(12.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 205, přihlášeno 89 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zazněl nicméně v rozpravě návrh paní poslankyně Válkové na přikázání ústavně-právnímu výboru, ona ještě zopakuje ten návrh, ať je to formálně v pořádku.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, vy jste to řekl, pane místopředsedo, takže já jenom potvrzuji, co jste řekl, že navrhuji přikázat ještě jako dalšímu výboru, nikoli garančnímu, ústavně-právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, navrhuje prosím ještě někdo přikázání nějakému dalšímu, jinému výboru? Ne.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání ústavně-právnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 206, přihlášeno 92 poslanců, pro 75, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru a výbor pro sociální politiku bude výbor garanční.

 

Poslední věc, s kterou se vyrovnáme hlasováním, je návrh pana poslance Dolínka, abychom zkrátili lhůtu o 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 207, přihlášeno 93 poslanců, pro 56, proti 6. Návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní je před námi bod číslo

 

53.
Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové,
Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka,
Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 944/ - prvé čtení

Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 944/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Aleš Juchelka, který už je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Já děkuji, pane předsedající. Jedná se o poslanecký návrh, jak bylo správně řečeno, novela zákona 372, o zdravotních službách. Meritum té věci je jednoduché: děti patří do rodin, je potřeba vytvořit podmínky pro rodiny a podporovat je, aby děti mohly vyrůstat nejlépe doma, pokud rodiče nemají, tak třeba v pěstounské péči. Ústavní péče, jak víme, je pro děti do tří let ne zrovna ideální. Říkají to výzkumy několik desetiletí a jedná se o to, že novela zákona de facto ruší paragraf o dětských domovech do tří let.

Jedná se o velmi diskutované sociálně-zdravotní pomezí, již dvacet let se diskutuje o tom, že bychom měli transformovat kojenecké ústavy. Můj návrh zákona s mými kolegy se zabývá transformací dětských domovů do tří let. V žádném případě nechceme, aby byly zrušeny, aby se zahodily klíče do kanálu a byl propuštěn vysoce specializovaný personál. Ale také, tak jak bylo řečeno už u minulého zákona, ze sociálních důvodů dítě do ústavní péče nepatří. Je to záležitost pěstounské péče, adopce, mezinárodní adopce, a máme dalších různých X variant, kde můžeme dítě umístit.

Návrh zákona zavádí centra komplexní péče. Jedná se, jak jsem říkal, o sociálně-zdravotní pomezí, kdy rodiče s těžce nemocnými dětmi propadají systémem podpory sociální péče, protože jejich děti vyžadují velikánský objem zdravotní péče. Přitom jde o rodiny, pro které je možnost sdílení nějaké péče, té sociální a zdravotní, kritická. Musí být s dítětem 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. A také zavádí možnost samozřejmě například pro dětské domovy do tří let, aby se mohly transformovat -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid, abychom slyšeli, co pan poslanec říká. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Aleš Juchelka: - protože v České republice je nedostatek organizací, které nabízejí například dětskou domácí zdravotní péči, home care, kdy sestra nebo lékař dochází do rodiny. V tuto chvíli je to služba sociální. Proto zavádíme centra komplexní péče, která budou mít možnost poskytovat obě chybějící péče, a tyto péče vymezují standardy v tomto zákoně jak personální, tak vybavením, tak aby reflektovaly vývojové potřeby dítěte a splňovaly vysoké nároky na komunitní péči; navíc centra komplexní péče navržená tak, aby pracovala ve zdravotně-sociálním pomezí a došlo k odstranění bariér jejich prolínání u konkrétního dětského pacienta.

Nepředpokládáme samozřejmě, že se všechny dětské domovy do tří let změní na centra komplexní péče, ale už máme v praxi několik dětských domovů do tří let, které se transformovaly na centra komplexní péče, například naposledy Chocerady, Středočeský kraj je v tom velmi, velmi aktivní a blízko u nás také kraj Moravskoslezský.

S tím samozřejmě souvisí i novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která tady byla představena minule, protože ty děti musíme někam umístit a je potřeba podpořit pěstounskou péči pro všechny druhy rodin a sourozeneckých skupin přes zdravotně postižené až samozřejmě po ty děti, které zůstanou samy bez rodičů a jsou zdravé.

Já děkuji moc všem poslancům, kteří se postavili tady za tento návrh zákona, řešíme to dvacet let - dvacet let! - a je například také v souladu s posledním rozhodnutím evropského výboru pro sociální politiku ohledně dětských domovů pro děti do tří let. Vláda na tento návrh zákona dala neutrální stanovisko, já moc děkuji všem poslancům a doufám, že pošleme i v rámci diskuze, protože je potřeba velmi hluboce prodiskutovat tento zákon do druhého čtení. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slyšeli jsme stanovisko navrhovatele a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, což je paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručná. Pan předkladatel vlastně řekl o tomto poslaneckém návrhu téměř vše. Já bych jenom řekla, že ten tisk byl předložen 14. 7. 2020, vláda zaujala neutrální stanovisko, bylo projednáno 16. 7. a hlásím se tímto do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Jedinou přihlášenou je paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Znovu, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím říci, a nechtěla jsem o tom mluvit v roli zpravodaje, protože bych asi zneužila tu samotnou roli, ale když jsem dostala informaci, že tento tisk přijde do Poslanecké sněmovny, tak jsem rovnou říkala předkladatelům, že je to plivnutí do tváře těm lidem a té ústavní péči, kteří se o ty děti starají a dělají to co nejlépe, snaží se opravdu maximálně, aby děti měly tu nejlepší péči.

Proto budu dávat i návrh na zamítnutí v prvním čtení, protože jak jsem říkala, argumentovala i u toho předchozího vládního sněmovního tisku, myslím si, a obávám se toho, že touto cestou, ať říkají předkladatelé, že to není likvidace a je to takzvaná transformace, tak my hovoříme o tom, že to opravdu je počátek likvidace.

Já jsem říkala minulému panu ministru zdravotnictví, panu Adamu Vojtěchovi, že jsem velice zklamaná, že na vládě hlasoval pro a dal kladné stanovisko k tomuto návrhu, protože když jsem hovořila se zástupci Ministerstva zdravotnictví, s odborníky, kteří jsou na tom Ministerstvu zdravotnictví, tak byli zásadně proti. Hovořili, že s tím nesouhlasí a mají opravdu velké problémy. Ta změna, nevím, jak k tomu došlo, ale bohužel asi možná pod tlakem PR nebo médií, bohužel pan ministr Adam Vojtěch k tomu dal kladné stanovisko.

Proto jsem byla zděšená i z celkového pohledu neutrálního, protože asi si všichni možná řekneme, kam to vede. Já jsem velmi zděšená z toho, že by tam měly být opravdu děti jenom se zdravotní diagnózou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP