyklistů. Jsou to statisíce lidí, kteří nás o to žádají. Tak jestli se chceme na ně vykašlat, prosím. Jistě to projevíme v hlasování.

Rozhodně teď se nejedná o chodce, teď se nejedná o řidiče automobilů. Ti se musí v navrhované úpravě přizpůsobit novým pravidlům, ale není to žádné drakonické opatření. Každý z nás to zvládne. Já řídím od 18 let a neměla jsem ani jedinou závažnou dopravní nehodu, takže zvládnout se to dá. A já teď tedy jednoznačně říkám, zvedněme svůj hlas a řekněme svoje ano pro větší bezpečnost cyklistů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Profant.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já už jsem myslel, že se budeme blížit k hlasování, protože poslední hovořící poslankyně byla kolegyně Langšádlová, teď už je tam zase pět přihlášených. Mám pocit, že už jsme toho probrali metr a půl zleva, metr a půl zprava, už se asi nepřesvědčíme. Poprosil bych, pojďme už co nejdřív o tom hlasovat, protože se tady k cyklistům řeklo opravdu úplně všechno. Máme tam docela důležitou věc, která se týká exekuce, ta bude celkem hutná a dlouhá.

Možná jednu poznámku k tomu a já už se pak pokusím vůbec nehlásit. To přece není o tom, že tady někdo hájí cyklisty, kteří něco porušují. Samozřejmě, když někdo něco porušuje, tak se má na něj dívat úplně stejně, jestli to je cyklista, řidič automobilu nebo chodec, úplně stejně. Tady jde prostě o - kdybych měl použít slova své ctěné kolegyně Zuzany Ožanové - že už ta povinnost je zakotvena, tak bych to upřesnil, že my vlastně tu povinnost jenom upřesňujeme. My ji upřesňujeme, definujeme tam něco, co se dá vizualizovat, byť rozumím tomu, že se to třeba nedá přesně změřit, ale dá se to vizualizovat. Já jsem tady říkal jiné příklady už minule, kdy tady je něco, my taky definujeme něco na metry a přesně se to spočítat na centimetry nedá, a také ta pravidla fungují. To znamená, já si myslím, že to je i nějaký signál do společnosti, že jsme si toho vědomi. Ten, kdo jezdí na kole u nás, jezdí třeba v Rakousku, v Německu, tak ví, že tam je to přece jenom trochu bezpečnější, že tam auta se k vám chovají jinak. Pojďme tímhle odstartovat vzájemnou větší ohleduplnost a pojďme o tom už hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Profant, poté pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na paní kolegyni Ožanovou, prostřednictvím pana předsedajícího. Velký rozdíl je v tom, že cyklista, když ta pravidla poruší, tak dostane pokutu. Já se přiznám, že i já jsem dostal zrovna za jízdu po přechodu pokutu, a v Praze vidím absolutně běžně, že se toto pokutuje. Ale zato jsem nikdy neviděl pokutu za nebezpečné předjíždění cyklisty. Nevím, jak je to u vás v regionu, možná se tam chováte hůř v dopravě, ale tady se opravdu cyklistům běžně rozdávají pokuty.

Takže tato věc, cyklisté se trestají, zatímco automobilista, který ohrozí cyklistu, ten běžně není postihován. A v tom je ten problém, to předkladatel řešil, a právě proto předložil tuto přesnější definici, protože policie se opakovaně vymlouvá, že tohle ještě nebylo nebezpečné, a podobně. Dokonce se občas neštítí používat velmi špatné argumenty nepodložené daty a podobně. A právě proto je potřeba tuto povinnost řidičů upřesnit, aby se policie nemohla vymlouvat a aby stejně, jako trestá cyklisty, trestala i automobilisty. To je vše.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Výborný, faktická poznámka. Poté pan poslanec Mašek.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní ministryně, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím, k paní poslankyni Ožanové. Já bych poprosil a musím se tady zastat cyklistů: Není možné paušalizovat, není možné všechny hodit do jednoho pytle.

Bohužel je zvykem mnohých nás politiků nejlépe vzít dvě skupiny a postavit je proti sobě. Za chvíli tady budeme projednávat novelu exekučního řádu a tam je to velmi podobné. My velmi často máme tendenci říct: Tady jsou dlužníci, tady jsou věřitelé a ti jsou proti sobě a do toho ještě hodit exekutory. A pokud tady vy velmi emotivně říkáte: Cyklisté nedodržují a neznají pravidla silničního provozu - to přece není pravda! Není možné nikde tohleto říkat. A já si myslím, že právě cyklisté, a o tom je celá ta debata, by měli být těmi, které dokážeme ochránit i touto drobností, jako je 1,5 metru.

Myslím, že je zbytečné teď už vést další debatu, máme tady opravdu klíčové věci ohledně exekucí, byl bych rád, kdybychom se k nim dostali. Ale prosím, nepaušalizujme, neházejme cyklisty do jednoho pytle! Stejně tak jako já znám řidiče osobního automobilu, kteří potom řídí pod vlivem alkoholu a nedodržují pravidla silničního provozu, tak je to i u cyklistů, ale o tom to přece není. To, o čem tady vedeme debatu, je, jestli si cyklisté zaslouží přiměřenou ochranu právě i v otázce odstupu předjíždějících automobilů, nebo nikoliv. Já jsem přesvědčen a říkal jsem to tady už opakovaně, že určitě ano. Proto to podpoříme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka pan poslanec Mašek, poté pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já zareaguji na více předřečníků tady, ale zejména na paní kolegyni Ožanovou, jejíž odbornosti si vážím, která na rozdíl od nás tyto nehody řešila a řešila je velmi často, a jestliže mně řekne, že je to o tom, že v současné legislativě ta opora je v bezpečnosti cyklistů a je možné to řešit, tak pro mě jeden a půl metr, když je vytržený ze souvislostí, tak ten jeden a půl metr úplně všechno neřeší. Když vás předjede 90kilometrovou rychlostí kamion v jedenapůlmetrové vzdálenosti, tak to s vámi zacvičí a je to nebezpečné. Pro mě, když na úzké vozovce budu předjíždět cyklistu, pohlídám si to, pojedu rychlostí plus pět kilometrů na rozdíl od něho a pomalu ho minu, tak podle mě se ničím neproviním a bezpečnost zachovám. Takže ten 1,5metrový parametr je tady parametr, nad kterým my tady vedeme nějaký spor, jestli bojujeme o bezpečnost těch cyklistů. Kdybychom měli proti agresivním řidičům bojovat komplexně, a ohleduplnost není z mého pohledu v tom 1,5 metru, ale je na každém z nás, jak se budeme na silnici chovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Plzák, faktická poznámka. Poté pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl zareagovat na pana kolegu Výborného. On říkal, že je přesvědčen, že všichni cyklisté znají dobře dopravní předpisy. Pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, odkdy smějí děti na silnici? A jste přesvědčen, že všechny děti, které už můžou jezdit na silnici, od 13 let je to, nejsem si úplně jistý, že znají dopravní předpisy? Já si to tedy nemyslím.

A pak vám řeknu jenom jednu osobní zkušenost, že jsem zvědavý, pokud se to bude striktně dodržovat, jak to dopadne. Já jsem jel po bývalé Leninově, teď myslím Evropské nebo jak se jmenuje silnice na letiště, a tam se původní dva pruhy, které byly taktak, se zúžily ještě o pruh o cyklisty. Zbyly tam dva pruhy, kde se sotva vejdou dva nákladní automobily vedle sebe. Takže já mám takový pocit, že když tam pojede cyklista, tak znemožní po celou dobu předjíždění, pokud v těch obou pruzích pojedou auta. Já si myslím, že to prostě nebude fungovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Dolínek, poté paní poslankyně Válková.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já jsem se přesně bál, že to sklouzne do této diskuze, protože teď tady začneme obviňovat, že jsou nějací cyklofašisté a proticyklisté a podobně a vlastně úplně to odejde od věcné podstaty. Já bych chtěl na pana ne předřečníka, ale ob jednoho předřečníka zareagovat, prostřednictvím pana předsedajícího: ono je to trošku zavádějící. Já paní Ožanové rozumím, ale to, co ona říká, není úplně pravda. Respektive ne že to, co říká, není pravda, ale to, jak to potom je interpretováno. Chápu to, co říká, ale ta interpretace, zevšeobecnění, není namístě. Já tam dávám pouze úpravu - a zopakuji, co jsem řekl minule - která platí ve státech, jako je Španělsko, Francie, Německo a další. To není novinka, kterou bychom si tady vymysleli na koleně. Je to klasická právní úprava fungující v jiných státech Evropské unie plus v některých státech - ve Spojených státech, ale tam bych to moc nepřirovnával, oni mají trošku jiný systém dopravy a jak to tam funguje. Ale je to klasická záležitost. Jak jsem tady říkal, policie v těchto státech nemá specifické technické prostředky, vyplývá to ze zpráv, které mi dalo Policejní prezidium prostřednictvím pana ředitele dopravní policie, a přesto jsou schopni toto vymáhat.

A k jedné věci, co se týká těch pruhů, zmiňovaná Evropská třída v Praze a podobně, ale tady se ukazuje i neznalost u řidičů. Ten pruh není zeď, to není ten oranžový pruh. To je jenom vyznačený pruh pro cyklistu, kam může motorista normálně vjet automobilem. To není něco, co je specificky pro cyklisty. To je vyznačeno proto, že když tam cyklista jede, tak má v danou chvíli přednost v tom svém pruhu. Ale normální motorista tam běžně může autem jet, když se tam cyklista nevyskytuje. To je první věc.

Druhá věc, a to už je (nesrozumitelné), paní Ožanová, ze zkušenosti z Ostravy a odjinud, nepovolí dopravní policie žádné značení pro cyklisty na komunikacích tam, kde by to neodpovídalo normám. Nemůže si svévolně žádná municipalita namalovat pruh jenom proto, že ho chce. Všechno zde podléhá poměrně složitému schvalování. Ale pojďme od toho. Prostě je to opravdu gesto pro to, aby se každý cítil bezpečně. A jak jsem již říkal, počet cyklistů se zvyšuje v České republice.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas. Děkuji. Paní poslankyně Válková, faktická poznámka.

 

Poslankyně Helena Válková: Naštěstí můžu být kratší, protože tady kolega pan poslanec Dolínek, vaším prostřednictvím pane předsedo, řekl to podstatné. Právní úprava jinde, většinou na západ od našich hranic nebo na jih, funguje. Rozhodně tam takovéhle argumenty neslyšíte. Myslím, že to je mozaika, kterou když doplníme i v České republice, tak tu bude větší právní jistota. A to, o čem hovoří paní poslankyně Ožanová, to je to, co já znám zase jako odborník v oblasti práva, trestního práva a justice a částečně správního práva. Samozřejmě, když poskládáme a interpretujeme a narazíme na výborného policistu, na velmi dobrého eventuálně státního zástupce, a pokud se všechno podaří, když tedy došlo ke zranění cyklisty právě při předjíždění, i soudce, pak se to může lépe prokázat a takový člověk může skončit tam, kde by skončit měl. To říkám už ten krajní případ, doufám, že jich tolik nebude. Ale to je stejné jako kdekoli jinde.

Příklad jeden za všechny. Když jsme neměli nebezpečné pronásledování a měli jsme jiné tři skutkové podstaty, tak nám to také dalo větší práci. Teď ten policista to vidí. Pokud schválíme tuto úpravu, to bude také jasné. Já jsem pro jasná, srozumitelná, transparentní, bezpečná pravidla a takovouhle právní úpravu teď nemáme. Teď to vyžaduje, jak říkám, velmi erudované a proškolené všechny účastníky, kteří se silničního provozu zúčastňují, i ty, kteří potom vyšetřují případnou nehodu. To by měla ta právní úprava odstranit. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Přečtu několik omluv, které přišly. Omlouvá se pan ministr Petr Arenberger z dnešního jednání z pracovních důvodů, paní ministryně Maláčová z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Lubomír Metnar z pracovních důvodů a pan ministr Robert Plaga z pracovních důvodů taktéž.

Tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami a s přednostním právem byl přihlášen pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Pokusím se být stručný. Děkuji panu předsedajícímu. Absolutně chápu tu diskuzi, která má různé názory. Domnívám se, že agresivní může být jakýkoli účastník provozu. Koneckonců máme tady agresivní poslance a v podstatě jsme si s tím nedokázali poradit, byť celá Poslanecká sněmovna hledala řešení - selhali jsme jako celek. A ukázalo se, že nám chybí pravidlo, jak takovouhle situaci systémově řešit, a myslím si, že v případě cyklistů je to podobná situace.

My teď navrhujeme, respektive máme tady návrh nového pravidla. To pravidlo mi připadá rozumné i jako řidiči, byť pochopitelně, když jedu autem, mi upřímně vadí všichni cyklisté. Připadá mi rozumné i jako cyklistovi, byť pochopitelně, když jedu na kole, mi upřímně vadí všichni řidiči automobilů a nákladních aut a všech dopravních prostředků. A připadá mi rozumné koneckonců i jako chodci, byť jako chodci mi vadí jak cyklisté, tak ti ostatní. Prostě to pravidlo jasně definuje, že cyklista by měl být objížděn v dostatečné vzdálenosti, pokud je to možné.

Samozřejmě v první chvíli jsem měl stejné pocity a stejné námitky, jako je: kdo to bude měřit, jak to bude měřit, to tam budu strkat tyč z auta z okna? Pak jsem si uvědomil, jak dostávám vždycky pokutu za nedodržení bezpečné vzdálenosti, když do někoho zezadu narazím, a nikdo se mě neptá, jak daleko jsem od toho auta byl. Když dostanu smyk na namrzlé silnici, tak jsem nikdy nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, i kdyby to auto stálo, tak jsem tu rychlost jízdy nepřizpůsobil. Takže z toho důvodu si nemyslím, že vzdálenost 1,5 metru, a ta debata, jestli je to dostatečné, není dostatečné, je dobrá debata, protože takovýhle parametr je v řadě zemí běžný v zákoně.

A pak jsem si uvědomil poslední věc. V době, kdy jsem ještě neměl nadváhu a jezdil jsem na silničním kole, tak vždycky, když mě někdo předjížděl jakousi rychlostí, která byla jenom trošičku vyšší než 10 kilometrů za hodinu, tak ten vzdušný vír mi dělal problém. Z toho důvodu mi ten 1,5 metru přijde velmi příjemný. Nikdy jsem se nebál jako řidič, když jsem jel kolem cyklisty. Vždycky jako cyklista jsem se spíš bál, když kolem mě jel řidič. A cílem nás by mělo být chránit ty, kteří jsou ohrožení, a ne ty, kteří je ohrožují. To je v tomto případě naplněno tímto návrhem.

A poslední poznámku, kterou bych si dovolil. Uvědomme si, jak jsme tady dlouze debatovali o tom, co udělat s kamiony na dálnicích, jak jsme vymýšleli různá pravidla. Čeho jsme dosáhli? Ničeho! Nikam ta debata nakonec nevedla a nic smysluplného jsme neprovedli. Zkusme teď něco smysluplného provést. A za náš klub mohu říct, že my tento návrh podpoříme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Martínek, připraví se pan poslanec Profant.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, jen velmi krátce. Já jsem cyklista i řidič motorového vozidla, takže myslím, že se na to můžu podívat trošku objektivněji i z toho hlediska, že mám osobní zkušenost, když mě v 18 letech v Žandově na Českolipsku srazil kamion právě při předjíždění, když jsem jel na kole. Chápu, že to je citlivá věc. Prostě kontakt s řidítky není problém při nějaké krátké vzdálenosti. Na druhou stranu mám trochu obavy, abychom tady nepřijali nějaký technokratismus ve smyslu toho, že všichni určitě chceme, aby všichni účastníci dopravního provozu jednali bezpečně, což vyžaduje i stávající legislativa, jak tady vlastně padá v rámci debaty. Pokud by cyklista jel u středové čáry, bude na některých silnicích pak velmi těžké ho legálně předjet, a to i dokonce na nějakých širokých silnicích, když vezmeme velikost automobilu a šíři některých silnic. U nás v Libereckém kraji je množství úzkých silnic, často ve stoupání do kopců, kdy tento pozměňovací návrh bude řidiče motorových vozidel nepřímo ohrožovat tím, že by museli výrazně přejet do protisměru, a bude tak zvýšeno riziko čelního střetu s protijedoucím automobilem, a to i z toho hlediska, že nebudou schopni přesně odhadnout toho 1,5 metru, a i při nízké rychlosti a velmi úzkých silnicích, jak tady padá, tak by mohlo doopravdy dojít k nějakému fatálnímu čelnímu střetu. V takových úsecích pak může docházet k tomu, že lidé neustojí psychicky například to, že by museli jet za cyklistou pět kilometrů při stoupání, kdy cyklista pojede rychlostí do 10 km/h, protože legálně nebude možné předjet cyklistu tak, aby nebyl řidič ohrožen čelním střetem s protijedoucím vozidlem.

Obávám se, že se přijetím vytvoří zákon, který bude většina porušovat, a mnohdy v logických situacích, který nelze kontrolovat, který může vést i k tragičtějším čelním střetům a který zapomíná na jiné důležité skupiny k ochraně, například rodiče s kočárky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Pan poslanec Profant je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Vymazal.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo. Myslím si, že o pozměňovacích návrzích G1 a G2, to je to předjíždění, tu už bylo řečeno opravdu hodně a už ani já se k tomu nechci vracet. Myslím, že všichni jsme tu řekli, co bylo potřeba. A jak jsem říkal, je to jednoduchý, předvídatelný způsob, osvědčený západní praxí. Takže za sebe prosím, přijměme to, pomozme cyklistům, narovnejme to prostředí silničního provozu.

Nicméně já bych rád ještě upozornil na dva další pozměňovací návrhy, o kterých minule tolik slyšet nebylo. Oba se týkají primárně cyklistů, avšak jejich přijetí pomůže zpřehlednit a zvýšit plynulost dopravy na křižovatkách pro všechny účastníky dopravního provozu, protože v reálu problémem městské cyklistiky, dojíždění, když nejedete sportovně v Krkonoších se projet, ale když se snažíte jezdit třeba každý den do práce ve městě, nejsou problém až tak ty rovné silnice, ale problém jsou křižovatky. To je opravdu místo, kde dochází k nepříjemným situacím, protože cyklista má jiné rozměry, jinou viditelnost než automobil. Automobily dost často na ošklivějších křižovatkách, kde třeba jsou špatné úhly, větší provoz, tak dost často automobil ani nepočítá s tím, že by tam cyklista byl. Prostě je to opravdu nepříjemný zážitek, takovéto křižovatky. Koneckonců když se podíváme třeba na Dánsko, tak tam je vidět, jak jsou téměř všechny křižovatky stavebně ošetřeny právě proto, aby se cyklista a automobilista potkali co nejméně, a stejně tak je ještě oddělen chodec.

Pozměňovací návrh E1 rozšiřuje možnosti pro použití zvláštních směrových signálů pro cyklisty a doplňuje dnes některé nemožné kombinace signálů. To je účelné hlavně v městských křižovatkách, kde zohlednění odlišné rychlosti či charakter cyklistické dopravy může výrazně zefektivnit její dopravní řešení a napomoci plynulosti provozu motorových vozidel a bezpečnosti a dopravnímu komfortu cyklistů. Ostatně na mnoha místech se takové řešení osvědčilo. Předložený návrh tak sjednocuje a pročišťuje legislativní znění a dává ho do souladu s požadavky z praxe.

nejjednodušší případ vlastně známe od automobilistů ve Spojených státech, kde je možno vpravo odbočovat i na červenou, a tohle může být velmi podobný případ. Jedu v chráněném cyklopruhu, po pravé straně chci odbočit vpravo do jiného chráněného cyklopruhu, auta se se mnou nemají kde setkat. Je to světelně značená křižovatka. Kdyby tam trvale svítila zelená pro cyklistu odbočit vpravo, tak to můžu legálně udělat a napomůže to plynulosti, zatímco takhle musím čekat společně s auty a tak dále. Takže tohleto je velmi jednoduchá věc, která jenom zohledňuje a zrovnoprávňuje další účastníky provozu, protože pro ty jiné účastníky to umíme. Jsou křižovatky, kde je přesně takhle světelné značení odděleno, kde auta můžou, ale pro ty cyklisty nám to legislativa neumožňuje. To je špatně.

Druhý návrh, o kterém budu hovořit, je pozměňovací návrh E11. Ten se týká nepřímého levého odbočení cyklistů. Nepřímé levé odbočení je způsob, který umožní cyklistům odbočit vlevo i v silnějším provozu. Cyklista, který chce jet dále vlevo namísto přejíždění komunikace doleva, odbočí nejprve doprava (?), kde se zpravidla postaví ve směru jízdy přímo. Tam vyčká, až bude mít ve svém, nyní již přímém směru volno. Tímto způsobem se vyhne náročnému a nebezpečnému přejíždění až několika pruhů na frekventovaných komunikacích a celý manévr je bezpečnější jak pro cyklistu, tak rychlejší pro motorová vozidla, která cyklistu předjíždějí rychlejšími pruhy vlevo, nemusí vždy čekat. Když ten cyklista jede po směru s těmi auty, tak to není většinou problémová situace, a dostaneme se k tomu, že auto může jednodušeji předjet, že auto jednodušeji chápe, co se bude dít, zatímco cyklista, který ještě značí rukou, že odbočuje, najíždí do velké křižovatky a to je opravdu složité jak pro cyklistu, tak i pro automobilisty. Předpokládám, že žádný automobilista nechce srazit cyklistu. Nepřímé odbočení vlevo je hojně používáno v cyklisticky vyspělých státech, například v Kodani se na většině křižovatek ani nijak neodbočuje a svoji tradici to má ale i v Česku. Například takto je vyznačená Vršovická ulice v Praze. (Ukazuje názorně v příslušném materiálu.) Tam je prostě to nepřímé odbočení vlevo, kde kola přijíždí ze dvou směrů, aby se pak seřadila a jela v jednom směru. Legálně však toto nepřímé levé odbočení lze použít jenom na nesignalizovaných křižovatkách. Na světelných na to totiž zákon dosud zapomíná a neumožňuje vhodně postavit semafor se signály pro takové odbočení. To pozměňovací návrh E11 mění.

Při projektování křižovatek se také dosud vedou diskuze o legalitě nepřímého levého odbočení včetně pochybností, zda se nejedná o nedovolené otáčení se v křižovatce. Jasné definování v zákoně tak přinese právní jistotu, což je termín, ke kterému se tu už poněkolikáté vracíme. Je to skutečně opatření, ve kterém benefitují všichni účastníci dopravního provozu ve městech. Dobrým příkladem je křižovatka zde v Praze na nábřeží u Národního divadla. Na této křižovatce bylo přibližně před rokem zakázáno přímé odbočení vlevo ve směru od mostu Legií, což v konečném důsledku nesmírně zvýšilo plynulost provozu pro všechny zúčastněné včetně automobilistů, cyklistů i cestujících v MHD. Na takto vytížené křižovatce je každý odbočující vlevo totiž komplikací a překážkou plynulosti provozu. Pozměňovací návrh by umožnil v takovýchto případech zřídit signalizaci pro cyklistické nepřímé odbočení vlevo, čímž by se výrazně zvýšila bezpečnost cyklistů při průjezdu touto křižovatkou, zajistila by se možnost jejich průjezdu všemi směry a vytvořily by se podmínky pro přehlednější situaci i pro projíždějící automobilisty. Zároveň tím není nijak dotčena kapacita či průjezdnost křižovatky pro ostatní účastníky silničního provozu. Ano, takže tato křižovatka už teď musela být limitovaná, co se týče celkového odbočení vlevo, protože ji nezvládala. Tam prostě nebyla kapacita. Jezdí tam ve čtyřech směrech tramvaje, opravdu to není úplně jednoduchá křižovatka a zrovna tady je to přesně příklad, kde nepřímé odbočení vlevo je opravdu prospěšné.

Oba tyto pozměňovací návrhy obsahují možnost, nikoliv povinnost, zřídit křižovatky s těmito prvky. Proto k jejich zřizování bude docházet vždy jen tam, kde je to dopravně a bezpečnostně možné a výhodné a kde se na tom shodnou všechny dotčené organizace se znalostí místní situace. Přijetím těchto návrhů nedojde k novým povinnostem, pouze se uvolní projektantům ruce pro použití bezpečných, podle zkušeností z jiných zemí velmi funkčních řešení složitých a vytížených křižovatek. Když tak tu mám k tomu samozřejmě obrázky. (Ukazuje příslušný materiál.)

Chápu, že to nepřímé levé odbočení je matoucí pro člověka, který se s tím nikdy nesetkal, ale je to opravdu nejjednodušší řešení, jak bez stavebních úprav zajistit cyklistickou dobrou průjezdnost křižovatky, a bezpečnou. Opravdu to velmi může pomoci i autům, která se jinak budou střetávat uprostřed křižovatky s cyklisty. Samozřejmě, stojící auto, které čeká na cyklistu, blokuje další auta, což samozřejmě v křižovatce vede k přehlcení, zatímco nepřímé levé odbočení vždy nechá cyklistu jet jenom rovně, cyklista vyčká v oblasti přímo vyznačené pro něj a pak opět jede rovně, takže pro všechny účastníky provozu je to výrazně přehlednější. Takže E11 je opravdu nejjednodušší řešení bez velmi drahých stavebních úprav. Když chcete stavět... opravdu ty největší křižovatky v Kodani, tak tam jsou separátní kruhové objezdy pro cyklisty a podobně, ale to je velmi drahé, ale tohle se opravdu dá jenom přeznačit a můžete jet. A u těch světelných signálů je to opravdu jenom nedostatek naší legislativy, že zatímco chodce, automobilisty umí regulovat zvlášť, tak cyklisty neumí. Takže vás ještě jednou poprosím, kromě G1 a G2 podpořte i E1 a E11. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím pana poslance Vymazala, který je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Jaroslav Vymazal: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké odpoledne ode mne. Já se chci vyjádřit k pozměňovacím návrhům G1 a G2. Jak už i pan Nacher říkal, padlo tady všechno, nicméně ta debata byla otevřená a já bych ji chtěl také podpořit. Kdyby to právní ustanovení nebylo vágní, tak bychom se o tom nebavili, ale praxe ukázala, že to právní ustanovení je velmi vágní. Pokud tam není stanoven přesný odstup, jak je tady navrhováno, 1,5 metru, a mimochodem, my tady nic nevymýšlíme, to je vymyšleno, a nejenom vymyšleno, ale to je v praxi velmi dobře odzkoušeno v zahraničí a má to velmi pozitivní efekt, tak těch 1,5 metru je v mnoha případech snadno kontrolovatelných a vymahatelných.

Když si vezmete šířku vozovky, na které se pohybuje cyklista, tento cyklista je předjížděn autem a do protivky jede auto, tak vy z rozměru šířky silnice a šířky aut jasně určíte, jestli ten odstup je dodržen, nebo ne. Samozřejmě nebavíme se o nějakých centimetrech a podobně. Dá se to snadno i zkontrolovat a tím si myslím, že výrazně můžeme zvýšit bezpečnost.

Taková analogie je s rychlostí. Když máte obec, tak tam máme 50 kilometrů. Víte, že dřív bývala šedesátka, snížilo se to na 50. Některý řidič to vnímá, že jede bezpečně osmdesátkou, a řekne: No, já si myslím, že to je bezpečný. Čili je potřeba stanovit hranice. A proto bych se velmi přimlouval, abychom vyhověli této stále větší mase lidí, kteří se zabývají nejenom ve volném čase, ale začínají jezdit tím, jak budujeme cyklostezky. Bohužel je jich žalostně málo. Máme, přestože se zlepšil ten stav za poslední roky, výrazný deficit, a proto se nám také velké množství cyklistů pohybuje po normálních komunikacích. V podstatě nejde o nic jiného než o to, zvýšit ohleduplnost a toleranci, a nejde o nic jiného, nic malého než o životy těch cyklistů. Takže předem všem děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Čižinský je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Polanský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji, já jen velmi krátce. Možná všechny překvapím, že prosazuji i návrh, který je určitým bičem na cyklisty. Je to návrh E5 a umožňuje odtah koloběžek a kol lidí, kteří nechají tyto dopravní prostředky na chodníku. Chtěl bych tady trochu zalobbovat za tenhle návrh, protože ta situace, kdy arogantní uživatel dopravního prostředku nechá svůj dopravní prostředek na chodníku, se děje a možnost, ne povinnost, ale možnost nechat ten dopravní prostředek odtáhnout je podle mě důležitá. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Polanský a poté pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Dobré poledne, kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně shrnout stanovisko Pirátů k tomuto sněmovnímu tisku.

Původní návrh obsažený v originále sněmovního tisku kolegy Dolínka Piráti podporují. Jen pro připomenutí - jde o zařazení neoprávněné jízdy ve vyhrazeném pruhu mezi přestupky pokutovatelné obecní policií. Spolu s ním podpoříme, respektive doporučíme klubu podpořit některé další pozměňovací návrhy. Z těch významnějších jde o návrh kolegyně Pastuchové označený písmenem B, který umožňuje IZS jet stejnou rychlostí jako jiným vozidlům nad 3,5 tuny v případě jízdy s vypnutými majáky, dále návrhy C1 a C2 poslankyně Ožanové, některé návrhy kolegy Čižinského, především - kolega Profant už o tom hovořil - směrové signály pro cyklisty, nepřímé levé odbočení nebo zákaz zastavení a stání vozidel na chodníku. Dále podporujeme návrh kolegyně Oborné pod písmenem F, která navrhuje, aby s řidičským průkazem skupiny C bylo možno řídit i traktory. V případě pozměňovacích návrhů kolegy Dolínka označených jako G, to jsou ti cyklisté, bude mít klub Pirátů hlasování volné, ovšem s doporučením resortního týmu návrhy podpořit. Rovněž také podpoříme návrh kolegy Jurečky označený jako H3, který navyšuje pokuty na místě za neuposlechnutí výzvy k vážení přetíženého vozidla. Já vám, kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane poslanče. A mám tu faktickou poznámku pana poslance Dolínka.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Abych udělal legislativě zadost, tak jenom mám ještě k tomu jeden pozměňovací návrh, který musí zaznít v rozpravě, a to je posunutí účinnosti zákona na 1. července 2021 tak, aby vše mohlo řádně ještě proběhnout legislativním procesem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne. Já vás zdravím, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já se pokusím být stručný, protože ta debata je velmi dlouhá, čeká nás tady také velmi důležité třetí čtení, které se týká řešení právě zase velmi důležitého tématu exekucí a tak dále.

Já mám tři pozměňovací návrhy. Já jsem je obhajoval ve druhém čtení, ale chci tady připomenout kolegyním a kolegům především ten jeden, který se týká omezení jízd vozidel nad 12 tun. Tento návrh míří na omezení pohybu těchto vozidel na silnicích druhých a třetích tříd. Proč ten návrh podávám, má řekněme dva základní důvody. Ten první je bezpečnost a ten druhý je stav komunikací druhých a třetích tříd, které jsou v mnoha částech naší země extrémně přetěžované, protože se z toho staly objízdné trasy pro zpoplatněné úseky v rámci mýtného systému.

Já jsem zaznamenal, že k tomu návrhu byly velmi takové krátké reakce typu, že to strašně zkomplikuje dopravu pro tuzemské dopravce, že to prostě bude znamenat obrovské problémy pro naše dopravce, naše firmy, živnostníky. Kdo jste ten návrh četli, tak jste mohli zjistit, že tomu tak není, a já stručně připomenu proč - protože ten návrh počítá s výčtem konkrétních smysluplných výjimek. Uvedu některé z nich: že například dopravce s vozidlem nad 12 tun může po silnici druhé nebo třetí třídy jet za účelem nakládky, vykládky, do místa firmy, do svého servisu a tak dále. Může do toho vstupovat například i kraj v okamžiku, kdy po dohodě s ŘSD se dělá rekonstrukce například první třídy, tak logicky umožní, aby objízdná trasa vedla po silnicích druhých a třetích tříd a tam se ten zákaz nevztahoval.

Když to přeložím do úplně lidového zjednodušení, tak tento zákaz se týká dopravců a vozů nad 12 tun, kteří jsou tranzitní, kteří v dané lokalitě opravdu do žádného konkrétního místa nejedou, jsou to například i mezinárodní dopravci, kteří přes Českou republikou pouze projíždějí, a některé silnice, především druhých tříd, jim slouží jako výborná objízdná trasa. Takže proto jdeme tou cestou nikoliv složitých řízení, žádostí o zákazové značky, ale tak, jak je to i v některých jiných státech, paušálně na těchto typech komunikacích prostě tato vozidla s touto tonáží nebudou jezdit kromě logických výjimek pro ty, kteří tam mají důvod, opravdu oprávněný, jet - nakládají, vykládají zboží atd. - a ten výčet výjimek je tady vložen. Takže já bych byl velmi rád, abyste zvážili případně ještě podporu tohoto pozměňujícího návrhu, protože v minulosti podobné snahy podporovali i zástupci měst, obcí i krajů, protože je to jejich majetek, který je výrazným způsobem přetěžován a opotřebován. To je první návrh.

Druhý návrh, který předkládám, se týká záležitosti, opět která souvisí s bezpečností a se stavem našich komunikací. Ten návrh směřuje k tomu, abychom zlepšili vymahatelnost a dodržování celkové váhy souprav, to znamená nepřetěžovat vozidla. Dneska bohužel dochází k tomu, že řidič vozidla je dost často pod tlakem zaměstnavatele nebo spediční firmy, která počítá s tím, že to vozidlo prostě jede přetížené, a stačí položit částku do 30 000 korun jako platbu za spáchaný přestupek a vůbec se to vážení nemusí odehrát, protože u toho vážení by teoreticky mohla hrozit pokuta, která by klidně mohla být na základě toho přetížení, které bude změřeno, zváženo, třeba v částce až přes 100 000 korun, takže někteří se s tím vypořádávají touto formou. Navrhuji zvýšit tu sankci na částku 100 000 korun při odmítnutí vážení a případně v druhé variantě i návrh, který by znamenal, že sankci nebude platit jenom řidič, ale provozovatel toho vozidla, pokud ten trvale vytváří tlak na své řidiče. Souvisí to s tím, abychom opravdu zvýšili motivaci, aby provozovatelé, aby řidiči dodržovali maximální povolenou váhu soupravy. Takže to je druhý návrh.

Třetí návrh je velmi stručný, rozšiřuje možnosti obecní policie měřit na vybraných místech - po předchozí konzultaci a rozhodnutí státní policie - měřit rychlost v městech a obcích.

Takže to jsou tyto tři mé pozměňovací návrhy, prosím pěkně. Minimálně u toho prvního opravdu zvažte otázku podpory. Není to návrh, který by nějakým způsobem negativně dopadal na naše dopravce, kteří v regionech mají svá sídla firem, jezdí tam na konkrétní nakládky, konkrétní vykládky, těch se toto opravdu negativně nedotkne. Je to návrh, který zamezí, aby tranzitní doprava, především u zahraničních řidičů, směřovala na tyto komunikace, které jsou přetížené, dost často díky tomu ve špatném stavu, na náklady krajů, které ty opravy musí platit, nemají na to peníze a zhoršuje se bezpečnost provozu především pro obyvatele měst a obcí, kudy tyto trasy vedou.

Dovolte mi poslední poznámku k tématu, které tady bylo tak velmi diskutováno, a to je otázka odstupu u předjíždějících aut od cyklistů. Ne že bych byl až tak aktivní cyklista, ale také se řadím mezi ty, kteří na kole jezdí, ale zároveň jsem také ten, který pravidelně dlouhé roky řídí jedno z nejširších vozidel, které se na našich komunikacích vyskytují. Pravidelně jezdím s kombajny, které mají šířku někde od tří a půl do čtyř metrů, potýkám se s tím, jakým způsobem předjet toho cyklistu bezpečně, ale rozhodně jsem přesvědčen, že má smysl podpořit ten návrh, který tady jasně říká: zvyšujeme touto konkrétní úpravou větší ochranu cyklisty. Já jako řidič jsem si toho vědom, jakou distanční vzdálenost mám udržet, a myslím si, že má smysl tento návrh opravdu podpořit.

Takže říkal to tady kolega Marek Výborný, za nás to podporujeme, ať už jako řidič - a to mám i oprávnění skupiny C - prostě jsem schopen (si) tady s tímto poradit, protože mám respekt vůči lidem, kteří na kolech jezdí. Lidí, kteří na kolech jezdí v posledních letech zaplaťpánbůh přibývá i díky elektromobilitě, mnoho seniorů dneska zvyšuje si svoji mobilitu právě díky elektrokolu. Podpořme to, zvyšme jejich bezpečnost a buďme v tomhle ohleduplní. Myslím si, že stojí za to to podpořit.

Kdybychom říkali obecně: nezaplevelujme zákon, jak to říkala kolegyně Ožanová, vůči které mám velký respekt z hlediska odbornosti, tak potom říkám jednoduchou věc: pak vydejme jeden zákon, dejme tam desatero a řekněme: Tím kdyby se řídili všichni, tak by to mohlo stačit ve všech pravidlech našeho společenského, ale i jiného chování, třeba i v rámci podnikatelského sektoru. Takhle jednoduchý ten život není, proto v zákonech popisujeme v mnoha ohledech věci ve velkém detailu proto, aby ten zákon jasně popisoval, koho tím chráníme a jaké vymezujeme zodpovědnosti a povinnosti a práva. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla říci, že jsem avizovala tady nějaké hlasování, náš postoj k hlasování o pozměňovacích návrzích pana kolegy Jurečky, nicméně po konzultaci a vysvětlení těch detailů, jak tady i zazněly v tuto chvíli ze strany pana předkladatele, musím říct, že mě přesvědčil a že si myslím, že pozměňovací návrh H1 a H2, tyto dva pozměňovací návrhy, podpoříme, protože pokud je tam - a ještě jsme se věnovali tomu detailu - dostatečně upraveno to, že se to nevztahuje na dopravu, která potřebuje dojet do místa, nebylo by tam omezení v tomto smyslu, ale v podstatě by se to týkalo především tranzitní dopravy, aby neobjížděli po silnicích nižší kategorie - a všichni víme, že tato tranzitní doprava je mimořádně velkou zátěží a opravdu mnohdy na úkor kvality života a zátěže v jednotlivých, zejména menších obcích, které nemají parametry silnic, které by tuto zátěž unesly - ale stejně tak v případě pozměňovacího návrhu, který řeší sazbu pokuty, kde by to mělo vést k tomu, aby byla vyšší vymahatelnost práva a byl by tam zatažen i ten provozovatel, tak si myslím, že jsou to návrhy rozumné. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Opravdu se jedná o technickou. Já bych chtěl, protože všichni, jak tu jsme, cítíme, že chceme pomoci bezpečnosti v provozu na silnicích, cyklisté, ale chybí ti chodci, jestli by pan předkladatel, pan kolega Dolínek, prostřednictvím pana předsedajícího, nebyl ten, který by stáhl tento svůj pozměňovací návrh a dopracoval ho nejenom pro cyklisty, ale i pro chodce, pro jízdu na koni a tak dále, možná zapracoval i klakson, který v případě předjíždění by mohl pomoci v tom, že si cyklista, chodec nebo kdokoliv uvědomí, že ho někdo bude předjíždět. Myslím, že to je jednoduché a každé vozidlo je vybavené klaksonem. Zkrátka chtěl jsem ho požádal, on na to teď nemá mnoho času, jestli by to nebyl ochoten vzít zpět, tudíž bychom vyřešili tuto naši debatu, jestli podpořit, nepodpořit, a teprve až se připraví kvalitně, ale i pro ty chodce, pro cyklisty i pro - já nevím - povozy, tak potom to znovu schválíme někdy v dalším otevření toho zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To je pro tuto chvíli vše a já se ptám, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. S přednostním právem pan předseda Válek bere zpět svoji přihlášku, takže rozhlížím se v sále, nikoho nevidím, já tedy rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan předkladatel?

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, já si vážím návrhu pana kolegy. On mi ho řekl s předstihem, já jsem o tom popřemýšlel a nicméně v tuto chvíli, já jsem o tom hovořil už při tom minulém projednávání, že co se týká chodců, tak se řešily věci toho typu, že chodec má být označen viditelně v případě šera, tmy a tak dále, to znamená, část postavení chodce na vozovce se řešila již v minulých novelách. Co se týká předjíždění, když mám povoz a podobné další, tak tam jsou klasické v zásadě věci, jako když se předjíždí automobily, takže nakonec si dovolím to ponechat to k hlasování dnes, protože i kdybych se to snažil zpracovat nějak ještě lépe, tak budu narážet na zase jiné aspekty těch daných platných zákonů a předpisů.

Já bych jenom chtěl ještě říct - a to je vlastně závěrečný apel: když jsem dělal radního v Praze, tak jsem se snažil celou dobu v dopravě vysvětlit, že tady mám tři partnery - jsou to chodci, cyklisté a motoristé a všichni mají stejná práva, mají se k sobě stejně chovat, jediný rozdíl je - a jak už to několikrát zaznělo - ve škále zranitelnosti v provozu. Nikdo nezpochybní, že chodec je na tom nejhůře, a musí být bezesporu chráněn absolutně. Následně cyklista, ten už může svoji ochranu trošku zlepšit helmou a dalšími věcmi, a doufám, že většina z nás - a nejenom z nás - ale ze všech účastníků, cyklistů v provozu - to dělá, a pak je automobilista. Nicméně všichni jsou partneři a já bych chtěl říct: Ten pohled, že na silnici je králem řidič auta, je podle mě už zastaralý. Když jede jeden řidič v autě a jeden cyklista na kole, pořád je to jeden člověk. Když jede rodina na kole ve čtyřech, jede rodina v autě, jsou to zase čtyři, čtyři. Prosím, platíme ty silnice z daní nás všech a všichni je užívejme bezpečně, jak je chceme užívat, podle toho, jak se nám to líbí, k samotnému zákonu, ale zároveň, pardon, ohleduplně k těm ostatním, logicky.

A k samotnému návrhu, původně šlo o preferenční pruhy, doufám, že tam problém není. A co se týká pozměňovacích návrhů kolegů, už jsem se k nim vyjadřoval v minulosti na výboru, takřka všechny podpořím, byť v případě, že některé návrhy kolegy Čižinského neprojdou, tak se budu rád podílet na tom, aby se s Ministerstvem dopravy vyjednala případně úprava v budoucnosti, aby se ty věci kvalitně připravily, protože řada technických věcí, které tam navrhuje pan kolega Čižinský, opravdu při dopravním projektování v praxi dělá v obcích problémy.

A když by to bylo jasně použito a vyjasněno v zákoně, tak by se určitě snáz navrhovaly nejenom křižovatky, ale i různé dopravní úpravy. Ale říkám, když to dnes neprojde, určitě to nevzdáme. Děkuji a díky za vaše hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak, tak tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. (Gong.) A já předám řízení schůze a poprosím pana zpravodaje, aby...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan zpravodaj nás seznámí s procedurou hlasování a potom si odsouhlasíme. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, nyní tedy návrh procedury tak, jak ji projednal a navrhl hospodářský výbor na své schůzi 3. února. (Gong.) Navrhujeme nejdříve hlasovat legislativně technické úpravy, to je ten jeden návrh pana předkladatele Dolínka ke změně účinnosti, poté pod písmenem A pozměňovací návrhy hospodářského výboru, písmeno B poslankyně Pastuchová, C1 a C2 poslankyně Ožanová. Pak je tam pozměňovací návrh pod písmenem D kolegy Ferance, který ho stáhl, ale o tom stažení musíme hlasovat, jestli s ním souhlasíme. Dále série pozměňovacích návrhů kolegy Čižinského - E1, E2, E3, E4, E5 a E6. V případě odhlasování i neodhlasování čísla E6 je nehlasovatelný E8, protože jsou totožné. Potom ještě od kolegy Čižinského E7, E9, E10 a E11.

Monika Oborná - písmeno F.

Potom dnes tolik diskutovaní cyklisté poslance a pana předkladatele Petra Dolínka - G2. Pokud bude odhlasováno G2, je to ve dvou variantách, tak už nehlasovat G1. Pokud by G2 neprošlo, tak hlasovat G1. Dále G3.

Poté tři návrhy Mariana Jurečky H1, H2, která je ve dvou variantách - nejdříve H2, varianta 1, v případě neodhlasování variantu 2, poté hlasovat H3.

A poslední samostatný je pozměňovací návrh kolegy Kohoutka, ovšem hlasovatelný je pouze první bod jeho návrhu pod písmenem I, ten druhý je nehlasovatelný, protože prošla lhůta účinnosti.

A nakonec návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, jestli je nějaká výhrada, změna procedury. Dívám se do sálu, nikdo se nehlásí. O proceduře, tak jak byla přednesena zpravodajem, budeme hlasovat, a to v hlasování číslo 60. Ještě jednou zagonguji, a protože je tady dostatek lidí, odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

A protože se stabilizoval počet přihlášených, tak můžeme hlasování číslo 60 zahájit.

Ptám se, kdo je pro proceduru navrženou zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 60, 103 přítomných, 103 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Můžeme tedy postupovat podle této procedury. Pane zpravodaji - první.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže nyní prosím hlasování o legislativně technických úpravách. K té se přihlásil pan předkladatel Petr Dolínek - posun účinnosti na 1. července 2021. Stanovisko garančního výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 61. Ptám se, kdo je pro změnu účinnosti? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 61, 103 přítomných, 102 pro, nikdo proti. Bylo přijato.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní pod písmenem A pozměňovací návrh garančního hospodářského výboru. Je poměrně stručný, pouze navrhuje prodloužit lhůtu k úhradě určené částky z 15 na 30 dnů. Stanovisko garančního výboru: doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 62, z přítomných 104 pro 104. Návrh byl přijat.

 

Další návrh? A požádám vždycky i navrhovatele, aby se vyjadřoval nahlas, aby slyšeli, jestli akceptuje návrhy, nebo neakceptuje. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní pozměňovací návrh pod písmenem B kolegyně Jany Pastuchové, která bojuje za vozidla integrovaných záchranných složek v tom smyslu, aby mohly, i když nejedou pod majákem, jezdit vyšší rychlostí než 80 kilometrů v hodině. Stanovisko garančního výboru: doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhovatel? (Stanovisko doporučující.)

Ano, budeme hlasovat v čísle 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 63, ze 104 přítomných pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh pod písmenem C1 kolegyně Zuzany Ožanové, která upravuje prekluzivní dobu u všech typů přestupků i správních deliktů, které dříve měly tuto lhůtu různou. Kolegyně ji sjednocuje. Stanovisko hospodářského výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 64. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 64, ze 104 přítomných pro 88, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ještě jednou Zuzana Ožanová - C2, která tímto návrhem mění vymezení řidičských oprávnění u skupin AM a B1. Dává je do souladu s příslušnou unijní právní úpravou. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 65. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 65, 104 přítomných, pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh má písmeno D - kolega Feranec, který chtěl vstoupit do problematiky odstraňování překážek u nehod, odtahů z dálnic. Kolega tento návrh stáhl a prosím hlasování o tom, že Sněmovna souhlasí se stažením návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, budeme hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu, protože ten návrh je pro třetí čtení. Stanovisko?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Stanovisko? Výbor se nevyjadřuje ke stažení, ale k obsahu samotného návrhu, to bylo negativní, takže já asi jako zpravodaj mohu říct kladné - je to ke stažení toho návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan navrhovatel?

 

Poslanec Petr Dolínek: Já tento krok vítám a děkuji za něj.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 66. Kdo je pro stažení tohoto pozměňovacího návrhu? Kdo s tím nesouhlasí? Děkuji vám.

Hlasování číslo 66, 104 přítomných, 103 pro, 1 proti. Návrh byl stažen.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní bude série pozměňovacích návrhů pod písmenem E Jana Čižinského. Nejdříve hlasujeme návrh E1, kde pan kolega upravuje užití směrových signálů pro cyklisty. Garanční výbor je zde bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 67, 104 přítomných, 25 pro, 46 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní návrh Jana Čižinského E2, který řeší takzvanou objektivní odpovědnost, tedy spojování přestupků spáchaných u provozovatelů flotily vozidel nebo jedné flotily vozidel. Garanční výbor: opět bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Bez stanoviska.)

Zahájil jsem hlasování číslo 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 68, přítomno 104, pro 12, proti 28. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jan Čižinský - E3, který tímto návrhem odstraňuje rozpor mezi dvěma různými paragrafy v situacích, kdy řidič autobusu nebo trolejbusu vyjíždí ze zastávky do vyhrazeného jízdního pruhu. Garanční výbor: opět bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování 69. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 69, 103 přítomných, pro 24, proti 19. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh, pane zpravodaji?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh E4 Jana Čižinského - umožňuje širší využití zařízení pro provozní informace. Stanovisko garančního výboru: opět bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Bez stanoviska.)

Zahájil jsem hlasování číslo 70. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 70, 103 přítomných, 12 pro, 20 proti. Bylo také zamítnuto.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh E5. O něm tady proběhla větší diskuze. Je to ona problematika odtahu vozidel, případně dopravních zařízení, jako jsou koloběžky, sdílená kola a podobně, z chodníků. E5, Jan Čižinský. Garanční výbor bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A pan navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 71. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 71, ze 103 přítomných 68 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak mohu jménem některých samospráv a měst poblahopřát panu kolegovi.

Nyní pozměňovací návrh E6, který je totožný s návrhem E8. E6 zavádí do bodového systému dvoubodový postih za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 72. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 72, ze 103 přítomných 89 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak tím je tedy nehlasovatelný E8. Nyní návrh E7 - problematika tandemů a takzvaných pivních kol. Stanovisko garančního výboru kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Stanovisko doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 73 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 73, 103 přítomných, 74 pro, 10 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh E9, stále Jan Čižinský. V tomto kroku kolega zavádí do zákona definici pojmu cyklista. Garanční výbor tento návrh nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Bez stanoviska.)

Zahájil jsem hlasování číslo 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 74, ze 103 přítomných 6 pro, 46 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh E10 kolegy Čižinského. Upravuje důvody, které vylučují odpovědnost provozovatele vozidla v rámci takzvané objektivní odpovědnosti. Garanční výbor tento návrh nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 75. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 75, 103 přítomných, 15 pro, 41 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: A je to poslední návrh kolegy Čižinského, umožňující takzvané nepřímé odbočení cyklistů vlevo na dopravně širokých a rozlehlých křižovatkách. Garanční výbor v tomto případě je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 76 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 76, 103 přítomných, 24 pro, 29 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh pod písmenem F kolegyně Moniky Oborné, která navrhuje, aby bylo možné řídit traktory i s jiným řidičským oprávněním, než je skupina T. Stanovisko garančního výboru je kladné. (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Klid, prosím.

 

(Navrhovatel: Doporučující stanovisko.)

Tak děkuji. Hlasování číslo 77. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 77, z přítomných 103 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím Sněmovnu o klid, aby bylo rozumět zpravodaji, o kterém návrhu hlasujeme. Jsme ve třetím čtení a prosím, abychom to nepodceňovali. Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, traktory jsme vyřešili. A nyní cyklisté, a jsou to ty nejvíce diskutované návrhy, ve dvou variantách, pana předkladatele Petra Dolínka, od vstupu cyklistům. Nejdříve navrhuji hlasovat variantu G2, která je kompromisní a říká, že to není jen 1,5 metru, ale v místech, kde jsou takzvané zóny 30 kilometrů v hodině, tak stačí 1 metr, takže je mírnější, řekněme. Garanční výbor je zde bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Stanovisko doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 78. Ptám se, kdo je pro? (Dotazy z pléna.)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Odstup od cyklistů, mírnější varianta, 1,5 metru, a 1 metr v zónách. Když tato projde, tak nebude hlasovatelná G1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak já v tom případě hlasování číslo 78 prohlašuji za zmatečné, protože na... (Poslanec Kolovratník: Tak já se omlouvám. Tak já to možná vysvětlím ještě jednou.)... na dotaz z pléna... Prosím o klid. (V sále je trvalý hluk.) Ještě jednou. Prohlašuji hlasování číslo 78 za zmatečné a požádám zpravodaje, aby návrh, který teď budeme hlasovat, přesně vysvětlil.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pan kolega cyklisty řeší ve dvou variantách - G1 a G2. Ve variantě G1 navrhuje odstup 1,5 metru ve všech případech. Ve variantě G2, můžeme ji považovat za mírnější nebo kompromisnější, navrhuje odstup 1,5 metru všude, a pouze metr, kde jsou takzvané obytné zóny, anebo kde je 30 kilometrů v hodině, takže je mírnější. Představte si v městské zástavbě, v intravilánu, tam, kde jsou nižší rychlosti, pouze metr. Proceduru jsme si schválili, takže nejdříve rozhodujeme o G2, tedy o té mírnější variantě. Pokud bude schválena, je logicky G1 nehlasovatelná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře.

 

Tak nyní hlasujeme G2, mírnější variantu.

Hlasování číslo 79 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 79, ze 102 přítomných 67 pro, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Čili G1 je nehlasovatelné, můžeme pokročit dál k bodu číslo 20.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Takže konstatuji, že jsme odstup od cyklistů schválili v té mírnější nebo kompromisnější variantě, a tudíž G1 je nehlasovatelný. Nyní přistoupíme k návrhu - ještě jsme u Petra Dolínka - G3, který navrhuje odstranit některé dílčí nedostatky a chyby obsažené v původním poslaneckém návrhu, svým způsobem trochu legislativně technická oprava vlastního návrhu. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: (Navrhovatel: Doporučující stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 80, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 80, z přítomných 103 pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní série návrhů Mariana Jurečky pod označením H1. Jeho první návrh, který chce omezit tranzitní dopravu kamionovou na komunikacích druhých a třetích tříd u vozidel nad 12 tun. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 81. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 81, ze 103 přítomných 44 pro, 8 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh H2, který Marian Jurečka připravil ve dvou variantách. V obou variantách navrhuje, aby řidič nemohl odmítnout zvážení možného přetíženého vozidla. Podle procedury nejdříve budeme hlasovat variantu 1, pokud by byla odhlasována, tak je nehlasovatelná varianta číslo 2. Takže nyní prosím hlasovat H2 ve variantě 1. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 82, ze 103 přítomných 53 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh byl přijat, tudíž už je nehlasovatelná varianta 2 u tohoto návrhu a vypořádali jsme se s ním. Nyní přistupujeme k návrhu H3 Mariana Jurečky, který umožňuje, aby se více zpřístupnila možnost měření rychlosti obcím, a zároveň také zjednodušuje výběr sankcí. Je to tedy měření rychlostí u obcí pomocí radarů. H3 - stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 83. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 83, 103 přítomných, pro 6, proti 38. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh, respektive poslední.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Je to poslední individuální návrh pod písmenem I pana poslance Jiřího Kohoutka. On má dvě části. O té druhé nemůžeme hlasovat, protože lhůty již vypršely, ale o té první hlasovat můžeme. Pan poslanec zde navrhuje, aby v tunelech na dálnicích bylo možno ze strany příslušného orgánu v rámci místní úpravy stanovit nejvyšší dovolenou rychlost až na 110 km v hodině. Garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 84. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 84, ze 103 přítomných 45 pro, proti 13. Návrh nebyl přijat.

 

To byl poslední návrh, pane zpravodaji?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano. Potvrzuji, že jsme se vypořádali se všemi individuálními návrhy, a pokud nebude námitka, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pokud žádný z navrhovatelů pozměňovacích návrhů se necítí ublížen, že nebylo hlasováno o jeho návrhu, myslím, že jsme to opravdu všechno vyčerpali.

 

Mohu přednést návrh usnesení a budeme hlasovat o návrhu jako celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 374, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 85 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 85, ze 103 přítomných pro 73, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 335 naší schůze.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo 336. Požádám paní ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Zároveň požádám pana kolegu Výborného, který nahradí zpravodaje pana kolegu Chvojku z ústavně-právního výboru. Hlasovat o tom nemusíme. Jakmile se situace uklidní, zahájím projednávání tohoto bodu. Požádám kolegy a kolegyně, kteří ještě diskutují o silničním zákonu, aby svou diskuzi přenesli do předsálí, nejdříve zleva doprava, potom zprava doleva. Prosím opravdu, diskuze... Tak, myslím si, že je tady dostatečný klid.

 

Zahajuji bod

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP