(16.20 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo.

Stravenkový paušál znamená, že za stejných daňových podmínek, to znamená zvýhodnění daňového, se vedle benefitů pro závodní stravování či papírových nebo elektronických stravenek zavádí takzvaný stravenkový paušál v penězích. Předpokládám, že kolem toho budeme ještě debatovat, a bylo toho kolem toho už řečeno hodně, takže jsem připravena na tuto debatu. Má to zjednodušit a hlavně zlevnit problematiku stravenek, protože na stravenkách za to firmy zaplatí 2 %, platí restauracím 5 až 7 % a v podstatě milion zaměstnanců v této zemi nemá žádný benefit.

Další část se týká zrušení osvobození vztahujícího se na příjmy plynoucí z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice, neboť směřuje pouze na dílčí skupinu poplatníků a nemá v současné době plné opodstatnění. Osvobození se vztahuje na příjmy z dluhopisů vydávaných v zahraničí Českou republikou, zůstává zachováno, a dochází k jeho rozšíření na všechny výnosy ze státních dluhopisů plynoucích rezidentovi či nerezidentovi.

Zavedení nového pravidla zdanění ovládaných zahraničních společností, které reaguje na závazek přijatý Českou republikou v Radě Evropské unie, a použije se na ovládané zahraniční společnosti, které jsou daňovými rezidenty, v jurisdikci, která je na tzv. unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. A komplexní revize právní úpravy zdaňování příjmů souvisejících s dluhopisy.

Dále novela zákona o dani z příjmu obsahuje jedno dočasné opatření související s výskytem koronaviru. Dochází k rozšíření možnosti uznat v základu daně poplatníků daně z příjmu i výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v období březen až květen 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru. Důvodem je podpora a zjednodušení administrativy daňových poplatníků, kteří v období krizového stavu pomáhali řešit aktuální problémy a poskytovali své výrobky či služby bezplatně potřebným, protože v běžném režimu jsou tyto výdaje daňově neuznatelné. Jedná se o obdobu současného institutu nezdanitelné části základu daně, resp. položky snižující základ daně v podobě bezúplatného plnění na veřejně prospěšné účely. Oproti standardní úpravě nezdanitelné části základu daně, resp. položky snižující základ daně, zde však není limitace co do výše takto poskytnutého plnění a ani subjektů, kterým je plnění poskytováno.

Další novelou je novela rozpočtových pravidel a novela rozpočtových pravidel územních rozpočtů. Umožňuje organizačním složkám státu, státním příspěvkovým organizacím a příspěvkovým organizacím územně samosprávných celků poskytovat peněžitý příspěvek na stravování i jejich zaměstnancům.

Další je novela zákona o spotřebních daních, kde se navrhuje v letech 2021, 2022 a 2023 postupné zvyšování sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků, ze surového tabáku a ze zahřívaných tabákových výrobků za účelem nezvyšování cenové dostupnosti těchto výrobků pro konečného spotřebitele, čímž se zohledňují zejména negativní zdravotní a sociální důsledky jejich konzumace.

Novela zákona o povinném značení lihu je další novela, která kromě jiného zavádí diferenciace kauce distributorů lihu, tedy v praxi provozovatelů velkoobchodu s lihem, tak, aby byla zavedena snížená pásma kauce usnadňující podnikání menších hospodářských subjektů na trhu s lihovinami při současném zachování důsledného dozoru nad tímto specifickým segmentem. Zavádí např. možnost změny registrované osoby povinné značit líh nebo distributora lihu tak, aby bylo možné registraci převést na osobu blízkou v rámci rodinných podniků.

No a konečně novela celního zákona přináší zejména změny v oblasti vykazování údajů o zahraničním obchodu v rámci systému Intrastat, a to zejména část adaptace na nové evropské nařízení, a zrušení registrace při jednorázovém vykazování údajů, reformulaci úpravy povolení pro přístup k systému TIR při zachování současných věcných parametrů.

Novely dalších zákonů mimo gesci Ministerstva financí zejména upravují problematiku tzv. dělené správy, tedy postup, kdy celní úřady zajišťují v daňovém režimu placení peněžitých plnění uložených jinými orgány. Klasickým příkladem jsou pokuty uložené policií. Konkrétně se jedná zejména o převod na celní úřady, kompetence k vymáhání pokut za přestupky v některých případech a o sladění některých speciálních zákonů s aktuální velkou novelou daňového řádu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové za úvodní slovo. Požádám o úvodní slovo zpravodajku, paní poslankyni Miloslavu Vostrou. Také ještě než vám udělím slovo, paní poslankyně, znovu požádám sněmovnu o klid! Prosím, kolegové a kolegyně, pokud opravdu diskutujete něco jiného než tisk 910, tak prosím v předsálí! Myslím, že jsem nechal při posledním hlasování dostatek času, aby mohli všichni, kteří měli zájem, se vrátit z předsálí hlasovat.

Nevím, jestli vás mám jednotlivě jmenovat... Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, asi nemá moc smysl tady opakovat to, co tady říkala paní ministryně financí. Nicméně přesto mi dovolte, abych vás informovala o tom, že co se týká tohoto balíčku, tak ten se dotýká zhruba 30 stávajících zákonů. Ale řekla bych, že většina z nich, víc než 15, tam jde o minimální zásahy. Jedná se o skupinu zákonů, kde se navrhuje upravit kompetenční a procesní aspekty výkonu působnosti jiným resortem, než je Ministerstvo financí, resp. Celní správa. Jde de facto o rozšiřování působnosti Celní správy do oblasti, kde ji doposud neměla. Takže to je jedna skupina těchto zákonů.

Další skupinu potom tvoří zákony, jejichž správním gestorem také není Ministerstvo financí. A i zde jde o velmi malé změny.

Pak tam patří skupina zákonů se změnami, o kterých tady paní ministryně již hovořila. A tam se navrhují, řekla bych, podstatné změny, ať už je to např. daň z nemovitých věcí, nebo zákon o místních poplatcích, a také rozsáhlé změny, které se týkají zákona o daních z příjmu. Navrhované změny tady paní ministryně říkala ve svém úvodním slově, takže to tady nebudu opakovat. Zmínila se i o zákonu o povinném značení lihu a potom bych řekla o tom skoro každoročním festivalu ohledně zvyšování spotřební daně u tabáku a cigaret, tedy novela o spotřebních daních.

Myslím si, že diskuse k tomu určitě bude, a to v rámci rozpočtového výboru, protože tady je několik témat, která určitě diskutovat potřebují, ať je to již zmiňovaný stravenkový paušál, ale myslím si, že i co se týká např. zvyšování spotřební daně, že k tomuto tématu bude také diskuse.

Takže já coby zpravodaj doporučuji, abychom tento tisk pustili do druhého čtení, a svoji zpravodajskou zprávu tady rozhodně nemíním nyní natahovat. A všem, kdo mě poslouchali, děkuji za pozornost. (Hluk v sále trvá.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Petr Dolínek. Ještě než mu udělím slovo, tak konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 16.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan místopředseda Petr Fiala.

A i vám se pokusím, pane poslanče, zjednat klid ve sněmovně. Vy jste byl vzorný, když hovořila jak paní místopředsedkyně vlády, tak paní zpravodajka, a jistě si zasloužíte pozornosti. Znovu opakuji, kolegyně a kolegové, pokud diskutujete jiné téma než je tisk 910, tak prosím v předsálí! Je tady opravdu nesmírný hluk. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní vicepremiérko, bavíme se jenom o daních, tak proč by zde měl být klid v sále, že jo? Vždyť daně jsou něco vedlejšího. Lépe se rozděluje, než získává, takže já samozřejmě tomu rozumím.

Chtěl bych poděkovat za komplexnost toho návrhu. Ono je dobré vždycky poděkovat, než se kritizuje, protože myslím, že řada bodů, jak paní zpravodajka to vypíchla, je oprávněná a řeší se tam drobnosti nebo i větší věci, které je namístě řešit. Ale jak paní vicepremiérka asi tuší, tak mírný rozkol, a teď nemyslím koaliční, ale spíš náhledu na věc, protože koalice v tom problém nemá, je ve věci stravenek. Ostatně i další subjekt ve Sněmovně se o tomto bavil. A já dnes prosím nechci, aby to bylo kolbiště. Já to nebudu ani dnes zde nějak hrotit, protože si myslím, že naopak to penzum věcí, které zde zazněly, je přesně vhodné na odborné výbory, kde je namístě o tom diskutovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP