(13.10 hodin)
(pokračuje Dolínek)

Další pozměňovací návrh se zabývá úpravou financování zařízení pro děti vyžadujících tu okamžitou pomoc, které poskytují krizovou a dočasnou pomoc dětem ve stavu akutního ohrožení. Také tam předkládám pozměňovací návrh, kde zvyšujeme částku z 30 na 36 000 měsíčně. Řešíme také věci, které zjednoduší proces přezkoumání nároku na státní příspěvek.

Myslím si, že obecně v sociální politice by se mělo zjednodušovat a mělo by se to opravdu zefektivňovat. Když se to daří v jiných oblastech, tak i zde je tendence prostě zjednodušit a zefektivnit, protože opravdu v době, kdy digitalizujeme státní správu, tak je to naprosto namístě a kontrolovatelnost je tam jiným způsobem než tou složitostí procesu.

Další pozměňovací návrh se zabývá navýšením odměny pro přechodné pěstouny na 30 000 měsíčně. Je tam právě adekvátnost k těm nákladům a zohlednění - kvůli náročnosti se nezohledňuje počet dětí a tak dále. To je tam řešeno. Pozměňovací návrh bude reagovat případně na návrh, který máme s panem kolegou Juchelkou, že když bude nejprve schválen ten, tak potom tam uděláme jenom nějakou úpravu případně toho koeficientu na dvojnásobek minimální mzdy. Ale to je určitě věcí dohody na výboru.

Další pozměňovací návrh řeší státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Už zde bylo hovořeno, že od roku 2013 nedošlo ke zvýšení, takže tam zvyšujeme ty částky.

Potom jsou tam další pozměňovací návrhy. Důležité, co chci říct, je - nevím, jestli to zaznělo v diskuzi - že jeden můj pozměňovací návrh řeší také to, aby se posunula účinnost zákona, a to na 1. leden 2022, protože se nedá předpokládat, že by to mohlo být rychleji spuštěno, a účinnost, která tam byla původně předpokládaná, byla na rok 2021. My to musíme posunout na 1. 1. 2022, aby ta účinnost byla v pořádku.

Dovolím si v zastoupení za paní kolegyni Gajdůškovou se také přihlásit k pozměňovacímu návrhu 7589. Tento paragraf je poměrně jednoduchý a řeší pouze přidělení právníka dítěti. To znamená, že aby i to dítě dostalo státem hrazenou právní ochranu, aby to nebyli jenom rodiče, ale i dítě. Také se k tomu dostaneme určitě ještě na výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Dolínkovi. Nyní paní poslankyně Červíčková. Požádám vždycky, když říkáte ten konkrétní tisk k podrobné rozpravě, abyste to řekli tak pomalu, aby to předsedající buď mohl zopakovat, nebo aby to stačil stenozáznam zachytit. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Dobrý den vám všem. I já bude velmi stručná v představení dvou pozměňovacích návrhů, které předkládám společně se svojí kolegyní Janou Pastuchovou. Oba pozměňovací návrhy se týkají zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, takzvané ZDVOPy.

První z nich se týká možnosti rozšíření péče o svěřené osoby z počtu, který je přesně daný, čtyři na pět, a je to definováno pro konkrétní dané případy, které jsou z praxe. Hovoří se o tom právě v tom smyslu, že sourozenecké skupiny není žádoucí rozdělovat, a jsou situace, kdy právě po dobu nezbytnou by bylo vhodné tento počet čtyř dětí rozšířit na počet pěti. To je tedy podstata toho prvního pozměňovací návrhu.

Druhý pozměňovací návrh se týká navýšení státního příspěvku na financování. Navrhujeme částku 35 000, neboť navržená částka státního příspěvku v této hodnotě je navržena nikoliv na lůžko, zohledňuje nejen navýšení zaručených mezd, ale započítává nutně i navýšení cen nájmů, energií, potravin, léků, ošacení a dalších položek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Nyní s přednostním právem pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, já jsem k tomuto sněmovnímu tisku a k této novele si dovolil dát návrh dvou pozměňovací návrhů. Jelikož se tady u tohoto tisku mluví o tom, jak zlepšit ochranu dětí, podmínky pro jejich rozvoj, podporu jejich rozvoje v rodinách, tak jsem si tady dovolil dát dva pozměňovací návrhy, které se týkají jedné této části, a myslím si, že to je velmi dlouhodobý a palčivý problém. Je to otázka výše výživného a otázka, jakým způsobem se výživné valorizuje v podmínkách České republiky.

Když mluvíte s těmi samoživiteli, samoživitelkami, především maminkami, tak jsou ve velmi složité situaci, kdy sice je tady možnost jednou za dva roky požádat soud o to, aby bylo výživné přehodnoceno, aby reagovalo na inflaci, na růst mezd a podobně, ale mnoho z těchto samoživitelek do toho vlastně vůbec nejde, do té možnosti, protože je to otázka i dost často komplikovaných vztahů s předchozím partnerem, vyhrocení těch vztahů. Stojí je to prostě další týdny, měsíce, stresů a věci, které jsou velmi nepříjemné a s tím spojené. Mně přijde logické, když tady v tomto období jsme udělali x kroků, které vedly v minulém období například k valorizaci důchodů, zohledňování inflace a tak dále, tak si vlastně kladu otázku, proč za těch 30 let jsme to neudělali v případě výživného.

Takže já tady dávám dva návrhy, které by umožňovaly určitou automatickou valorizaci výživného v závislosti na inflaci, aby samoživitelky a samoživitelé nemuseli podstupovat to martyrium, potupné z mého pohledu, dávat žádost na soud, který to posoudí, přehodnotí. Tak prostě ať tyto věci v tom systému umíme nastavit automaticky. Jestliže inflace vzrostla, tak jsme schopni k 1. dubnu tyto věci udělat úpravou legislativní tak, aby tito rodiče nebyli ve štychu, protože ty částky, pokud nejsou několik let valorizovány, není zvyšováno výživné, tak vůči těm dětem, především vůči dětem, je to velká komplikace v tom, aby ti rodiče, kteří je mají v péči, dokázali zaplatit například i kroužky, hudebky a podobné věci.

Já se potom v podrobné rozpravě k těm tiskům přihlásím a velmi bych prosil, byť to dělám takto operativně, aby paní ministryně a sociální výbor zvážily i posouzení tohoto kroku. Hodně by to pomohlo především dětem, rodinám, samoživitelkám, samoživitelům, kteří nesou tu velkou zodpovědnost za dobrou výchovu, dobrou péči o děti a dost často jsou ve svízelné situaci, kdy na to nemají finanční prostředky.

Pojďme jim to v této situaci zlepšit, pojďme tady udělat předvídatelný, čitelný systém i v této oblasti. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Karla Šlechtová, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní ministryně, já si dovoluji předložit pozměňovací návrh k předkládanému zákonu, který navrhuje možnost, aby dítě mohlo být svěřeno do společné pěstounské péče i jiným dvěma osobám, než jsou pouze manželé - v současnosti to lze jen výlučně u manželů - a to je typicky jiným dvěma osobám, ačkoliv spolu nežijí, například dva příbuzní nebo dvě jiné osoby blízké dítěti, a za druhé osobám žijícím v registrovaném partnerství osob stejného pohlaví nebo v nesezdaném soužití.

V tomto případě se nejedná o žádnou velkou revoluci, pouze přijímáme úpravu, kterou již občanský zákoník zná, a to v oblasti poručenství. Funkcí poručníka může soud jmenovat dvě osoby, kterými jsou zpravidla manželé. Abych zestručnila tento můj pozměňovací návrh, tak jen dodám, že to znamená, že u poručenství není vyloučeno, aby jimi byly i osoby nežijící v manželství, jestliže jsou schopni funkci poručníka řádně vykonávat a jestliže je takové řešení ku prospěchu samotného dítěte.

Z tohoto důvodu navrhuji tedy sjednocení úpravy v ustanovení § 964 odst. 1, občanského zákoníku, pro společné poručenství a pěstounskou péči. V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí jsou poté provedeny jen dílčí změny u úprav pěstounské péče. Veškeré detaily obsahuje můj pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni a poslední přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom velmi stručně využít toho, že tento zákon je sledován velmi intenzivně pěstouny, a chtěl jsem upozornit na to, že se nám podařilo prosadit do zákona o kompenzačním bonusu některé typy souběhu, především mezi dohodami, ze kterých se odvádělo pojistné, a pěstounskými příspěvky. Chtěl jsem upozornit na ta pravidla.

Bohužel, některé naše pozměňovací návrhy neprošly, takže bohužel asi někteří pěstouni budou zklamáni, kteří byli zasaženi krizí, ale alespoň někdo by mohl na tuto podporu dosáhnout, tak upozorňuji na tuto možnost. Může se to týkat i souběhu OSVČ a pěstounů a budou končit lhůty, tak na to upozorňuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě má paní ministryně. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Jedna věta. Velmi děkuji všem za vstřícný postoj k rychlému projednání tohoto zákona ve druhém čtení. Myslím si, že všichni, kterých se ten zákon týká, nebo ta novela týká, tak to velmi oceňují. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP