(Schůze zahájena v 18.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 92. schůzi Poslanecké sněmovny.

Aby byla zaznamenána účast, nejprve vás odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 40 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 17. března tohoto roku.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni - není tady - takže pana poslance Jaroslava Dvořáka a pana poslance Víta Rakušana. Má někdo nějaký jiný návrh? Ale nemáme kvorum ještě ke všemu. (Zní gong.) Tak máme to tady.

 

Takže jsou určeni pan poslanec Jaroslav Dvořák a pan poslanec Vít Rakušan. Žádný jiný návrh nepadl. Nechám o tomto hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, přihlášeno je 80 poslanců, pro 77, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli dnešní 92. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jaroslava Dvořáka a pana poslance Víta Rakušana.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 92. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2, přihlášeno je 81 poslanců, pro 77, proti 2, zdrželo se 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k jedinému bodu programu a tím je

 

1.
Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Lukáše Koláříka,
Marka Výborného, Jana Hrnčíře, Hany Aulické Jírovcové, Dominika Feriho
a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících
výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb.,
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů
a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1174/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolím si požádat o podporu tohoto návrhu zákona nejenom za sebe, ale i za zástupce ostatních politických stran, které ho podpořili - Komunistickou stranu Čech a Moravy, SPD, ANO, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráty.

Tento návrh zákona obsahuje tři věci: jednak odklad nebo zákaz mobiliárních exekucí do 30. 6., možnost uvolňování jedenkrát až čtyřnásobku životního minima, což je tedy jednou částka minimální mzdy nebo minimálního důchodu, chcete-li, v uvozovkách, taky do 30. 6., a posun účinnosti startu chráněných účtů tak, aby vznikl dostatečný prostor pro naplnění všech podmínek u bank z hlediska IT a z hlediska podmínek směrem ke spotřebiteli, kdy banky mají povinnost sdělit změny podmínek účtů dva měsíce předem.

Děkuji předem za vaše laskavé uvážení a podporu tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Sama se domnívám, že to je užitečná věc. Všechny tyto tři záležitosti souvisí s covidovou situací. Věřím, kolegové a kolegyně, že v podvečerní čas najdeme shodu. Děkuji vám za sebe i za ostatní předkladatele.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Tomáš Kohoutek.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Dobrý večer, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Budu velice stručný. Vše víceméně řekla předkladatelka. Pouze bych doplnil, že vláda k návrhu vyjádřila kladné stanovisko. A rovněž vás poprosím o jeho podporu. Děkuji. (Reakce z pléna.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, abychom na sebe nepokřikovali. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného s přednostním právem pana poslance Výborného se stanoviskem klubu KDU-ČSL. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce přednesl stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Na začátek si nemůžu nepovzdechnout, protože my jsme tady v té situaci vůbec nemuseli být. Teď tady tak trochu taháme horké brambory z ohně na poslední chvíli. Otázka je, jestli se to vůbec dá stihnout, respektive jaká tam zůstane v tom mezidobí mezi prvním dubnem a někdy, až ten zákon podepíše pan prezident.

Jenom připomenu, je zbytečné teď už plakat nad rozlitým mlékem. Ale když jsme ve třetím čtení projednávali chráněný účet zde ve Sněmovně, tak jsem zde předkládal pozměňovací návrh, který byl velmi detailně projednán i s Českou bankovní asociací, ale i s organizacemi, které pomáhají dlužníkům, a který by řešil tu situaci tak, že bychom se dneska do toho problému nedostali, a od 1. 4., nikoli až od 1. 7., by chráněný účet byl býval mohl fungovat. Bohužel nebylo vyslyšeno.

Stejně tak jsme jako Sněmovna nedokázali reflektovat ten samý, prosím pěkně stoprocentní názor Senátu, když nám sem tento sněmovní tisk vrátili s tím: Sněmovno, přijměte takovou variantu, která bude funkční, na kterou banky dokážou od 1. 4. zareagovat tak, aby chráněný účet - protože to je ten cíl, na kterém jsme se tady shodli, jestli se nepletu, stoprocentně, všichni jsme pro to hlasovali - mohl být funkční. No tak teď tady řešíme přesně to, na co jsem upozorňoval. Mrzí mě to. Možná je to poučení propříště, abychom tohle dokázali eliminovat.

Teď nezbývá skutečně nic jiného, proto jsem pod tím návrhem společně s Kateřinou Valachovou, Patrikem Nacherem a dalšími podepsán, než tímto způsobem zareagovat tak, abychom skutečně ten klíčový a důležitý institut chráněného účtu dokázali zrealizovat tak, aby všechny zainteresované organizace včetně bank dokázaly skutečně tuto službu svým klientům nabídnout, abychom jim skutečně dokázali to nezabavitelné minimum tímto způsobem ochránit. Takže to je jedna poznámka k tomu úvodu, co je na této novele klíčové.***
Přihlásit/registrovat se do ISP