(13.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být odůvodněny. Jako první je na řadě paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Juchelka. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji. Formálně se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 7481 a také pro jistotu ještě formálně řeknu návrh doprovodného usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 31. 8. 2021 zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky komplexní závaznou metodiku pro činnost doprovázejících organizací a dalších subjektů poskytujících služby odborné pomoci pěstounům." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacím návrhům sněmovních dokumentů čísel 7672, 7716, 7686. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dolínek, připraví se paní poslankyně Červíčková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já se tedy hlásím k návrhům, které byly v obecné diskuzi odůvodněny. Jsou to návrhy pod číslem sněmovních dokumentů 7589, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693. U návrhu 7589 kromě paní Gajdůškové je tam také pan Juchelka a další spolupředkladatelé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Červíčková, připraví se paní poslankyně Šlechtová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji. Já bych se také ráda přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem zdůvodnila v obecné rozpravě a jsou uvedeny v systému pod čísly 7742 a 7744. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Šlechtová, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Já se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 7763. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Protože jsem nevystupovala v obecné rozpravě, abych neprodlužovala debatu, tak vždycky velice stručně k těm číslům řeknu velice stručné odůvodnění.

Hlásím se k pozměňovacímu návrhu 7838, který podáváme s řadou kolegů, kterým děkuji a který se týká zákazu umisťování dětí do tří let věku do ústavů. Odůvodněn je tím, že se jsme o těchto už jenom zhruba 220 dětí schopni postarat lépe, protože malé děti ústavní péče bohužel, byť by byla sebelepší, poškozuje.

Potom číslo 7797, to se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením a kvality a standardů péče v něm, proto podávám tento návrh.

Číslo 7701 se týká registru pěstounů a evidence, která umožní rychlejší zprostředkování náhradní rodinné péče.

Pozměňovací návrh 7702 se týká podání žádosti, tam jsou zase podepsaní někteří kolegové. Jde o úpravu, která zachovává současný stav zákona, aby i děti mohly samy podat žádost o umístění do ZDVOPu. U větších dětí se to děje v počtu 40 dětí ročně, je velice důležité toto zachovat. Co se týče podání žádosti, tak ještě je k tomu návrh 7798. To je stejná věc jenom technicky navázaná na § 8 čili maličko jinak. Načítám oba.

Číslo 7704 je pozměňovací návrh týkající se § 50b.

Potom 7800, pozměňovací návrh týkající se zákona o zvláštních řízeních soudních a lhůty u předběžného opatření.

Potom 7799 je pozměňovací návrh týkající se § 47 - opět připodepsali kolegové - týkající se úpravy nepříbuzných pěstounů a 7707 příbuzenských pěstounů.

Tak toto jsou načtené pozměňovací návrhy. Vyzdvihla bych ten 7838, zákaz umisťování dětí do tří let věku, a potom skutečně lhůty u předběžných opatření, aby byla možnost rychlého předběžného opatření zachována. Děkuji všem také za to, že diskuze byla stručná.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Golasowská, připraví se pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla přihlásit k svému pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem sněmovního dokumentu 7679 a který jsem zdůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bauer a potom pan předseda Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, milé dámy a pánové, já bych se chtěl tímto přihlásit k svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 7682. Jeho předmět je podrobně popsán v důvodové zprávě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Marian Jurečka, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já jsem v obecné rozpravě mluvil o smyslu pozměňovacích návrhů, v jejich odůvodnění je to také popsáno. Míří ke stejnému cíli, ale volí dva způsoby mechanismu, jakým způsobem tu valorizaci zajistit. Jsou to tedy pozměňovací návrhy pod sněmovními dokumenty číslo 7842 a 7843 a tady se tímto k nim hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat ve druhém čtení, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji vám.

Jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat ve 14.30 hodin napevno zařazeným bodem 496.

 

(Jednání přerušeno ve 13.26 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP