(13.00 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Bylo také upuštěno od postupného zvyšování odměny v závislosti na stupni hendikepu. Odměna tady bude náležet stejná pro první i čtvrtý stupeň závislosti, a to ve výši 38 000 korun. Výjimku tvoří ustanovení § 47j odst. 4, který zvyšuje odměnu o 9 000 místo 6 840 za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující, jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve třetím stupni, což je těžká závislost, nebo ve stupni čtyři, což je závislost úplná. Takže to bylo odměňování dlouhodobých pěstounů.

U přechodných pěstounů jsou ty odměny bez dítěte, protože víme, že přechodní pěstouni mohou být samozřejmě také bez dítěte, kdy je to čas, kdy čekají na dítě, které jim bude dáno do rodiny, to znamená bez dítěte 1,5násobek minimální mzdy, to je 27 360, u jednoho dítěte 2,25 koeficient krát minimální mzda 34 200, dvě až tři děti nebo dítě s hendikepem 38 000 a za každé další dítě v pěstounské péči 6 840.

Chtěla bych říct, že si velice vážím práce dlouhodobých i krátkodobých pěstounů, a ještě bych chtěla říct, už to tady zaznělo, zmiňovala to paní ministryně, že pokud nebudeme mít dostatek ať už krátkodobých, nebo dlouhodobých pěstounů, tak samozřejmě se můžeme snažit o to, aby děti nebyly v ústavní péči, ale pokud tedy ti pěstouni nebudou, tak to bude k ničemu. A také bych chtěla říct, že samozřejmě i finanční ocenění není tím jediným, pro které by si měli ti pěstouni ty děti brát, samozřejmě chtějí těm dětem dát domov a zázemí, nicméně také musí z něčeho žít, a myslím si, že to finanční ocenění, které tady navrhuji, je adekvátní, a prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Lucie Šafránková, připraví se pan poslanec Juchelka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás jenom krátce seznámila s pozměňovacím návrhem, který podávám za SPD.

V první řadě jde o návrh na zvýšení odměn pěstounů, kterých je v současné době nedostatek a kteří se starají o ohrožené a opuštěné děti, což je nesmírně důležitá společenská úloha a záslužná práce, které si nesmírně vážíme. Navrhujeme tedy významné zvýšení měsíčních odměn jak u dlouhodobých pěstounů, tak zejména u náhradních krátkodobých pěstounů. Od roku 2013 byla několikrát navyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, zatímco ovšem odměny pěstounů odpovídajícím způsobem navyšovány nebyly. V rozlišení odměn pěstounů nebyla ani adekvátním způsobem finančně zohledněna péče o dítě ze zdravotních důvodů, závislé na péči jiných osob, která je nesrovnatelně náročnější, nejen finančně, než standardní péče o zdravé dítě.

Při dlouhodobém zvyšování cen základních životních potřeb již mnohdy nemohou přechodní pěstouni pokrýt veškeré nutné náklady spojené s péčí o zdravotně handicapované děti a vedle výkonu tohoto typu pěstounské péče prakticky nelze ještě pracovat na hlavní ani vedlejší pracovní poměr, sama o sobě je to práce na plný úvazek, na 24 hodin denně.

V důsledku tohoto stavu počty pěstounů dlouhodobě klesají a klesá i počet nových zájemců o pěstounskou péči. Navíc každý takový pěstoun musí projít přísným posouzením a hodnocením, jakožto i následnou přípravou pro pěstounství, která se týká i členů v domácnosti potencionálního pěstouna na rozdíl od příbuzenských pěstounů, kteří touto přípravou neprocházejí a nejsou ani tak detailně prověřováni. I proto v našem návrhu definujeme okruh příbuzenských pěstounů, kterým odměna pěstouna péče o děti, které nejsou zdravotně postižené a závislé na péči jiných osob, náleží jen v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na jejich sociální a majetkové poměry. Pokud nyní razantně finančně nepodpoříme pěstounskou péči, do budoucna vzroste počet opuštěných a ohrožených dětí umístěných v ústavní péči, a tím pádem dojde i ke zvýšení veřejných výdajů ve formě zvýšení nákladů na tento typ péče, protože nebudeme mít jinou možnost, jak tuto péči adekvátně zajistit.

A také navrhujeme do zákona vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství.

Ještě bych také ráda navrhla doprovodné usnesení k doprovázejícím organizacím z důvodu nejednotnosti nabízené podpory a služeb pro náhradní rodiny, se kterou se někteří pěstouni setkávají v praxi. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 31. 8. 2021 zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky komplexní závaznou metodiku pro činnost doprovázejících organizací a dalších subjektů poskytujících služby odborné pomoci pěstounům." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Nyní vystoupí pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Dobrý den. Já bych rád Poslanecké sněmovně v rychlosti, poněvadž už přetékáme, představil své tři pozměňovací návrhy.

Ten první je v souvislosti s umísťováním dětí do ZDVOPů, to znamená do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde svým pozměňovacím návrhem upravuji to, aby zákonní zástupci či jiné osoby odpovědné za péči dítěte umísťovali děti dobrovolně na základě smlouvy.

Další pozměňovací návrh se týká kolizního opatrovnictví, kdy v tomto pozměňovacím návrhu upravuji dvě zásadní věci, a to je koukání - kdy se stane ospoďák kolizním opatrovníkem - do spisu třeba rodičů, kteří se rozvádějí, aby to nemohli používat u soudů při svých rozepřích. A to druhé, že upravuji věk, kdy může dítě nahlížet do spisu, od 15, ne od 18 let, kdy všichni víme, že v rámci svého pěstounství nebo osvojení dítě zhruba v pubertě hledá své kořeny, své biologické rodiče, tak aby toto jim bylo umožněno.

A třetí pozměňovací návrh s Petrem Dolínkem upravuje, tak jako u předchozích návrhů, parametry odměňování u příbuzenských pěstounů, u dlouhodobých a u přechodných pěstounů na základě koeficientů, kdy vlastně přechodní a dlouhodobí pěstouni jsou navázáni na minimální mzdu a příbuzenští na životní minimum. Je tam zohledněno samozřejmě postižení dítěte, je tam zohledněn počet dětí. Také zavádíme novou dávku, příspěvek při pěstounské péči, abychom případy zvláštního zřetele - protože 95 % příbuzenských pěstounů dostává dávku již v tuto chvíli, tak abychom je mohli úplně vyškrtnout, aby to dostávali všichni příbuzenští pěstouni, a tím pádem aby administrativa úředníků na úřadu práce byla maximálně omezena.

To je úplně v rychlosti, já se potom čísly samozřejmě přihlásím k těmto pozměňovacím návrhům v podrobné rozpravě. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Petr Dolínek, připraví se paní poslankyně Červíčková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já jsem měl připraveno osmistránkové zdůvodnění, ale po dohodě s předkladatelkou, zástupcem vlády a s členy výboru podrobné zdůvodnění nechám na zasedání výboru, potažmo na třetí čtení, takže dneska to vezmu krátce. Mám řadu pozměňujících návrhů.

Jeden z nich řeší novou úpravu služebního průkazu zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dětí a také řeší valorizační mechanismus a jeho rozšíření na zvýšení částky státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti využívající, jak už bylo zmíněno, okamžitou pomoc, nenárokové dotace k financování výdajů spojených s činností pověřených osob v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. A také tam mám legislativně technické opravy a drobné nedostatky, které tam zpřesňuji.

Další pozměňující návrh se zabývá zavedením finanční podpory dětí svěřených do péče jiné osoby, než je rodič, dle § 953 občanského zákoníku, takzvané svěřenectví. Také tam řešíme případy, kdy nedosahují peníze pro děti adekvátní částky, které jsou potřeba na úhradu potřeb svěřených dětí, a řešíme tam právě vyrovnání se s nějakou nerovností v oblasti finanční a další. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP